فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«حرف» أَ [513] آیا
«اسم» ا [153] ضمیر مرفوع متصل به افعال صیغه های مثنی
«حرف» اْ [6] الف تزیینی واقع در پایان کلمات (الظنون)(الرسول)(السبیل)(سلاسل)(قواریر) که در قرائت نمی آید.
«اسم» آبَاءَ [20] ← ابو پدران
«اسم» آبَاءِ [18] ← ابو پدران
«اسم» آبَاءُ [26] ← ابو پدران
«فعل» آتِ [9] ← اتی بده
«اسم» آتٍ [2] ← اتی آمدنی
«فعل» ائْت‌ِ [13] ← اتی بیا / بیاور
«فعل » آتَت‌ْ [3] ← اتی داد
«فعل» ائْتَمِرُوا [1] ← امر مشورت و تفاهم کنید
«فعل» اؤْتُمِن‌َ [1] ← امن امین شمرده شده است
«فعل» آتَوْا [7] ← اتی دادند
«فعل » آتُوا [20] ← اتی بدهید
«فعل» ائْتُوا [21] ← اتی بیایید / بیاورید
«فعل» ائْتِيَا [2] ← اتی بیایید / بیاورید
«فعل» ائْتِيَا [1] ← اتی بیایید / بیاورید
«فعل» آتَی [33] ← اتی داد
«اسم» آتِي‌ [3] ← اتی آمدنی
«فعل» آتِي‌ [7] ← اتی می آیم / می آورم
«فعل» آتِيَ‌ [1] ← اتی می آیم / می آورم
«فعل » آتَيْت‌َ [5] ← اتی دادی
«فعل » آتَيْتُ [2] ← اتی دادم
«اسم » آتِيَة‌ٌ [4] ← اتی آمدنی
«فعل » آتَيْتُمْ [9] ← اتی دادید
«فعل» آتِين‌َ [1] ← اتی بدهید
«فعل » آتَيْنَا [70] ← اتی دادیم
«اسم» آثَارَ [1] ← اثر آثار
«اسم» آثَارَاً [2] ← اثر آثار
«اسم» آثَارِ [8] ← اثر آثار
«فعل» آثَرَ [2] ← اثر برتری داد
«اسم» آثِمَاً [1] ← اثم گناهکار
«اسم» آثِم‌ٌ [1] ← اثم گناهکار
«اسم» الْآثِمِين‌َ [1] ← اثم گناهکاران
«اسم» آخِذٌ [1] ← اخذ گیرنده
«اسم» آخِذِي [1] ← اخذ گیرندگان
«اسم» آخِذِين‌َ [1] ← اخذ گیرندگان
«اسم» آخَرَ [11] ← اخر دیگری / یکی دیگر
«اسم» الْآخَرِ [1] ← اخر دیگری / یکی دیگر
«اسم» آخَرُ [1] ← اخر دیگری / یکی دیگر
«اسم» الْآخَرُ [2] ← اخر دیگری / یکی دیگر
«اسم» آخِرَ [1] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
«اسم» الْآخِرَ [3] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
«اسم» آخِرِ [1] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
«اسم» الْآخِرِ [23] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
«اسم» آخِرُ [1] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
«اسم» الْآخِرُ [1] ← اخر آخر / سرانجام / پایان
«اسم» آخَرَان‌ِ [2] ← اخر دو نفر دیگری
«اسم» الْآخِرَة‌َ [13] ← اخر آخرت / روز بازپسین
«اسم» الْآخِرَة‌ِ [92] ← اخر آخرت / روز بازپسین
«اسم» الْآخِرَة‌ُ [10] ← اخر آخرت / روز بازپسین
«اسم» آخَرُون‌َ [5] ← اخر دیگران
«اسم» آخَرِين‌َ [12] ← اخر دیگران
«اسم» الْآخَرِين‌َ [5] ← اخر دیگران
«اسم» الْآخِرِين‌َ [10] ← اخر آخری ها / آیندگان
«اسم» آدَم‌َ [18] ← آدم حضرت آدم ابوالبشر
«اسم» آدَم‌ُ [7] ← آدم حضرت آدم ابوالبشر
«اسم» آذَان‌َ [1] ← اذن گوشها
«اسم» آذَانِ [8] ← اذن گوشها
«اسم» آذَان‌ٌ [3] ← اذن گوشها
«فعل » آذَن‌َ [3] ← اذن اجازه می دهم
«فعل » ائْذَنْ [2] ← اذن اجازه بده
«فعل » آذَنَّا [1] ← اذن اعلام کردیم
«فعل » آذَنْتُ [1] ← اذن اعلام کردم
«فعل » ائْذَنُوا [1] ← اذن بدانید
«فعل» آذَوْا [1] ← اذی اذیت کردند
«فعل» آذُوا [1] ← اذی اذیت کنید
«فعل » آذَيْتُمْ [1] ← اذی اذیت کردید
«اسم» آزَرَ [1] ← آزر آزر عموی حضرت ابراهیم
«فعل» آزَرَ [1] ← ازر معاونت کرد / تقویت کرد
«اسم» الْآزِفَة‌ِ [1] ← ازف نزدیک شونده / از اسامی قیامت
«اسم» الْآزِفَة‌ُ [1] ← ازف نزدیک شونده / از اسامی قیامت
«فعل » آسَفُوا [1] ← اسف اندوهناک کردند / غضبناک کردند
«اسم» آسِنٍ [1] ← اسن بدبو
«فعل » آسَي [1] ← اسو- اسی اندوهگین می شوم
«اسم» الْآصَال‌ِ [3] ← اصل شامگاهان
«اسم» الْآفَاق‌ِ [1] ← افق کرانه ها و اطراف جهان
«اسم» الْآفِلِين‌َ [1] ← افل غروب کنندگان / زوال پذیران
«اسم» آكِلُون‌َ [2] ← اکل خورندگان
«اسم» الْآكِلِين‌َ [1] ← اکل خورندگان
«اسم» آل‌َ [13] ← اهل خاندان
«اسم» آل‌ِ [10] ← اهل خاندان
«اسم» آل‌ُ [3] ← اهل خاندان
«اسم» آلاَءَ [2] ← الو- الی نعمت ها
«اسم» آلاَءِ [32] ← الو- الی نعمت ها
«اسم» آلاَف‌ٍ [2] ← الف هزاران
«اسم» آلِهَۀَ [4] ← اله معبودان
«اسم» الْآلِهَة‌َ [1] ← اله معبودان
«اسم» آلِهَة‌ً [13] ← اله معبودان
«اسم» آلِهَۀِ [10] ← اله معبودان
«اسم» آلِهَۀُ [2] ← اله معبودان
«اسم» آلِهَة‌ٌ [4] ← اله معبودان
«اسم» أَئِمَّة‌َ [1] ← امم پیشوایان
«اسم» أَئِمَّة‌ً [4] ← امم پیشوایان
«فعل » آمُرَ [2] ← امر فرمان می دهم
«فعل » آمُرُ [1] ← امر فرمان می دهم
«فعل » اؤْمُرْ [4] ← امر فرمان بده
«اسم» الْآمِرُون‌َ [1] ← امر فرمان دهندگان
«فعل » آمَن‌َ [34] ← امن ایمان آورد / مطمئن کرد
«فعل » آَمَنُ [1] ← امن اطمینان می کنم
«فعل » آمِن‌ْ [1] ← امن ایمان بیاور
«فعل » آمَنَّا [33] ← امن ایمان آوردیم
«اسم » آمِنَاً [6] ← امن در ایمنی و آرامش (مفرد)
«فعل » آمَنَت‌ْ [5] ← امن ایمان آورد
«فعل » آمَنْت‌ُ [3] ← امن ایمان آوردم
«اسم » آمِنَة‌ً [1] ← امن در ایمنی و آرامش (مفرد)
«فعل » آمَنْتُمْ‌ [10] ← امن ایمان آوردید
«فعل » آمَنُوا [258] ← امن ایمان آوردند
«فعل » آمِنُوا [18] ← امن ایمان بیاورید
«اسم » آمِنُون‌َ [2] ← امن در ایمنی و آرامش (جمع)
«اسم» آمِنِين‌َ [7] ← امن در ایمنی و آرامش (جمع)
«اسم» الْآمِنِين‌َ [1] ← امن در ایمنی و آرامش (جمع)
«اسم» آمِّين‌َ [1] ← امم قاصدان / راهیان
«اسم» الْآن‌َ [8] ← این الان / هم اکنون / در حال حاضر
«اسم» آن‌ٍ [1] ← انی سوزان
«اسم» آنَاءَ [2] ← انی اوقات / ساعات
«اسم» آناءِ [1] ← انی اوقات / ساعات
«فعل » آنَس‌َ [1] ← انس مشاهده کرد
«فعل » آنَسْت‌ُ [3] ← انس مشاهده کردم
«فعل » آنَسْتُمْ‌ [1] ← انس مشاهده کردید
«اسم» آنِفَاً [1] ← انف چند لحظه پیش
«اسم» آنِيَة‌ٍ [2] ← انی ظروف / سوزان
«فعل » آوَوْا [2] ← اوی پناه دادند / جای دادند
«فعل » ائْوُوا [1] ← اوی پناه ببرید / جای گیرید
«فعل » آوَي‌ [4] ← اوی پناه داد / جای داد
«فعل» آوِي‌ [2] ← اوی پناه می برم / جای می گیرم
«فعل » آوَيْنَا [1] ← اوی پناه دادیم / جای دادیم
«اسم» آيَات‌ِ [186] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
«اسم» الْآيَات‌ِ [30] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
«اسم» آيَات‌ٍ [39] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
«اسم» آيَات‌ُ [29] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
«اسم» الْآيَات‌ُ [3] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
«اسم» آيَات‌ٌ [8] ← ایی نشانه ها / علامت ها / آیات قرآن / مایه های عبرت و اندرز
«اسم» آيَة‌َ [3] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
«اسم» الْآيَة‌َ [1] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
«اسم» آيَة‌ً [44] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
«اسم» آيَة‌ٍ [24] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
«اسم» آيَۀُ [2] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
«اسم» آيَة‌ٌ [12] ← ایی نشانه / علامت / آیه قرآن / مایه عبرت و اندرز
«اسم» آيَتَيْن‌ِ [1] ← ایی دو آیه
«اسم» أَبَ [8] ← ابو پدر
«اسم» أَبَاً [1] ← ابو پدر
«اسم» أَبَّاً [1] ← ابب چراگاه
«اسم» أَبِ [4] ← ابو پدر
«اسم» أَبَا [11] ← ابو پدر
«اسم» أَبَابِيلَ‌ [1] ← ابل گروه گروه
«اسم» أَبَارِيق‌َ [1] ← برق- ابریق کوزه ها
«فعل » ابْتَدَعُوا [1] ← بدع بدعت گذاردند
«اسم» الْأَبْتَرُ [1] ← بتر مقطوع النسل
«فعل » ابْتَغ‌ِ [2] ← بغی بجوی
«اسم» ابْتِغَاءَ [13] ← بغی جستن
«اسم» ابْتِغَاءُ [1] ← بغی جستن
«فعل» ابْتَغَوْا [2] ← بغی جستند
«فعل» ابْتَغُوا [4] ← بغی بجویید
«فعل» أَبْتَغِی [1] ← بغی می جویم
«فعل» ابْتَغَي [2] ← بغی جست
«فعل » ابْتَغَيْت‌َ [1] ← بغی جستی
«فعل » ابْتَلُوا [1] ← بلو بیازمایید
«فعل » ابْتَلَي‌ [3] ← بلو آزمود
«فعل » ابْتُلِي‌َ [1] ← بلو آزموده شد
«اسم» أَبْحُرٍ [1] ← بحر دریاها
«اسم» أَبَدَاً [28] ← ابد همیشه / هرگز
«فعل » أُبَدِّلَ [1] ← بدل تبدیل می کنم
«فعل » أُبَرِّئُ [1] ← برا تبرئه می کنم
«فعل » أُبْرِئُ [1] ← برا بهبودی می بخشم
«اسم» الْأَبْرَارَ [3] ← برر نیکان
«اسم» الْأَبْرَارِ [3] ← برر نیکان
«اسم» إِبْرَاهِيم‌َ [54] ← ابراهیم ابراهیم، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم الهی
«اسم» إِبْرَاهِيم‌ُ [15] ← ابراهیم ابراهیم، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم الهی
«فعل » أَبْرَح‌َ [1] ← برح دور می شوم
«فعل » أَبْرَح‌ُ [1] ← برح دور می شوم
«اسم» الْأَبْرَص‌َ [2] ← برص مبتلا به پیسی
«فعل » أَبْرَمُوا [1] ← برم محکم کردند
«فعل » أُبْسِلُوا [1] ← بسل تسلیم هلاکت شدند
«فعل » أَبْشِرُوا [1] ← بشر بشارت و مژده دهید
«اسم» أَبْصَارَ [4] ← بصر چشم ها
«اسم» الْأَبْصَارَ [6] ← بصر چشم ها
«اسم» أَبْصارَاً [1] ← بصر چشم ها
«اسم» أَبْصَارِ [6] ← بصر چشم ها
«اسم» الْأَبْصَارِ [5] ← بصر چشم ها
«اسم» أَبْصَارُ [10] ← بصر چشم ها
«اسم» الْأَبْصَارُ [6] ← بصر چشم ها
«فعل » أَبْصَرَ [1] ← بصر دید
«فعل» أَبْصِرْ [2] ← بصر چه بینا !
«فعل» أَبْصِرْ [2] ← بصر ببین
«فعل » أَبْصَرْنَا [1] ← بصر دیدیم
«فعل » ابْعَث‌ْ [3] ← بعث برانگیز
«فعل » أُبْعَث‌ُ [1] ← بعث برانگیخته می شوم
«فعل » ابْعَثُوا [2] ← بعث برانگیزید
«فعل » أَبْغِي‌ [2] ← بغی می خواهم
«فعل » أَبَق‌َ [1] ← ابق فرار کرد
«اسم» أَبْقَي‌ [7] ← بقی پایدارتر / پایدارترین
«فعل» أَبْقَي‌ [1] ← بقی باقی گذاشت
«اسم» أَبْكَارَاً [2] ← بکر دوشیزگان
«اسم» الْإِبْكَارِ [2] ← بکر بامدادان
«اسم » أَبْكَم‌ُ [1] ← بکم کَر
«فعل » أَبْكَي [1]‌ ← بکی گریاند
«اسم» الْإِبِل‌ِ [2] ← ابل شتر
«فعل » ابْلَعِي [1] ← بلع فرو بَر
«فعل» أَبْلِغْ [1] ← بلغ برسان
«فعل» أَبْلُغ‌َ [1] ← بلغ می رسم
«فعل» أَبْلُغ‌ُ [1] ← بلغ می رسم
«فعل » أُبَلِّغُ [3] ← بلغ می رسانم
«فعل » أَبْلَغْتُ [3] ← بلغ رساندم
«فعل » أَبْلَغُوا [1] ← بلغ رساندند
«اسم» إِبْلِيس‌َ [8] ← ابلیس ابلیس، شیطان اغواگر حضرت آدم
«اسم» إِبْلِيس‌ُ [3] ← ابلیس ابلیس، شیطان اغواگر حضرت آدم
«اسم» ابْن‌َ [17] ← بنو پسر
«اسم» ابْن‌ِ [11] ← بنو پسر
«فعل» ابْن‌ِ [2] ← بنی بساز
«اسم» ابْن‌ُ [12] ← بنو پسر
«اسم» أَبْنَاءَ [12] ← بنو پسران
«اسم» أَبْنَاءِ [7] ← بنو پسران
«اسم» أَبْنَاءُ [3] ← بنو پسران
«اسم» ابْنَت‌َ [1] ← بنو دختر
«اسم» ابْنَتَيْ [1] ← بنو دو دختر
«فعل» ابْنُوا [2] ← بنی بسازید
«اسم» ابْنَيْ‌ [1] ← بنو دو پسر
«فعل» أَبَوْا [1] ← ابی سرباز زدند
«اسم» أَبُو [5] ← ابو پدر
«اسم» أَبَوَا [2] ← ابو پدر و مادر
«اسم» أَبْوَاب‌َ [5] ← بوب درب ها
«اسم» الْأَبْواب‌َ [1] ← بوب درب ها
«اسم» أَبْوَابَاً [2] ← بوب درب ها
«اسم» أَبْوَابِ [1] ← بوب درب ها
«اسم» أَبْوَاب‌ٍ [2] ← بوب درب ها
«اسم» أَبْوَاب‌ُ [3] ← بوب درب ها
«اسم» الْأَبْوَاب‌ُ [1] ← بوب درب ها
«اسم» أَبَوَيْ [5] ← ابو پدر و مادر
«فعل» أَبَي‌ [7] ← ابی سرباز زد
«اسم» أَبِي‌ [17] ← ابو پدر
«اسم» الْأَبْيَض‌ُ [1] ← بیض سفید
«فعل » ابْيَضَّت‌ْ [2] ← بیض سفید شد
«فعل» أَبَيْن‌َ [1] ← ابی سرباز زدند
«فعل» أُبَيِّن‌َ [1] ← بین روشن می کنم
«اسم» اتِّبَاع‌َ [1] ← تبع پیروی کردن
«اسم» اتِّبَاع‌ٌ [1] ← تبع پیروی کردن
«فعل» أَتَّبِع‌ُ [6] ← تبع پیروی می کنم
«فعل» أَتَّبِعْ [1] ← تبع پیروی می کنم
«فعل» أَتْبَعَ [8] ← تبع دنبال کرد
«فعل» اتَّبَع‌َ [21] ← تبع پیروی کرد
«فعل» اتَّبِع‌ْ [9] ← تبع پیروی کن
«فعل » اتَّبَعَتْ [1] ← تبع پیروی کرد
«فعل » اتَّبَعْت‌َ [4] ← تبع پیروی کردی
«فعل » اتَّبَعْت‌ُ [1] ← تبع پیروی کردم
«فعل » اتَّبَعْتُمْ [2] ← تبع پیروی کردید
«فعل » أَتْبَعْنَا [2] ← تبع دنبال کردیم
«فعل » اتَّبَعْنَا [2] ← تبع پیروی کردیم
«فعل » أَتْبَعُوا [1] ← تبع دنبال کردند
«فعل » اتَّبَعُوا [23] ← تبع پیروی کردند
«فعل» اتَّبِعُوا [15] ← تبع پیروی کنید
«فعل» اتُّبِعُوا [1] ← تبع پیروی شدند
«فعل» أُتْبِعُوا [2] ← تبع دنبال شدند
«فعل» أَتَتْ [5] ← اتی آمد / آورد / عبور کرد
«اسم» اتِّخَاذِ [1] ← اخذ گرفتن
«فعل» أَتَّخِذَ [1] ← اخذ می گیرم
«فعل» أَتَّخِذُ [2] ← اخذ می گیرم
«فعل» أَتَّخِذْ [1] ← اخذ می گیرم
«فعل» اتَّخَذَ [21] ← اخذ گرفت
«فعل» اتَّخِذْ [1] ← اخذ بگیر
«فعل» اتَّخَذَت‌ْ [2] ← اخذ گرفت
«فعل» اتَّخَذْت‌َ [2] ← اخذ گرفتی
«فعل» اتَّخَذْت‌ُ [1] ← اخذ گرفتم
«فعل» اتَّخَذْتُمْ [8] ← اخذ گرفتید
«فعل» اتَّخَذْنَا [2] ← اخذ گرفتیم
«فعل» اتَّخَذُوا [30] ← اخذ گرفتند
«فعل» اتَّخِذُوا [3] ← اخذ بگیرید
«فعل» اتَّخِذِي‌ [1] ← اخذ بگیر
«اسم» أَتْرَابَاً [2] ← ترب مثل و همانند
«اسم» أَتْرَاب‌ٌ [1] ← ترب مثل و همانند
«فعل» أُتْرِفْتُمْ [1] ← ترف مترف و مرفه شُدید
«فعل» أَتْرَفْنَا [1] ← ترف مترف و مرفه کردیم
«فعل» أُتْرِفُوا [1] ← ترف مترف و مرفه شدند
«فعل» اتْرُكْ [1] ← ترک رها کن / بجای بگذار
«فعل» اتَّسَق‌َ [1] ← وسق کامل شد
«فعل» اتَّق‌ِ [3] ← وقی پروا کن
«فعل» أَتْقَن‌َ [1] ← تقن محکم و استوار کرد
«فعل» اتَّقَوْا [19] ← وقی پروا کردند
«فعل» اتَّقُوا [78] ← وقی پروا کنید
«اسم » أَتْقَی [1] ← وقی پرهیزگارتر / پرهیزگارترین
«اسم» الْأَتْقَي‌ [1] ← وقی پرهیزگارتر / پرهیزگارترین
«فعل» اتَّقَي‌ [7] ← وقی پروا کرد
«فعل» اتَّقَيْتُن‌َّ [1] ← وقی پروا کردید
«فعل» اتَّقِين‌َ [1] ← وقی پروا کنید
«فعل » أَتْل‌ُ [1] ← تلو تلاوت می کنم
«فعل» اتْل‌ُ [6] ← تلو تلاوت کن
«فعل» أَتْلُو [1] ← تلو تلاوت می کنم
«فعل» أَتْلُوَ [1] ← تلو تلاوت می کنم
«فعل» اتْلُوا [1] ← تلو تلاوت کنید
«فعل » أَتَمَّ [2] ← تمم تمام کرد
«فعل» أُتِم‌َّ [1] ← تمم تمام می کنم
«فعل» أَتْمِم‌ْ [1] ← تمم تمام کن
«فعل» أَتْمَمْت‌َ [1] ← تمم تمام کردی
«فعل» أَتْمَمْت‌ُ [1] ← تمم تمام کردم
«فعل» أَتْمَمْنَا [1] ← تمم تمام کردیم
«فعل» أَتِمُّوا [3] ← تمم تمام کنید
«فعل » أَتَوْا [6] ← اتی آمدند/ آوردند / عبور کردند
«فعل » أُتُوا [1] ← اتی آورده شدند
«فعل» أَتُوب‌ُ [1] ← توب باز می گردانم
«فعل» أَتَوَكَّأُ [1] ← وکا تکیه می کنم
«فعل» أَتَی [28] ← اتی آمد / آورد / عبور کرد
«فعل» أَتَيَا [1] ← اتی آمدند/ آوردند / عبور کردند
«فعل» أَتَيْت‌َ [1] ← اتی آمدی / آوردی
«فعل» أَتَيْن‌َ [1] ← اتی آمدند / آوردند
«فعل» أَتَيْنَا [5] ← اتی آمدیم / آوردیم
«فعل» أَثَابَ [3] ← ثوب جزا داد
«اسم» أَثَاثَاً [2] ← اثث لوازم زندگی
«اسم» أَثَارَة‌ٍ [1] ← اثر اثر
«فعل» أَثَارُوا [1] ← ثور زیر و رو کردند
«فعل» اثَّاقَلْتُمْ [1] ← ثقل سنگینی کردید
«اسم» أَثَامَاً [1] ← اثم کیفر گناه
«فعل» اثْبُتُوا [1] ← ثبت استوار یاشید
«فعل» أَثْخَنْتُمْ [1] ← ثخن غلبه کامل یافتید
«اسم» أَثَرِ [3] ← اثر اثر
«فعل» أَثَرْن‌َ [1] ← اثر پراکندند
«اسم» أَثْقَالَ [3] ← ثقل بارهای سنگین
«اسم» أَثْقَالاً [1] ← ثقل بارهای سنگین
«اسم» أَثْقَالِ [1] ← ثقل بارهای سنگین
«فعل» أَثْقَلَتْ [1] ← ثقل سنگین شد
«اسم» أَثْل‌ٍ [1] ← اثل درخت گز و خاردار
«اسم» إِثْم‌َ [4] ← اثم گناه
«اسم» الْإِثْم‌َ [3] ← اثم گناه
«اسم» إِثْمَاً [10] ← اثم گناه
«اسم» إِثْمِ [2] ← اثم گناه
«اسم» الْإِثْم‌ِ [11] ← اثم گناه
«اسم» إِثْم‌ٍ [1] ← اثم گناه
«اسم» إِثْمُ [2] ← اثم گناه
«اسم» إِثْم‌ٌ [2] ← اثم گناه
«فعل» أَثْمَرَ [2] ← ثمر میوه داد
«اسم» اثْنَا [1] ← ثنی دو
«اسم» اثْنَان‌ِ [1] ← ثنی دو / جفت
«اسم» اثْنَتَا [2] ← ثنی دو
«اسم» اثْنَتَي‌ْ [1] ← ثنی دو
«اسم» اثْنَتَيْن‌ِ [4] ← ثنی دو / جفت
«اسم» اثْنَي‌ْ [1] ← ثنی دو
«اسم» اثْنَيْن‌ِ [10] ← ثنی دو / جفت
«اسم» أَثِيمَاً [1] ← اثم گناهکار
«اسم» الْأَثِيم‌ِ [1] ← اثم گناهکار
«اسم» أَثِيم‌ٍ [5] ← اثم گناهکار
«فعل» أَجَاءَ [1] ← جیا آورد
«اسم» أُجَاجَاً [1] ← اجج تلخ و شور
«اسم» أُجَاج‌ٌ [2] ← اجج تلخ و شور
«فعل» أَجَبْتُمْ [1] ← جوب اجابت کردید
«فعل» أُجِبْتُمْ‌ [1] ← جوب اجابت شدید
«فعل» اجْتَبَی [4] ← جبی برگزید
«فعل» اجْتَبَيْتَ [1] ← جبی برگزیدی
«فعل» اجْتَبَيْنَا [2] ← جبی برگزیدیم
«فعل» اجْتُثَّت‌ْ [1] ← جثث برکنده شده است
«فعل» اجْتَرَحُوا [1] ← جرح مرتکب شدند
«فعل» اجْتَمَعَتْ [1] ← جمع اجتماع کرد
«فعل» اجْتَمَعُوا [1] ← جمع اجتماع کردند
«فعل» اجْتَنَبُوا [1] ← جنب دوری کردند
«فعل» اجْتَنِبُوا [5] ← جنب دوری کنید
«فعل» أَجِدَ [2] ← وجد می یابم
«فعل» أَجِدُ [4] ← وجد می یابم
«اسم» الْأَجْدَاث‌ِ [3] ← جدث قبرها
«اسم» أَجْدَرُ [1] ← جدر سزاوارتر / سزاوارترین
«فعل» أَجِرْ [1] ← جور پناه بده
«اسم» أَجْرَ [16] ← اجر جزا و پاداش
«اسم» أَجْرَاً [27] ← اجر جزا و پاداش
«اسم» أَجْرِ [9] ← اجر جزا و پاداش
«اسم» أَجْرٍ [11] ← اجر جزا و پاداش
«اسم» أَجْرُ [14] ← اجر جزا و پاداش
«اسم» أَجْرٌ [16] ← اجر جزا و پاداش
«اسم» إِجْرَامِ [1] ← جرم جرم و گناه
«فعل» أَجْرَمْنَا [1] ← جرم جرم کردیم
«فعل» أَجْرَمُوا [3] ← جرم جرم کردند
«اسم» أَجْسَامُ [1] ← جسم جسم ها / بدن ها
«فعل» أَجْعَلَ [1] ← جعل قرار می دهم
«فعل» أَجْعَل‌ْ [1] ← جعل قرار می دهم
«فعل» اجْعَل‌ْ [20] ← جعل قرار بده
«فعل» اجْعَلُوا [2] ← جعل قرار بدهید
«اسم» أَجَل‌َ [10] ← اجل اجل و مهلت
«اسم» الْأَجَل‌َ [1] ← اجل اجل و مهلت
«اسم» أَجَلاً [3] ← اجل اجل و مهلت
«اسم» أَجَلِ [1] ← اجل اجل و مهلت
«اسم» أَجَل‌ٍ [22] ← اجل اجل و مهلت
«اسم» أَجَلُ [8] ← اجل اجل و مهلت
«اسم» أَجَل‌ٌ [6] ← اجل اجل و مهلت
«اسم» أَجْل‌ِ [1] ← اجل خاطر و جهت
«فعل» أَجْلِب‌ْ [1] ← جلب از هر طرف برای جنگ گِرد بیار
«فعل» أَجَّلْت‌َ [1] ← اجل تعیین وقت کردی / تأخیر انداختی
«فعل» أُجِّلَت‌ْ [1] ← اجل تعیین وقت شده است / تأخیر شده است
«فعل» اجْلِدُوا [2] ← جلد تازیانه بزنید
«اسم» الْأَجَلَيْن‌ِ [1] ← اجل دو مهلت / دو مدّت
«فعل» أَجْمَعُوا [2] ← جمع متفق شدند
«فعل» أَجْمِعُوا [2] ← جمع گرد آورید
«اسم» أَجْمَعُون‌َ [3] ← جمع همگی
«اسم» أَجْمَعِين‌َ [23] ← جمع همگی
«فعل» اجْنُبْ [1] ← جنب دور کن
«اسم» أَجِنَّة‌ٌ [1] ← جنن جنین ها
«فعل» اجْنَح‌ْ [1] ← جنح متمایل شو
«اسم» أَجْنِحَة‌ٍ [1] ← جنح بال ها
«فعل» اجْهَرُوا [1] ← جهر آشکار کنید
«اسم» أُجُورَ [12] ← اجر اجرها و پاداش ها
«فعل» أُجِيب‌ُ [1] ← جوب اجابت می کنم
«فعل» أُجِيبَت‌ْ [1] ← جوب اجابت شد
«فعل» أَجِيبُوا [1] ← جوب اجابت کنید
«اسم» أَحَادِيث‌َ [2] ← حدث داستان ها / روایت ها
«اسم» الْأَحَاديث‌ِ [3] ← حدث داستان ها / روایت ها
«فعل» أَحَاط‌َ [5] ← حوط احاطه یافت
«فعل» أَحَاطَت‌ْ [1] ← حوط احاطه یافت
«اسم» أَحَب‌َّ [1] ← حبب دوست داشتنی تر / دوست داشتنی ترین
«اسم» أَحَب‌ُّ [2] ← حبب دوست داشتنی تر / دوست داشتنی ترین
«فعل» أُحِب‌ُّ [1] ← حبب دوست می دارم
«اسم» أَحِبَّاءُ [1] ← حبب دوستان
«اسم» أَحْبَارَ [1] ← حبر دانشمندان
«اسم» الْأَحْبَارِ [1] ← حبر دانشمندان
«اسم» الْأَحْبَارُ [2] ← حبر دانشمندان
«فعل» أَحْبَبْت‌َ [1] ← حبب دوست داشتی
«فعل» أَحْبَبْت‌ُ [1] ← حبب دوست داشتم
«فعل» أَحْبَط‌َ [3] ← حبط هدر داد
«فعل» احْتَرَقَت‌ْ [1] ← حرق سوخت
«فعل» احْتَمَل‌َ [2] ← حمل تحمل کرد
«فعل» احْتَمَلُوا [1] ← حمل تحمل کردند
«فعل» أَحْتَنِكَ [1] ← حنک افسار و لجام می زنم
«اسم» أَحَدَ [9] ← احد یک / یکی / تک
«اسم» أَحَدَاً [20] ← احد یک / یکی / تک
«اسم» أَحَدِ [4] ← احد یک / یکی / تک
«اسم» أَحَدٍ [19] ← احد یک / یکی / تک
«اسم» أَحَدُ [9] ← احد یک / یکی / تک
«اسم» أَحَدٌ [13] ← احد یک / یکی / تک
«اسم» إحْدَا [6] ← احد یکی
«فعل» أُحْدِث‌َ [1] ← حدث آغاز می کنم
«اسم» إحْدَی [5] ← احد یکی
«فعل» احْذَرْ [2] ← حذر برحذر باش / بترس
«فعل» احْذَرُوا [4] ← حذر برحذر باشید / بترسبد
«اسم» أَحْرَص‌َ [1] ← حرص حریص تر / حریص ترین
«اسم» الْأَحْزَاب‌َ [2] ← حزب احزاب و گروهها
«اسم» الْأَحْزَاب‌ِ [4] ← حزب احزاب و گروهها
«اسم» الْأَحْزَاب‌ُ [5] ← حزب احزاب و گروهها
«فعل» أَحَس‌َّ [1] ← حسس حس کرد
«اسم» إِحْسَانَاً [6] ← حسن احسان و نیکی
«اسم» الْإِحْسَان‌ِ [2] ← حسن احسان و نیکی
«اسم» إِحْسَان‌ٍ [3] ← حسن احسان و نیکی
«اسم» الْإِحْسَان‌ُ [1] ← حسن احسان و نیکی
«اسم» أَحْسَن‌َ [11] ← حسن بهتر و نیکوتر
«فعل» أَحْسَن‌َ [9] ← حسن نیکی کرد
«اسم» أَحْسَن‌ِ [5] ← حسن بهتر و نیکوتر / بهترین و نیکوترین
«اسم» أَحْسَن‌ُ [20] ← حسن بهتر و نیکوتر / بهترین و نیکوترین
«فعل» أَحْسِن‌ْ [1] ← حسن نیکی کن
«فعل» أَحْسَنْتُمْ [2] ← حسن نیکی کردید
«فعل» أَحْسَنُوا [6] ← حسن نیکی کردند
«فعل» أَحْسِنُوا [1] ← حسن نیکی کنید
«فعل» أَحَسُّوا [1] ← حسس حس کردند
«فعل» احْشُرُوا [1] ← حشر جمع آوری کنید
«فعل» أُحْصِرْتُمْ [1] ← حصر محصور شُدید
«فعل» أُحْصِرُوا [1] ← حصر محصور شدند
«فعل» احْصُرُو‌ا [1] ← حصر محصور کنید
«فعل» أُحْصِن‌َّ [1] ← حصن شوهرداده شدند
«فعل» أَحْصَنَت‌ْ [2] ← حصن با نجابت و با عفت بود
«فعل» أَحْصُوا [1] ← حصی بشمارید / حساب نگه دارید
«فعل» أَحْصَي [5] ← حصی شمرد / حساب نگه داشت
«فعل» أَحْصَيْنَا [2] ← حصی شمردیم / حساب نگه داشتیم
«فعل» أَحْضَرَت‌ْ [1] ← حضر احضار کرد
«فعل» أُحْضِرَتْ [1] ← حضر احضار شد
«فعل» أَحَطْت‌ُ [1] ← حوط احاطه یافتم
«فعل» أَحَطْنَا [1] ← حوط احاطه یافتیم
«فعل» احْفَظُوا [1] ← حفظ حفظ کنید
«اسم» أَحَق‌َّ [1] ← حقق سزاوارتر / سزاوارترین
«اسم» أَحَق‌ُّ [9] ← حقق سزاوارتر / سزاوارترین
«اسم» أَحْقَابَاً [1] ← حقب مدتهای نامعلومی از زمان
«اسم» الْأَحْقَاف‌ِ [1] ← حقف احقاف، سرزمین قوم عاد
«اسم» أَحْكَم‌ِ [1] ← حکم داورتر / داورترین
«اسم» أَحْكَم‌ُ [1] ← حکم داورتر / داورترین
«فعل» أَحْكُم‌ُ [1] ← حکم داوری می کنم
«فعل» احْكُمْ [7] ← حکم داوری کن
«فعل» أُحْكِمَت‌ْ [1] ← حکم محکم و استوار شد
«فعل» أَحَل‌َّ [4] ← حلل حلال نمود
«فعل» أُحِل‌َّ [6] ← حلل حلال شد
«فعل» أُحِل‌َّ [1] ← حلل حلال می کنم
«اسم» الْأَحْلام‌ِ [1] ← حلم خواب ها / عقل ها
«اسم» أَحْلاَم‌ٍ [2] ← حلم خواب ها / عقل ها
«اسم» أَحْلاَمُ [1] ← حلم خواب ها / عقل ها
«فعل» أُحِلَّت‌ْ [3] ← حلل حلال شد
«فعل» احْلُل‌ْ [1] ← حلل بگشای
«فعل» أَحْلَلْنَا [1] ← حلل حلال کردیم
«فعل» أَحَلُّوا [1] ← حلل حلال کردند
«اسم» الْأَحْمَال‌ِ [1] ← حمل حمل ها / جنین ها
«اسم» أَحْمَدُ [1] ← حمد احمد، نام مبارک پیامبر اسلام در کتب آسمانی پیشین
«فعل» أَحْمِل‌ُ [2] ← حمل حمل می کنم / سوار می کنم
«فعل» احْمِل‌ْ [1] ← حمل حمل کن / سوار کن
«اسم» أَحْوَي‌ [1] ← حوی رنگ سبز سیر
«اسم» أَحْيَاءً [1] ← حیی زندگان
«اسم» أَحْيَاءٍ [1] ← حیی زندگان
«اسم» الْأَحْيَاءُ [1] ← حیی زندگان
«اسم» أَحْيَاءٌ [2] ← حیی زندگان
«فعل» أُحِيط‌َ [2] ← حوط احاطه شد
«فعل» أَحْيَی [11] ← حیی زنده کرد
«فعل» أُحْيِي [2] ← حیی زنده می کنم
«فعل» أَحْيَيْتَ [1] ← حیی زنده کردی
«فعل» أَحْيَيْنَا [4] ← حیی زنده کردیم
«اسم» أَخِ [7] ← اخو برادر
«اسم» الْأَخِ [1] ← اخو برادر
«اسم» أَخ‌ٍ [1] ← اخو برادر
«اسم» أَخ‌ٌ [2] ← اخو برادر
«اسم» أَخَا [18] ← اخو برادر
«فعل» أَخَاف‌ُ [23] ← خوف می ترسم
«فعل» أُخَالِفَ [1] ← خلف مخالفت می کنم
«اسم» أَخْبَارَ [2] ← خبر خبرها / اطلاعات / آگاهی ها
«اسم» أَخْبَارِ [1] ← خبر خبرها / اطلاعات / آگاهی ها
«فعل» أَخْبَتُوا [1] ← خبت تسلیم و خاضع گردیدند / اطمینان و آرامش پیدا کردند
«اسم» أُخْت‌َ [2] ← اخو خواهر
«اسم» أُخْتِ [2] ← اخو خواهر
«اسم» الْأُخْت‌ِ [1] ← اخو خواهر
«اسم» أُخْتُ [1] ← اخو خواهر
«اسم» أُخْت‌ٌ [2] ← اخو خواهر
«فعل» اخْتَارَ [1] ← خیر برگزید
«فعل» اخْتَرْتُ [1] ← خیر برگزیدم
«فعل» اخْتَرْنَا [1] ← خیر برگزیدیم
«فعل» اخْتَصَمُوا [1] ← خصم با هم دشمنی و مخاصمه کردند
«اسم» اخْتِلاَفَاً [1] ← خلف اختلاف / تفاوت
«اسم» اخْتِلاَف‌ِ [4] ← خلف اختلاف / تفاوت
«اسم» اخْتِلاَف‌ُ [2] ← خلف اختلاف / تفاوت
«اسم» اخْتِلاَق‌ٌ [1] ← خلق ساختگی / دروغ تراشی
«فعل» اخْتَلَط‌َ [3] ← خلط ممزوج شد / مخلوط شد
«فعل» اخْتَلَف‌َ [4] ← خلف اختلاف کرد
«فعل» اخْتُلِف‌َ [2] ← خلف اختلاف شد
«فعل» اخْتَلَفْتُمْ‌ [2] ← خلف اختلاف کردید
«فعل» اخْتَلَفُوا [11] ← خلف اختلاف کردند
«اسم» الْأُخْتَيْن‌ِ [1] ← اخو دو خواهر
«اسم» أَخْدَان‌ٍ [2] ← خدن دوستان و رفقا
«اسم» الْأُخْدُودِ [1] ← خدد اخدود، به معناى شكاف بزرگ زمين است، و" اصحاب اخدود" جباران ستمگرى بودند كه زمين را مى ‏شكافتند و آن را پر از آتش نموده، مؤمنين را به جرم اينكه ايمان دارند در آن مى‏ انداختند، و تا آخرين نفرشان را مى‏ سوزاندند
«فعل» أَخَذَ [21] ← اخذ گرفت / مجازات کرد
«فعل» أُخِذَ [1] ← اخذ گرفته شد / مجازات شد
«اسم» أَخْذَ [2] ← اخذ گرفته شدن/ مجازات کردن
«اسم» أَخْذَاً [1] ← اخذ گرفته شدن/ مجازات کردن
«اسم» أَخْذِ [1] ← اخذ گرفته شدن/ مجازات کردن
«اسم» أَخْذُ [1] ← اخذ گرفته شدن/ مجازات کردن
«فعل» أَخَذْت‌ُ [5] ← اخذ گرفتم / مجازات کردم
«فعل» أَخَذَتْ [15] ← اخذ گرفت / مجازات کرد
«اسم» أَخْذَة‌ً [1] ← اخذ گرفتنی / مجازاتی
«فعل» أَخَذْتُمْ‌ [2] ← اخذ گرفتید / مجازات کردید
«فعل» أَخَذْن‌َ [1] ← اخذ گرفتند / مجازات کردند
«فعل» أَخَذْنَا [26] ← اخذ گرفتیم / مجازات کردیم
«فعل» أُخِذُوا [2] ← اخذ گرفته شدند / مجازات شدند
«فعل» أَخَّرَ [1] ← اخر تأخیرانداخت
«فعل» أَخِّرْ [1] ← اخر تأخیربیانداز
«اسم» أُخَرَ [4] ← اخر دیگران
«اسم» أُخَرُ [1] ← اخر دیگران
«اسم» إِخْرَاجَاً [1] ← خرج خارج کردن / بیرون آوردن
«اسم» إِخْرَاج‌ِ [2] ← خرج خارج کردن / بیرون آوردن
«اسم» إِخْرَاج‌ٍ [1] ← خرج خارج کردن / بیرون آوردن
«اسم» إِخْرَاج‌ُ [2] ← خرج خارج کردن / بیرون آوردن
«فعل» أَخَّرْتَ [3] ← اخر تأخیر انداختی
«فعل» أَخَّرَت‌ْ [1] ← اخر تأخیر انداخت
«فعل» أَخْرَج‌َ [16] ← خرج خارج کرد / بیرون آورد
«فعل» أَخْرِج‌ْ [5] ← خرج خارج کن / بیرون آور
«فعل » أُخْرَج‌َ [1] ← خرج اخراج می شوم / بیرون می گردم
«فعل» أُخْرَج‌ُ [1] ← خرج اخراج می شوم / بیرون می گردم
«فعل» اخْرُج‌ْ [6] ← خرج خارج شو / بیرون شو
«فعل» أَخْرَجَتْ [2] ← خرج خارج کردی/ بیرون آوردی
«فعل» أُخْرِجَت‌ْ [1] ← خرج اخراج شد/ بیرون گشت
«فعل» أُخْرِجْتُمْ [1] ← خرج اخراج شدید/ بیرون گردیدید
«فعل» أَخْرَجْنَا [10] ← خرج خارج کردیم/ بیرون آوردیم
«فعل» أُخْرِجْنَا [1] ← خرج اخراج شدیم/ بیرون گردیدیم
«فعل» أَخْرَجُوا [2] ← خرج خارج کردند/ بیرون آوردند
«فعل» أَخْرِجُوا [4] ← خرج خارج کنید/ بیرون آورید
«فعل» أُخْرِجُوا [4] ← خرج اخراج شدند/ بیرون گردیدند
«فعل» اخْرُجُوا [1] ← خرج خارج شوید / بیرون شوید
«فعل» أَخَّرْنَا [1] ← اخر تأخیر انداختیم
«اسم» أُخْرَي [21] ← اخر دیگری / یکی دیگر
«اسم» الْأُخْرَي [5] ← اخر دیگری / یکی دیگر
«اسم» أَخْزَي [1] ← خزی خوارکننده تر / خوارکننده ترین
«فعل» أَخْزَيْتَ [1] ← خزی خوار کردی
«فعل» اخْسَئُوا [1] ← خسا طرد شوید / رانده شوید / گم شوید / چِخ شوید
«اسم» الْأَخْسَرُون‌َ [2] ← خسر زیانکارترها / زیانکارترین ها
«اسم» الْأَخْسَرِين‌َ [2] ← خسر زیانکارترها / زیانکارترین ها
«فعل» اخْشَوْا [5] ← خشی بترسید
«اسم» الْأَخْضَرِ [1] ← خضر سبز
«فعل» أَخْطَأْتُمْ [1] ← خطا مرتکب خطا و اشتباه شدید
«فعل» أَخْطَأْنَا [1] ← خطا مرتکب خطا و اشتباه شدیم
«فعل» اخْفِض‌ْ [3] ← خفض پایین بیاور
«اسم» أَخْفَي‌ [1] ← خفی مخفی تر / مخفی ترین
«فعل» أُخْفِيَ [1] ← خفی مخفی کرده شد
«فعل» أُخْفِي [1] ← خفی مخفی می کنم
«فعل» أَخْفَيْتُمْ [1] ← خفی مخفی کردید
«اسم» الْأَخِلاَّءُ [1] ← خلل دوستان صمیمی
«فعل» أَخْلَدَ [2] ← خلد جاودانه کرد / برای همیشه چسبید
«فعل» أَخْلَصْنَا [1] ← خلص خالص کردیم / برگزیدیم
«فعل» أَخْلَصُوا [1] ← خلص خالص کردند / برگزیدند
«فعل» اخْلَع‌ْ [1] ← خلع برکن
«فعل» اخْلُفْ [1] ← خلف جانشین باش
«فعل» أَخْلَفْتُ [1] ← خلف تخلف کردم / خلف کردم
«فعل» أَخْلَفْتُمْ [1] ← خلف تخلف کردید / خلف کردید
«فعل» أَخْلَفْنَا [1] ← خلف تخلف کردیم / خلف کردیم
«فعل» أَخْلَفُوا [1] ← خلف تخلف کردند / خلف کردند
«فعل» أَخْلُق‌ُ [1] ← خلق خلق می کنم / می آفرینم
«فعل» أَخُنْ [1] ← خون خیانت می کنم
«اسم» أَخُو [7] ← اخو برادر
«اسم» أَخَوَاتِ [3] ← اخو خواهران
«اسم» أَخَوَاتُ [2] ← اخو خواهران
«اسم» أَخْوَالِ [1] ← خول دایی ها
«اسم» إِخْوَان‌َ [3] ← اخو برادران
«اسم» إِخْوَانَاً [2] ← اخو برادران
«اسم» إِخْوَانِ [11] ← اخو برادران
«اسم» إِخْوَان‌ُ [6] ← اخو برادران
«اسم» إِخْوَة‌ً [1] ← اخو برادران
«اسم» إِخْوَۀِ [3] ← اخو برادران
«اسم» إِخْوَة‌ُ [1] ← اخو برادران
«اسم» إِخْوَة‌ٌ [2] ← اخو برادران
«اسم» أَخَوَيْ [1] ← اخو دو برادر
«اسم» أَخِي [16] ← اخو برادر
«اسم» الْأَخْيَارِ [2] ← خیر نیکان
«اسم» إِدَّاً [1] ← ادد بسیار زشت و وحشتناک
«اسم» أَدَاءٌ [1] ← ادی پرداختن / بجاآوردن / انجام دادن / رساندن
«فعل» ادَّارَأْتُمْ [1] ← درا نزاع کردید
«فعل» ادَّارَك‌َ [1] ← درک پشت سرهم قرار گرفت / بهم ملحق شد
«فعل» ادَّارَكُوا [1] ← درک پشت سرهم قرار گرفتند / بهم ملحق شدند
«اسم» أَدْبَارَ [4] ← دبر پشت ها / عقب ها
«اسم» الْأَدْبَارَ [5] ← دبر پشت ها / عقب ها
«اسم» أَدْبَارِ [4] ← دبر پشت ها / عقب ها
«اسم» إِدْبَارَ [1] ← دبر پشت کردن
«فعل» أَدْبَرَ [4] ← دبر پشت کرد
«فعل» أَدْخِلْ [5] ← دخل وارد کن
«فعل» أُدْخِل‌َ [2] ← دخل وارد شد
«فعل» أُدْخِل‌َ [2] ← دخل وارد می کنم
«فعل» ادْخُلْ [1] ← دخل وارد شو
«فعل» ادْخُلاَ [1] ← دخل وارد شوید
«فعل» أَدْخَلْنَا [3] ← دخل وارد کردیم
«فعل» أَدْخِلُوا [1] ← دخل وارد کنید
«فعل» أُدْخِلُوا [1] ← دخل وارد شدند
«فعل» ادْخُلُوا [21] ← دخل وارد شوید
«فعل» ادْخُلِي‌ [3] ← دخل وارد شو
«فعل» أَدْرِ [1] ← دری می دانم
«فعل» ادْرَءُوا [1] ← درا دفع کنید
«فعل» أَدْرَكَ [1] ← درک دریافت / دست یافت / رسید
«فعل» أَدْرَی [14] ← دری یاد داد
«فعل» أَدْرِي [4] ← دری می دانم
«اسم» إِدْرِيس‌َ [2] ← ادریس ادریس، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«فعل» ادْع‌ُ [11] ← دعو بخوان
«فعل» أَدْعُو [6] ← دعو می خوانم
«فعل» ادْعُوا [21] ← دعو بخوانید
«اسم» أَدْعِيَاءَ [1] ← دعو فرزندخوانده ها
«اسم» أَدْعِيَاءِ [1] ← دعو فرزندخوانده ها
«فعل» ادْفَع‌ْ [2] ← دفع دفع کن / تلافی کن
«فعل» ادْفَعُوا [2] ← دفع دفع کنید / تلافی کنید
«فعل» ادَّكَرَ [1] ← ذکر به یاد آورد / درس گرفت / پند گرفت
«فعل» أَدُلُّ [4] ← دلل راهنمایی می کنم / آگاه می کنم
«فعل» أَدْلَي‌ [1] ← دلو در چاه کرد / از چاه بیرون آورد
«اسم» أَدْنَي‌ [10] ← دنو پست تر / نزدیکتر/ پست ترین / نزدیکترین
«اسم» الْأَدْنَي‌ [2] ← دنو پست تر / نزدیکتر/ پست ترین / نزدیکترین
«اسم» أَدْهَي‌ [1] ← دهی مصیبت بارتر / مصیبت بارترین
«فعل» أَدُّوا [1] ← ادی برسانید / ادا کنید / بپردازید
«اسم» إِذْ [239] آنگاه / آن هنگام
«اسم» إِِذٍ [71] آنگاه / آن هنگام
«اسم» إِذَا [377] آنگاه / آن هنگام
«حرف» إِذَا [46] آنگاه / آن هنگام
«حرف» إِذَاً [31] آنگاه / آن هنگام
«فعل» أَذَاعُوا [1] ← ذیع منتشر کردند
«فعل» أَذَاقَ [3] ← ذوق چشانید
«اسم» أَذَان‌ٌ [1] ← اذن اِعلام
«فعل» أَذْبَحَ [1] ← ذبح ذبح می کنم
«فعل» أَذْبَحُ [1] ← ذبح ذبح می کنم
«اسم» الْأَذْقَان‌ِ [3] ← ذقن چانه ها
«فعل» أَذَقْنَا [7] ← ذوق چشانیدیم
«فعل» أَذْكُرَ [1] ← ذکر یاد می کنم
«فعل» أَذْكُرْ [1] ← ذکر یاد می کنم
«فعل» اذْكُرْ [17] ← ذکر یاد کن
«فعل» اذْكُرْن‌َ [1] ← ذکر یاد کنید
«فعل» اذْكُرُوا [31] ← ذکر یاد کنید
«اسم» الْأَذَل‌َّ [1] ← ذلل ذلیل تر / ذلیل ترین
«اسم» أَذِلَّة‌ً [2] ← ذلل ذلیلان
«اسم» أَذِلَّة‌ٍ [1] ← ذلل ذلیلان
«اسم» أَذِلَّة‌ٌ [1] ← ذلل ذلیلان
«اسم» الْأَذَلِّين‌َ [1] ← ذلل ذلیل ترها / ذلیل ترین ها
«فعل» أَذَّن‌َ [2] ← اذن اعلام کرد
«فعل» أَذِن‌َ [5] ← اذن اجازه داد
«فعل» أَذِّنْ [1] ← اذن اعلام کن
«اسم» إِذْن‌ِ [39] ← اذن اجازه
«فعل» أُذِن‌َ [1] ← اذن اجازه داده شد
«اسم» الْأُذُن‌َ [1] ← اذن گوش
«اسم» الْأُذُن‌ِ [1] ← اذن گوش
«اسم» أُذُن‌ُ [1] ← اذن گوش
«اسم» أُذُن‌ٌ [2] ← اذن گوش
«فعل» أَذِنَت‌ْ [2] ← اذن گوش فراداد
«فعل» أَذِنْت‌َ [1] ← اذن اجازه دادی
«اسم» أُذُنَيْ [1] ← اذن دو گوش
«فعل» أَذْهَب‌َ [1] ← ذهب برد / پایان داد
«فعل» اذْهَب‌ْ [7] ← ذهب برو
«فعل» اذْهَبَا [3] ← ذهب بروید
«فعل» أَذْهَبْتُمْ [1] ← ذهب بردید / پایان دادید
«فعل» اذْهَبُوا [2] ← ذهب بروید / ببرید
«اسم» أَذَي‌ [1] ← اذی آزار و اذیت
«اسم» الْأَذَي‌ [1] ← اذی آزار و اذیت
«اسم» أَذَيً [7] ← اذی آزار و اذیت
«فعل» أَرِ [5] ← رای نشان بده / بنمایان
«اسم» الْأَرَائِك‌ِ [5] ← ارک تخت های سلطنتی پوشیده با تور
«فعل» أَرَادَ [22] ← رود اراده کرد / خواست
«فعل» أَرَادَا [1] ← رود اراده کردند / خواستند
«فعل» أَرَادُوا [6] ← رود اراده کردند / خواستند
«اسم» أَرَاذِلُ [1] ← رذل فرومایگان
«اسم» أَرْبَابَاً [3] ← ربب ربّ ها / صاحبان
«اسم» أَرْبَاب‌ٌ [1] ← ربب ربّ ها / صاحبان
«اسم» الْإِرْبَة‌ِ [1] ← ارب هوشیاری / نیاز
«اسم» أَرْبَع‌َ [1] ← ربع چهار
«اسم» أَرْبَع‌ٍ [1] ← ربع چهار
«اسم» أَرْبَع‌ُ [1] ← ربع چهار
«اسم» أَرْبَعَة‌َ [2] ← ربع چهار
«اسم» أَرْبَعَة‌ً [2] ← ربع چهار
«اسم» أَرْبَعَة‌ِ [4] ← ربع چهار
«اسم» أَرْبَعَة‌ٌ [1] ← ربع چهار
«اسم» أَرْبَعِين‌َ [4] ← ربع چهل
«اسم» أَرْبَي [1] ← ربو زیادتر / افزونتر / افزونترین / زیادترین
«فعل» ارْتَاب‌َ [1] ← ریب شک کرد
«فعل» ارْتَابَت‌ْ [1] ← ریب شک کرد
«فعل» ارْتَابُوا [1] ← ریب شک کردند
«فعل» ارْتَبْتُمْ [3] ← ریب شک کردید
«فعل» ارْتَدَّ [1] ← ردد برگشت
«فعل» ارْتَدَّا [1] ← ردد برگشتند
«فعل» ارْتَدُّوا [1] ← ردد برگشتند
«فعل» ارْتَضَي‌ [3] ← رضی- رضو برگزید
«فعل» ارْتَقِب‌ْ [3] ← رقب منتظر باش
«فعل» ارْتَقِبُوا [1] ← رقب منتظر باشید
«فعل» أَرْجِ‌ [2] ← رجو به تأخیر انداز
«اسم» أَرْجَاءِ [1] ← رجو اطراف / جوانب
«فعل» أَرْجِع‌ُ [1] ← رجع باز می گردم / باز می گردانم
«فعل» ارْجِعْ [5] ← رجع بازگرد / برگردان
«فعل» ارْجِعُوا [7] ← رجع بازگردید / برگردانید
«فعل» ارْجِعِي [1] ← رجع بازگرد / برگردان
«اسم» أَرْجُلَ [4] ← رجل پاها
«اسم» أَرْجُلِ [5] ← رجل پاها
«اسم» أَرْجُلُ [3] ← رجل پاها
«اسم» أَرْجُل‌ٌ [1] ← رجل پاها
«فعل» أَرْجُمَ [1] ← رجم سنگسار می کنم / طرد می کنم
«فعل» ارْجُوا [1] ← رجو امیدوار باش
«اسم» أَرْحَامَ [1] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
«اسم» الْأَرْحَام‌َ [1] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
«اسم» أَرْحَامِ [1] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
«اسم» الْأَرْحَام‌ِ [5] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
«اسم» أَرْحام‌ُ [3] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
«اسم» الْأَرْحَام‌ُ [1] ← رحم خویشاوندان / خویشاوندی ها
«اسم» أَرْحَم‌ُ [4] ← رحم بخشنده تر / مهربانتر / مهربانترین / بخشاینده ترین
«فعل» ارْحَم‌ْ [5] ← رحم مهر ورز / رحم کن
«فعل» أَرَدْتُ [2] ← رود اراده کردم / خواستم
«فعل» أَرَدْتُمْ‌ [3] ← رود اراده کردید / خواستید
«فعل» أَرَدْن‌َ [1] ← رود اراده کردند / خواستند
«فعل» أَرَدْنَا [6] ← رود اراده کردیم / خواستیم
«فعل» أَرْدَی [1] ← ردی در ورطه هلاکت افکند
«اسم» أَرْذَل‌ِ [2] ← رذل پست تر / پست ترین
«اسم» الْأَرْذَلُون‌َ [1] ← رذل فرومایگان
«فعل» ارْزُق‌ْ [3] ← رزق روزی بده
«فعل» ارْزُقُوا [2] ← رزق روزی بدهید
«فعل» أَرْسَل‌َ [7] ← رسل فرستاد
«فعل» أَرْسِل‌ْ [8] ← رسل بفرست
«فعل» أُرْسِل‌َ [4] ← رسل فرستاده شد
«فعل» أُرْسِل‌َ [1] ← رسل می فرستم
«فعل» أَرْسَلَت‌ْ [1] ← رسل فرستاد
«فعل» أَرْسَلْت‌َ [2] ← رسل فرستادی
«فعل» أُرْسِلْت‌ُ [3] ← رسل فرستاده شدم
«فعل» أُرْسِلْتُمْ [4] ← رسل فرستاده شدید
«فعل» أَرْسَلْنَا [73] ← رسل فرستادیم
«فعل» أُرْسِلْنَا [3] ← رسل فرستاده شدیم
«فعل» أَرْسَلُوا [1] ← رسل فرستادند
«فعل» أَرْسِلُوا [1] ← رسل بفرستید
«فعل» أُرْسِلُوا [1] ← رسل فرستاده شدند
«فعل» أَرْسَی [1] ← رسو استوار کرد / ثابت و پابرجا کرد
«اسم» إِرْصَادَاً [1] ← رصد كمين گرفتن / در انتظار نشستن‏
«اسم» أَرْضَ [1] ← ارض زمین
«اسم» الْأَرْض‌َ [86] ← ارض زمین
«اسم» أَرْضَاً [2] ← ارض زمین
«اسم» أَرْض‌ِ [9] ← ارض زمین
«اسم» الْأَرْض‌ِ [328] ← ارض زمین
«اسم» أَرْض‌ٍ [1] ← ارض زمین
«اسم» أَرْض‌ُ [3] ← ارض زمین
«اسم» الْأَرْض‌ُ [31] ← ارض زمین
«فعل» أَرْضَعَت‌ْ [1] ← رضع شیر داد
«فعل» أَرْضَعْن‌َ [2] ← رضع شیر دادند
«فعل» أَرْضِعِي [1] ← رضع شیر بده
«فعل» ارْعَوْا [1] ← رعی بچرانید
«فعل» ارْغَبْ [1] ← رغب راغب و علاقمند باش / رو بیاور
«فعل» ارْكَب‌ْ [1] ← رکب سوار شو
«فعل» ارْكَبُوا [1] ← رکب سوار شوید
«فعل» أَرْكَسَ [1] ← رکس به حالت قبل بازگرداند
«فعل» أُرْكِسُوا [1] ← رکس به حالت قبل بازگردانده شدند
«فعل» ارْكُض‌ْ [1] ← رکض بر زمین بکوب
«فعل» ارْكَعُوا [3] ← رکع رکوع کنید
«فعل» ارْكَعِي [1] ← رکع رکوع کن
«اسم» إِرَم‌َ [1] ← ارم ارم، نام شهر بی نظیر قوم عاد
«فعل» ارْهَبُوا [2] ← رهب بترسید
«فعل» أُرْهِقُ [1] ← رهق وا می دارم / می اندازم
«فعل» أَرُوا [4] ← رای نشان بدهید / بنمایانید
«فعل» أَرَی [4] ← رای نشان داد / نمایاند
«فعل» أَرَی [12] ← رای می بینم
«فعل» أُرِي [3] ← رای نشان می دهم / می نمایانم
«فعل» أُرِيدَ [1] ← رود اراده شد / خواسته شد
«فعل» أُرِيدُ [7] ← رود اراده می کنم / می خواهم
«فعل» أَرَيْنَا [3] ← رای نشان دادیم / نمایاندیم
«اسم» أَزَّاً [1] ← ازز تحریک کردن شدید / بجوش آوردن
«فعل» أَزَاغ‌َ [1] ← زیغ منحرف کرد
«فعل» ازْدَادُوا [3] ← زید افزودند
«فعل» ازْدُجِرَ [1] ← زجر بازداشته شد / طرد شد
«اسم» أَزْرِ [1] ← ازر پشت
«فعل» أَزِفَت‌ْ [1] ← ازف نزدیک شد
«اسم» أَزْكَي [4] ← زکو پاکیزه تر / پاکیزه ترین
«فعل» أَزَلَّ [1] ← زلل لغزاند
«اسم» الْأَزْلاَم‌ِ [1] ← زلم نوعى قرعه‏كشى و قمار با چوب كه در جاهليّت رواج داشت
«اسم» الْأَزْلاَم‌ُ [1] ← زلم نوعى قرعه‏كشى و قمار با چوب كه در جاهليّت رواج داشت
«فعل» أُزْلِفَت‌ْ [3] ← زلف نزدیک گردیده شد
«فعل» أَزْلَفْنَا [1] ← زلف نزدیک کردیم
«اسم» أَزْوَاجَ [6] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
«اسم» الْأَزْوَاج‌َ [2] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
«اسم» أَزْوَاجَاً [14] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
«اسم» أَزْوَاج‌ِ [17] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
«اسم» أَزْوَاج‌ٍ [3] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
«اسم» أَزْوَاجُ [6] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
«اسم» أَزْوَاج‌ٌ [4] ← زوج همسران / همنشینان / جفت های هر چیز
«فعل» أَزِيدَ [2] ← زید می افزایم
«فعل» أُزَيِّنَ [1] ← زین می آرایم
«فعل» ازَّيَّنَت‌ْ [1] ← زین آراسته شد
«فعل» أَسَاءَ [2] ← سوا بدی کرد
«فعل» أَسَاءُوا [2] ← سوا بدی کردند
«فعل» أَسَأْتُمْ‌ [1] ← سوا بدی کردید
«اسم» أُسَارَي [1] ← اسر اسیران
«اسم» أَسَاطِيرُ [9] ← سطر- اساطیر افسانه ها
«فعل» أَسْأَلَ [1] ← سال درخواست می کنم / سؤال می کنم
«فعل» أَسْأَلُ [11] ← سال درخواست می کنم / سؤال می کنم
«فعل» اسْأَل‌ْ [8] ← سال درخواست کن / سؤال کن
«فعل» اسْأَلُوا [6] ← سال درخواست کنید / سؤال کنید
«اسم» أَسَاوِرَ [4] ← سور دستبندها
«اسم» أَسْبَاب‌َ [1] ← سبب اسباب
«اسم» الْأَسْبَاب‌َ [1] ← سبب اسباب
«اسم» الْأَسْبَاب‌ِ [1] ← سبب اسباب
«اسم» الْأَسْبَاب‌ُ [1] ← سبب اسباب
«اسم» الْأَسْبَاط‌َ [1] ← سبط نوادگان / قبایل
«اسم» أَسْبَاطَاً [1] ← سبط نوادگان / قبایل
«اسم» الْأَسْبَاط‌ِ [3] ← سبط نوادگان / قبایل
«فعل» أَسْبَغ‌َ [1] ← سبغ کامل و فراخ کرد
«فعل» اسْتَأْجِرْ [1] ← اجر استخدام کن
«فعل» اسْتَأْجَرْت‌َ [1] ← اجر استخدام کردی
«فعل» اسْتَأْذَن‌َ [2] ← اذن اجازه خواست
«فعل» اسْتَأْذَنُوا [2] ← اذن اجازه خواستند
«اسم» اسْتِبْدَال‌َ [1] ← بدل طلب جایگزین کردن
«اسم» إِسْتَبْرَق‌ٍ [3] ← برق- استبرق حریر ضخیم
«اسم» إِسْتَبْرَق‌ٌ [1] ← برق- استبرق حریر ضخیم
«فعل» اسْتَبْشِرُوا [1] ← بشر خوشحال باشید و ذوق کنید
«فعل» اسْتَبَقَا [1] ← سبق از یکدیگر پیشی گرفتند
«فعل» اسْتَبَقُوا [1] ← سبق از یکدیگر پیشی گرفتند
«فعل» اسْتَبِقُوا [2] ← سبق از یکدیگر پیشی بگیرید
«فعل» اسْتَجَاب‌َ [3] ← جوب اجابت کرد
«فعل» اسْتَجَابُوا [4] ← جوب اجابت کردند
«فعل» اسْتَجَارَ [1] ← جور پناهنده شد
«فعل» أَسْتَجِب‌ْ [1] ← جوب اجابت می کنم
«فعل» اسْتَجَبْتُمْ‌ [1] ← جوب اجابت کردید
«فعل» استَجَبْنَا [4] ← جوب اجابت کردیم
«فعل» اسْتُجِيب‌َ [1] ← جوب اجابت شد
«فعل» اسْتَجِيبُوا [2] ← جوب اجابت کنید
«فعل» اسْتَحَبُّوا [3] ← حبب دوست داشتند
«فعل» اسْتُحْفِظُوا [1] ← حفظ حفظ خواسته شدند
«فعل» اسْتَحَق‌َّ [1] ← حقق مرتکب گناه عقوبت دار شد
«فعل» اسْتَحَقَّا [1] ← حقق مرتکب گناه عقوبت دار شدند
«فعل» اسْتَحْوَذَ [1] ← حوذ چیره شد
«اسم» اسْتِحْيَاءٍ [1] ← حیی شرم و حیا کردن
«فعل» اسْتَحْيُوا [1] ← حیی زنده بگذارید
«فعل» اسْتَخْرَجَ [1] ← خرج خارج کرد / بیرون آورد
«فعل» اسْتَخَف‌َّ [1] ← خفف به سبکباری واداشت / از حقیقت دور کرد
«فعل» أَسْتَخْلِصْ [1] ← خلص بر می گزینم
«فعل» اسْتَخْلَف‌َ [1] ← خلف جانشین قرار داد
«فعل» اسْتَرَق‌َ [1] ← سرق استراق کرد
«فعل» اسْتَرْهَبُوا [1] ← رهب ترساندند
«فعل» اسْتَزَلَّ [1] ← زلل لغزاند
«فعل» اسْتَسْقَي [2] ← سقی آب خواست
«فعل» اسْتَشْهِدُوا [2] ← شهد بشهادت بطلبید
«فعل» اسْتَضْعَفُوا [1] ← ضعف ناتوان شمردند
«فعل» اسْتُضْعِفُوا [5] ← ضعف ناتوان شمرده شدند
«فعل» اسْتَطَاع‌َ [1] ← طوع قادر شد
«فعل» اسْتَطَاعُوا [4] ← طوع قادر شدند
«فعل» اسْتَطَعْت‌َ [2] ← طوع قادر شدی
«فعل» اسْتَطَعْت‌ُ [1] ← طوع قادر شدم
«فعل» اسْتَطَعْتُمْ‌ [5] ← طوع قادر شُدید
«فعل» اسْتَطْعَمَا [1] ← طعم غذا خواستند
«فعل» اسْتَطَعْنَا [1] ← طوع قادر شدیم
«اسم» اسْتِعْجَالَ [1] ← عجل شتاب خواستن
«فعل» اسْتَعْجَلْتُمْ‌ [1] ← عجل شتاب خواستید
«فعل» اسْتَعِذْ [4] ← عوذ پناه بِبَر
«فعل» اسْتَعْصَم‌َ [1] ← عصم نگه داشت
«فعل» اسْتَعْلَي [1] ← علو پیروز شد
«فعل» اسْتَعْمَرَ [1] ← عمر به آبادانی واداشت
«فعل» اسْتَعِينُوا [3] ← عون کمک بطلبید
«فعل» اسْتَغَاثَ [1] ← غوث- غیث کمک خواست
«فعل» اسْتَغْشَوْا [1] ← غشی روی خود کشیدند که دیده نشوند
«اسم» اسْتِغْفَارُ [1] ← غفر استغفار کردن
«فعل » أَسْتَغْفِرَ [1] ← غفر استغفار می کنم
«فعل» أَسْتَغْفِرُ [2] ← غفر استغفار می کنم
«فعل» اسْتَغْفَرَ [2] ← غفر استغفار کرد
«فعل» اسْتَغْفِرْ [10] ← غفر استغفار کن
«فعل» اسْتَغْفَرْت‌َ [1] ← غفر استغفار کردی
«فعل» اسْتَغْفَرُوا [2] ← غفر استغفار کردند
«فعل» اسْتَغْفِرُوا [8] ← غفر استغفار کنید
«فعل» اسْتَغْفِرِي [1] ← غفر استغفار کن
«فعل» اسْتَغْلَظ‌َ [1] ← غلظ سفت و ستبر شد
«فعل» اسْتَغْنَي [4] ← غنی بی نیاز شد / ثروتمند شد
«فعل» اسْتَفْتِ [2] ← فتی اظهارنظر بخواه
«فعل» اسْتَفْتَحُوا [1] ← فتح پیروزی خواستند
«فعل» اسْتَفْزِزْ [1] ← فزز با زور بیرون کن/ برانگیز/ بلغزان
«فعل» اسْتَقَامُوا [4] ← قوم استقامت کردند
«فعل» اسْتَقَرَّ [1] ← قرر مستقر شد / ماندگار شد
«فعل» اسْتَقِمْ‌ [2] ← قوم استقامت کن
«فعل» اسْتَقِيَمَا [1] ← قوم استقامت کنید
«فعل» اسْتَقِيمُوا [2] ← قوم استقامت کنید
«فعل» اسْتَكَانُوا [2] ← کون فروتن و تسلیم شدند
«اسم» اسْتِكْبَارَاً [2] ← کبر تکبر ورزیدن
«فعل» اسْتَكْبَرَ [4] ← کبر تکبر ورزید
«فعل» اسْتَكْبَرْت‌َ [2] ← کبر تکبر ورزیدی
«فعل» اسْتَكْبَرْتُمْ‌ [3] ← کبر تکبر ورزیدید
«فعل» اسْتَكْبَرُوا [20] ← کبر تکبر ورزیدند
«فعل» اسْتَكْثَرْت‌ُ [1] ← کثر فراوان میل و رغبت کردم
«فعل» اسْتَكْثَرْتُمْ [1] ← کثر فراوان میل و رغبت کردید
«فعل» اسْتَمْتَع‌َ [2] ← متع بهره برداری کامل کرد
«فعل» اسْتَمْتَعْتُمْ [3] ← متع بهره برداری کامل کردید
«فعل» اسْتَمْتَعُوا [1] ← متع بهره برداری کامل کردند
«فعل» اسْتَمْسَك‌َ [2] ← مسک چنگ زدند
«فعل» اسْتَمْسِك‌ْ [1] ← مسک چنگ بزن
«فعل» اسْتَمَع‌َ [1] ← سمع گوش فرا داد
«فعل» اسْتَمِع‌ْ [2] ← سمع گوش فرا بده
«فعل» اسْتَمَعُوا [1] ← سمع گوش فرا دادند
«فعل» اسْتَمِعُوا [2] ← سمع گوش فرا بدهید
«فعل» اسْتَنْصَرَ [1] ← نصر یاری خواست
«فعل» اسْتَنْصَرُوا [1] ← نصر یاری خواستند
«فعل» اسْتَنْكَفُوا [1] ← نکف استنکاف کردند
«فعل» اسْتُهْزِأَ [3] ← هزا مسخره شد
«فعل» اسْتَهْزِئُوا [1] ← هزا مسخره کنید
«فعل» اسْتَهْوَتْ [1] ← هوی از راه به در کرد
«فعل» اسْتَوَت‌ْ [1] ← سوی مستقر شد / مسلط شد
«فعل» اسْتَوْقَدَ [1] ← وقد افروخت
«فعل» اسْتَوَي‌ [12] ← سوی مسلط شد/ مستقر شد / اراده کرد/ به اوج جوانی رسید
«فعل» اسْتَوَيْت‌َ [1] ← سوی مستقر شدی / مسلط شدی
«فعل» اسْتَوَيْتُمْ‌ [1] ← سوی سوار شدید
«فعل» اسْتَيْأَس‌َ [1] ← یاس دلسرد و نومید شد
«فعل» اسْتَيْأَسُوا [1] ← یاس دلسرد و نومید شدند
«فعل» اسْتَيْسَرَ [2] ← یسر میسر و ممکن شد
«فعل» اسْتَيْقَنَتْ [1] ← یقن یقین پیدا کرد
«فعل» أَسْجُدَ [1] ← سجد سجده می کنم / از روی خضوع و خشوع خم می شوم
«فعل» أَسْجُدُ [1] ← سجد سجده می کنم / از روی خضوع و خشوع خم می شوم
«فعل» اسْجُدْ [2] ← سجد سجده کن/ از روی خضوع و خشوع خم شو
«فعل» اسْجُدُوا [9] ← سجد سجده کنید/ از روی خضوع و خشوع خم شوید
«فعل» اسْجُدِي‌ [1] ← سجد سجده کن/ از روی خضوع و خشوع خم شو
«اسم» الْأَسْحَارِ [2] ← سحر سحرگاهان
«اسم» إِسْحَاق‌َ [17] ← اسحاق اسحاق، نام مبارک پسر حضرت ابراهیم و از پیامبران الهی
«فعل» أَسْخَط‌َ [1] ← سخط خشمگین کرد
«فعل» أَسَرَّ [3] ← سرر کتمان کرد / بطور سرّی گفت
«اسم» أَسْرَ [1] ← اسر پیوند مَفصل
«فعل» أَسْرِ [5] ← سری شبانه بِبَر
«اسم» إِسْرائِيل‌َ [42] ← اسرائیل اسرائیل، بمعنی بنده خدا لقب حضرت یعقوب پیامبر
«اسم» إِسْرَائِيل‌ُ [1] ← اسرائیل اسرائیل، بمعنی بنده خدا لقب حضرت یعقوب پیامبر
«اسم» إِسْرَارَ [1] ← سرر پنهان کاری / پنهانی / کتمان کردن
«اسم» إِسْرَارَاً [1] ← سرر پنهان کاری / پنهانی / کتمان کردن
«اسم» إِسْرَافَ [1] ← سرف اسراف / ریخت و پاش / زیاده روی / تند روی
«اسم» إِسْرَافَاً [1] ← سرف اسراف / ریخت و پاش / زیاده روی / تند روی
«فعل» أُسَرِّحْ [1] ← سرح طلاق می دهم / رها می کنم و می فرستم
«فعل» أَسْرَرْت‌ُ [1] ← سرر کتمان کردم / بطور سرّی گفتم
«اسم» أَسْرَع‌ُ [2] ← سرع سریع تر / سریع ترین
«فعل» أَسْرَف‌َ [1] ← سرف اسراف کرد
«فعل» أَسْرَفُوا [1] ← سرف اسراف کردند
«فعل» أَسَرُّوا [6] ← سرر کتمان کردند / بطور سرّی گفتند
«فعل» أَسِرُّوا [1] ← سرر کتمان کنید / بطور سرّی بگویید
«اسم» أَسْرَي [1] ← اسر اسیران
«فعل» أَسْرَي [1] ← سری شبانه بُرد
«اسم» الْأَسْرَي [1] ← اسر اسیران
«فعل» أَسَّس‌َ [2] ← اسس بنا کرد
«فعل» أُسِّس‌َ [1] ← اسس بنا شده است
«فعل» اسْطَاعُوا [1] ← طوع قادر شدند
«فعل» اسْعَوْا [1] ← سعی سعی کنید / بشتابید
«اسم» أَسَفَ‌ [1] ← اسف شدت افسوس
«اسم» أَسَفَاً [1] ← اسف شدت افسوس
«اسم» أَسِفَاً [2] ← اسف متأسف / اندوهگین
«اسم» أَسْفَارَاً [1] ← سفر کتاب های بزرگ / مسافرت ها
«اسم» أَسْفَارِ [1] ← سفر کتاب های بزرگ / مسافرت ها
«فعل» أَسْفَرَ [1] ← سفر درخشید و روشن شد
«اسم» أَسْفَل‌َ [3] ← سفل پائین تر / پست تر / پائین ترین / پست ترین
«اسم» الْأَسْفَل‌ِ [1] ← سفل پائین تر / پست تر / پائین ترین / پست ترین
«اسم» الْأَسْفَلِين‌َ [2] ← سفل پائین ترها / پست ترها / پائین ترین ها / پست ترین ها
«فعل» أَسْقِط‌ْ [1] ← سقط فرو ریز
«فعل» أَسْقَيْنَا [3] ← سقی نوشاندیم
«فعل» اسْكُن‌ْ [2] ← سکن سکونت کن
«فعل» أَسْكَنَّا [1] ← سکن ساکن کردیم / جای دادیم
«فعل» أَسْكَنْت‌ُ [1] ← سکن سکونت دادم
«فعل» أَسْكِنُوا [1] ← سکن سکونت دهید
«فعل» اسْكُنُوا [2] ← سکن سکونت کنید
«اسم» إِسْلاَمَ [1] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
«اسم» الْإِسْلاَم‌َ [1] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
«اسم» إِسْلاَمِ [1] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
«اسم» الْإِسْلاَم‌ِ [4] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
«اسم» الْإِسْلاَم‌ُ [1] ← سلم دین اسلام / مسلمان شدن / تسلیم و اطاعت محض
«اسم» أَسْلِحَتَ [3] ← سلح اسلحه ها / آلات جنگ
«اسم» أَسْلِحَتِ [1] ← سلح اسلحه ها / آلات جنگ
«فعل» أَسْلَفَت‌ْ [1] ← سلف پیش فرستاد / در گذشته انجام داد
«فعل» أَسْلَفْتُمْ‌ [1] ← سلف پیش فرستادید / در گذشته انجام دادید
«فعل» اسْلُك‌ْ [2] ← سلک داخل کن / فرو کن / بپیما
«فعل» اسْلُكُوا [1] ← سلک داخل کنید / فرو کنید / بپیمایید
«فعل» اسْلُكِي [1] ← سلک داخل کن / فرو کن / بپیما
«فعل» أَسْلَم‌َ [5] ← سلم تسلیم شد / تسلیم کرد / مسلمان شد
«فعل» أَسْلِم‌ْ [1] ← سلم تسلیم شو / تسلیم کن/ مسلمان شو
«فعل» أُسْلِم‌َ [1] ← سلم تسلیم می شوم / تسلیم می کنم/ مسلمان می شوم
«فعل» أَسْلَمَا [1] ← سلم تسلیم شدند / تسلیم کردند/ مسلمان شدند
«فعل» أَسْلَمْت‌ُ [3] ← سلم تسلیم شدم / تسلیم کردم/ مسلمان شدم
«فعل» أَسْلَمْتُمْ‌ [1] ← سلم تسلیم شدید / تسلیم کردید/ مسلمان شُدید
«فعل» أَسْلَمْنَا [1] ← سلم تسلیم شدیم / تسلیم کردیم/ مسلمان شدیم
«فعل» أَسْلَمُوا [3] ← سلم تسلیم شدند / تسلیم کردند/ مسلمان شدند
«فعل» أَسْلِمُوا [2] ← سلم تسلیم شوید / تسلیم کنید/ مسلمان شوید
«فعل» أَسَلْنَا [1] ← سیل جاری کردیم / روان کردیم
«اسم» اسْم‌َ [9] ← سمو نام / اسم
«اسم» اسْم‌ِ [7] ← سمو نام / اسم
«اسم» اسْم‌ُ [10] ← سمو نام / اسم
«اسم» الْإِسْم‌ُ [1] ← سمو نام / اسم
«اسم» الْأَسْمَاءَ [1] ← سمو نام ها / اسم ها
«اسم» أَسْمَاءً [1] ← سمو نام ها / اسم ها
«اسم» أَسْمَاءِ [4] ← سمو نام ها / اسم ها
«اسم» أَسْمَاءٍ [1] ← سمو نام ها / اسم ها
«اسم» الْأَسْمَاءُ [4] ← سمو نام ها / اسم ها
«اسم» أَسْمَاءٌ [1] ← سمو نام ها / اسم ها
«اسم» إِسْمَاعِيل‌َ [11] ← اسماعیل اسماعیل، نام مبارک پسر حضرت ابراهیم و از پیامبران الهی
«اسم» إِسْمَاعِيل‌ُ [1] ← اسماعیل اسماعیل، نام مبارک پسر حضرت ابراهیم و از پیامبران الهی
«فعل » أَسْمَعَ [2] ← سمع بگوش رساند / شنوا کرد
«فعل» أَسْمَع‌ُ [1] ← سمع می شنوم
«فعل» أَسْمِع‌ْ [2] ← سمع چه شنوا !
«فعل» اسْمَع‌ْ [2] ← سمع بشنو
«فعل» اسْمَعُوا [5] ← سمع بشنوید
«اسم» الْأَسْوَاق‌ِ [2] ← سوق بازارها
«اسم» أَسْوَأَ [2] ← سوا بدتر / زشت تر / بدترین / زشت ترین
«اسم» أُسْوَة‌ٌ [3] ← اسو- اسی نمونه / الگو
«اسم» الْأَسْوَدِ [1] ← سود سیاه
«فعل» اسْوَدَّتْ [1] ← سود سیاه شد
«اسم» أَسْوِرَة‌ٌ [1] ← سور دستبند
«اسم» أَسِيرَاً [1] ← اسر اسیر
«فعل» أَشَاءُ [1] ← شیا می خواهم / اراده می کنم
«فعل» أَشَارَت‌ْ [1] ← شور اشاره کرد
«اسم» أَشْتَاتَاً [2] ← شتت پراکندگان
«فعل» اشْتَدَّت‌ْ [1] ← شدد شدت گرفت
«فعل» اشْتَرَوْا [7] ← شری فروختند / خریدند
«فعل» اشْتَرَی [3] ← شری فروخت / خرید
«فعل» اشْتَعَل‌َ [1] ← شعل سفید شد / شعله ور شد
«فعل» اشْتَمَلَت‌ْ [2] ← شمل دربرگرفت / احاطه کرد
«فعل» اشْتَهَت‌ْ [1] ← شهو میل و رغبت پیدا کرد
«اسم» أَشِحَّة‌ً [2] ← شحح بخیلان
«اسم» أَشَدَّ [11] ← شدد شدیدتر / نیرومندتر / شدیدترین / نیرومندترین
«اسم» أَشَدِّ [1] ← شدد شدیدتر / نیرومندتر / شدیدترین / نیرومندترین
«اسم» أَشَدُّ [19] ← شدد شدیدتر / نیرومندتر / شدیدترین / نیرومندترین
«اسم» أَشُدَّ [8] ← شدد کمال قدرت و نیرو / حد بلوغ و رشد
«اسم» أَشِدَّاءُ [1] ← شدد دلاوران / نیرومندان / استواران
«فعل» اشْدُدْ [2] ← شدد سخت کن / محکم کن
«اسم» الْأَشِرُ [1] ← اشر سرمست
«اسم» أَشِرٌ [1] ← اشر سرمست
«اسم» الْأَشْرَارِ [1] ← شرر اشرار / بدان
«اسم» أَشْرَاطُ [1] ← شرط علائم / نشانها
«اسم» الْإِشْرَاق‌ِ [1] ← شرق هنگام طلوع آفتاب / صبحگاهان
«فعل» اشْرَبُوا [6] ← شرب بنوشید
«فعل» أُشْرِبُوا [1] ← شرب آبیاری شده اند
«فعل» اشْرَبِي [1] ← شرب بنوش
«فعل» اشْرَح‌ْ [1] ← شرح گشاده کن
«فعل» أَشْرَقَتْ [1] ← شرق روشن شد
«فعل» أَشْرَك‌َ [1] ← شرک شرک ورزید / شریک کرد
«فعل» أَشْرِكْ [1] ← شرک شرک بورز / شریک کن
«فعل» أُشْرِك‌َ [2] ← شرک شرک می ورزم / شریک می کنم
«فعل» أُشْرِك‌ُ [2] ← شرک شرک می ورزم / شریک می کنم
«فعل» أُشْرِك‌ْ [1] ← شرک شرک می ورزم / شریک می کنم
«فعل» أَشْرَكْت‌َ [1] ← شرک شرک ورزیدی/ شریک کردی
«فعل» أَشْرَكْتُمْ‌ [3] ← شرک شرک ورزیدید/ شریک کردید
«فعل» أَشْرَكْنَا [1] ← شرک شرک ورزیدیم/ شریک کردیم
«فعل» أَشْرَكُوا [12] ← شرک شرک ورزیدند/ شریک کردند
«اسم» أَشْعَارِ [1] ← شعر موها
«فعل» أَشْفَقْتُمْ‌ [1] ← شفق ترسیدید / بخل ورزیدید
«فعل» أَشْفَقْن‌َ [1] ← شفق ترسیدند / بخل ورزیدند
«اسم» أَشَق‌ُّ [1] ← شقق پررنج تر / پرمشقت تر / پررنج ترین / پرمشقت ترین
«فعل» أَشُق‌َّ [1] ← شقق در رنج و مشقت می اندازم
«اسم» أَشْقَی [1] ← شقو- شقی شقی تر / بدبخت تر / شقی ترین / بدبخت ترین
«اسم» الْأَشْقَي [2] ← شقو- شقی شقی تر / بدبخت تر / شقی ترین / بدبخت ترین
«فعل» أَشْكُرَ [2] ← شکر تشکر می کنم
«فعل» أَشْكُرُ [1] ← شکر تشکر می کنم
«فعل» اشْكُرْ [2] ← شکر تشکر کن
«فعل» اشْكُرُوا [5] ← شکر تشکر کنید
«فعل» أَشْكُو [1] ← شکو شکایت می کنم
«فعل» اشْمَأَزَّت‌ْ [1] ← شماز چندش اش شد / از شدت نفرت بهم لرزید
«اسم» الْأَشْهَادُ [2] ← شهد گواهان
«فعل» أَشْهَدَ [1] ← شهد بگواهی گرفت
«فعل» أَشْهَدُ [1] ← شهد گواهی می دهم
«فعل» اشْهَدْ [2] ← شهد گواهی بده
«فعل» أُشْهِدُ [1] ← شهد بگواهی می گیرم
«فعل» أَشْهَدْتُ [1] ← شهد بگواهی گرفتم
«فعل» أَشْهِدُوا [3] ← شهد بگواهی بگیرید
«فعل» اشْهَدُوا [3] ← شهد گواهی بدهید
«اسم» أَشْهُرٍ [4] ← شهر ماه های سال
«اسم» الْأَشْهُرُ [1] ← شهر ماه های سال
«اسم» أَشْهُرٌ [1] ← شهر ماه های سال
«اسم» أَشْيَاءَ [4] ← شیا اشیا / چیزها
«اسم» أَشْيَاعَ [1] ← شیع امثال / پیروان و یاران
«اسم» أَشْيَاعِ [1] ← شیع امثال / پیروان و یاران
«فعل» أَصَاب‌َ [24] ← صوب رسید / رساند / فرود آمد / فرود آورد
«فعل» أَصَابَت‌ْ [7] ← صوب رسید / رساند / فرود آمد / فرود آورد
«اسم» أَصَابِعَ [2] ← صبع انگشتان
«فعل» أَصْب‌ُ [1] ← صبو مشتاق و آرزومند می شوم
«اسم» الْإِصْبَاح‌ِ [1] ← صبح صبح
«فعل» أَصَبْتُمْ‌ [1] ← صوب رسیدید / رساندید / فرود آمدید / فرود آوردید
«فعل» أَصْبَح‌َ [8] ← صبح شد / گشت
«فعل» أَصْبَحَت‌ْ [1] ← صبح شد / گشت
«فعل» أَصْبَحْتُمْ [2] ← صبح شدید / گشتید
«فعل» أَصْبَحُوا [10] ← صبح شدند / گشتند
«فعل» أَصْبَرَ [1] ← صبر چه شکیبا !
«فعل» اصْبِرْ [19] ← صبر صبر کن
«فعل» اصْبِرُوا [6] ← صبر صبر کنید
«فعل» أَصَبْنَا [1] ← صوب رسیدیم / رساندیم / فرود آمدیم / فرود آوردیم
«اسم» أَصْحَاب‌َ [12] ← صحب یاران / رفقا
«اسم» أَصْحَاب‌ِ [15] ← صحب یاران / رفقا
«اسم» أَصْحَاب‌ُ [50] ← صحب یاران / رفقا
«اسم» أَصْحَاب‌ٌ [1] ← صحب یاران / رفقا
«فعل» اصْدَع‌ْ [1] ← صدع آشکارا بیان کن
«فعل» أَصَّدَّق‌َ [1] ← صدق صدقه می دهم
«اسم» أَصْدَق‌ُ [2] ← صدق راستگوتر / راستگوترین
«اسم» إِصْرَ [1] ← اصر بار گران / پیمان سنگین
«اسم» إِصْرَاً [1] ← اصر بار گران / پیمان سنگین
«اسم» إِصْرِ [1] ← اصر بار گران / پیمان سنگین
«فعل» أَصْرِف‌ُ [1] ← صرف منصرف می کنم
«فعل» اصْرِف‌ْ [1] ← صرف منصرف کن
«فعل» أَصَرُّوا [1] ← صرر اصرار کردند
«فعل» اصْطَادُوا [1] ← صید شکار کنید
«فعل» اصْطَبِرْ [3] ← صبر صبر کن
«فعل» اصْطَفَی [8] ← صفو برگزید
«فعل» اصْطَفَيْتُ [1] ← صفو برگزیدم
«فعل» اصْطَفَيْنَا [2] ← صفو برگزیدیم
«فعل» اصْطَنَعْتُ [1] ← صنع برگزیدم
«اسم» أَصْغَرَ [1] ← صغر کوچکتر / کوچکترین
«اسم» أَصْغَرُ [1] ← صغر کوچکتر / کوچکترین
«اسم» الْأَصْفَادِ [2] ← صفد زنجیرها / دستبندها / پابندها
«فعل» اصْفَحْ‌ [3] ← صفح روی بگردان
«فعل» اصْفَحُوا [1] ← صفح روی بگردانید
«فعل» أَصْفَی [2] ← صفو ویژه قرار داد
«اسم» أَصْل‌ِ [1] ← اصل بیخ / ریشه
«اسم» أَصْلُ [1] ← اصل بیخ / ریشه
«اسم» أَصْلاَبِ [1] ← صلب صلب ها / نسل ها / اصل و تبارها
«اسم» الْإِصْلاَح‌َ [1] ← صلح اصلاح
«اسم» إِصْلاَحَاً [2] ← صلح اصلاح
«اسم» إِصْلاَحِ [2] ← صلح اصلاح
«اسم» إِصْلاَح‌ٍ [1] ← صلح اصلاح
«اسم» إِصْلاَح‌ٌ [1] ← صلح اصلاح
«فعل» أُصَلِّبَ [3] ← صلب به دار می آویزم
«فعل» أَصْلَح‌َ [7] ← صلح اصلاح کرد
«فعل» أَصْلِح‌ْ [2] ← صلح اصلاح کن
«فعل» أَصْلَحَا [1] ← صلح اصلاح کردند
«فعل» أَصْلَحْنَا [1] ← صلح اصلاح کردیم
«فعل» أَصْلَحُوا [5] ← صلح اصلاح کردند
«فعل» أَصْلِحُوا [4] ← صلح اصلاح کنید
«فعل» اصْلَوْا [2] ← صلی وارد آتش شوید و حرارتش را بچشید
«فعل» أُصْلِي [1] ← صلی وارد آتش می کنیم و حرارتش را می چشانیم
«فعل» أَصَمَّ [1] ← صمم کَر و ناشنوا کرد
«اسم» الْأَصَم‌ِّ [1] ← صمم کَر و ناشنوا
«اسم» أَصْنَامَ [1] ← صنم بت ها / خدایان دروغین
«اسم» الْأَصْنَام‌َ [1] ← صنم بت ها / خدایان دروغین
«اسم» أَصْنَامَاً [2] ← صنم بت ها / خدایان دروغین
«اسم» أَصْنَام‌ٍ [1] ← صنم بت ها / خدایان دروغین
«فعل» اصْنَعْ [2] ← صنع بساز
«اسم» أَصْوَاتَ [2] ← صوت صداها / آوازها
«اسم» الْأَصْوَات‌ِ [1] ← صوت صداها / آوازها
«اسم» الْأَصْوَات‌ُ [1] ← صوت صداها / آوازها
«اسم» أَصْوَافِ [1] ← صوف پشم ها
«اسم» أُصُولِ [1] ← اصل ریشه ها
«فعل» أُصِيبُ [1] ← صوب می رسم / می رسانم / فرود می آیم / فرود می آورم
«اسم» أَصِيلاً [4] ← اصل شامگاه
«فعل» أَضَاءَ [1] ← ضوا روشن شد / روشن کرد
«فعل» أَضَاءَت‌ْ [1] ← ضوا روشن شد / روشن کرد
«فعل» أَضَاعُوا [1] ← ضیع ضایع کردند
«فعل» أَضْحَك‌َ [1] ← ضحک خنداند
«فعل» اضْرِبْ [8] ← ضرب بزن
«فعل» اضْرِبُوا [4] ← ضرب بزنید
«فعل» أَضْطَرُّ [1] ← ضرر وادار می کنم
«فعل» اضْطُرَّ [4] ← ضرر وادار شد
«فعل» اضْطُرِرْتُمْ‌ [1] ← ضرر وادار شدید
«اسم» أَضْعَافَاً [2] ← ضعف چند برابرها
«اسم» أَضْعَف‌ُ [2] ← ضعف ناتوانتر / ناتوانترین
«اسم» أَضْغَاث‌ُ [2] ← ضغث پریشان حال ها و پراکنده ها
«اسم» أَضْغَانَ [2] ← ضغن کینه ها و دشمنی ها
«فعل» أَضَل‌َّ [10] ← ضلل گمراه کرد
«اسم» أَضَل‌ُّ [9] ← ضلل گمراه تر
«فعل» أَضِل‌ُّ [1] ← ضلل گمراه می شوم
«فعل» أُضِلَّ [1] ← ضلل گمراه می کنم
«فعل» أَضَلاَّ [1] ← ضلل گمراه کردند
«فعل» أَضْلَلْتُمْ‌ [1] ← ضلل گمراه کردید
«فعل» أَضْلَلْن‌َ [1] ← ضلل گمراه کردند
«فعل» أَضَلُّوا [4] ← ضلل گمراه کردند
«فعل» اضْمُم‌ْ [2] ← ضمم بچسبان / بکِش بسوی ...
«فعل» أُضِيع‌ُ [1] ← ضیع ضایع می کنم
«فعل» أَطَاع‌َ [1] ← طوع اطاعت کرد
«فعل» أَطَاعُوا [2] ← طوع اطاعت کردند
«اسم» أَطْرَاف‌َ [1] ← طرف اطراف
«اسم» أَطْرَافِ [2] ← طرف اطراف
«فعل» اطْرَحُوا [1] ← طرح بیندازید / بیفکنید
«اسم» إِطْعَام‌ُ [2] ← طعم غذا دادن
«اسم» إِطْعَام‌ٌ [1] ← طعم غذا دادن
«فعل» أَطَعْتُمْ [2] ← طوع اطاعت کردید
«فعل» أَطْعَمَ [2] ← طعم غذا داد
«فعل» أَطْعِمُوا [2] ← طعم غذا بدهید
«فعل» أَطَعْنَ [1] ← طوع اطاعت کردند
«فعل» أَطِعْن‌َ [1] ← طوع اطاعت کنید
«فعل» أَطَعْنَا [8] ← طوع اطاعت کردیم
«اسم» أَطْغَي [1] ← طغی- طغو یاغی تر / سرکش تر / یاغی ترین / سرکش ترین
«فعل» أَطْغَيْتُ [1] ← طغی- طغو بطغیان واداشتم
«فعل» أَطْفَأَ [1] ← طفا خاموش کرد
«اسم» الْأَطْفَال‌ُ [1] ← طفل کودکان
«فعل» أَطَّلِع‌َ [1] ← طلع مطلع می شوم
«فعل» أَطَّلِع‌ُ [1] ← طلع مطلع می شوم
«فعل» اطَّلَع‌َ [2] ← طلع مطلع شد
«فعل» اطَّلَعْت‌َ [1] ← طلع مطلع شدی
«فعل» اطْمَأَن‌َّ [1] ← طمان- طمن مطمئن شد / آرامش یافت
«فعل» اطْمَأْنَنْتُمْ‌ [1] ← طمان- طمن مطمئن شُدید / آرامش یافتید
«فعل» اطْمَأَنُّوا [1] ← طمان- طمن مطمئن شدند / آرامش یافتند
«فعل» اطْمِس‌ْ [1] ← طمس نابود کن
«فعل» أَطْمَع‌ُ [1] ← طمع طمع می کنم
«اسم» أَطْهَرُ [4] ← طهر پاکیزه تر / پاکیزه ترین
«فعل» اطَّهَّرُوا [1] ← طهر خود را شستشو نمایید
«اسم» أَطْوَارَاً [1] ← طور شکل ها
«فعل» اطَّيَّرْنَا [1] ← طیر بفال بد گرفتیم
«فعل» أَطِيعُوا [30] ← طوع اطاعت کنید
«فعل» أَظْفَرَ [1] ← ظفر پیروز کرد
«اسم» أَظْلَم‌َ [1] ← ظلم ظالم تر / ستمکارتر / ظالم ترین / ستمکارترین
«فعل» أَظْلَم‌َ [1] ← ظلم تاریک شد / ظلمانی شد
«اسم» أَظْلَم‌ُ [15] ← ظلم ظالم تر / ستمکارتر
«فعل» أَظُن‌ُّ [7] ← ظنن گمان می کنم / بیقین می دانم
«فعل» أَظْهَرَ [1] ← ظهر بیان کرد / معلوم کرد
«فعل» أَعَانَ [1] ← عون کمک کرد
«فعل» أَعْبُدَ [5] ← عبد پرستش می کنم
«فعل» أَعْبُدُ [8] ← عبد پرستش می کنم
«فعل» اعْبُدْ [6] ← عبد پرستش کن
«فعل» اعْبُدُوا [31] ← عبد پرستش کنید
«فعل» اعْتَبِرُوا [1] ← عبر عبرت بگیرید
«فعل» أَعْتَدَت‌ْ [1] ← عتد فراهم کرد
«فعل» أَعْتَدْنَا [13] ← عتد فراهم کردیم
«فعل» اعْتَدَوْا [1] ← عدو تعدی کردند
«فعل» اعْتَدُوا [1] ← عدو تعدی کنید
«فعل» اعْتَدَي [4] ← عدو تعدی کرد
«فعل» اعْتَدَيْنَا [1] ← عدو تعدی کردیم
«فعل» اعْتَرَفْنَا [1] ← عرف اعتراف کردیم
«فعل» اعْتَرَفُوا [2] ← عرف اعتراف کردند
«فعل» اعْتَرَی [1] ← عرو آزرده کرد
«فعل» أَعْتَزِلُ [1] ← عزل کناره می گیرم
«فعل» اعْتَزَلَ [1] ← عزل کناره گرفت
«فعل» اعْتَزَلْتُـمْ [1] ← عزل کناره گرفتید
«فعل» اعْتَزَلُوا [1] ← عزل کناره گرفتند
«فعل» اعْتَزِلُوا [2] ← عزل کناره بگیرید
«فعل» اعْتَصَمُوا [2] ← عصم پناه بردند
«فعل» اعْتَصِمُوا [2] ← عصم پناه ببرید
«فعل» اعْتِلُوا [1] ← عتل بعنف بکِشید
«فعل» اعْتَمَرَ [1] ← عمر حج عمره بجای آورد
«فعل» أَعْثَرْنَا [1] ← عثر مطلع ساختیم / راهنمایی کردیم
«اسم» أَعْجَازُ [2] ← عجز تنه های درخت
«فعل» أَعْجَب‌َ [4] ← عجب بشگفتی واداشت
«فعل» أَعْجَبَتْ [2] ← عجب بشگفتی واداشت
«فعل» أَعْجَلَ [1] ← عجل به شتاب انداخت
«اسم» أَعْجَمِيَّاً [1] ← عجم غیرعربی / نارسا و نامفهوم
«اسم» أَعْجَمِي‌ٌّ [2] ← عجم غیرعربی / نارسا و نامفهوم
«اسم» الْأَعْجَمِين‌َ [1] ← عجم غیرعرب ها
«فعل» أَعَدَّ [14] ← عدد آماده کرد
«اسم» الْأَعْدَاءَ [1] ← عدو دشمنان
«اسم» أَعْدَاءً [3] ← عدو دشمنان
«اسم» أَعْدَاءِ [2] ← عدو دشمنان
«اسم» أَعْدَاءُ [1] ← عدو دشمنان
«فعل» أُعِدَّت‌ْ [4] ← عدد آماده شد
«فعل» أَعْدِل‌َ [1] ← عدل دادگری می کنم
«فعل» اعْدِلُوا [2] ← عدل دادگری کنید
«فعل» أَعَدُّوا [1] ← عدد آماده کردند
«فعل» أَعِدُّوا [1] ← عدد آماده کنید
«فعل» أُعَذِّبَ [1] ← عذب عذاب می کنم
«فعل» أُعَذِّبُ [3] ← عذب عذاب می کنم
«اسم» الْأَعْرَاب‌ِ [8] ← عرب بادیه نشینان
«اسم» الْأَعْرَاب‌ُ [2] ← عرب بادیه نشینان
«اسم» إِعْرَاضَاً [1] ← عرض اعراض کردن / رویگردانی
«اسم» إِعْرَاضُ [1] ← عرض اعراض کردن / رویگردانی
«اسم» الْأَعْرَاف‌ِ [2] ← عرف اعراف، بلندی میان بهشت و دوزخ
«اسم» الْأَعرَج‌ِ [2] ← عرج لَنگ / شَل
«فعل» أَعْرَض‌َ [8] ← عرض اعراض کرد
«فعل» أَعْرِض‌ْ [11] ← عرض اعراض کن
«فعل» أَعْرَضْتُمْ‌ [1] ← عرض اعراض کردید
«فعل» أَعْرَضُوا [4] ← عرض اعراض کردند
«فعل» أَعْرِضُوا [2] ← عرض اعراض کنید
«اسم» أَعَزُّ [2] ← عزز عزیزتر / نیرومندتر / عزیزترین / نیرومندترین
«اسم» الْأَعَزُّ [1] ← عزز عزیزتر / نیرومندتر / عزیزترین / نیرومندترین
«اسم» أَعِزَّة‌َ [1] ← عزز عزیزترها / نیرومندترها / عزیزترین ها / نیرومندترین ها
«اسم» أَعِزَّة‌ٍ [1] ← عزز عزیزترها / نیرومندترها / عزیزترین ها / نیرومندترین ها
«اسم» إِعْصَارٌ [1] ← عصر گردباد
«فعل» أَعْصِرُ [1] ← عصر می فشارم / آب می گیرم
«فعل» أَعْصِي‌ [1] ← عصی نافرمانی می کنم
«فعل» أُعْطُوا [1] ← عطو داده شدند / عطا شدند
«فعل» أَعْطَي‌ [3] ← عطو داد / عطا کرد
«فعل» أَعْطَيْنَا [1] ← عطو دادیم / عطا کردیم
«فعل» أَعِظُ [2] ← وعظ موعظه می کنم
«اسم» أَعْظَم‌َ [1] ← عظم بزرگتر / بزرگترین
«اسم» أَعْظَم‌ُ [2] ← عظم بزرگتر / بزرگترین
«فعل» اعْف‌ُ [3] ← عفو عفو کن / ببخش / گذشت کن
«فعل» اعْفُوا [1] ← عفو عفو کنید / ببخشید / گذشت کنید
«اسم» أَعْقَابِ [4] ← عقب پاشنه های پا / عقب / گذشته / پشت سر
«فعل» أَعْقَبَ [1] ← عقب در پی آمد
«اسم» الْأَعْلاَم‌ِ [2] ← علم کوه های بلند
«اسم» أَعْلَم‌َ [2] ← علم عالم تر / داناتر / آگاه تر / عالم ترین / داناترین / آگاه ترین
«اسم» أَعْلَمُ [47] ← علم عالم تر / داناتر / آگاه تر / عالم ترین / داناترین / آگاه ترین
«فعل» أَعْلَمُ‌ [11] ← علم می دانم
«فعل» اعْلَم‌ْ [4] ← علم بدان
«فعل» اعْلَمُوا [27] ← علم بدانید
«فعل» أَعْلَنْت‌ُ [1] ← علن علنی کردم / آشکار گفتم
«فعل» أَعْلَنْتُمْ‌ [1] ← علن علنی کردید / آشکار گفتید
«اسم» الْأَعْلَوْن‌َ [2] ← علو بالاترها / بالاترین ها
«اسم» الْأَعْلَي [9] ← علو بالاتر / بالاترین
«اسم» أَعْمَالَ [21] ← عمل اعمال / کارها
«اسم» أَعْمَالاً [1] ← عمل اعمال / کارها
«اسم» أَعْمَالِ [2] ← عمل اعمال / کارها
«اسم» أَعْمَالُ [16] ← عمل اعمال / کارها
«اسم» أَعْمَال‌ٌ [1] ← عمل اعمال / کارها
«اسم» أَعْمَامِ [1] ← عمم عموها
«فعل» أَعْمَل‌َ [2] ← عمل عمل می کنم
«فعل» أَعْمَل‌ُ [2] ← عمل عمل می کنم
«فعل» اعْمَل‌ْ [2] ← عمل عمل کن
«فعل» اعْمَلُوا [9] ← عمل عمل کنید
«اسم» أَعْمَي [5] ← عمی کور / کوردل
«فعل» أَعْمَي [1] ← عمی کور کرد / کوردل کرد
«اسم» الْأَعْمَي [8] ← عمی کور / کوردل
«اسم» الْأَعْنَاب‌َ [1] ← عنب انگورها
«اسم» أَعْنَابَاً [1] ← عنب انگورها
«اسم» الْأَعْنَاب‌ِ [1] ← عنب انگورها
«اسم» أَعْنَابٍ [6] ← عنب انگورها
«اسم» أَعْنَاق‌ِ [4] ← عنق گردن ها
«اسم» الْأَعْنَاق‌ِ [2] ← عنق گردن ها
«اسم» أَعْنَاقُ [1] ← عنق گردن ها
«فعل» أَعْنَتَ [1] ← عنت بدردسر انداخت / بزحمت انداخت
«فعل» أَعْهَدْ [1] ← عهد عهد می کنم / سفارش می کنم / شرط می کنم
«فعل» أَعُوذُ [7] ← عوذ پناه می برم
«فعل» أَعِيبَ [1] ← عیب معیوب می کنم
«فعل» أُعِيدُوا [2] ← عود برگردانده شدند
«فعل» أُعِيذُ [1] ← عوذ پناهنده قرار می دهم
«اسم» أَعْيُن‌َ [3] ← عین چشم ها / چشمه ها
«اسم» أَعْيُن‌ِ [8] ← عین چشم ها / چشمه ها
«اسم» الْأَعْيُن‌ِ [1] ← عین چشم ها / چشمه ها
«اسم» أَعْيُن‌ٍ [2] ← عین چشم ها / چشمه ها
«اسم» أَعْيُنُ [5] ← عین چشم ها / چشمه ها
«اسم» الْأَعْيُن‌ُ [1] ← عین چشم ها / چشمه ها
«اسم» أَعْيُن‌ٌ [2] ← عین چشم ها / چشمه ها
«فعل» أَعِينُوا [1] ← عون کمک کنید
«فعل» اغْتَرَف‌َ [1] ← غرف برداشت
«فعل» اغْدُوا [1] ← غدو بامدادان حرکت کنید
«فعل» أَغْرَقْنَا [13] ← غرق غرق کردیم
«فعل» أُغْرِقُوا [1] ← غرق غرق شدند
«فعل» أَغْرَيْنَا [1] ← غرو کاشتیم
«فعل» اغْسِلُوا [1] ← غسل بشویید
«فعل» أُغْشِيَت‌ْ [1] ← غشی پوشانده شده است
«فعل» أَغْشَيْنَا [1] ← غشی پوشاندیم
«فعل» اغْضُض‌ْ [1] ← غضض کم کن
«فعل» أَغْطَش‌َ [1] ← غطش تاریک نمود
«فعل» اغْفِرْ [17] ← غفر بیامرز
«فعل» أَغْفَلْنَا [1] ← غفل غافل ساختیم
«اسم» الْأَغْلاَل‌َ [2] ← غلل غل ها / زنجیرها / پابندها
«اسم» أَغْلاَلاً [2] ← غلل غل ها / زنجیرها / پابندها
«اسم» الْأَغْلال‌ُ [2] ← غلل غل ها / زنجیرها / پابندها
«فعل» أُغْلِبَ [1] ← غلب غلبه می کنم / پیروز می شوم
«فعل» اغْلُظ‌ْ [2] ← غلظ سخت بگیر / خشن باش
«فعل» أَغْنَت‌ْ [1] ← غنی بی نیاز کرد / سود داد / دور کرد
«فعل» أَغْنَی [11] ← غنی بی نیاز کرد / سود داد / دور کرد
«فعل» أُغْنِي [1] ← غنی بی نیاز می کنم / سود می دهم / دور می کنم
«اسم» أَغْنِيَاءَ [1] ← غنی بی نیازان / ثروتمندان
«اسم» الْأَغْنِيَاءِ [1] ← غنی بی نیازان / ثروتمندان
«اسم» أَغْنِيَاءُ [2] ← غنی بی نیازان / ثروتمندان
«فعل» أُغْوِيَ [2] ← غوی گمراه می کنم
«فعل» أَغْوَيْتَ [2] ← غوی گمراه کردی
«فعل» أَغْوَيْنَا [3] ← غوی گمراه کردیم
«اسم فعل» أُف‌ٍّ [3] ← افف اُفّ / بستوه می آیم
«فعل» أَفَاءَ [3] ← فیا بعنوان غنیمت داد / بعنوان غنیمت برگرداند
«اسم» أَفْئِدَۀَ [1] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
«اسم» الْأَفْئِدَة‌َ [4] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
«اسم» أَفْئِدَة‌ً [2] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
«اسم» الْأَفْئِدَة‌ِ [1] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
«اسم» أَفْئِدَۀُ [3] ← فاد دلها / قلب ها / عقل ها
«فعل» أَفَاض‌َ [1] ← فیض روانه شد / کوچ کرد
«فعل» أَفَاق‌َ [1] ← فوق بهوش آمد
«اسم» أَفَّاك‌ٍ [2] ← افک بسیار دروغگو
«فعل» أَفْتِ [1] ← فتی اظهار نظر کن
«فعل» افْتَح‌ْ [2] ← فتح داوری کن / بگشا
«فعل» افْتَدَت‌ْ [2] ← فدی بهای رهایی را داد
«فعل» افْتَدَوْا [2] ← فدی بهای رهائی را دادند
«فعل» افْتَدَي [1] ← فدی بهای رهایی را داد
«اسم» افْتِرَاءً [2] ← فری افترا بستن
«فعل» افْتَرَی [22] ← فری افترا بست
«فعل» افْتَرَيْتُ [2] ← فری افترا بستم
«فعل» افْتَرَيْنَا [1] ← فری افترا بستیم
«فعل» أَفْتُوا [2] ← فتی اظهار نظر کنید
«فعل» أَفْرِغ‌ْ [2] ← فرغ بریز
«فعل» أُفْرِغ‌ْ [1] ← فرغ می ریزم
«فعل» افْرُق‌ْ [1] ← فرق فاصله انداز
«فعل» افْسَحُوا [1] ← فسح جا بدهید / جا باز کنید
«فعل» أَفْسَدُوا [1] ← فسد فساد کردند
«اسم» أَفْصَح‌ُ [1] ← فصح فصیح تر / سخن پردازتر / فصیح ترین / سخن پردازترین
«فعل» أَفَضْتُمْ‌ [2] ← فیض روانه شدید / کوچ کردید / وارد شدید
«فعل» أَفْضَي‌ [1] ← فضو رسید / وصل شد / تماس داشت
«فعل» افْعَل‌ْ [1] ← فعل انجام بده / عمل کن
«فعل» افْعَلُوا [2] ← فعل انجام بدهید / عمل کنید
«اسم» الْأُفُق‌ِ [2] ← افق کرانه
«اسم» إِفْكَاً [2] ← افک دروغ
«اسم» إِفْكِ [1] ← افک دروغ
«اسم» الْإِفْك‌ِ [1] ← افک دروغ
«اسم» إِفْكُ [1] ← افک دروغ
«اسم» إِفْك‌ٌ [4] ← افک دروغ
«فعل» أُفِك‌َ [1] ← افک منحرف شد / منصرف شد / برگردانده شد
«فعل» أَفَل‌َ [2] ← افل غروب کرد
«فعل» أَفَلَت‌ْ [1] ← افل غروب کرد
«فعل» أَفْلَح‌َ [4] ← فلح رستگار شد
«اسم» أَفْنَان‌ٍ [1] ← فنن شاخه های راست و باطراوت / انواع شاخساران
«اسم» أَفْوَاجَاً [2] ← فوج گروه گروه / فوج فوج
«اسم» أَفْوَاهِ [12] ← فوه دهانها
«فعل» أَفُوزَ [1] ← فوز کامیاب می شوم / دست می یابم
«فعل» أُفَوِّض‌ُ [1] ← فوض می سپارم
«فعل» أَفِيضُوا [2] ← فیض روانه شوید / کوچ کنید / فرو ریزید
«فعل» أَقَام‌َ [3] ← قوم اقامه کرد
«اسم» إِقَام‌َ [1] ← قوم اقامه کردن
«اسم» إِقَام‌ِ [1] ← قوم اقامه کردن
«اسم» إِقَامَۀِ [1] ← قوم اقامه کردن
«فعل» أَقَامُوا [10] ← قوم اقامه کردند
«اسم» الْأَقَاوِيل‌ِ [1] ← قول سخنان / حرف ها
«فعل» أَقْبَرَ [1] ← قبر در قبر کرد / بخاک سپرد
«فعل» أَقْبَل‌َ [4] ← قبل روی آورد
«فعل» أَقْبِل‌ْ [1] ← قبل روی بیار
«فعل» أَقْبَلَتْ [1] ← قبل روی آورد
«فعل» أَقْبَلْنَا [1] ← قبل روی آوردیم
«فعل» أَقْبَلُوا [2] ← قبل روی آوردند
«فعل» أُقِّتَت‌ْ [1] ← وقت تعیین وقت شد
«فعل» اقْتَتَل‌َ [1] ← قتل جنگید
«فعل» اقْتَتَلُوا [2] ← قتل با یکدیگر جنگیدند
«فعل» اقْتَحَم‌َ [1] ← قحم وارد کار شدید و خوفناک شد / دل بدریا زد
«فعل» اقْتَدِ [1] ← قدو اقتدا کن
«فعل» اقْتَرَب‌َ [3] ← قرب نزدیک شد
«فعل» اقْتَرِب‌ْ [1] ← قرب نزدیک شو
«فعل» اقْتَرَبَتْ‌ [1] ← قرب نزدیک شد
«فعل» اقْتَرَفْتُمْ [1] ← قرف جمع کردید
«فعل» أَقْتُلَ [2] ← قتل می کُشم
«فعل» أَقْتُل‌ْ [1] ← قتل می کُشم
«فعل» اقْتُلُوا [10] ← قتل بکُشید
«اسم» أَقْدَامَ [3] ← قدم قدمها / پاها
«اسم» الْأَقْدَام‌َ [1] ← قدم قدمها / پاها
«اسم» أَقْدَامِ [1] ← قدم قدمها / پاها
«اسم» الْأَقْدَام‌ِ [1] ← قدم قدمها / پاها
«اسم» الْأَقْدَمُون‌َ [1] ← قدم پیشتر رفتگان/ جلوتر رفتگان
«فعل» اقْذِفِی [2] ← قذف بینداز / پرتاب کن
«فعل» اقْرَأْ [3] ← قرا بخوان
«فعل» اقْرَءُوا [3] ← قرا بخوانید
«اسم» أَقْرَب‌َ [3] ← قرب نزدیکتر / نزدیکترین
«اسم» أَقْرَب‌ُ [9] ← قرب نزدیکتر / نزدیکترین
«اسم» الْأَقْرَبُون‌َ [3] ← قرب نزدیکترها / نزدیکترین ها
«اسم» الْأَقْرَبِين‌َ [4] ← قرب نزدیکترها / نزدیکترین ها
«فعل» أَقْرَرْتُمْ‌ [2] ← قرر اقرار کردید
«فعل» أَقْرَرْنَا [1] ← قرر اقرار کردیم
«فعل» أَقْرَضْتُمْ‌ [1] ← قرض وام دادید
«فعل» أَقْرَضُوا [1] ← قرض وام دادند
«فعل» أَقْرِضُوا [1] ← قرض وام دهید
«اسم» أَقْسَط‌ُ [2] ← قسط عادلانه تر / عادلانه ترین
«فعل» أَقْسِطُوا [1] ← قسط عدالت پیشه کنید
«فعل» أُقْسِم‌ُ [8] ← قسم قسم می خورم
«فعل» أَقْسَمْتُمْ‌ [2] ← قسم قسم خوردید
«فعل» أََقْسَمُوا [6] ← قسم قسم خوردند
«فعل» اقْصِدْ [1] ← قصد میانه رو باش
«فعل» اقْصُص‌ْ [1] ← قصص نقل کن / روایت کن
«اسم» أَقْصَي [2] ← قصو- قصی دورتر / دورترین
«اسم» الْأَقْصَي [1] ← قصو- قصی دورتر / دورترین
«فعل» اقْض‌ِ [1] ← قضی حکم کن / پایان بده / انجام بده
«فعل» اقْضُوا [1] ← قضی حکم کنید / پایان بدهید / انجام بدهید
«اسم» أَقْطَارِ [2] ← قطر اطراف / جوانب
«فعل» أُقَطِّعَ [3] ← قطع قطعه قطعه می کنم
«فعل» اقْطَعُوا [1] ← قطع بِبُرید
«فعل» أَقْعُدَ [1] ← قعد می نشینم
«فعل» اقْعُدُوا [3] ← قعد بنشینید
«اسم» أَقْفَالُ [1] ← قفل قفل ها
«اسم» أَقَل‌َّ [1] ← قلل کمتر / کمترین
«اسم» أَقَل‌ُّ [1] ← قلل کمتر / کمترین
«فعل» أَقُلْ [6] ← قول می گویم
«اسم» أَقلاَمَ [1] ← قلم قلم های تراشیده
«اسم» أَقْلاَم‌ٌ [1] ← قلم قلم های تراشیده
«فعل» أَقَلَّت‌ْ [1] ← قلل بآسانی حمل کرد
«فعل» أَقْلِعِي [1] ← قلع دست بردار
«فعل» أَقِم‌ْ [8] ← قوم اقامه کن / راست کن
«فعل» أَقَمْت‌َ [1] ← قوم اقامه کردی
«فعل» أَقَمْتُمْ‌ [1] ← قوم اقامه کردید
«فعل» أَقِمْن‌َ [1] ← قوم اقامه کنید
«فعل» اقْنُتِی [1] ← قنت تواضع کن
«فعل» أَقْنَي‌ [1] ← قنی سرمایه باقی و قابل ذخیره بخشبد
«اسم» أَقْوَاتَ [1] ← قوت قوت ها / غذاها / روزی ها
«فعل» أَقُول‌َ [2] ← قول می گویم
«فعل» أَقُول‌ُ [7] ← قول می گویم
«اسم» أَقْوَم‌َ [1] ← قوم معتدل تر / راست تر / مستقیم تر / معتدل ترین / راست ترین / مستقیم ترین
«اسم» أَقْوَم‌ُ [3] ← قوم معتدل تر / راست تر / مستقیم تر / معتدل ترین / راست ترین / مستقیم ترین
«فعل» أَقِيمُوا [16] ← قوم اقامه کنید
«فعل» أَك‌ُ [1] ← کون می باشم
«اسم» أَکَابِرَ [1] ← کبر بزرگان و اشراف قوم
«فعل» أَكَادُ [1] ← کود نزدیک است / می خواهم
«اسم» أَكَّالُون‌َ [1] ← اکل زیاد خورندگان
«اسم» أَكْبَرَ [2] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
«اسم» الْأَكْبَرَ [1] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
«اسم» الْأَكْبَرِ [2] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
«اسم» أَكْبَرُ [17] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
«اسم» الْأَكْبَرُ [1] ← کبر بزرگتر / بزرگترین
«فعل» أَكْبَرْنَ [1] ← کبر بزرگ دیدند
«فعل» اكْتَالُوا [1] ← کیل پیمانه و وزن را گرفتند
«فعل» أَكْتُبُ [1] ← کتب می نویسم / مقرر می کنم / واجب می کنم
«فعل» اكْتُب‌ْ [3] ← کتب بنویس / مقرر کن/ واجب کن
«فعل» اكْتُبُوا [1] ← کتب بنویسید / مقرر کنید/ واجب کنید
«فعل» اكْتَتَبَ [1] ← کتب خواست که برایش بنویسند
«فعل» اكْتَسَب‌َ [1] ← کسب کسب کرد / بدست آورد / جمع کرد
«فعل» اكْتَسَبَت‌ْ [1] ← کسب کسب کرد / بدست آورد / جمع کرد
«فعل» اكْتَسَبْن‌َ [1] ← کسب کسب کردند / بدست آوردند / جمع کردند
«فعل» اكْتَسَبُوا [2] ← کسب کسب کردند / بدست آوردند / جمع کردند
«اسم» أَكْثَرَ [43] ← کثر زیادتر / زیادترین
«اسم» أَكْثَرِ [2] ← کثر زیادتر / زیادترین
«اسم» أَكْثَرُ [35] ← کثر زیادتر / زیادترین
«فعل» أَكْثَرْت‌َ [1] ← کثر زیاد گرداندی
«فعل» أَكْثَرُوا [1] ← کثر زیاد گرداندند
«فعل» أَكْدَي [1] ← کدی سفت و سخت شد / امساک کرد
«اسم» الْإِكْرَام‌ِ [2] ← کرم گرامی داشتن / بزرگواری کردن / بخشش کردن
«اسم» إِكْرَاه‌َ [1] ← کره مجبور کردن
«اسم» إِكْرَاهِ [1] ← کره مجبور کردن
«اسم» أَكْرَمَ [1] ← کرم گرامی تر / بزرگوارتر / گرانمایه تر / گرامی ترین / بزرگوارترین / گرانمایه ترین
«فعل» أَكْرَمَ [2] ← کرم گرامی داشت / اکرام کرد
«اسم» الْأَكْرَم‌ُ [1] ← کرم گرامی تر / بزرگوارتر / گرانمایه تر / گرامی ترین / بزرگوارترین / گرانمایه ترین
«فعل» أَكْرِمِي [1] ← کرم گرامی بدارید / اکرام کنید
«فعل» أُكْرِه‌َ [1] ← کره مجبور شد / وادار شد
«فعل» أَكْرَهْتَ [1] ← کره مجبور کردی / واداشتی
«فعل» اكْسُوا [1] ← کسو بپوشانید
«فعل» اكْشِف‌ْ [1] ← کشف برطرف کن / کنار بزن
«فعل» أَكْفَرَ [1] ← کفر چه کافر و ناسپاس !
«فعل» أَكْفُرَ [1] ← کفر کافر می شوم / کفران می کنم
«فعل» أَكْفُرُ [1] ← کفر کافر می شوم / کفران می کنم
«فعل» أُكَفِّرَ [2] ← کفر می بخشم / می پوشانم
«فعل» اكْفُرْ [1] ← کفر کافر شو / کفران کن
«فعل» اكْفُرُوا [1] ← کفر کافر شوید / کفران کنید
«فعل» أَكْفِلْ [1] ← کفل کفیل کن / واگذار کن
«فعل» أَكَل‌َ [3] ← اکل خورد
«اسم» أَكْلاً [1] ← اکل خوردند
«اسم» أَكْلِ [3] ← اکل خوردن
«اسم» أُكُلَ [3] ← اکل میوه / خوردنی فراوان
«اسم» الْأُكُل‌ِ [1] ← اکل میوه / خوردنی فراوان
«اسم» أُكُل‌ٍ [1] ← اکل میوه / خوردنی فراوان
«اسم» أُكُلُ [2] ← اکل میوه / خوردنی فراوان
«فعل» أَكَلاَ [1] ← اکل خوردند
«فعل» أُكَلِّم‌َ [1] ← کلم سخن می گویم
«فعل» أَكَلُوا [1] ← اکل خوردند
«اسم» أَكْمَامِ [1] ← کمم غلاف ها / خوشه های غلاف دار
«اسم» الْأَكْمَام‌ِ [1] ← کمم غلاف ها / خوشه های غلاف دار
«فعل» أَكْمَلْت‌ُ [1] ← کمل کامل کردم
«اسم» الْأَكْمَه‌َ [2] ← کمه کور مادرزاد / دیوانه
«فعل» أَكُنْ [6] ← کون می باشم
«اسم» أَكْنَانَاً [1] ← کنن پناهگاه ها / سرپناه ها/ خانه ها
«اسم» أَكِنَّة‌ً [3] ← کنن پوشش ها / پرده ها
«اسم» أَكِنَّة‌ٍ [1] ← کنن پوشش ها / پرده ها
«فعل» أَكْنَنْتُمْ‌ [1] ← کنن پنهان داشتید و به کسی نگفتید
«اسم» أَكْوَاب‌ٍ [3] ← کوب لیوان ها / جام ها
«اسم» أَكْوَاب‌ٌ [1] ← کوب لیوان ها / جام ها
«فعل» أَكُون‌َ [11] ← کون می باشم
«فعل» أَكِيدَ [1] ← کید نقشه می کشم / تدبیر می کنم / چاره می کنم / کید و حیله می کنم
«فعل» أَكِيدُ [1] ← کید نقشه می کشم / تدبیر می کنم / چاره می کنم / کید و حیله می کنم
«حرف» ال [8377] همان / همه / ...
«حرف» أَلاَ [15] الای عرض و تحضیض
«حرف» أَلاَ [39] الای تنبیه
«حرف» إِلاَّ [659] باستثناء / مگر
«اسم» إلَّاً [2] ← الل خويشاوندى / همسايگى / روابط عاطفى و انسانى‏
«اسم» الْأَلْبَاب‌ِ [16] ← لبب خِرَد ها / عقل های کامل و بدون نقص / قلب ها
«فعل» الْتَفَّتْ [1] ← لفف بهم پیچید
«فعل» الْتَقَتَا [1] ← لقی روبرو شدند / برخورد کردند
«فعل» الْتَقَطَ [1] ← لقط برگرفت / پیدا کرد / برداشت
«فعل» الْتَقَمَ [1] ← لقم بلعید / قورت داد
«فعل» الْتَقَي [4] ← لقی روبرو شد / برخورد کرد
«فعل» الْتَقَيْتُمْ‌ [1] ← لقی روبرو شدید / برخورد کردید
«فعل» الْتَـمِسُوا [1] ← لمس درخواست کنید / بجویید
«فعل» أَلَتْنَا [1] ← لیت- الت کاستیم / کم کردیم
«اسم» إِلْحَادٍ [1] ← لحد کفر ورزیدن / بانحراف رفتن / کج اندیشی
«اسم» إِلْحَافَاً [1] ← لحف اصرار / اصرار کردن
«فعل» أَلْحِقْ [2] ← لحق ملحق کن
«فعل» أَلحَقْتُمْ [1] ← لحق ملحق کردید
«فعل» أَلْحَقْنَا [1] ← لحق ملحق کردیم
«اسم» أَلَدُّ [1] ← لدد سرسخت تر / کینه توزتر / سرسخت ترین / کینه توزترین
«فعل» أَلِدُ [1] ← ولد می زایم
«حروف مقطعه» الر [5] _
«فعل» أَلْزَمَ [1] ← لزم ملازم کرد / همراه نمود / واجب کرد
«فعل» أَلْزَمْنَا [1] ← لزم ملازم کردیم / همراه نمودیم / واجب کردیم
«اسم» أَلْسِنَۀَ [2] ← لسن زبان ها
«اسم» أَلْسِنَۀِ [4] ← لسن زبان ها
«اسم» أَلْسِنَة‌ٍ [1] ← لسن زبان ها
«اسم» أَلْسِنَۀُ [3] ← لسن زبان ها
«فعل» الْعَنْ [1] ← لعن لعنت کن
«فعل» الْغَوْا [1] ← لغو بیهوده گویی کنید / حرف مفت و پوچ بزنید
«فعل» أَلَّف‌َ [3] ← الف الفت ایجاد کرد
«اسم» أَلْف‌َ [4] ← الف هزار
«اسم» أَلْفَاً [1] ← الف هزار
«اسم» أَلْف‌ِ [2] ← الف هزار
«اسم» أَلْف‌ٍ [2] ← الف هزار
«اسم» أَلْف‌ٌ [1] ← الف هزار
«اسم» أَلْفَافَاً [1] ← لفف درختان بهم پیچیده و انبوه
«فعل» أَلَّفْت‌َ [1] ← الف الفت ایجاد کردی
«فعل» أَلْفَوْا [1] ← لفی یافتند
«فعل» أَلْفَيَا [1] ← لفی یافتند
«اسم» أَلْفَيْن‌ِ [1] ← الف دو هزار
«فعل» أَلْفَيْنَا [1] ← لفی یافتیم
«فعل» أَلْق‌ِ [6] ← لقی بینداز / بیفکن
«اسم» الْأَلْقَاب‌ِ [1] ← لقب لقب ها
«فعل» أَلْقَت‌ْ [1] ← لقی انداخت / افکند
«فعل» أَلْقَوْا [7] ← لقی انداختند / افکندند
«فعل» أَلْقُوا [7] ← لقی بیندازید / بیفکنید
«فعل» أُلْقُوا [2] ← لقی انداخته شدند / افکنده شدند
«فعل» أَلْقَی [15] ← لقی انداخت / افکند
«فعل» أَلْقِی [1] ← لقی بینداز / بیفکن
«فعل» أُلْقِي‌َ [7] ← لقی انداخته شد / افکنده شد
«فعل» أُلْقِي [1] ← لقی می اندازم / می افکنم
«فعل» أَلْقِيَا [2] ← لقی بیندازید / بیفکنید
«فعل» أَلْقَيْت‌ُ [1] ← لقی انداختم / افکندم
«فعل» أَلْقَيْنَا [4] ← لقی انداختیم / افکندیم
«حروف مقطعه» الم [6] _
«حروف مقطعه» المر [1] _
«حروف مقطعه» المص‌ [1] _
«اسم» الله‌َ [592] ← اله الله، نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان
«اسم» الله‌ِ [1127] ← اله الله، نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان
«اسم» الله‌ُ [985] ← اله الله، نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان
«اسم» اللَّهُم‌َّ [5] ← اله یا الله / خدایا / خداوندا
«فعل» أَلَنَّا [1] ← لین نرم کردیم
«اسم» إِ‌لَه‌َ [42] ← اله معبود
«اسم» إِلَهَاً [16] ← اله معبود
«اسم» إِلَه‌ِ [4] ← اله معبود
«اسم» إِلَه‌ٍ [15] ← اله معبود
«اسم» إِلَه‌ُ [11] ← اله معبود
«اسم» إِلَه‌ٌ [23] ← اله معبود
«فعل» أَلْهَمَ [1] ← لهم الهام کرد
«فعل» أَلْهَی [1] ← لهو سرگرم کرد
«اسم» إِلَهَيْن‌ِ [2] ← اله دو معبود
«اسم» الْأَلْوَاح‌َ [2] ← لوح لوح ها
«اسم» الْأَلْوَاح‌ِ [1] ← لوح لوح ها
«اسم» أَلْوَاح‌ٍ [1] ← لوح لوح ها
«اسم» أَلْوَانِ [1] ← لون رنگ ها / انواع و گونه ها
«اسم» أَلْوَانُ [6] ← لون رنگ ها / انواع و گونه ها
«اسم» أُلُوف‌ٌ [1] ← الف هزاران
«حرف» إِلَي‌ [742] به سوی / ...
«اسم» إِلْيَاس‌َ [2] ← الیاس الیاس، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» إِلْيَاسِين‌َ [1] ← الیاسین حضرت الیاس پیامبر/ الیاسی ها یعنی الیاس و پیروانش
«اسم» الْيَسَع‌َ [2] ← الیسع الیسع، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» الْأَلِيم‌َ [4] ← الم دردناک / دردآور
«اسم» أَلِيمَاً [14] ← الم دردناک / دردآور
«اسم» الْأَلِيم‌ِ [1] ← الم دردناک / دردآور
«اسم» أَلِيم‌ٍ [14] ← الم دردناک / دردآور
«اسم» الْأَلِيم‌ُ [1] ← الم دردناک / دردآور
«اسم» أَلِيم‌ٌ [38] ← الم دردناک / دردآور
«حرف» أَم‌ْ [137] یا
«اسم» أُم‌َّ [6] ← امم مادر
«اسم» أُم‌ِّ [11] ← امم مادر
«اسم» أُم‌ُّ [7] ← امم مادر
«حرف» أَمَّا [55] امّا / ولی
«حرف» إِمَّا [14] یا
«اسم» إِمَاءِ [1] ← امو کنیزان / کلفت ها
«فعل» أَمَاتَ [3] ← موت میراند
«اسم» أَمَّارَة‌ٌ [1] ← امر بسیار فرمان دهنده
«اسم» أَمَامَ [1] ← امم جلو / پیش
«اسم» إِمَامَاً [4] ← امم پیشوا
«اسم» إِمَامِ [1] ← امم پیشوا
«اسم» إِمَام‌ٍ [2] ← امم پیشوا
«اسم» أَمَانَاتِ [3] ← امن امانت ها
«اسم» الْأَمَانَات‌ِ [1] ← امن امانت ها
«اسم» أَمَانَۀَ [1] ← امن امانت
«اسم» الْأَمَانَة‌َ [1] ← امن امانت
«اسم» أَمَانِي‌َّ [1] ← منی آرزوها / خواست ها
«اسم» أَمَانِي‌ِّ [2] ← منی آرزوها / خواست ها
«اسم» أَمَانِيُّ [1] ← منی آرزوها / خواست ها
«اسم» الْأَمَانِي‌ُّ [1] ← منی آرزوها / خواست ها
«فعل» أَمَتَّ [1] ← موت میراندی
«اسم» أَمَةٌ [1] ← امو کنیز / کلفت
«اسم» أَمْتَاً [1] ← امت بلندی / زمین مرتفع و تپه
«اسم» أُمَّة‌ً [14] ← امم امّت
«اسم» أُمَّة‌ٍ [25] ← امم امّت
«اسم» أُمَّۀُ [2] ← امم امّت
«اسم» أُمَّة‌ٌ [10] ← امم امّت
«فعل» امْتَازُوا [1] ← میز جدا شوید
«فعل» امْتَحَن‌َ [1] ← محن آزمایش کرد
«فعل» امْتَحِنُوا [1] ← محن آزمایش کنید
«فعل» أُمَتِّعُ [1] ← متع بهره مند کامل می کنم
«فعل» أُمَتِّعْ [1] ← متع بهره مند کامل می کنم
«اسم» أَمْتِعَۀِ [1] ← متع دارائی ها / کالاها
«فعل» امْتَلَأْتِ‌ [1] ← ملا پُر شدی
«اسم» أَمْثَالَ [4] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
«اسم» الْأَمْثَال‌َ [8] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
«اسم» أَمْثَال‌ِ [2] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
«اسم» أَمْثَالُ [3] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
«اسم» الْأَمْثَال‌ُ [2] ← مثل مَثَل ها / عبرت ها / روایت ها / نظایر / دلایل و براهین
«اسم» أَمْثَلُ [1] ← مثل بافضیلت تر / برتر
«فعل» أَمَدَّ [2] ← مدد کمک کرد / یاری داد
«اسم» أَمَدَاً [3] ← امد انتها / دوران / فاصله / مدت زمان
«اسم» الْأَمَدُ [1] ← امد انتها / دوران / فاصله / مدت زمان
«فعل» أَمْدَدْنَا [2] ← مدد کمک کردیم / یاری دادیم
«فعل» أَمَرَ [12] ← امر فرمان داد
«اسم» أَمَرُّ [1] ← مرر تلخ تر / تلخ ترین
«اسم» أَمْرَ [12] ← امر فرمان / کار
«اسم» الْأَمْرَ [7] ← امر فرمان / کار
«اسم» أَمْرَاً [17] ← امر فرمان / کار
«اسم» أَمْرِ [54] ← امر فرمان / کار
«اسم» الْأَمْرِ [13] ← امر فرمان / کار
«اسم» أَمْرٍ [7] ← امر فرمان / کار
«اسم» أَمْرُ [27] ← امر فرمان / کار
«اسم» الْأَمْرُ [15] ← امر فرمان / کار
«اسم» أَمْرٌ [1] ← امر فرمان / کار
«اسم» إِمْرَاً [1] ← امر بسیار زشت / شگفت آور
«اسم» امْرَأَ [1] ← مرا مَرد / انسان
«اسم» امْرِئٍ [5] ← مرا مَرد / انسان
«اسم» امْرِئٌ [1] ← مرا مَرد / انسان
«اسم» امْرَأَة‌َ [9] ← مرا زن / همسر
«اسم» امْرَأَة‌ً [2] ← مرا زن / همسر
«اسم» امْرَأَۀِ [4] ← مرا زن / همسر
«اسم» امْرَأَة‌ُ [7] ← مرا زن / همسر
«اسم» امْرَأَة‌ٌ [2] ← مرا زن / همسر
«اسم» امْرَأَتَان‌ِ [1] ← مرا دو زن
«اسم» امْرَأَتَيْن‌ِ [1] ← مرا دو زن
«فعل» أَمَرْتَ [2] ← امر فرمان دادی
«فعل» أَمَرْتُ [1] ← امر فرمان دادم
«فعل» أُمِرْت‌َ [2] ← امر فرمان داده شدی
«فعل» أُمِرْت‌ُ [11] ← امر فرمان داده شدم
«فعل» أَمَرْنَا [1] ← امر فرمان دادیم
«فعل» أُمِرْنَا [1] ← امر فرمان داده شدیم
«فعل» أَمَرُوا [1] ← امر فرمان دادند
«فعل» أُمِرُوا [3] ← امر فرمان داده شدند
«اسم» الْأَمْس‌ِ [4] ← امس دیروز
«اسم» إِمْسَاك‌ٌ [1] ← مسک نگهداشتن
«فعل» امْسَحُوا [3] ← مسح مسح کنید / دست بکشید
«فعل» أَمْسَك‌َ [2] ← مسک نگه داشت / بازداشت
«فعل» أَمْسِك‌ْ [2] ← مسک نگه دار / باز دار
«فعل» أَمْسَكْتُمْ‌ [1] ← مسک بخل ورزیدید
«فعل» أَمْسَكْن‌َ [1] ← مسک نگه داشتند
«فعل» أَمْسِكُوا [3] ← مسک نگه دارید
«اسم» أَمْشَاج‌ٍ [1] ← مشج مخلوط ها
«فعل» امْشُوا [2] ← مشی راه بروید
«فعل» امْضُوا [1] ← مضی بروید
«فعل» أَمْضِي‌َ [1] ← مضی می روم / براه خود مداومت می کنم
«فعل» أَمْطِرْ [1] ← مطر ببار
«فعل» أُمْطِرَت‌ْ [1] ← مطر باریده شد
«فعل» أَمْطَرْنَا [5] ← مطر باراندیم
«اسم» أَمْعَاءَ [1] ← معی روده ها
«فعل» امْكُثُوا [2] ← مکث درنگ کنید
«فعل» أَمْكَن‌َ [1] ← مکن مسلط گرداند / نیرومند و تنومند گرداند
«اسم» أَمَلاً [1] ← امل امید / امید داشتن
«اسم» الْأَمَل‌ُ [1] ← امل امید / امید داشتن
«فعل» أَمْلَأَ [4] ← ملا پُر می کنم
«اسم» إِمْلاَق‌ٍ [2] ← ملق فقر
«فعل» أَمْلِك‌ُ [5] ← ملک مالک می باشم / صاحب اختیار می باشم
«فعل» أَمْلَي‌ [1] ← ملی- ملل مهلت داد / در آرزوهای دور و دراز انداخت / املا کرد / دیکته کرد
«فعل» أُمْلِي‌ [2] ← ملی مهلت می دهم
«فعل» أَمْلَيْت‌ُ [3] ← ملی مهلت دادم
«اسم» أُمَمَاً [2] ← امم امّت ها
«اسم» أُمَم‌ٍ [6] ← امم امّت ها
«اسم» الْأُمَم‌ِ [1] ← امم امّت ها
«اسم» أُمَم‌ٌ [4] ← امم امّت ها
«فعل» أَمِن‌َ [4] ← امن اطمینان کرد / ایمن هست
«اسم» أَمْنَاً [2] ← امن ایمنی و آرامش
«اسم» الْأَمْن‌ِ [2] ← امن ایمنی و آرامش
«اسم» الْأَمْن‌ُ [1] ← امن ایمنی و آرامش
«اسم» أَمَنَة‌ً [2] ← امن ایمنی و آرامش
«فعل» أَمِنْتُ [1] ← امن اطمینان کردم / ایمن هستم
«فعل» أَمِنْتُمْ‌ [6] ← امن اطمینان کردید
«فعل» امْنُن‌ْ [1] ← منن منت بگذار / ببخش
«فعل» أَمِنُوا [2] ← امن اطمینان کردند / ایمن هستند
«فعل» أُمَنِّيَ [1] ← منی وادار به آرزو کردن می کنم
«اسم» أُمْنِيَّۀِ [1] ← منی آرزو / خواست
«اسم» أُمَّهَاتِ [6] ← امم مادران
«اسم» أُمَّهَات‌ُ [5] ← امم مادران
«فعل» أَمْهِلْ [1] ← مهل مهلت بده / مدارا و نرمی کن
«اسم» أَمْوَاتَاً [3] ← موت مردگان / درگذشتگان
«اسم» الْأَمْوَات‌ُ [1] ← موت مردگان / درگذشتگان
«اسم» أَمْوَات‌ٌ [2] ← موت مردگان / درگذشتگان
«اسم» أَمْوَال‌َ [19] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
«اسم» أَمْوَالاً [3] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
«اسم» أَمْوَال‌ِ [23] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
«اسم» الْأَمْوَال‌ِ [3] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
«اسم» أَمْوال‌ٍ [2] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
«اسم» أَمْوَالُ [10] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
«اسم» أَمْوَال‌ٌ [1] ← مول اموال / مال ها / دارایی ها
«فعل» أَمُوت‌ُ [1] ← موت می میرم
«اسم» الْأُمُورَ [1] ← امر فرمان ها / کارها
«اسم» الْأُمُورِ [5] ← امر فرمان ها / کارها
«اسم» الْأُمُورُ [7] ← امر فرمان ها / کارها
«اسم» الْأُمِّي‌َّ [1] ← امم بیسواد
«اسم» الْأُمِّي‌ِّ [1] ← امم بیسواد
«فعل» أُمِيت‌ُ [1] ← موت می میرانم
«اسم» الْأَمِين‌ِ [1] ← امن امانت دار
«اسم» أَمِين‌ٍ [2] ← امن امانت دار
«اسم» الْأَمِين‌ُ [2] ← امن امانت دار
«اسم» أَمِين‌ٌ [9] ← امن امانت دار
«اسم» أُمِّيُّون‌َ [1] ← امم بیسوادان
«اسم» الْأُمِّيِّين‌َ [3] ← امم بیسوادان
«حرف» أَن‌َّ [392] بدرستیکه / بلکه / محققا / ... [البته أنّ واقع در (أنّما) به تعداد 13 مورد و در (کأنّ) به تعداد 31 مورد را نیز شامل است.]
«حرف» أَن‌ْ [628] اینکه / بدرستیکه / بیقین / قطعا / ... [البته أن واقع در (کأن) به تعداد 9 مورد را نیز شامل است.]
«حرف» إِن‌َّ [1682] بدرستیکه / قطعا / حتما / بیقین / همچنین / همینطور / آری / ... [البته إنّ واقع در (إنّما) به تعداد 142 مورد را نیز شامل است.]
«حرف» إِن‌ْ [712] اگر (در صورت حرف شرط بودن) / نیست، نمی باشد ( در صورت حرف نفی بودن) / ...
«اسم» أَنَا [69] من / اینجانب
«اسم» إِنَا [1] ← انی فرارسیدن وقت چیزی / آمادگی غذا برای تناول نمودن
«فعل» أَنَاب‌َ [4] ← نوب باز گشت / توبه کرد
«فعل» أَنَابُوا [1] ← نوب باز گشتند / توبه کردند
«اسم» إِنَاثَاً [6] ← انث مؤنث ها / ماده ها / دختران
«اسم» أُنَاس‌ٍ [3] ← انس انسان ها
«اسم» أُنَاس‌ٌ [2] ← انس انسان ها
«اسم» أَنَاسِي‌َّ [1] ← انس انسان ها
«اسم» الْأَنَام‌ِ [1] ← انم خلایق / انس و جن / انسان ها
«اسم» الْأَنَامِل‌َ [1] ← نمل سر انگشتان
«فعل» أَنْبَأَ [2] ← نبا خبر داد / آگاه کرد
«فعل» أَنْبِئْ [1] ← نبا خبر بده / آگاه کن
«فعل» أُنَبِّئُ [9] ← نبا خبر می دهم / آگاه می کنم
«اسم» أَنبَاءِ [8] ← نبا خبرها
«اسم» الْأَنبَاءِ [1] ← نبا خبرها
«اسم» أَنْبَاءُ [2] ← نبا خبرها
«اسم» الْأَنْبَاءُ [1] ← نبا خبرها
«فعل» أَنْبِئُوا [1] ← نبا خبر بدهید / آگاه کنید
«فعل» أَنْبَتَ [2] ← نبت رویاند
«فعل» أَنْبَتَت‌ْ [2] ← نبت رویاند
«فعل» أَنبَتْنَا [8] ← نبت رویاندیم
«فعل» انْبَجَسَت‌ْ [1] ← بجس بیرون جست / جوشید
«فعل» انْبِذْ [1] ← نبذ دور بیفکن
«اسم» انْبِعَاثَ [1] ← بعث برانگیخته شدن
«فعل» انْبَعَث‌َ [1] ← بعث برانگیخته شد
«فعل» أَنَبْنَا [1] ← نوب بازگشتیم / توبه کردیم
«اسم» أَنْبِيَاءَ [2] ← نبو پیامبران
«اسم» الْأَنْبِيَاءَ [3] ← نبو پیامبران
«اسم» أَنْت‌َ [81] تو / تو یک زن
«فعل» انْتَبَذَت‌ْ [2] ← نبذ جدا شد
«فعل» انْتَثَرَت‌ْ [1] ← نثر فروپاشید / پخش شد
«فعل» انْتَشِرُوا [2] ← نشر پراکنده شوید / پخش شوید
«فعل» انْتَصَرَ [2] ← نصر انتقام گرفت
«فعل» انْتَصِرْ [1] ← نصر جلو ستمگر را بگیر / انتقام بگیر
«فعل» انْتَصَرُوا [1] ← نصر انتقام گرفتند / پیروز شدند
«فعل» انْتَظِرْ [1] ← نظر منتظر باش / انتظار بکش
«فعل» انْتَظِرُوا [5] ← نظر منتظر باشید / انتظار بکشید
«اسم» انْتِقَام‌ٍ [4] ← نقم انتقام / انتقام گرفتن
«فعل» انْتَقَمْنَا [5] ← نقم انتقام گرفتیم
«اسم» أَنْتُمْ‌ [135] شما / شما مردان
«اسم» أَنْتَُمَا [1] شما / شما دو مرد
«فعل» انْتَهَوا [3] ← نهی دست برداشتند
«فعل» انْتَهُوا [2] ← نهی دست بردارید
«فعل» انْتَهَي [1] ← نهی دست برداشت
«اسم» أُنْثَي [9] ← انث مؤنث / ماده / دختر
«اسم» الْأُنْثَي [9] ← انث مؤنث / ماده / دختر
«اسم» الْأُنْثَيَيْن‌ِ [6] ← انث دو دختر
«فعل» أَنْجَی [4] ← نجو نجات داد
«فعل» أَنجَيْتَ [1] ← نجو نجات دادی
«اسم» الْإِنجِيل‌َ [7] ← نجل- انجیل انجیل / کتاب مقدس مسیحیان
«اسم» الْإِنْجِيل‌ِ [4] ← نجل- انجیل انجیل / کتاب مقدس مسیحیان
«اسم» الْإِنْجِيل‌ُ [1] ← نجل- انجیل انجیل / کتاب مقدس مسیحیان
«فعل» أَنْجَيْنَا [14] ← نجو نجات دادیم
«فعل» انْحَرْ [1] ← نحر ذبح کن / قربانی کن / در اول وقت بخوان
«اسم» أَنْدَادَاً [6] ← ندد شبیهان / همتایان / شریکان
«فعل» أَنْذَرَ [2] ← نذر انذار کرد / بیم داد
«فعل» أَنْذِرْ [8] ← نذر انذار کن / بیم ده
«فعل» أُنْذِرَ [1] ← نذر انذار داده شد / بیم داده شد
«فعل» أُنْذِرَ [1] ← نذر انذار می دهم / بیم می دهم
«فعل» أُنذِرُ [1] ← نذر انذار می دهم / بیم می دهم
«فعل» أَنْذَرْتَ [2] ← نذر انذار دادی / بیم دادی
«فعل» أَنذَرْتُ [2] ← نذر انذار دادم / بیم دادم
«فعل» أَنْذَرْنَا [1] ← نذر انذار دادیم / بیم دادیم
«فعل» أَنْذِرُوا [1] ← نذر انذار کنید/ بیم دهید
«فعل» أُنْذِرُوا [2] ← نذر انذار داده شدند / بیم داده شدند
«فعل» أَنْزَل‌َ [66] ← نزل نازل کرد
«فعل» أَنْزِل‌ْ [2] ← نزل نازل کن
«فعل» أُنْزِل‌َ [49] ← نزل نازل کرده شد
«فعل» أُنْزِل‌ُ [1] ← نزل نازل می کنم
«فعل» أَنْزَلْت‌َ [2] ← نزل نازل کردی
«فعل» أَنْزَلْت‌ُ [1] ← نزل نازل کردم
«فعل» أُنْزِلَت‌ْ [6] ← نزل نازل کرده شد
«فعل» أَنْزَلْتُـمْ [1] ← نزل نازل کردید
«فعل» أَنْزَلْنَا [55] ← نزل نازل کردیم
«اسم» الْإِنْس‌َ [1] ← انس انسان
«اسم» الْإِنْس‌ِ [12] ← انس انسان
«اسم» الْإِنْس‌ُ [2] ← انس انسان
«اسم» إِنس‌ٌ [3] ← انس انسان
«اسم» أَنْسَاب‌َ [1] ← نسب نسب ها / قرابت ها / خویشاوندی ها
«اسم» الْإِنْسَان‌َ [27] ← انس انسان
«اسم» الْإِنْسَان‌ِ [10] ← انس انسان
«اسم» إِنْسَان‌ٍ [1] ← انس انسان
«اسم» الْإِنْسَان‌ُ [27] ← انس انسان
«فعل» انْسَلَخ‌َ [2] ← سلخ کَند / جدا ساخت / گذشت / سپری شد
«فعل» أَنْسَوْا [1] ← نسی از یاد طرف بردند / بفراموشی انداختند
«فعل» أَنْسَی [4] ← نسی از یاد طرف برد / بفراموشی انداخت
«اسم» إِنْسِيَّاً [1] ← انس انسان
«فعل» أَنْشَأَ [8] ← نشا پدید آورد
«اسم» إِنْشَاءً [1] ← نشا آفرینشی / پیدایشی
«فعل» أَنْشَأْتُمْ‌ [1] ← نشا پدید آوردید
«فعل» أَنْشَأْنَا [8] ← نشا پدید آوردیم
«فعل» أَنْشَرَ [1] ← نشر زنده کرد / محشور کرد / احیا کرد
«فعل» أَنْشَرْنَا [1] ← نشر زنده کردیم / محشور کردیم / احیا کردیم
«فعل» انْشُزُوا [2] ← نشز بلند شوید / برخیزید
«فعل» انْشَق‌َّ [1] ← شقق شکاف خورد
«فعل» انْشَقَّت‌ْ [3] ← شقق شکاف خورد
«اسم» الْأَنْصَاب‌ُ [1] ← نصب انصاب، سنگ‏هايى بود كه مشرکان، اطراف كعبه نصب و روى آنها قربانى مى‏كردند و به آنها تبرّك مى‏جستند
«اسم» أَنصَارَ [1] ← نصر یاوران
«اسم» أَنْصَارَاً [1] ← نصر یاوران
«اسم» أَنصَارِ [2] ← نصر یاوران
«اسم» الْأَنْصَارِ [2] ← نصر یاوران
«اسم» أَنْصَارٍ [3] ← نصر یاوران
«اسم» أَنْصَارُ [2] ← نصر یاوران
«فعل» انْصَب‌ْ [1] ← نصب جدیت کن و زحمت بکش
«فعل» أَنْصِتُوا [2] ← نصت ساکت شوید و گوش فرادهید
«فعل» أَنْصَح‌َ [1] ← نصح نصیحت می کنم
«فعل» أَنْصَح‌ُ [1] ← نصح نصیحت می کنم
«فعل» انْصُرْ [6] ← نصر یاری کن
«فعل» انْصَرَفُوا [1] ← صرف منصرف شدند
«فعل» انْصُرُوا [1] ← نصر یاری کنید
«فعل» أَنْطَق‌َ [2] ← نطق بسخن آورد / بحرف زدن واداشت
«فعل» انْطَلَق‌َ [1] ← طلق رهسپار و گویا شد
«فعل» انْطَلَقَا [3] ← طلق رهسپار شدند
«فعل» انْطَلَقْتُمْ‌ [1] ← طلق رهسپار شدید
«فعل» انْطَلَقُوا [1] ← طلق رهسپار شدند
«فعل» انْطَلِقُوا [2] ← طلق رهسپار شوید
«فعل» أَنْظِرْ [3] ← نظر مهلت بده
«فعل» أَنْظُرْ [1] ← نظر می نگرم
«فعل» انْظُرْ [28] ← نظر بنگر
«فعل» انْظُرُوا [10] ← نظر بنگرید
«فعل» انْظُرِي‌ [1] ← نظر بنگر
«اسم» أَنْعَامَ [1] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«اسم» الْأَنْعَام‌َ [2] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«اسم» أَنْعَامَاً [2] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«اسم» أَنْعَامِ [2] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«اسم» الْأَنْعَام‌ِ [17] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«اسم» أَنْعَام‌ٍ [1] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«اسم» أَنْعَامُ [1] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«اسم» الْأَنْعَام‌ُ [3] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«اسم» أَنْعَام‌ٌ [3] ← نعم چهارپایان / شتران و گاو و گوسفندان
«فعل» أَنْعَم‌َ [6] ← نعم نعمت داد
«اسم» أَنْعُم‌ِ [2] ← نعم نعمت ها
«فعل» أَنْعَمْت‌َ [5] ← نعم نعمت دادی
«فعل» أَنْعَمْت‌ُ [3] ← نعم نعمت دادم
«فعل» أَنْعَمْنَا [3] ← نعم نعمت دادیم
«اسم» الْأَنْف‌َ [1] ← انف بینی
«اسم» الْأَنْف‌ِ [1] ← انف بینی
«اسم» الْإِنفَاق‌ِ [1] ← نفق فقیرشدن / نادارشدن / انفاق کردن / خرج کردن
«اسم» الْأَنْفَال‌ِ [1] ← نفل انفال
«اسم» الْأَنْفَال‌ُ [1] ← نفل انفال
«فعل» انْفَجَرَت‌ْ [1] ← فجر بجریان افتاد
«فعل» أَنْفُخ‌ُ [1] ← نفخ می دمم
«فعل» انْفُخُوا [1] ← نفخ بدمید
«فعل» انْفُذُوا [1] ← نفذ نفوذ کنید / بگذرید و پشت سر بگذارید
«فعل» انْفِرُوا [4] ← نفر بسرعت بروید / بسرعت حرکت کنید / کوچ کنید
«اسم» أَنْفُسَ [58] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
«اسم» الْأَنفُس‌َ [1] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
«اسم» أَنْفُسِ [75] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
«اسم» الْأَنْفُس‌ِ [2] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
«اسم» أَنْفُسُ [14] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
«اسم» الْأَنْفُس‌ُ [3] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
«اسم» انْفِصَام‌َ [1] ← فصم قطع شدن / گسستن
«فعل» انْفَضُّوا [2] ← فضض پراکنده شدند
«فعل» انْفَطَرَت‌ْ [1] ← فطر شکافت / شکافته شد
«فعل» أَنْفَق‌َ [2] ← نفق انفاق کرد / خرج کرد
«فعل» أَنْفَقْت‌َ [1] ← نفق انفاق کردی / خرج کردی
«فعل» أَنْفَقْتُمْ [4] ← نفق انفاق کردید / خرج کردید
«فعل» أَنْفَقُوا [11] ← نفق انفاق کردند / خرج کردند
«فعل» أَنْفِقُوا [9] ← نفق انفاق کنید / خرج کنید
«فعل» انْفَلَق‌َ [1] ← فلق شکافته شد
«فعل» أَنْقَذَ [1] ← نقذ نجات داد
«فعل» انْقُص‌ْ [1] ← نقص بکاه
«فعل» أَنْقَض‌َ [1] ← نقض سنگینی کرد / شکست
«فعل» انْقَلَب‌َ [1] ← قلب دگرگون شد / برگشت
«فعل» انْقَلَبْتُمْ‌ [2] ← قلب دگرگون شدید / برگشتید
«فعل» انْقَلَبُوا [5] ← قلب دگرگون شدند / برگشتند