فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
1.«حروف مقطعه» ص‌ [1] _
2.«اسم» الصَّائِمَات‌ِ [1] ← صوم زنان روزه دار
3.«اسم» الصَّائِمِين‌َ [1] ← صوم مردان روزه دار
4.«اسم» الصَّابِئُون‌َ [1] ← صبا به پيروان يحيى يا نوح يا ابراهيم مى‏گويند
5.«اسم» الصَّابِئِين‌َ [2] ← صبا به پيروان يحيى يا نوح يا ابراهيم مى‏گويند
6.«اسم» صَابِرَاً [2] ← صبر مرد شکیبا
7.«اسم» الصَّابِرَات‌ِ [1] ← صبر زنان شکیبا
8.«اسم» صَابِرَة‌ٌ [1] ← صبر زن شکیبا
9.«فعل» صَابِرُوا [1] ← صبر در صبر و شکیبایی پیشی بگیرید
10.«اسم» صَابِرُون‌َ [1] ← صبر مردان شکیبا
11.«اسم» الصَّابِرُون‌َ [2] ← صبر مردان شکیبا
12.«اسم» الصَّابِرِين‌َ [15] ← صبر مردان شکیبا
13.«اسم» صَاحِبَ [1] ← صحب یار / رفیق
14.«اسم» صَاحِب‌ِ [5] ← صحب یار / رفیق
15.«اسم» الصَّاحِب‌ِ [1] ← صحب یار / رفیق
16.«اسم» صَاحِبُ [3] ← صحب یار / رفیق
17.«فعل» صَاحِبْ [1] ← صحب همراه شو / معاشرت کن
18.«اسم» صَاحِبَة‌ً [1] ← صحب همسر / یار / رفیق
19.«اسم» صَاحِبَۀِ [2] ← صحب همسر / یار / رفیق
20.«اسم» صَاحِبَةٌ [1] ← صحب همسر / یار / رفیق
21.«اسم» صَاحِبَیْ [2] ← صحب دو یار / دو رفیق
22.«اسم» الصَّاخَّة‌ُ [1] ← صخخ صوت شديدى كه نزديك است گوش انسان را كر كند، و يا به راستى گوش را كر مى‏ كند / نفخه دوم صور اسرافيل
23.«اسم» صَادِق‌َ [1] ← صدق صادق / راستگو
24.«اسم» صَادِقَاً [1] ← صدق صادق / راستگو
25.«اسم» صَادِق‌ٌ [1] ← صدق صادق / راستگو
26.«اسم» الصَّادِقَات‌ِ [1] ← صدق زنان راستگو
27.«اسم» صَادِقُون‌َ [4] ← صدق مردان راستگو
28.«اسم» الصَّادِقُون‌َ [2] ← صدق مردان راستگو
29.«اسم» صَادِقِين‌َ [31] ← صدق مردان راستگو
30.«اسم» الصَّادِقِين‌َ [19] ← صدق مردان راستگو
31.«اسم» صَارِمِين‌َ [1] ← صرم اراده کنندگان چیدن میوه از درخت
32.«اسم» صَاعِقَة‌ً [1] ← صعق صاعقه
33.«اسم» صَاعِقَة‌ِ [1] ← صعق صاعقه
34.«اسم» صَاعِقَة‌ُ [1] ← صعق صاعقه
35.«اسم» الصَّاعِقَة‌ُ [3] ← صعق صاعقه
36.«اسم» صَاغِرُون‌َ [2] ← صغر ذلیلان / خواران
37.«اسم» صَاغِرِين‌َ [1] ← صغر ذلیلان / خواران
38.«اسم» الصَّاغِرِين‌َ [2] ← صغر ذلیلان / خواران
39.«اسم» صَافَّات‌ٍ [2] ← صفف پرندگان بازکننده بیحرکت بال ها در آسمان
40.«اسم» الصَّافَّات‌ِ [1] ← صفف فرشتگان صف کشیده و منظم
41.«اسم» الصَّافِنَات‌ُ [1] ← صفن اسبان چابک و تیزرو
42.«اسم» الصَّافُّون‌َ [1] ← صفف صف بستگان / صف کشیدگان
43.«اسم» صَال‌ِ [1] ← صلی وارد شده درآتش و چشنده حرارت آن
44.«اسم» صَالِحَاً [31] ← صلح صالح / شایسته
45.«اسم» صَالِحَاً [5] ← صالح صالح، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
46.«اسم» صَالِح‌ٍ [1] ← صلح صالح / شایسته
47.«اسم» صَالِح‌ٍ [1] ← صالح صالح، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
48.«اسم» صَالِح‌ُ [1] ← صلح صالح / شایسته
49.«اسم» صَالِح‌ُ [2] ← صالح صالح، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
50.«اسم» الصَّالِح‌ُ [1] ← صلح صالح / شایسته
51.«اسم» صَالِح‌ٌ [1] ← صلح صالح / شایسته
52.«اسم» صَالِح‌ٌ [1] ← صالح صالح، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
53.«اسم» الصَّالِحَات‌ِ [59] ← صلح زنان صالح / شایستگان / شایسته ها
54.«اسم» الصَّالِحَات‌ُ [3] ← صلح زنان صالح / شایستگان / شایسته ها
55.«اسم» الصَّالِحُون‌َ [3] ← صلح مردان صالح / شایستگان / شایسته ها
56.«اسم» صَالِحَيْن‌ِ [1] ← صلح دو صالح و شایسته
57.«اسم» صَالِحِين‌َ [3] ← صلح مردان صالح / شایستگان / شایسته ها
58.«اسم» الصَّالِحِين‌َ [23] ← صلح مردان صالح / شایستگان / شایسته ها
59.«اسم» صَالُوا [2] ← صلی وارد شدگان درآتش و چشندگان حرارت آن
60.«اسم» صَامِتُون‌َ [1] ← صمت خاموشان / سکوت کنندگان
61.«فعل» صَب‌َّ [1] ← صبب فرو ریخت
62.«اسم» صَبَّاً [1] ← صبب فرو ریختنی
63.«اسم» صَبَاح‌ُ [1] ← صبح صبحگاه
64.«اسم» صَبَّارٍ [4] ← صبر بسیار شکیبا
65.«فعل» صَبَّحَ [1] ← صبح صبحگاهان رسید
66.«فعل» صَبَبْنَا [1] ← صبب فرو ریختیم
67.«اسم» صُبْحَاً [1] ← صبح صبح
68.«اسم» الصُّبْح‌ِ [2] ← صبح صبح
69.«اسم» الصُّبْح‌ُ [2] ← صبح صبح
70.«فعل» صَبَرَ [2] ← صبر صبر کرد
71.«اسم» صَبْرَاً [8] ← صبر صبر / صبر کردن
72.«اسم» الصَّبْرِ [4] ← صبر صبر / صبر کردن
73.«اسم» صَبْرُ [1] ← صبر صبر / صبر کردن
74.«اسم» صَبْرٌ [2] ← صبر صبر / صبر کردن
75.«فعل» صَبَرْتُمْ‌ [2] ← صبر صبر کردید
76.«فعل» صَبَرْنَا [2] ← صبر صبر کردیم
77.«فعل» صَبَرُوا [15] ← صبر صبر کردند
78.«اسم» صِبْغ‌ٍ [1] ← صبغ نان خورش
79.«اسم» صِبْغَة‌َ [1] ← صبغ رنگ / سبک / دین / شیوه
80.«اسم» صِبْغَة‌ً [1] ← صبغ رنگ / سبک / دین / شیوه
81.«فعل» صُبُّوا [1] ← صبب فرو بریزید
82.«اسم» صَبِيَّاً [2] ← صبو کودک / پسربچه
83.«اسم» صِحَاف‌ٍ [1] ← صحف ظرف های بزرگ و وسیع
84.«اسم» صُحُفَاً [2] ← صحف نامه ها / صحیفه های وحی
85.«اسم» صُحُف‌ِ [2] ← صحف نامه ها / صحیفه های وحی
86.«اسم» الصُّحُف‌ِ [2] ← صحف نامه ها / صحیفه های وحی
87.«اسم» صُحُف‌ٍ [1] ← صحف نامه ها / صحیفه های وحی
88.«اسم» الصُّحُف‌ُ [1] ← صحف نامه ها / صحیفه های وحی
89.«اسم» الصَّخْرَ [1] ← صخر صخره ها
90.«اسم» الصَّخْرَة‌ِ [1] ← صخر صخره
91.«اسم» صَخْرَة‌ٍ [1] ← صخر صخره
92.«فعل» صَدَّ [4] ← صدد باز داشت / اعراض کرد
93.«اسم» صَدِّ [1] ← صدد باز داشتن / ممانعت
94.«اسم» صَدٌّ [1] ← صدد باز داشتن / ممانعت
95.«فعل» صُدَّ [1] ← صدد باز داشته شد / اعراض کرده شد
96.«فعل» صَدَدتُمْ‌ [1] ← صدد باز داشتید / اعراض کردید
97.«فعل» صَدَدْنَا [1] ← صدد باز داشتیم / اعراض کردیم
98.«اسم» صَدْرَ [4] ← صدر سینه
99.«اسم» صَدْرَاً [1] ← صدر سینه
100.«اسم» صَدْرِ [3] ← صدر سینه
101.«اسم» صَدْرُ [2] ← صدر سینه
102.«اسم» الصَّدْع‌ِ [1] ← صدع شکاف
103.«فعل» صَدَف‌َ [1] ← صدف اعراض کرد
104.«اسم» الصَّدَفَيْن‌ِ [1] ← صدف دو طرف کوه
105.«فعل» صَدَق‌َ [6] ← صدق راست گفت
106.«فعل» صَدَّق‌َ [5] ← صدق تصدیق کرد
107.«اسم» صِدْقَاً [1] ← صدق صدق / راستی / درستی
108.«اسم» صِدْقِ [2] ← صدق صدق / راستی / درستی
109.«اسم» الصِّدْق‌ِ [3] ← صدق صدق / راستی / درستی
110.«اسم» صِدْق‌ٍ [7] ← صدق صدق / راستی / درستی
111.«اسم» صِدْقُ [1] ← صدق صدق / راستی / درستی
112.«اسم» صَدَقَاتِ [1] ← صدق صدقات / صدقه ها
113.«اسم» الصَّدَقَات‌ِ [5] ← صدق صدقات / صدقه ها
114.«اسم» صَدَقَات‌ٍ [1] ← صدق صدقات / صدقه ها
115.«اسم» الصَّدَقَات‌ُ [1] ← صدق صدقات / صدقه ها
116.«اسم» صَدُقَاتِ [1] ← صدق مهریه ها
117.«اسم» صَدَقَة‌ً [2] ← صدق صدقه
118.«اسم» صَدَقَة‌ٍ [3] ← صدق صدقه
119.«فعل» صَدَقَت‌ْ [1] ← صدق راست گفت
120.«فعل» صَدَّقَت‌ْ [1] ← صدق تصدیق کرد
121.«فعل» صَدَقْت‌َ [2] ← صدق راست گفتی
122.«فعل» صَدَّقْت‌َ [1] ← صدق تصدیق کردی
123.«فعل» صَدَقْنَا [1] ← صدق راست گفتیم
124.«فعل» صَدَقُوا [5] ← صدق راست گفتند
125.«فعل» صَدُّوا [10] ← صدد باز داشتند / اعراض کردند
126.«فعل» صُدُّوا [1] ← صدد باز داشته شدند / اعراض کرده شدند
127.«اسم» صُدُودَاً [1] ← صدد اعراض کردن / اعراض
128.«اسم» صُدُورَ [2] ← صدر سینه ها
129.«اسم» صُدُورِ [12] ← صدر سینه ها
130.«اسم» الصُّدُورِ [15] ← صدر سینه ها
131.«اسم» صُدُورُ [4] ← صدر سینه ها
132.«اسم» الصُّدُورُ [1] ← صدر سینه ها
133.«اسم» صَدِيدٍ [1] ← صدد چرک آلوده به خون
134.«اسم» صَدِيقِ [1] ← صدق دوست مهربان
135.«اسم» صَدِيق‌ٍ [1] ← صدق دوست مهربان
136.«اسم» صِدِّيقَاً [2] ← صدق مرد بسیار راستگو
137.«اسم» الصِّدِّيق‌ُ [1] ← صدق مرد بسیار راستگو
138.«اسم» صِدِّيقَة‌ٌ [1] ← صدق زن بسیار راستگو
139.«اسم» الصِّدِّيقُون‌َ [1] ← صدق مرد بسیار راستگو
140.«اسم» الصِّدِّيقِين‌َ [1] ← صدق مرد بسیار راستگو
141.«اسم» صِرٌّ [1] ← صرر سرما و گرمای سوزان
142.«فعل» صُرْ [1] ← صور کج و متمایل کن / در هم بکوب
143.«اسم» صِرَاط‌َ [2] ← صرط صراط / راه
144.«اسم» الصِّرَاط‌َ [3] ← صرط صراط / راه
145.«اسم» صِرَاطَاً [5] ← صرط صراط / راه
146.«اسم» صِرَاط‌ِ [6] ← صرط صراط / راه
147.«اسم» الصِّرَاط‌ِ [3] ← صرط صراط / راه
148.«اسم» صِرَاط‌ٍ [19] ← صرط صراط / راه
149.«اسم» صِرَاط‌ُ [1] ← صرط صراط / راه
150.«اسم» صِرَاط‌ٌ [6] ← صرط صراط / راه
151.«اسم» صَرَّة‌ٍ [1] ← صرر ضجه و داد و فریاد / نعره
152.«اسم» الصَّرْح‌َ [1] ← صرح قصر / هر بنايى که بلند و مشرف بر ساير بناها است / محلي که آن را تخت كرده باشند و سقف هم نداشته باشد
153.«اسم» صَرْحَاً [2] ← صرح قصر / هر بنايى که بلند و مشرف بر ساير بناها است / محلي که آن را تخت كرده باشند و سقف هم نداشته باشد
154.«اسم» صَرْح‌ٌ [1] ← صرح قصر / هر بنايى که بلند و مشرف بر ساير بناها است / محلي که آن را تخت كرده باشند و سقف هم نداشته باشد
155.«اسم» صَرْصَرَاً [2] ← صرصر باد سخت و سمى / باد بسيار سرد / باد پر سر و صدا، كه قهرا مستلزم سخت وزيدن نيز هست
156.«اسم» صَرْصَرٍ [1] ← صرصر باد سخت و سمى / باد بسيار سرد / باد پر سر و صدا، كه قهرا مستلزم سخت وزيدن نيز هست
157.«اسم» صَرْعَي [1] ← صرع بخاک افتاده ها
158.«فعل» صَرَف‌َ [3] ← صرف منصرف کرد
159.«اسم» صَرْفَاً [1] ← صرف منصرف کردن / رد کردن
160.«فعل» صُرِفَت‌ْ [1] ← صرف منصرف شد
161.«فعل» صَرَفْنَا [1] ← صرف منصرف کردیم
162.«فعل» صَرَّفْنَا [6] ← صرف تبدیل کردیم / گوناگون و مکرر بیان کردیم
163.«اسم» صَرِيخ‌َ [1] ← صرخ فریادرس
164.«اسم» الصَّرِيمِ [1] ← صرم درخت میوه چیده شده
165.«اسم» صَعَدَاً [1] ← صعد سخت و مشقت بار
166.«فعل» صَعِق‌َ [1] ← صعق مدهوش مرگ شد / با سکته مُرد
167.«اسم» صَعِقَاً [1] ← صعق بیهوش
168.«اسم» صَعُودَاً [1] ← صعد گردنه صعب العبور
169.«اسم» صَعِيدَاً [4] ← صعد خاک / زمین صاف و هموار
170.«اسم» صَغَارٌ [1] ← صغر ذلت و خواری
171.«فعل» صَغَت‌ْ [1] ← صغو متمایل شد / منحرف شد
172.«اسم» صَغِيرَاً [2] ← صغر کوچک
173.«اسم» صَغِيرٍ [1] ← صغر کوچک
174.«اسم» صَغِيرَة‌ً [2] ← صغر کوچک
175.«اسم» الصَّفَا [1] ← صفا صفا، نام کوهی در کنار خانه خداست که حاجیان بین آن و کوه مروه سعی می کنند
176.«اسم» صَفَّاً [7] ← صفف صف / صف بستن
177.«اسم» الصَّفْح‌َ [1] ← صفح روی گرداندن / بخشیدن
178.«اسم» صَفْحَاً [1] ← صفح روی گرداندن / بخشیدن
179.«اسم» صُفْرٌ [1] ← صفر زرد (جمع)
180.«اسم» صَفْرَاءُ [1] ← صفر زرد
181.«اسم» صَفْصَفَاً [1] ← صفصف زمين تختى كه ليز و صاف باشد
182.«اسم» صَفْوَان‌ٍ [1] ← صفو صخره صاف و مرمری
183.«فعل» صَكَّت‌ْ [1] ← صکک بشدت زد / بصورت زد
184.«فعل» صَل‌ِّ [2] ← صلو نماز بخوان / درود بفرست / دعا کن
185.«اسم» صَلاَۀَ [2] ← صلو نماز / دعا / درود / طلب رحمت
186.«اسم» الصَّلاَة‌َ [47] ← صلو نماز / دعا / درود / طلب رحمت
187.«اسم» صَلاَة‌ِ [9] ← صلو نماز / دعا / درود / طلب رحمت
188.«اسم» الصَّلاَة‌ِ [17] ← صلو نماز / دعا / درود / طلب رحمت
189.«اسم» صَلاَۀُ [2] ← صلو نماز / دعا / درود / طلب رحمت
190.«اسم» الصَّلاَة‌ُ [1] ← صلو نماز / دعا / درود / طلب رحمت
191.«اسم» الصُّلْب‌ِ [1] ← صلب صلب / تیره کمر
192.«فعل» صَلَبُوا [1] ← صلب به دار آویختند
193.«فعل» صَلَح‌َ [2] ← صلح صالح شد
194.«اسم» صُلْحَاً [1] ← صلح صلح
195.«اسم» الصُّلْح‌ُ [1] ← صلح صلح
196.«اسم» صَلْدَاً [1] ← صلد سنگ صافى است كه چيزى بر آن نمى ‏رويد
197.«اسم» صَلْصَال‌ٍ [4] ← صلصل خاك خشكيده‏اى كه به هنگام برخورد با چيزى صدا مى ‏كند
198.«فعل» صَلُّوا [1] ← صلو نماز بخوانید / درود بفرستید / دعا کنید
199.«فعل» صَلُّوا [1] ← صلی وارد آتش کنید و حرارتش را بچشانید
200.«اسم» صَلَوَات‌ِ [2] ← صلو دعاها / درودها / نمازها
201.«اسم» الصَّلَوَات‌ِ [1] ← صلو دعاها / درودها / نمازها
202.«اسم» صَلَوَات‌ٌ [2] ← صلو دعاها / درودها / نمازها
203.«فعل» صَلَّي [3] ← صلو نماز خواند / درود فرستاد / دعا کرد
204.«اسم» صِلِيَّاً [1] ← صلی ورود در آتش و چشیدن حرارت آن
205.«اسم» صُمَّاً [2] ← صمم کران و ناشنوایان
206.«اسم» الصُّم‌َّ [4] ← صمم کران و ناشنوایان
207.«اسم» الصُّم‌ُّ [2] ← صمم کران و ناشنوایان
208.«اسم» صُم‌ٌّ [3] ← صمم کران و ناشنوایان
209.«اسم» الصَّمَدُ [1] ← صمد آقا و بزرگى كه براى انجام كارها به سوى او مى ‏روند
210.«فعل» صَمُّوا [2] ← صمم کر و ناشنوا شدند
211.«اسم» صُنْع‌َ [1] ← صنع صنع / کردن / هنر
212.«اسم» صُنْعَاً [1] ← صنع صنع / کردن / هنر
213.«اسم» صَنْعَة‌َ [1] ← صنع صنعت
214.«فعل» صَنَعُوا [4] ← صنع ساختند
215.«اسم» صِنْوَان‌ٍ [1] ← صنو شاخه ها و جوانه‏ هايی كه از بيخ تنه درخت روئيده باشد
216.«اسم» صِنْوَان‌ٌ [1] ← صنو شاخه ها و جوانه‏ هايی كه از بيخ تنه درخت روئيده باشد
217.«اسم» صِهْرَاً [1] ← صهر خويشاوند سببی / خويشاوند از ناحيه زن‏
218.«اسم» صَوَابَاً [1] ← صوب راست / درست / حق
219.«اسم» صُوَاع‌َ [1] ← صوع ظرف آبخوری
220.«اسم» الصَّوَاعِق‌َ [1] ← صعق صاعقه ها
221.«اسم» الصَّوَاعِق‌ِ [1] ← صعق صاعقه ها
222.«اسم» صَوَاف‌َّ [1] ← صفف صف بستگان / صف کشیدگان
223.«اسم» صَوَامِع‌ُ [1] ← صمع معبدهايى كه براى عبادت عابدان و زاهدان، در بالاى كوه‏ها و در بيابانهاى دوردست ساخته مى ‏شود، و معمولا عمارتى نوك تيز و مخروطى است
224.«اسم» صَوْت‌ِ [3] ← صوت صدا / آواز
225.«اسم» صَوْت‌ُ [1] ← صوت صدا / آواز
226.«فعل» صَوَّرَ [2] ← صور تصویر کرد / صورت بندی کرد
227.«اسم» صُوَرَ [2] ← صور صورت ها / تصاویر
228.«اسم» الصُّورِ [10] ← صور بوق / شاخی که مثل سرنا در آن می دمند
229.«اسم» صُورَة‌ٍ [1] ← صور صورت / تصویر
230.«فعل» صَوَّرْنَا [1] ← صور تصویر کردیم / صورت بندی کردیم
231.«اسم» صَوْمَاً [1] ← صوم روزه / روزه گرفتن
232.«اسم» صَيَاصِي [1] ← صیص قلعه بسيار محكمى كه با آن از حمله دشمن جلوگيرى مى‏ شود
233.«اسم» الصِّيَام‌َ [1] ← صوم روزه / روزه گرفتن
234.«اسم» صِيَامَاً [1] ← صوم روزه / روزه گرفتن
235.«اسم» الصِّيَام‌ِ [1] ← صوم روزه / روزه گرفتن
236.«اسم» صِيَام‌ٍ [1] ← صوم روزه / روزه گرفتن
237.«اسم» صِيَام‌ُ [4] ← صوم روزه / روزه گرفتن
238.«اسم» الصِّيَام‌ُ [1] ← صوم روزه / روزه گرفتن
239.«اسم» صَيِّب‌ٍ [1] ← صوب ابر بارنده
240.«اسم» الصَّيْحَة‌َ [1] ← صیح صیحه
241.«اسم» صَيْحَة‌ً [5] ← صیح صیحه
242.«اسم» صَيْحَة‌ٍ [1] ← صیح صیحه
243.«اسم» الصَّيْحَة‌ُ [6] ← صیح صیحه
244.«اسم» صَيْدَ [1] ← صید شکار / شکار کردن
245.«اسم» الصَّيْدَ [1] ← صید شکار / شکار کردن
246.«اسم» الصَّيْدِ [2] ← صید شکار / شکار کردن
247.«اسم» صَيْدُ [1] ← صید شکار / شکار کردن
248.«اسم» الصَّيْف‌ِ [1] ← صیف تابستان


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است