فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«حروف مقطعه» ن‌ [1] _
2.«اسم» نَ [99] ضمیر مرفوع متصل به افعال صیغه 6 بمعنی آن زنان
3.«حرف» ن‌َّ [242] نون تاکید مشدد متصل به افعال مضارع و امر
4.«حرف» ن‌ِ [287] نون وقایه فاصل بین افعال و یاء متکلم
5.«حرف» ن‌ْ [2] نون تاکید مخفف واقع در آخر کلمات (لیکوناً) و (لنسفعاً)
6.«اسم» نَا [1172] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 14 بمعنی ما را
7.«اسم» نَا [1262] ضمیر مرفوع متصل به افعال ماضی صیغه 14 بمعنی ما
8.«اسم» نَائِمُون‌َ [2] ← نوم خفتگان / خوابیدگان
9.«فعل» نَأْت‌ِ [1] ← اتی می آییم / می آوریم
10.«فعل» نَأْتِيَ [3] ← اتی می آییم / می آوریم
11.«فعل» نَأْتِي‌ [2] ← اتی می آییم / می آوریم
12.«فعل» نُؤْتِ [4] ← اتی می دهیم
13.«فعل» نُؤْتَي [1] ← اتی داده شویم
14.«فعل» نُؤْتِي [3] ← اتی می دهیم
15.«فعل» نُؤْثِرَ [1] ← اثر برتری می دهیم
16.«اسم» نَاج‌ٍ [1] ← نجو نجات یابنده
17.«فعل» نَاجَيْتُمْ‌ [1] ← نجو با یکدیگر نجوا کردید / با یکدیگر درگوشی سخن گفتید
18.«فعل» نُأَخِّرُ [1] ← اخر تأخیر می اندازیم
19.«فعل» نَأْخُذَ [1] ← اخذ می گیریم / مجازات می کنیم
20.«فعل» نَادَتْ [1] ← ندی- ندو ندا داد
21.«اسم» نَادِمِين‌َ [4] ← ندم پشیمانان
22.«اسم» النَّادِمِين‌َ [1] ← ندم پشیمانان
23.«فعل» نَادَوْا [4] ← ندی- ندو ندا دادند
24.«فعل» نَادُوا [1] ← ندی- ندو ندا دهید / بخوانید
25.«فعل» نَادَی [19] ← ندی- ندو ندا داد
26.«اسم» نَادِيَ [1] ← ندی- ندو مجلس / باشگاه / اهالی مجلس و باشگاه
27.«اسم» نَادِي [1] ← ندی- ندو مجلس / باشگاه / اهالی مجلس و باشگاه
28.«فعل» نَادَيْتُمْ‌ [1] ← ندی- ندو ندا دادید
29.«فعل» نَادَيْنَا [3] ← ندی- ندو ندا دادیم
30.«اسم» نَارَ [3] ← نور آتش
31.«اسم» النَّارَ [11] ← نور آتش
32.«اسم» نَارَاً [19] ← نور آتش
33.«اسم» نَارِ [5] ← نور آتش
34.«اسم» النَّارِ [70] ← نور آتش
35.«اسم» نَارٍ [5] ← نور آتش
36.«اسم» نَارُ [4] ← نور آتش
37.«اسم» النَّارُ [24] ← نور آتش
38.«اسم» نَارٌ [4] ← نور آتش
39.«اسم» النَّازِعَات‌ِ [1] ← نزع فرشتگان بَرکننده ارواح مجرمان
40.«اسم» النَّاس‌َ [48] ← نوس مردم
41.«اسم» النَّاس‌ِ [151] ← نوس مردم
42.«اسم» النَّاس‌ُ [42] ← نوس مردم
43.«اسم» نَاسِكُو [1] ← نسک عبادت کنندگان
44.«اسم» نَاشِئَة‌َ [1] ← نشا برخاستن پس از خواب
45.«اسم» النَّاشِرَاتِ [1] ← نشر فرشتگان گشاینده / فرشتگان گستراننده / فرشتگان نشرکننده
46.«اسم» النَّاشِطَاتِ [1] ← نشط فرشتگان بيرون کشنده ارواح مؤمنان از اجساد بملايمت و سهولت
47.«اسم» نَاصِبَة‌ٌ [1] ← نصب خسته
48.«اسم» نَاصِح‌ٌ [1] ← نصح نصیحت کننده / خیرخواه / خوش قلب و بی غل و غش
49.«اسم» نَاصِحُون‌َ [2] ← نصح نصیحت کنندگان / خیر خواهان
50.«اسم» النَّاصِحِين‌َ [3] ← نصح نصیحت کنندگان / خیر خواهان
51.«اسم» نَاصِرَ [1] ← نصر یاور
52.«اسم» نَاصِرَاً [1] ← نصر یاور
53.«اسم» نَاصِرٍ [1] ← نصر یاور
54.«اسم» نَاصِرِين‌َ [7] ← نصر یاوران
55.«اسم» النَّاصِرِين‌َ [1] ← نصر یاوران
56.«اسم» نَاصِيَۀِ [1] ← نصو جلو سر یا زلف جلوی سر
57.«اسم» النَّاصِيَة‌ِ [1] ← نصو جلو سر یا زلف جلوی سر
58.«اسم» نَاصِيَة‌ٍ [1] ← نصو جلو سر یا زلف جلوی سر
59.«اسم» نَاضِرَة‌ٌ [1] ← نضر شاداب و درخشنده
60.«اسم» نَاظِرَة‌ٌ [2] ← نظر بیننده / نگاه کننده / تماشاگر
61.«اسم» نَاظِرِين‌َ [1] ← نظر منتظران / انتظار کشندگان
62.«اسم» النَّاظِرِين‌َ [4] ← نظر بینندگان / نگاه کنندگان / تماشاگران
63.«اسم» نَاعِمَة‌ٌ [1] ← نعم شاداب / باطراوت / ناز دیده
64.«فعل» نَافَقُوا [2] ← نفق منافق شدند / کفر خود را پنهان کردند
65.«اسم» نَافِلَة‌ً [2] ← نفل زیاده و اضافی / مستحبی / بخشش / عطیه
66.«اسم» نَاقَة‌َ [1] ← نوق شتر ماده
67.«اسم» النَّاقَة‌َ [2] ← نوق شتر ماده
68.«اسم» النَّاقَة‌ِ [1] ← نوق شتر ماده
69.«اسم» نَاقَة‌ُ [2] ← نوق شتر ماده
70.«اسم» نَاقَة‌ٌ [1] ← نوق شتر ماده
71.«اسم» النَّاقُورِ [1] ← نقر بوق / سرنا / صور
72.«اسم» نَاكِبُون‌َ [1] ← نکب منحرفان
73.«اسم» نَاكِسُوا [1] ← نکس از خواری بزیر افکندگان
74.«فعل» نَأْكُل‌َ [1] ← اکل می خوریم
75.«فعل» نُؤْمِن‌َ [8] ← امن ایمان می آوریم
76.«فعل» نُؤْمِن‌ُ [6] ← امن ایمان می آوریم
77.«اسم» النَّاهُون‌َ [1] ← نهی نهی کنندگان
78.«فعل» نَأَي [2] ← نای دور شد
79.«اسم» نَبَأَ [6] ← نبا خبر
80.«فعل» نَبَّأَ [3] ← نبا خبر داد / آگاه کرد
81.«اسم» نَبَإِ [2] ← نبا خبر
82.«اسم» النَّبَإِ [1] ← نبا خبر
83.«اسم» نَبَإٍ [3] ← نبا خبر
84.«اسم» نَبَأُ [4] ← نبا خبر
85.«اسم» نَبَأٌ [1] ← نبا خبر
86.«فعل» نَبِّئْ [4] ← نبا خبر بده / آگاه کن
87.«اسم» نَبَات‌َ [1] ← نبت گیاه
88.«اسم» نَبَاتَاً [3] ← نبت گیاه
89.«اسم» نَبَات‌ٍ [1] ← نبت گیاه
90.«اسم» نَبَات‌ُ [4] ← نبت گیاه
91.«فعل» نَبَّأَتْ [1] ← نبا خبر داد / آگاه کرد
92.«فعل» نَبَّأْتُ [1] ← نبا خبر دادم / آگاه کردم
93.«فعل» نَبِّئُوا [1] ← نبا خبر بدهید / آگاه کنید
94.«فعل» نَبْتَغِي‌ [1] ← بغی می جوییم
95.«فعل» نَبْتَلِي [1] ← بلو می آزماییم
96.«فعل» نَبْتَهِلْ [1] ← بهل مباهله می کنیم / یکدیگر را لعن و نفرین می کنیم
97.«فعل» نُبَدِّل‌َ [2] ← بدل تبدیل می کنیم
98.«فعل» نَبَذَ [2] ← نبذ دور افکند
99.«فعل» نُبِذَ [1] ← نبذ دور افکنده شد
100.«فعل» نَبَذْتُ [1] ← نبذ دور افکندم
101.«فعل» نَبَذْنَا [3] ← نبذ دور افکندیم
102.«فعل» نَبَذُوا [1] ← نبذ دور افکندند
103.«فعل» نَبْرَأَ [1] ← برا خلق می کنیم
104.«فعل» نَبْرَح‌َ [1] ← برح دور می شویم
105.«فعل» نُبَشِّرُ [2] ← بشر بشارت و مژده می دهیم
106.«فعل» نَبْطِش‌ُ [1] ← بطش بقهر می گیریم/ بشدت مجازات می کنیم
107.«فعل» نَبْعَث‌َ [1] ← بعث بر می انگیزیم
108.«فعل» نَبْعَث‌ُ [2] ← بعث بر می انگیزیم
109.«فعل» نَبْغ‌ِ [1] ← بغی می خواهیم
110.«فعل» نَبْغِي‌ [1] ← بغی می خواهیم
111.«فعل» نَبْلُوَا [4] ← بلو می آزماییم
112.«فعل» نَبْلُوا [2] ← بلو می آزماییم
113.«فعل» نُبَوِّئَ [2] ← بوا سکونت می دهیم / منزل می دهیم / جای می دهیم
114.«اسم» النُّبُوَّة‌َ [5] ← نبو نبوت / پیامبری
115.«اسم» النَّبِي‌َّ [5] ← نبو پیامبر
116.«اسم» نَبِيَّاً [9] ← نبو پیامبر
117.«اسم» النَّبِي‌ِّ [11] ← نبو پیامبر
118.«اسم» نَبِي‌ٍّ [10] ← نبو پیامبر
119.«اسم» نَبِيُّ [2] ← نبو پیامبر
120.«اسم» النَّبِي‌ُّ [17] ← نبو پیامبر
121.«فعل» نُبَيِّتَ [1] ← بیت شبیخون می زنیم
122.«فعل» نُبَيِّن‌َ [2] ← بین روشن می کنیم
123.«فعل» نُبَيِّن‌ُ [1] ← بین روشن می کنیم
124.«اسم» النَّبِيُّون‌َ [3] ← نبو پیامبران
125.«اسم» النَّبِيِّين‌َ [13] ← نبو پیامبران
126.«فعل» نَتَبَرَّأَ [1] ← برا بیزاری می جوییم
127.«فعل» نَتَّبِع‌َ [2] ← تبع پیروی می کنیم
128.«فعل» نَتَّبِع‌ُ [4] ← تبع پیروی می کنیم
129.«فعل» نَتَّبِعْ [3] ← تبع پیروی می کنیم
130.«فعل» نُتْبِعُ [1] ← تبع دنبال می کنیم
131.«فعل» نَتَبَوَّأُ [1] ← بوا اقامت می گزینیم / مسکن می کنیم
132.«فعل» نَتَجَاوَزُ [1] ← جوز چشم پوشی و گذشت می کنیم
133.«فعل» نَتَّخِذَ [5] ← اخذ می گیریم
134.«فعل» نُتَخَطَّفْ [1] ← خطف بسرعت ربوده می شویم
135.«فعل» نَتَرَبَّص‌ُ [2] ← ربص انتظار می کشیم
136.«فعل» نَتْرُك‌َ [1] ← ترک رها کردیم / بجای گذاردیم
137.«فعل» نَتَقَبَّل‌ُ [1] ← قبل قبول می کنیم
138.«فعل» نَتَقْنَا [1] ← نتق بلند کردیم
139.«فعل» نَتَكَلَّم‌َ [1] ← کلم سخن می گوییم
140.«فعل» نَتْلُوا [5] ← تلو تلاوت می کنیم
141.«فعل» نَتَنَزَّل‌ُ [1] ← نزل نازل می شوبم
142.«فعل» نَتَوَفَّيَ [3] ← وفی قبض روح می کنیم
143.«فعل» نَتَوَكَّل‌َ [1] ← وکل توکل می کنیم
144.«فعل» نُثَبِّت‌َ [1] ← ثبت استوار می کنیم
145.«فعل» نُثَبِّت‌ُ [1] ← ثبت استوار می کنیم
146.«فعل» نَجِّ [6] ← نجو نجات بده
147.«اسم» النَّجَاة‌ِ [1] ← نجو نجات / رهایی / نجات دادن / رها شدن
148.«فعل» نُجَازِي‌ [1] ← جزی کیفر می دهیم / مجازات می کنیم
149.«فعل» نُجِبْ [1] ← جوب اجابت می کنیم
150.«فعل» نَجِدْ [1] ← وجد می یابیم
151.«اسم» النَّجْدَيْن‌ِ [1] ← نجد دو راه بلند و مرتفع / راه خیر و شر / راه سعادت و شقاوت
152.«فعل» نَجْزِيَ [4] ← جزی جزا می دهیم / پاداش می دهیم / کفایت می کنیم / قبول مسئولیت می کنیم
153.«فعل» نَجْزِي [22] ← جزی جزا می دهیم / پاداش می دهیم / کفایت می کنیم / قبول مسئولیت می کنیم
154.«اسم» نَجَس‌ٌ [1] ← نجس نجس / پلید / آلوده
155.«فعل» نَجْعَل‌َ [8] ← جعل قرار می دهیم
156.«فعل» نَجْعَل‌ُ [6] ← جعل قرار می دهیم
157.«فعل» نَجْعَلْ [7] ← جعل قرار می دهیم
158.«اسم» النَّجْم‌ِ [2] ← نجم ستاره
159.«اسم» النَّجْم‌ُ [2] ← نجم ستاره
160.«فعل» نَجْمَع‌َ [1] ← جمع جمع می کنیم
161.«فعل» نَجَوْت‌َ [1] ← نجو نجات یافتی
162.«اسم» النُّجُوم‌َ [2] ← نجم ستارگان
163.«اسم» النُّجُوم‌ِ [3] ← نجم ستارگان
164.«اسم» النُّجُوم‌ُ [4] ← نجم ستارگان
165.«اسم» نَجْوَي‌ [7] ← نجو نجوا / نجوا کردن / سخنان درگوشی / درگوشی سخن گفتن
166.«اسم» النَّجْوَي‌ [4] ← نجو نجوا / نجوا کردن / سخنان درگوشی / درگوشی سخن گفتن
167.«فعل» نَجَی [1] ← نجو نجات یافت
168.«فعل» نَجَّی [5] ← نجو نجات داد
169.«اسم» نَجِيَّاً [2] ← نجو نجواکنان
170.«فعل» نُجِّي‌َ [1] ← نجو نجات داده شد
171.«فعل» نَجَّيْنَا [18] ← نجو نجات دادیم
172.«اسم» نُحَاس‌ٌ [1] ← نحس دود / شعله‏هاى قرمز رنگ و دودآلود آتش‏
173.«اسم» نَحْبَ [1] ← نحب نذر واجب / (با ترکیب قضی نحبه یعنی) در گذشت ، فوت کرد
174.«فعل» نُحَرِّقَ [1] ← حرق می سوزانیم
175.«اسم» نَحْس‌ٍ [1] ← نحس شوم
176.«اسم» نَحِسَات‌ٍ [1] ← نحس شوم (جمع)
177.«فعل» نَحْشُرَ [1] ← حشر جمع می کنیم
178.«فعل» نَحْشُرُ [7] ← حشر جمع می کنیم
179.«فعل» نُحْضِرَ [1] ← حضر احضار می کنیم
180.«فعل» نَحْفَظ‌ُ [1] ← حفظ حفظ می کنیم
181.«اسم» النَّحْل‌ِ [1] ← نحل زنبور عسل
182.«اسم» نِحْلَة‌ً [1] ← نحل عطيه‏اى كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد
183.«فعل» نَحْمِلْ [1] ← حمل برمی داریم / حمل می کنیم
184.«اسم» نَحْن‌ُ [86] ← نحن ما / ماها
185.«فعل» نُحْي‌ِ [1] ← حیی زنده می کنیم
186.«فعل» نَحْيَی [2] ← حیی زنده می شویم
187.«فعل» نُحْيِي‌َ [2] ← حیی زنده می کنیم
188.«فعل» نُحْيِي‌ [2] ← حیی زنده می کنیم
189.«فعل» نَخَاف‌ُ [2] ← خوف می ترسیم
190.«فعل» نَخْتِم‌ُ [1] ← ختم مُهر می نهیم
191.«اسم» نَخِرَة‌ً [1] ← نخر پوسیده / خاکستر شده
192.«فعل» نَخْرُجَ [1] ← خرج خارج می شویم / بیرون می آییم
193.«فعل» نُخْرِج‌َ [4] ← خرج خارج می کنیم / بیرون می آوریم
194.«فعل» نُخْرِج‌ُ [6] ← خرج خارج می کنیم / بیرون می آوریم
195.«فعل» نَخْزَي [1] ← خزی خوار می شویم
196.«فعل» نَخْسِفْ [1] ← خسف فرو می بریم / پنهان و پوشیده می کنیم
197.«فعل» نَخْشَي [1] ← خشی می ترسیم
198.«فعل» نُخْفِي [1] ← خفی مخفی می کنیم
199.«اسم» النَّخْل‌َ [2] ← نخل درخت خرما
200.«اسم» نَخْلاً [1] ← نخل درخت خرما
201.«اسم» النَّخْل‌ِ [2] ← نخل درخت خرما
202.«اسم» نَخْل‌ٍ [4] ← نخل درخت خرما
203.«اسم» النَّخْل‌ُ [1] ← نخل درخت خرما
204.«اسم» نَخْل‌ٌ [1] ← نخل درخت خرما
205.«اسم» النَّخْلَة‌ِ [2] ← نخل یک درخت خرما
206.«فعل» نُخْلِفُ [1] ← خلف تخلف می کنیم / خلف می کنیم
207.«فعل» نَخْلُقْ [1] ← خلق خلق می کنیم / می آفرینیم
208.«فعل» نَخُوض‌ُ [2] ← خوض در سرگرمی های باطل فرو می رویم
209.«فعل» نُخَوِّفُ [1] ← خوف می ترسانیم
210.«اسم» النَّخِيل‌َ [1] ← نخل درختان خرما
211.«اسم» النَّخِيل‌ِ [1] ← نخل درختان خرما
212.«اسم» نَخِيل‌ٍ [4] ← نخل درختان خرما
213.«اسم» نَخِيل‌ٌ [1] ← نخل درختان خرما
214.«اسم» نِدَاءً [2] ← ندی- ندو ندا / صدا / صدا زدن / دعا / خواندن
215.«اسم» النَّدَامَة‌َ [2] ← ندم پشیمان شدن / پشیمانی
216.«فعل» نُدَاوِلُ [1] ← دول متداول می کنيم / دست به دست مى‏گردانيم / بنوبت می گردانيم
217.«فعل» نَدْخُلَ [2] ← دخل وارد می شویم
218.«فعل» نُدْخِلَ [1] ← دخل وارد می کنیم
219.«فعل» نُدْخِلُ [3] ← دخل وارد می کنیم
220.«فعل» نُدْخِلْ [1] ← دخل وارد می کنیم
221.«فعل» نَدْرِي [2] ← دری می دانیم
222.«فعل» نَدْع‌ُ [2] ← دعو می خوانیم
223.«فعل» نَدْعُوَا [1] ← دعو می خوانیم
224.«فعل» نَدْعُوا [5] ← دعو می خوانیم
225.«فعل» نَدُلُّ [1] ← دلل راهنمایی می کنیم / آگاه می کنیم
226.«اسم» نَدِيَّاً [1] ← ندی- ندو مجلس / مجلس مشورت
227.«فعل» نَذَرَ [1] ← وذر ترک می کنیم / رها می کنیم / وا می گذاریم
228.«فعل» نَذَرُ [3] ← وذر ترک می کنیم / رها می کنیم / وا می گذاریم
229.«اسم» النَّذْرِ [1] ← نذر نذر / نذر کردن
230.«اسم» نَذْرٍ [1] ← نذر نذر / نذر کردن
231.«اسم» النُّذُرُ [4] ← نذر انذارها / انذار کنندگان / هشدارها / بیم دهندگان
232.«اسم» نُذُرِ [6] ← نذر انذارها / انذار کنندگان / هشدارها / بیم دهندگان
233.«اسم» النُّذُرِ [4] ← نذر انذارها / انذار کنندگان / هشدارها / بیم دهندگان
234.«اسم» نُذْرَاً [1] ← نذر انذار / بیم دادن
235.«فعل» نَذَرْت‌ُ [2] ← نذر نذر کردم
236.«فعل» نَذَرْتُمْ [1] ← نذر نذر کردید
237.«فعل» نُذِقْ [3] ← ذوق می چشانیم
238.«فعل» نَذْكُرَ [1] ← ذکر یاد می کنیم
239.«فعل» نَذِل‌َّ [1] ← ذلل ذلیل و خوار شدیم
240.«اسم» نُذُورَ [1] ← نذر نذرها / نذر کردن ها
241.«فعل» نَذْهَبَ [2] ← ذهب می بریم / از یاد می بریم
242.«اسم» نَذِيرَاً [12] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
243.«اسم» نَذِيرِ [1] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
244.«اسم» نَذِيرٍ [6] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
245.«اسم» النَّذِيرُ [2] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
246.«اسم» نَذِيرٌ [23] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
247.«فعل» نُذِيقَ [4] ← ذوق می چشانیم
248.«فعل» نُذِيقُ [2] ← ذوق می چشانیم
249.«فعل» نُرَاوِدُ [1] ← رود با اصرار و فریب می خواهیم
250.«فعل» نُرَبِّ [1] ← ربو تربیت می کنیم / پرورش می دهیم
251.«فعل» نَرِث‌ُ [2] ← ورث ارث می بریم
252.«فعل» نَرْجُمَ [1] ← رجم سنگسار می کنیم / طرد می کنیم
253.«فعل» نَرُدَّ [1] ← ردد بر می گردانیم
254.«فعل» نُرَدُّ [3] ← ردد برگردانده می شویم
255.«فعل» نَرْزُقُ [3] ← رزق روزی می دهیم
256.«فعل» نُرْسِل‌َ [3] ← رسل می فرستیم
257.«فعل» نُرْسِل‌ُ [3] ← رسل می فرستیم
258.«فعل» نَرْفَع‌ُ [2] ← رفع بالا می بریم / بلند می کنیم
259.«فعل» نَرَی [15] ← رای می بینیم
260.«فعل» نُرِي‌َ [8] ← رای نشان می دهیم / می نمایانیم
261.«فعل» نُرِي [3] ← رای نشان می دهیم / می نمایانیم
262.«فعل» نُرِيدُ [5] ← رود می خواهیم / اراده می کنیم
263.«اسم» نَزَّاعَة‌ً [1] ← نزع بسیار بَرکننده
264.«فعل» نَزِدْ [2] ← زید می افزاییم
265.«فعل» نَزْدَادُ [1] ← زید می افزاییم
266.«فعل» نَزَع‌َ [2] ← نزع بیرون آورد
267.«فعل» نَزَعْنَا [4] ← نزع کَندیم / زدودیم
268.«فعل» نَزَغَ [1] ← نزغ وسوسه کرد / فتنه انداخت و دو بهم زنی کرد
269.«اسم» نَزْغ‌ٌ [2] ← نزغ وسوسه / سیخ
270.«فعل» نَزَل‌َ [4] ← نزل نازل شد
271.«فعل» نَزَّل‌َ [14] ← نزل نازل کرد
272.«فعل» نُزِّل‌َ [7] ← نزل نازل کرده شد
273.«اسم» نُزُلاً [6] ← نزل عطا و بخشش / پذیرایی ابتدایی
274.«اسم» نُزُلُ [1] ← نزل عطا و بخشش / پذیرایی ابتدایی
275.«اسم» نُزُل‌ٌ [1] ← نزل عطا و بخشش / پذیرایی ابتدایی
276.«اسم» نَزْلَة‌ً [1] ← نزل یکبار نازل شدن / یکبار فرود آمدن
277.«فعل» نُزِّلَتْ [1] ← نزل نازل کرده شد
278.«فعل» نَزَّلْنَا [12] ← نزل نازل کردیم
279.«فعل» نَزِيدَ [1] ← زید می افزاییم
280.«فعل» نَزِيدُ [2] ← زید می افزاییم
281.«اسم» نِسَاءَ [10] ← نسو زن ها / خانم ها
282.«اسم» النِّسَاءَ [9] ← نسو زن ها / خانم ها
283.«اسم» نِسَاءً [3] ← نسو زن ها / خانم ها
284.«اسم» نِسَاءِ [12] ← نسو زن ها / خانم ها
285.«اسم» النِّسَاءِ [18] ← نسو زن ها / خانم ها
286.«اسم» نِسَاءٍ [1] ← نسو زن ها / خانم ها
287.«اسم» نِسَاءُ [1] ← نسو زن ها / خانم ها
288.«اسم» النِّسَاءُ [1] ← نسو زن ها / خانم ها
289.«اسم» نِسَاءٌ [2] ← نسو زن ها / خانم ها
290.«فعل» نُسَارِع‌ُ [1] ← سرع شتاب می کنیم
291.«فعل» نَسْأَلَ [3] ← سال درخواست می کنیم / سؤال می کنیم
292.«فعل» نَسْأَلُ [1] ← سال درخواست می کنیم / سؤال می کنیم
293.«فعل» نُسْأَل‌ُ [1] ← سال درخواست می کنیم / سؤال می کنیم
294.«اسم» نَسَبَاً [2] ← نسب نسب / قرابت / خویشاوندی
295.«فعل» نُسَبِّحَ [1] ← سبح تسبیح می گوییم / ستایش می کنیم
296.«فعل» نُسَبِّح‌ُ [1] ← سبح تسبیح می گوییم / ستایش می کنیم
297.«فعل» نَسْتَبِق‌ُ [1] ← سبق مسابقه می دهیم
298.«فعل» نَسْتَحْوِذْ [1] ← حوذ چیره می شویم
299.«فعل» نَسْتَحْيِي [1] ← حیی زنده می گذاریم
300.«فعل» نَسْتَدْرِجُ [2] ← درج بتدریج بهلاکت نزدیک می کنیم
301.«فعل» نَسْتَعِين‌ُ [1] ← عون کمک می طلبیم
302.«فعل» نَسْتَنْسِخ‌ُ [1] ← نسخ استنساخ می کنیم / نسخه برداری می کنیم / از روی نسخه اصلی می نویسیم
303.«فعل» نَسْجُدُ [1] ← سجد سجده می کنیم / از روی خضوع و خشوع خم می شویم
304.«اسم» نُسْخَتِ [1] ← نسخ نسخه / نوشته گرفته شده از نسخه اصلی
305.«فعل» نَسْخَرُ [1] ← سخر مسخره می کنیم
306.«اسم» نَسْرَاً [1] ← نسر نسر، نام یکی از بت های پنجگانه قوم نوح
307.«اسم» نَسْفَاً [2] ← نسف الک و غربال / پراکندن / بر باد دادن
308.«فعل» نُسِفَتْ [1] ← نسف فرو ریخته شد / الک و غربال شد / پراکنده شد / بر باد داده شد
309.«فعل» نَسْفَعَ [1] ← سفع بشدت می گیریم و می کِشیم
310.«فعل» نُسْقِط‌ْ [1] ← سقط فرو می ریزیم
311.«فعل» نَسْقِي [1] ← سقی آب می دهیم / سیراب می کنیم
312.«فعل» نُسْقِيَ [1] ← سقی می نوشانیم
313.«فعل» نُسْقِي [2] ← سقی می نوشانیم
314.«اسم» نُسُكِ [1] ← نسک عبادت / قربانی
315.«اسم» نُسُك‌ٍ [1] ← نسک عبادت / قربانی
316.«فعل» نُسْكِنَ [1] ← سکن سکونت می دهیم
317.«اسم» نَسْلَ [1] ← نسل نسل / ذریه / خلقت
318.«اسم» النَّسْل‌َ [1] ← نسل نسل / ذریه / خلقت
319.«فعل» نَسْلَخ‌ُ [1] ← سلخ برمی کَنیم / جدا می سازیم
320.«فعل» نَسْلُكُ [1] ← سلک داخل می کنیم / فرو می کنیم / می پیماییم
321.«فعل» نُسْلِم‌َ [1] ← سلم تسلیم می شویم / تسلیم می کنیم / مسلمان می شویم
322.«فعل» نَسِمُ [1] ← وسم داغ می نهیم / علامت می گذاریم
323.«فعل» نَسْمَع‌ُ [2] ← سمع می شنویم
324.«فعل» نَسُوا [11] ← نسی فراموش کردند
325.«اسم» النِّسْوَة‌ِ [1] ← نسو زن ها / خانم ها
326.«اسم» نِسْوَة‌ٌ [1] ← نسو زن ها / خانم ها
327.«فعل» نَسُوق‌ُ [2] ← سوق می رانیم
328.«فعل» نُسَوِّي‌َ [1] ← سوی درست می کنیم
329.«فعل» نُسَوِّي [1] ← سوی یکسان می کنیم
330.«فعل» نَسِي‌َ [6] ← نسی فراموش کرد
331.«فعل» نَسِيَا [1] ← نسی فراموش کردند
332.«اسم» نَسِيَّاً [1] ← نسی بسیار فراموشکار
333.«اسم» نَسْيَاً [1] ← نسی آنچه فراموش شده / چیز بی ارزش که مسافر جا می گذارد و می رود
334.«اسم» النَّسِيءُ [1] ← نسا تاخير انداختن (حرمت ماه حرام به ماه غير حرام) / ماهى كه حرمت جنگ در آن به تاخير انداخته می شود
335.«فعل» نَسِيت‌َ [2] ← نسی فراموش کردی
336.«فعل» نَسِيت‌ُ [2] ← نسی فراموش کردم
337.«فعل» نَسِيتُمْ [2] ← نسی فراموش کردید
338.«فعل» نُسَيِّرُ [1] ← سیر بحرکت وا می داریم
339.«فعل» نَسِينَا [2] ← نسی فراموش کردیم
340.«فعل» نَشَأْ [3] ← شیا می خواهیم / اراده می کنیم
341.«فعل» نَشَاءُ [19] ← شیا می خواهیم / اراده می کنیم
342.«اسم» النَّشْأَة‌َ [3] ← نشا نشئه / جهان / آفرینش / پیدایش
343.«فعل» نَشْتَرِي‌ [1] ← شری می فروشیم / می خریم
344.«فعل» نَشُدُّ [1] ← شدد محکم می کنیم / نیرومند می کنیم
345.«اسم» نَشْرَاً [1] ← نشر نشر / گشایش / گسترش
346.«فعل» نُشِرَتْ [1] ← نشر گشوده شد
347.«فعل» نَشْرَحْ [1] ← شرح گشاده می کنیم
348.«فعل» نُشْرِك‌َ [3] ← شرک شرک می ورزیم / شریک می کنیم
349.«اسم» نَشْطَاً [1] ← نشط خروج و اخراج بملايمت و سهولت
350.«فعل» نَشْهَدُ [1] ← شهد گواهی می دهیم
351.«اسم» نُشُورَاً [3] ← نشر برانگیخته شدن / محشورشدن
352.«اسم» النُّشُورُ [2] ← نشر برانگیخته شدن / محشورشدن
353.«اسم» نُشُوزَ [1] ← نشز سرکشی کردن / ناسازگاری
354.«اسم» نُشُوزَاً [1] ← نشز سرکشی کردن / ناسازگاری
355.«اسم» نَصَارَي [5] ← نصاری مسیحیان
356.«اسم» النَّصَارَي [9] ← نصاری مسیحیان
357.«اسم» نَصَبَاً [1] ← نصب خسته شدن / خستگی
358.«اسم» نَصَب‌ٌ [3] ← نصب خسته شدن / خستگی
359.«اسم» النُّصُب‌ِ [1] ← نصب سنگی كه مشرکان، اطراف كعبه نصب و روى آن قربانى مى‏ كردند و به آن تبرّك مى‏ جستند
360.«اسم» نُصُب‌ٍ [1] ← نصب سنگی كه مشرکان، اطراف كعبه نصب و روى آن قربانى مى‏ كردند و به آن تبرّك مى‏ جستند
361.«اسم» نُصْب‌ٍ [1] ← نصب رنج و سختی
362.«فعل» نُصِبَتْ [1] ← نصب نصب شد / سرپا ایستاد
363.«فعل» نَصْبِرَ [2] ← صبر صبر می کنیم
364.«اسم» نُصْحِ [1] ← نصح نصیحت / خیرخواهی کردن
365.«فعل» نَصَحْت‌ُ [2] ← نصح نصیحت کردم
366.«فعل» نَصَحُوا [1] ← نصح نصیحت کردند
367.«فعل» نَصَّدَّقَ [1] ← صدق صدقه می دهیم
368.«فعل» نَصَرَ [4] ← نصر یاری کرد
369.«اسم» نَصْرَ [4] ← نصر یاری / یاری کردن
370.«اسم» نَصْرَاً [3] ← نصر یاری / یاری کردن
371.«اسم» نَصْرِ [5] ← نصر یاری / یاری کردن
372.«اسم» نَصْرُ [5] ← نصر یاری / یاری کردن
373.«اسم» النَّصْرُ [3] ← نصر یاری / یاری کردن
374.«اسم» نَصْرٌ [2] ← نصر یاری / یاری کردن
375.«اسم» نَصْرَانِيَّاً [1] ← نصرانی مسیحی
376.«فعل» نَصْرِف‌َ [1] ← صرف منصرف می کنیم
377.«فعل» نُصَرِّف‌ُ [4] ← صرف تبدیل می کنیم / گوناگون و مکرر بیان می کنیم
378.«فعل» نَصَرْنَا [2] ← نصر یاری کردیم
379.«فعل» نَصَرُوا [4] ← نصر یاری کردند
380.«اسم» نِصْفَ [2] ← نصف نصف / نیم
381.«اسم» نِصْف‌ُ [4] ← نصف نصف / نیم
382.«اسم» النِّصْف‌ُ [1] ← نصف نصف / نیم
383.«فعل» نُصْلِ [1] ← صلی وارد آتش می کنیم و حرارتش را می چشانیم
384.«فعل» نُصْلِي [2] ← صلی وارد آتش می کنیم و حرارتش را می چشانیم
385.«اسم» نَصُوحَاً [1] ← نصح صادقانه و خالصانه
386.«اسم» نَصِيبَ [3] ← نصب بهره / قسمت / سهم
387.«اسم» نَصِيبَاً [8] ← نصب بهره / قسمت / سهم
388.«اسم» نَصِيب‌ٍ [1] ← نصب بهره / قسمت / سهم
389.«اسم» نَصِيبُ [1] ← نصب بهره / قسمت / سهم
390.«اسم» نَصِيب‌ٌ [8] ← نصب بهره / قسمت / سهم
391.«فعل» نُصِيب‌ُ [1] ← صوب می رسانیم / فرود می آوریم
392.«اسم» نَصِيرَاً [13] ← نصر یاور
393.«اسم» نَصِيرٍ [9] ← نصر یاور
394.«اسم» النَّصِيرُ [2] ← نصر یاور
395.«اسم» نَضَّاخَتَان‌ِ [1] ← نضخ جوشان و در فوران (تثنیه)
396.«فعل» نَضِجَتْ [1] ← نضج بریان شد
397.«فعل» نَضْرِب‌ُ [3] ← ضرب می زنیم
398.«اسم» نَضْرَة‌َ [1] ← نضر شادابی و نشاطى كه در صورت صاحبان زندگى مرفه نمايان است‏
399.«اسم» نَضْرَة‌ً [1] ← نضر شادابی و نشاطى كه در صورت صاحبان زندگى مرفه نمايان است‏
400.«فعل» نَضْطَرُّ [1] ← ضرر وادار می کنیم
401.«فعل» نَضَع‌ُ [1] ← وضع می نهیم / می گذاریم / قرار می دهیم / مستقر می کنیم
402.«اسم» نَضِيدٌ [1] ← نضد چیده شده بر رویهم / ردیف شده بر رویهم
403.«فعل» نُضِيع‌ُ [3] ← ضیع ضایع می کنیم
404.«فعل» نَطْبَع‌ُ [2] ← طبع مُهر می زنیم
405.«فعل» نُطْعِم‌ُ [3] ← طعم غذا می دهیم
406.«اسم» النُّطْفَة‌َ [1] ← نطف نطفه
407.«اسم» نُطْفَة‌ً [2] ← نطف نطفه
408.«اسم» نُطْفَة‌ٍ [9] ← نطف نطفه
409.«فعل» نَطْمِس‌َ [1] ← طمس محو می کنیم
410.«فعل» نَطْمَع‌ُ [2] ← طمع طمع می کنیم
411.«فعل» نَطْوِي‌ [1] ← طوی در هم می پیچیم
412.«اسم» النَّطِيحَة‌ُ [1] ← نطح حيوان کشته شده به ضرب شاخ حيوان ديگر
413.«فعل» نُطِيع‌ُ [2] ← طوع اطاعت می کنیم
414.«اسم» نَظَرَ [1] ← نظر نگاه / نگریستن
415.«فعل» نَظَرَ [3] ← نظر نگریست
416.«اسم» نَظِرَة‌ٌ [1] ← نظر مهلت / مهلت دادن
417.«اسم» نَظْرَة‌ً [1] ← نظر نگاه / نگریستن
418.«فعل» نَظَل‌ُّ [1] ← ظلل مداومت می کنیم
419.«فعل» نَظُن‌ُّ [4] ← ظنن گمان می کنیم / بیقین می دانیم
420.«اسم» نِعَاجِ [1] ← نعج میش ها
421.«اسم» النُّعَاسَ [1] ← نعس خواب سبک / چُرت زدن
422.«اسم» نُعَاسَاً [1] ← نعس خواب سبک / چُرت زدن
423.«فعل» نَعْبُدَ [4] ← عبد پرستش می کنیم
424.«فعل» نَعْبُدُ [4] ← عبد پرستش می کنیم
425.«اسم» نَعْجَة‌ً [1] ← نعج میش
426.«اسم» نَعْجَۀِ [1] ← نعج میش
427.«اسم» نَعْجَة‌ٌ [1] ← نعج میش
428.«فعل» نُعْجِزَ [2] ← عجز عاجز می کنیم
429.«فعل» نَعِدُ [4] ← وعد وعده می دهیم
430.«فعل» نَعُدُّ [2] ← عدد می شماریم
431.«فعل» نَعُدْ [1] ← عود برمی گردیم
432.«فعل» نُعَذِّبُ [2] ← عذب عذاب می کنیم
433.«فعل» نُعَذِّبْ [1] ← عذب عذاب می کنیم
434.«فعل» نَعْف‌ُ [1] ← عفو عفو می کنیم / می بخشیم / گذشت می کنیم
435.«فعل» نَعْقِل‌ُ [1] ← عقل اندیشه می کنیم / عقل خود را بکار می گیریم
436.«فعل» نَعْلَم‌َ [5] ← علم می دانیم
437.«فعل» نَعْلَم‌ُ [8] ← علم می دانیم
438.«فعل» نُعَلِّمَ [1] ← علم یاد می دهیم
439.«فعل» نُعْلِن‌ُ [1] ← علن علنی می کنم / آشکار می گویم
440.«اسم» نَعْلَيْ [1] ← نعل دو کفش
441.«فعل» نَعَّمَ [1] ← نعم مرفه گرداند / در ناز و نعمت قرار داد
442.«اسم» النَّعَم‌ِ [1] ← نعم چهارپا / شتر و گاو و گوسفند
443.«حرف» نَعَمْ [4] بله / آری / ...
444.«اسم» نِعَمَ [1] ← نعم نعمت ها
445.«فعل» نِعِمْ [2] ← نعم خوب است / چه خوب است
446.«فعل» نِعْم‌َ [16] ← نعم خوب است / چه خوب است
447.«اسم» نَعْمَاءَ [1] ← نعم رفاه / دارایی / ناز و نعمت
448.«اسم» النَّعْمَة‌ِ [1] ← نعم رفاه / ناز و نعمت / بهره وری از نعمت ها
449.«اسم» نَعْمَة‌ٍ [1] ← نعم رفاه / ناز و نعمت / بهره وری از نعمت ها
450.«اسم» نِعْمَة‌َ [21] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
451.«اسم» نِعْمَة‌ً [5] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
452.«اسم» نِعْمَة‌ِ [14] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
453.«اسم» نِعْمَة‌ٍ [4] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
454.«اسم» نِعْمَة‌ُ [1] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
455.«اسم» نِعْمَة‌ٌ [2] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
456.«فعل» نُعَمِّرْ [2] ← عمر عمر طولانی می دهیم
457.«فعل» نَعْمَل‌َ [1] ← عمل عمل می کنیم
458.«فعل» نَعْمَل‌ُ [3] ← عمل عمل می کنیم
459.«فعل» نَعْمَل‌ْ [2] ← عمل عمل می کنیم
460.«فعل» نَعُودَ [1] ← عود بر می گردیم
461.«فعل» نُعِيدُ [3] ← عود بر می گردانیم
462.«اسم» نَعِيمَاً [1] ← نعم ناز و نعمت /آرامش / دارایی
463.«اسم» النَّعِيم‌ِ [10] ← نعم ناز و نعمت /آرامش / دارایی
464.«اسم» نَعِيم‌ٍ [5] ← نعم ناز و نعمت /آرامش / دارایی
465.«اسم» نَعِيم‌ٌ [1] ← نعم ناز و نعمت /آرامش / دارایی
466.«فعل» نُغَادِرْ [1] ← غدر رها و ترک می کنیم / جای می گذاریم
467.«فعل» نُغْرِقْ [1] ← غرق غرق می کنیم
468.«فعل» نُغْرِيَ [1] ← غرو تشویق می کنیم
469.«فعل» نَغْفِرْ [2] ← غفر می آمرزیم
470.«اسم» النَّفَاثَات‌ِ [1] ← نفث زنان (ساحر) دمنده
471.«اسم» نَفَادٍ [1] ← نفد پایان / تمام شدن
472.«اسم» نِفَاقَاً [2] ← نفق نفاق و دورویی / منافق شدن
473.«اسم» النِّفَاق‌ِ [1] ← نفق نفاق و دورویی / منافق شدن
474.«فعل» نَفْتِنَ [2] ← فتن به فتنه می اندازیم/ به بلا و آزمایش مبتلا می کنیم
475.«اسم» نَفْحَة‌ٌ [1] ← نفح یک وزش باد / اندک
476.«فعل» نَفَخ‌َ [1] ← نفخ دمید
477.«فعل» نُفِخ‌َ [7] ← نفخ دمیده شد
478.«فعل» نَفَخْت‌ُ [2] ← نفخ دمیدم
479.«اسم» نَفْخَة‌ٌ [1] ← نفخ یکبار دمیده شدن
480.«فعل» نَفَخْنَا [2] ← نفخ دمیدیم
481.«فعل» نَفِدَ [1] ← نفد تمام شد
482.«فعل» نَفِدَتْ [1] ← نفد تمام شد
483.«فعل» نَفَرَ [1] ← نفر بسرعت رفت / بسرعت حرکت کرد / کوچ کرد
484.«اسم» نَفَرَاً [2] ← نفر نفرات / جماعت 3 تا 10 مرد / قوم و خویش انسان
485.«اسم» نَفَرٌ [1] ← نفر نفرات / جماعت 3 تا 10 مرد/ قوم و خویش انسان
486.«فعل» نَفْرُغ‌ُ [1] ← فرغ قصد می کنیم / می پردازیم
487.«فعل» نُفَرِّق‌ُ [3] ← فرق پراکنده می کنیم
488.«اسم» نَفْسَ [12] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
489.«اسم» النَّفْس‌َ [6] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
490.«اسم» نَفْسَاً [14] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
491.«اسم» نَفْسِ [51] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
492.«اسم» النَّفْس‌ِ [2] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
493.«اسم» نَفْس‌ٍ [36] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
494.«اسم» نَفْسُ [3] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
495.«اسم» النَّفْس‌ُ [1] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
496.«اسم» نَفْس‌ٌ [15] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
497.«فعل» نُفْسِدَ [1] ← فسد فساد می کنیم
498.«فعل» نَفَشَتْ [1] ← نفش در شب چرید
499.«فعل» نُفَصِّل‌ُ [6] ← فصل شرح و توضیح می دهیم/ روشن می کنیم/ فاصله بین اجزای در هم ایجاد می کنیم
500.«فعل» نُفَضِّل‌ُ [1] ← فضل ترجیح می دهیم / برتر می گردانیم
501.«فعل» نَفَعَ [1] ← نفع سود رساند
502.«اسم» نَفْعَاً [9] ← نفع نفع / سود / سود رساندن / استفاده / نیکی
503.«اسم» نَفْعِ [2] ← نفع نفع / سود / سود رساندن / استفاده / نیکی
504.«فعل» نَفَعَتْ [1] ← نفع سود رساند
505.«فعل» نَفْعَل‌َ [1] ← فعل انجام می دهیم / عمل می کنیم
506.«فعل» نَفْعَل‌ُ [2] ← فعل انجام می دهیم / عمل می کنیم
507.«اسم» نَفَقَاً [1] ← نفق تونل
508.«اسم» نَفَقَاتُ [1] ← نفق خرج کردن ها/ خرجی ها / پول های خرج شده
509.«اسم» نَفَقَة‌ً [1] ← نفق خرج کردن / خرجی / پول خرج شده
510.«اسم» نَفَقَةٍ [1] ← نفق خرج کردن / خرجی / پول خرج شده
511.«فعل» نَفْقِدُ [1] ← فقد گم می کنیم / از دست می دهیم
512.«فعل» نَفْقَهُ [1] ← فقه می فهمیم / دانا و آگاه می شویم
513.«اسم» نُفُورَاً [4] ← نفر نفرت / رمیدن
514.«اسم» نُفُورٍ [1] ← نفر نفرت / رمیدن
515.«اسم» نُفُوسِ [1] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
516.«اسم» النُّفُوس‌ُ [1] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
517.«اسم» نَفِيرَاً [1] ← نفر نفرات / جماعت کمتر از 10 مرد
518.«فعل» نُقَاتِل‌َ [1] ← قتل می جنگیم
519.«فعل» نُقَاتِل‌ْ [1] ← قتل می جنگیم
520.«اسم» نَقْبَاً [1] ← نقب سوراخ / شکاف
521.«فعل» نَقَّبُوا [1] ← نقب سیر کردند / دنبال پناهگاه گشتند
522.«فعل» نَقْتَبِسْ [1] ← قبس شعله می گیریم
523.«فعل» نُقَتِّل‌ُ [1] ← قتل عده زیادی را می کُشیم
524.«فعل» نَقْدِرَ [1] ← قدر سخت می گیریم / در تنگنا می گذاریم
525.«فعل» نُقَدِّس‌ُ [1] ← قدس تقدیس می کنیم / منزه می دانیم
526.«فعل» نَقْذِف‌ُ [1] ← قذف می اندازیم / پرتاب می کنیم
527.«فعل» نُقِرَ [1] ← نقر دمیده شد / کوبیده شد
528.«فعل» نُقِرُّ [1] ← قرر ماندگار می کنیم
529.«فعل» نَقْرَأُ [1] ← قرا می خوانیم
530.«فعل» نُقْرِئُ [1] ← قرا بخواندن وا می داریم
531.«فعل» نَقُصَّ [1] ← قصص نقل می کنیم / روایت می کنیم
532.«فعل» نَقُص‌ُّ [6] ← قصص نقل می کنیم / روایت می کنیم
533.«اسم» نَقْص‌ٍ [2] ← نقص نقص / کم شدن / نقصان
534.«فعل» نَقْصُصْ [2] ← قصص نقل می کنیم / روایت می کنیم
535.«اسم» نَقْضِ [2] ← نقض نقض / نقض کردن / شکستن
536.«فعل» نَقَضَتْ [1] ← نقض باز کرد و گسلاند
537.«اسم» نَقْعَاً [1] ← نقع گرد و غبار
538.«فعل» نَقْعُدُ [1] ← قعد می نشینیم
539.«فعل» نُقَلِّب‌ُ [2] ← قلب واژگون می کنیم / می گردانیم
540.«فعل» نَقَمُوا [2] ← نقم انتقام گرفتند
541.«فعل» نَقُول‌َ [2] ← قول می گوییم
542.«فعل» نَقُول‌ُ [10] ← قول می گوییم
543.«اسم» نَقِيبَاً [1] ← نقب پیشوا / سرپرست / رئیس
544.«اسم» نَقِيرَاً [2] ← نقر مقدار اندكى كه مرغ آن را با منقار خود از زمين بر مى ‏دارد
545.«فعل» نُقَيِّضْ [1] ← قیض مقدر می کنیم / می گماریم
546.«فعل» نُقِيم‌ُ [1] ← قوم اقامه می کنیم
547.«فعل» نَك‌ُ [2] ← کون می باشیم
548.«اسم» النِّكَاح‌َ [1] ← نکح ازدواج / ازدواج کردن
549.«اسم» نِكَاحَاً [2] ← نکح ازدواج / ازدواج کردن
550.«اسم» النِّكَاح‌ِ [2] ← نکح ازدواج / ازدواج کردن
551.«اسم» نَكَال‌َ [1] ← نکل مجازات عبرت آموز
552.«اسم» نَكَالاً [2] ← نکل مجازات عبرت آموز
553.«فعل» نَكْتُب‌ُ [3] ← کتب می نویسیم / مقرر می کنیم / واجب می کنیم
554.«فعل» نَكْتَل‌ْ [1] ← کیل سهمیه و پیمانه می گیریم
555.«فعل» نَكْتُم‌ُ [1] ← کتم کتمان می کنیم
556.«فعل» نَكَث‌َ [1] ← نکث شکست / بهم زد
557.«فعل» نَكَثُوا [2] ← نکث شکستند / بهم زدند
558.«فعل» نَكَح‌َ [1] ← نکح ازدواج کرد
559.«فعل» نَكَحْتُمْ‌ [1] ← نکح ازدواج کردید
560.«اسم» نَكِدَاً [1] ← نکد کم و بی سود
561.«فعل» نُكَذِّب‌َ [1] ← کذب تکذیب می کنیم
562.«فعل» نُكَذِّب‌ُ [1] ← کذب تکذیب می کنیم
563.«فعل» نَكِرَ [1] ← نکر نشناخت
564.«اسم» نُكُرٍ [1] ← نکر زشت و ناپسند / ناشناخته / ناخوشایند / شدید و سخت
565.«اسم» نُكْرَاً [3] ← نکر زشت و ناپسند / ناشناخته / ناخوشایند / شدید و سخت
566.«فعل» نَكِّرُوا [1] ← نکر ناشناس کنید / نامعلوم کنید
567.«فعل» نَكْسُوا [1] ← کسو می پوشانیم
568.«فعل» نُكِسُوا [1] ← نکس از خواری بزیر افکنده شدند
569.«فعل» نَكَص‌َ [1] ← نکص بقهقرا بازگشت
570.«فعل» نَكْفُرَ [1] ← کفر کافر می شویم / کفران می کنیم
571.«فعل» نَكْفُرُ [1] ← کفر کافر می شویم / کفران می کنیم
572.«فعل» نُكَفِّرَ [1] ← کفر می پوشانیم / می بخشیم
573.«فعل» نُكَفِّرْ [1] ← کفر می پوشانیم / می بخشیم
574.«فعل» نُكَلِّف‌ُ [3] ← کلف تکلیف می کنیم / مکلف می کنیم
575.«فعل» نُكَلِّم‌ُ [1] ← کلم سخن می گوییم
576.«فعل» نَكُنْ [4] ← کون می باشیم
577.«فعل» نَكُون‌َ [12] ← کون می باشیم
578.«اسم» نَكِيرِ [4] ← نکر عذاب / مجازات / کیفر
579.«اسم» نَكِيرٍ [1] ← نکر قدرت انکار
580.«فعل» نُلْزِمُ [1] ← لزم ملازم می کنیم / همراه می نماییم / واجب می کنیم
581.«فعل» نَلْعَب‌ُ [1] ← لعب بازی می کنیم
582.«فعل» نَلْعَنَ [1] ← لعن لعنت می کنیم
583.«فعل» نُلْقِي‌ [2] ← لقی می اندازیم / می افکنیم
584.«اسم» نَمَارِق‌ُ [1] ← نمرق بالش ها / پشتی ها
585.«فعل» نُمَتِّعُ [2] ← متع بهره مند کامل می کنیم
586.«فعل» نَمُدُّ [1] ← مدد می کِشیم / می گسترانیم
587.«فعل» نُمِدُّ [2] ← مدد کمک می کنیم / یاری می دهیم
588.«فعل» نُمَكِّن‌َ [1] ← مکن مسلط می گردانیم / نیرومند و تنومند می گردانیم
589.«فعل» نُمَكِّنْ [2] ← مکن مسلط می گردانیم / نیرومند و تنومند می گردانیم
590.«اسم» النَّمْل‌ِ [1] ← نمل مورچه
591.«اسم» النَّـمْل‌ُ [1] ← نمل مورچه
592.«اسم» نَمْلَة‌ٌ [1] ← نمل یک مورچه
593.«فعل» نُمْلِي [2] ← ملی مهلت می دهیم
594.«فعل» نَمُن‌َّ [1] ← منن منت می گذاریم / می بخشیم
595.«فعل» نَمْنَعْ [1] ← منع منع می کنیم / ممانعت می کنیم / دفاع می کنیم
596.«فعل» نَمُوت‌ُ [2] ← موت می میریم
597.«فعل» نُمِيت‌ُ [2] ← موت می میرانیم
598.«فعل» نَميرُ [1] ← میر آذوقه و مواد غذایی می آوریم
599.«اسم» نَمِيم‌ٍ [1] ← نمم سخن چینی / خبر چینی کردن
600.«فعل» نُنَبِّئَ [1] ← نبا خبر می دهیم / آگاه می کنیم
601.«فعل» نُنَبِّئُ [3] ← نبا خبر می دهیم / آگاه می کنیم
602.«فعل» نُنْجِ [1] ← نجو نجات می دهیم
603.«فعل» نُنَجِّيَ [1] ← نجو نجات می دهیم
604.«فعل» نُنَجِّي‌ [3] ← نجو نجات می دهیم
605.«فعل» نُنْجِي [1] ← نجو نجات می دهیم
606.«فعل» نَنْزِعَ [1] ← نزع بیرون می آوریم
607.«فعل» نُنَزِّل‌ُ [3] ← نزل نازل می کنیم
608.«فعل» نُنَزِّل‌ْ [1] ← نزل نازل می کنیم
609.«فعل» نُنْسِ [1] ← نسی از یاد طرف می بریم/ بفراموشی می اندازیم
610.«فعل» نَنْسَخ‌ْ [1] ← نسخ نسخ می کنیم / از بین می بریم / باطل می کنیم
611.«فعل» نَنْسِفَ [1] ← نسف الک و غربال می کنیم / می پراکنیم / بر باد می دهیم
612.«فعل» نَنْسَی [2] ← نسی فراموش می کنیم
613.«فعل» نُنْشِئَ [1] ← نشا پدید می آوریم
614.«فعل» نُنْشِزُ [1] ← نشز بر می داریم و بهم پیوند می دهیم
615.«فعل» نَنْصُرَ [1] ← نصر یاری می کنیم
616.«فعل» نَنْصُرُ [1] ← نصر یاری می کنیم
617.«فعل» نَنْظُرَ [1] ← نظر می نگریم
618.«فعل» نَنْظُرُ [1] ← نظر می نگریم
619.«فعل» نَنْظُرْ [1] ← نظر می نگریم
620.«فعل» نَنْقُصُ [2] ← نقص می کاهیم
621.«فعل» نُنَكِّسْ [1] ← نکس واژگون می کنیم / سر و ته می کنیم
622.«فعل» نَنْهَ [1] ← نهی نهی می کنیم
623.«اسم» النَّهَارَ [24] ← نهر روز
624.«اسم» نَهَارَاً [3] ← نهر روز
625.«اسم» النَّهَارِ [28] ← نهر روز
626.«اسم» نَهَارٍ [1] ← نهر روز
627.«اسم» النَّهَارُ [1] ← نهر روز
628.«فعل» نَهْتَدِي‌َ [1] ← هدی هدایت می شویم / راه می یابیم
629.«فعل» نَهْدِيَ [1] ← هدی هدایت می کنیم / براه می آوریم
630.«فعل» نَهْدِي [1] ← هدی هدایت می کنیم / براه می آوریم
631.«اسم» نَهَرَاً [1] ← نهر نهر / رود / وسعت / گشادگی
632.«اسم» نَهَرٍ [2] ← نهر نهر / رود / وسعت / گشادگی
633.«فعل» نُهْلِك‌َ [2] ← هلک هلاک می کنیم
634.«فعل» نُهْلِكْ [1] ← هلک هلاک می کنیم
635.«فعل» نَهَوْا [1] ← نهی نهی کردند
636.«فعل» نُهُوا [5] ← نهی نهی شدند
637.«فعل» نَهَی [3] ← نهی نهی کرد
638.«اسم» النُّهَي [2] ← نهی عقل و خرد
639.«فعل» نُهِيت‌ُ [2] ← نهی نهی شدم
640.«اسم» النَّوَاصِي [1] ← نصو جلو های سر یا زلف های جلوی سر
641.«اسم» نُوحَاً [10] ← نوح نوح، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم
642.«اسم» نُوح‌ٍ [23] ← نوح نوح، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم
643.«اسم» نُوح‌ُ [4] ← نوح نوح، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم
644.«اسم» نُوح‌ٌ [6] ← نوح نوح، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم
645.«فعل» نُوحِي‌ [7] ← وحی وحی و الهام می کنیم
646.«فعل» نُودُوا [1] ← ندی- ندو ندا داده شدند
647.«فعل» نُودِي‌َ [4] ← ندی- ندو ندا داده شد
648.«اسم» نُورَ [4] ← نور نور / روشنایی
649.«اسم» النُّورَ [2] ← نور نور / روشنایی
650.«اسم» نُورَاً [9] ← نور نور / روشنایی
651.«اسم» نُورِ [6] ← نور نور / روشنایی
652.«اسم» النُّورِ [9] ← نور نور / روشنایی
653.«اسم» نُورٍ [3] ← نور نور / روشنایی
654.«اسم» نُورُ [4] ← نور نور / روشنایی
655.«اسم» النُّورُ [2] ← نور نور / روشنایی
656.«اسم» نُورٌ [4] ← نور نور / روشنایی
657.«فعل» نُورِث‌ُ [1] ← ورث ارث می دهیم
658.«فعل» نُوَف‌ِّ [1] ← وفی بطور کامل می دهیم
659.«فعل» نُوَلِّ [1] ← ولی روی می کنیم / بر می گردانیم
660.«فعل» نُوَلِّيَ [1] ← ولی روی می کنیم / بر می گردانیم
661.«فعل» نُوَلِّي‌ [1] ← ولی روی می کنیم / بر می گردانیم / متولی و مسلط می کنیم
662.«اسم» نَوْمَ [1] ← نوم خواب / خوابیدن
663.«اسم» النَّوْم‌َ [1] ← نوم خواب / خوابیدن
664.«اسم» نَوْم‌ٌ [1] ← نوم خواب / خوابیدن
665.«اسم» النُّون‌ِ [1] ← نون ماهی / (با ترکیب ذوالنون) لقب حضرت یونس پیامبر
666.«اسم» النَّوَي [1] ← نوی هسته
667.«فعل» نُيَسِّرُ [3] ← یسر میسر و ممکن می کنیم / آماده می کنیم
668.«اسم» نَيْلاً [1] ← نیل بدست آوردن / آنچه بدست آمده یا بدست می آید


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است