فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«اسم» ضَائِق‌ٌ [1] ← ضیق تنگ / تحت فشار
2.«اسم» ضَاحِكَاً [1] ← ضحک خندان
3.«اسم» ضَاحِكَة‌ٌ [1] ← ضحک خندان
4.«اسم» ضَارِّ [1] ← ضرر ضرر زننده
5.«اسم» ضَارِّين‌َ [1] ← ضرر ضرر زنندگان
6.«فعل» ضَاق‌َ [2] ← ضیق تنگ شد / در فشار قرار گرفت
7.«فعل» ضَاقَت‌ْ [3] ← ضیق تنگ شد / در فشار قرار گرفت
8.«اسم» ضَالاًّ [1] ← ضلل گم گشته / گمراه
9.«اسم» ضَالُّون‌َ [2] ← ضلل گمراهان
10.«اسم» الضَّالُّون‌َ [3] ← ضلل گمراهان
11.«اسم» ضَالِّين‌َ [2] ← ضلل گمراهان
12.«اسم» الضَّالِّين‌َ [6] ← ضلل گمراهان
13.«اسم» ضَامِرٍ [1] ← ضمر حیوان لاغر
14.«اسم» الضَّأْن‌ِ [1] ← ضان میش
15.«اسم» ضَبْحَاً [1] ← ضبح صوتى كه از نفس نفس زدن اسبان در حين دويدن شنيده مى ‏شود
16.«فعل» ضَحِكَت‌ْ [1] ← ضحک خندید
17.«اسم» ضُحَی [3] ← ضحی- ضحو گسترش نور خورشید / روز / روشن شدن / آفتاب چاشتگاه / وقت بلندشدن آفتاب
18.«اسم» الضُّحَي‌ [1] ← ضحی- ضحو گسترش نور خورشید / روز / روشن شدن / آفتاب چاشتگاه / وقت بلندشدن آفتاب
19.«اسم» ضُحَي‌ً [2] ← ضحی- ضحو گسترش نور خورشید / روز / روشن شدن / آفتاب چاشتگاه / وقت بلندشدن آفتاب
20.«اسم» ضِدَّاً [1] ← ضدد ضدّ
21.«اسم» ضَرَّاً [9] ← ضرر ضرر و زیان
22.«اسم» ضَرُّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
23.«اسم» ضُرَّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
24.«اسم» الضُّرَّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
25.«اسم» ضُرِّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
26.«اسم» الضُّرِّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
27.«اسم» ضُرٍّ [7] ← ضرر ضرر و زیان
28.«اسم» الضُّرُّ [5] ← ضرر ضرر و زیان
29.«اسم» ضُرٌّ [3] ← ضرر ضرر و زیان
30.«اسم» ضَرَّاءَ [3] ← ضرر روز بد / بدبختی / فلاکت با ضرر مالی و جانی
31.«اسم» الضَّرَّاءِ [4] ← ضرر روز بد / بدبختی / فلاکت با ضرر مالی و جانی
32.«اسم» الضَّرَّاءُ [2] ← ضرر روز بد / بدبختی / فلاکت با ضرر مالی و جانی
33.«اسم» ضِرَارَاً [2] ← ضرر ضرر زدن / آزار رساندن
34.«فعل» ضَرَب‌َ [10] ← ضرب زد
35.«اسم» ضَرْب‌َ [1] ← ضرب زدن
36.«اسم» ضَرْبَاً [2] ← ضرب زدن / (با ترکیب ضربا فی الارض یعنی) بتجارت رفتن
37.«فعل» ضُرِب‌َ [3] ← ضرب زده شد
38.«فعل» ضُرِبَت‌ْ [3] ← ضرب زده شد
39.«فعل» ضَرَبْتُمْ‌ [3] ← ضرب زدید
40.«فعل» ضَرَبْنَا [5] ← ضرب زدیم
41.«فعل» ضَرَبُوا [4] ← ضرب زدند
42.«اسم» الضَّرَرِ [1] ← ضرر ضرر و زیان
43.«اسم» ضَرِيع‌ٍ [1] ← ضرع خار خشک تهوع آور که هیچ حیوانی هم آنرا نمی خورد
44.«اسم» ضِعَافَاً [1] ← ضعف ناتوان
45.«فعل» ضَعُف‌َ [1] ← ضعف ناتوان شد
46.«اسم» ضَعْفَاً [2] ← ضعف ناتوانی
47.«اسم» ضَعْف‌ٍ [2] ← ضعف ناتوانی
48.«اسم» ضِعْف‌َ [2] ← ضعف چند برابر
49.«اسم» ضِعْفَاً [2] ← ضعف چند برابر
50.«اسم» الضِّعْف‌ِ [1] ← ضعف چند برابر
51.«اسم» ضِعْف‌ٌ [1] ← ضعف چند برابر
52.«اسم» الضُّعَفَاءِ [1] ← ضعف ناتوانان
53.«اسم» ضُعَفَاءُ [1] ← ضعف ناتوانان
54.«اسم» الضُّعَفَاءُ [2] ← ضعف ناتوانان
55.«فعل» ضَعُفُوا [1] ← ضعف ناتوان شدند
56.«اسم» ضِعْفَيْن‌ِ [3] ← ضعف دوچندان
57.«اسم» ضَعِيفَاً [4] ← ضعف ناتوان
58.«اسم» ضِغْثَاً [1] ← ضغث دسته ای از شاخه ها و چوب های نازک
59.«اسم» الضَّفَادِع‌َ [1] ← ضفدع قورباغه ها
60.«فعل» ضَل‌َّ [26] ← ضلل گمراه شد / هدر رفت / تلف شد
61.«اسم» ضَلاَلاً [6] ← ضلل گمراهی / نابودی
62.«اسم» ضَلاَلِ [1] ← ضلل گمراهی / نابودی
63.«اسم» الضَّلاَل‌ِ [1] ← ضلل گمراهی / نابودی
64.«اسم» ضَلاَل‌ٍ [27] ← ضلل گمراهی / نابودی
65.«اسم» الضَّلاَل‌ُ [3] ← ضلل گمراهی / نابودی
66.«اسم» الضَّلاَلَة‌َ [3] ← ضلل گمراهی / نابودی
67.«اسم» ضَلاَلَۀِ [2] ← ضلل گمراهی / نابودی
68.«اسم» الضَّلاَلَة‌ِ [1] ← ضلل گمراهی / نابودی
69.«اسم» الضَّلاَلَة‌ُ [2] ← ضلل گمراهی / نابودی
70.«اسم» ضَلاَلَة‌ٌ [1] ← ضلل گمراهی / نابودی
71.«فعل» ضَلَلْت‌ُ [2] ← ضلل گمراه شدم
72.«فعل» ضَلَلْنَا [1] ← ضلل گمراه شدیم
73.«فعل» ضَلُّوا [12] ← ضلل گمراه شدند
74.«اسم» ضَنْكَاً [1] ← ضنک تنگ
75.«اسم» ضَنِين‌ٍ [1] ← ضنن بخل در مورد اشياء نفيس و گرانبها
76.«اسم» ضِيَاءً [2] ← ضوا نورها / پرتوها
77.«اسم» ضِيَاءٍ [1] ← ضوا نورها / پرتوها
78.«اسم» ضَيْرَ [1] ← ضیر ضرر
79.«اسم» ضِيزَي [1] ← ضیز غیرعادلانه / ظالمانه
80.«اسم» ضَيْف‌ِ [5] ← ضیف میهمان
81.«اسم» ضَيْق‌ٍ [2] ← ضیق تنگ / تحت فشار
82.«اسم» ضَيِّقَاً [2] ← ضیق تنگ / تحت فشار


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است