فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» رِئَاءَ [3] ← رای ریا / ریا کردن / خودنمایی / نشان دادن
«فعل» رَابِطُوا [1] ← ربط از مرزها مراقبت کنید
«اسم» رَابِعُ [2] ← ربع چهارم
«اسم» رَابِيَاً [1] ← ربو زائد / بالا آمده / پف کننده
«اسم» رَابِيَة‌ً [1] ← ربو افزاینده / سخت و شدید
«فعل» رَأَتْ [2] ← رای دید
«اسم» رَاجِعُون‌َ [4] ← رجع بازگشت کنندگان
«اسم» الرَّاجِفَة‌ُ [1] ← رجف لرزاننده / نفخه صور
«اسم» الرَّاحِمِين‌َ [6] ← رحم مهرورزان / بخشایندگان
«اسم» رَادَّ [1] ← ردد برگرداننده / منصرف کننده
«اسم» رَادُّ [1] ← ردد برگرداننده / منصرف کننده
«اسم» الرَّادِفَة‌ُ [1] ← ردف دنبال کننده / پشت سر درآینده
«اسم» رَادُّو [1] ← ردد برگردانندگان
«اسم» رَادِّي‌ [1] ← ردد برگردانندگان
«اسم» رَازِقِين‌َ [1] ← رزق روزی دهندگان
«اسم» الرَّازِقِين‌َ [5] ← رزق روزی دهندگان
«اسم» رَأْس‌ِ [6] ← راس سر / اصل
«اسم» الرَّأْس‌ُ [1] ← راس سر / اصل
«اسم» الرَّاسِخُون‌َ [2] ← رسخ استواران / رسوخ کنندگان / پابرجایان / ثابت قدمان
«اسم» رَاسِيَات‌ٍ [1] ← رسو بسیار بزرگ و غیر قابل منقول (جمع)
«اسم» الرَّاشِدُون‌َ [1] ← رشد هدایت یافتگان
«اسم» رَاضِيَة‌ً [1] ← رضی- رضو راضی و خشنود
«اسم» رَاضِيَة‌ٍ [2] ← رضی- رضو راضی و خشنود
«اسم» رَاضِيَة‌ٌ [1] ← رضی- رضو راضی و خشنود
«فعل» رَاعِ [2] ← رعی مراعات کن / اجازه بده
«اسم» رَاعُون‌َ [2] ← رعی حفظ کنندگان
«فعل» رَاغ‌َ [3] ← روغ پنهانی و بقصد تخریب متوجه و مایل شد
«اسم» رَاغِب‌ٌ [1] ← رغب رویگردان / بیزار
«اسم» رَاغِبُون‌َ [2] ← رغب راغبان و علاقمندان
«اسم» رَأْفَة‌ً [1] ← راف رأفت / رحمت
«اسم» رَأْفَة‌ٌ [1] ← راف رأفت / رحمت
«اسم» رَافِعُ [1] ← رفع بردارنده / بلند کننده / بالا برنده
«اسم» رَافِعَة‌ٌ [1] ← رفع بردارنده / بلند کننده / بالا برنده
«اسم» رَاق‌ٍ [1] ← رقی بالا برنده / افسون کننده / شفا دهنده
«اسم» رَاكِعَاً [1] ← رکع رکوع کننده
«اسم» رَاكِعُون‌َ [1] ← رکع رکوع کنندگان
«اسم» الرَّاكِعُون‌َ [1] ← رکع رکوع کنندگان
«اسم» الرَّاكِعِين‌َ [2] ← رکع رکوع کنندگان
«فعل» رَان‌َ [1] ← رین غبار و تیرگی نشست / زنگ زد
«فعل» رَأَوْا [19] ← رای دیدند
«فعل» رَاوَدَتْ [2] ← رود با اصرار و التماس خواست / بانجام فحشاء دعوت کرد
«فعل» رَاوَدْتُ [2] ← رود با اصرار و التماس خواستم / بانجام فحشاء دعوت کردم
«فعل» رَاوَدْتُن‌َّ [1] ← رود با اصرار و التماس خواستید / بانجام فحشاء دعوت کردید
«فعل» رَاوَدُوا [1] ← رود با اصرار و التماس خواستند / بانجام فحشاء دعوت کردند
«اسم» رُؤُوسَ [4] ← راس سرها / اصول
«اسم» رُؤُوسِ [5] ← راس سرها / اصول
«اسم» رُؤُُوس‌ُ [2] ← راس سرها / اصول
«اسم» رَؤُُوف‌ٌ [11] ← راف رئوف / رحمان و رحیم
«فعل» رَأَي [22] ← رای دید
«اسم» رَأْي‌َ [1] ← رای دیدن / مشاهده
«اسم» الرَّأْي‌ِ [1] ← رای رأی و نظر
«اسم» رُؤْيَا [3] ← رای خواب
«اسم» الرُّؤْيَا [4] ← رای خواب
«اسم» رِئْيَاً [1] ← رای منظره / منظره زیبا
«فعل» رَأَيْت‌َ [25] ← رای دیدی
«فعل» رَأَيْت‌ُ [2] ← رای دیدم
«فعل» رَأَيْتُمْ‌ [22] ← رای دیدید
«فعل» رَأَيْنَ [1] ← رای دیدند
«اسم» رَبَّ [193] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
«اسم» رَبَّاً [1] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
«اسم» رَب‌ِّ [605] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
«اسم» رَب‌ٍّ [1] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
«اسم» رَب‌ُّ [170] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
«اسم» رَب‌ٌّ [1] ← ربب ربّ / پروردگار / مالک / مربی / صاحب
«حرف» رُبَ [1] رب واقع در(رُبَما) / بسا
«اسم» الرِّبَا [7] ← ربو ربا / زیاده و اضافه / رشد مال و زیاد شدن آن
«اسم» رِبَاً [1] ← ربو ربا / زیاده و اضافه / رشد مال و زیاد شدن آن
«اسم» رَبَائِبُ [1] ← ربب دختر خوانده ها / دختران زن انسان از شوهر قبلی اش
«اسم» رِبَاط‌ِ [1] ← ربط محل بستن و نگاهدارى حيوانات‏
«اسم» رُبَاع‌َ [2] ← ربع چهار تا / چهار چهار
«اسم» الرَّبَّانِيُّون‌َ [2] ← ربب كسانی كه مختص براى رب العالمين باشند، يعنى جز به كار خدا به هيچ كار ديگر مشغول نباشند
«اسم» رَبَّانِيِّين‌َ [1] ← ربب كسانی كه مختص براى رب العالمين باشند، يعنى جز به كار خدا به هيچ كار ديگر مشغول نباشند
«فعل» رَبَت‌ْ [2] ← ربو بلند شد / رشد کرد و زیاد شد
«فعل» رَبِحَت‌ْ [1] ← ربح سود کرد
«فعل» رَبَطْنَا [2] ← ربط محکم بستیم
«اسم» الرُّبُع‌ُ [2] ← ربع یک چهارم
«حرف» رُبَمَا [1] شاید / چه بسا / ممکن است
«اسم» رَبْوَة‌ٍ [2] ← ربو تپه / بلندی
«فعل» رَبَّيَا [1] ← ربو آندو تربیت کردند / پرورش دادند
«اسم» رِبِّيُّون‌َ [1] ← ربب كسانی كه مختص براى رب العالمين باشند، يعنى جز به كار خدا به هيچ كار ديگر مشغول نباشند
«اسم» رَتْقَاً [1] ← رتق چسبیده / بهم پیوسته و ضمیمه شده
«فعل» رَتِّل‌ْ [1] ← رتل پی در پی و بتدریج و آرامی و با آهنگ بخوان
«فعل» رَتَّلْنَا [1] ← رتل پی در پی و بتدریج و آرامی و با آهنگ خواندیم
«اسم» رَجَّاً [1] ← رجج تکان شدید / تکان دادن شدید
«اسم» الرِّجَال‌َ [3] ← رجل مردان
«اسم» رِجَالاً [7] ← رجل مردان
«اسم» رِجَالاً [2] ← رجل پیاده ها
«اسم» رِجَالِ [2] ← رجل مردان
«اسم» الرِّجَال‌ِ [6] ← رجل مردان
«اسم» رِجَال‌ٍ [1] ← رجل مردان
«اسم» الرِّجَال‌ُ [1] ← رجل مردان
«اسم» رِجَال‌ٌ [6] ← رجل مردان
«فعل» رُجَّت‌ْ [1] ← رجج بشدت تکان داده شد
«اسم» رِجْزَ [1] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
«اسم» الرِّجْزَ [2] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
«اسم» رِجْزَاً [3] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
«اسم» رِجْزٍ [2] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
«اسم» الرِّجْزُ [1] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
«اسم» الرُّجْزَ [1] ← رجز پلیدی و نجاست / عذاب
«اسم» الرِّجْس‌َ [4] ← رجس پلیدی / قذارت و نجاست
«اسم» رِجْسَاً [1] ← رجس پلیدی / قذارت و نجاست
«اسم» رِجْسِ [1] ← رجس پلیدی / قذارت و نجاست
«اسم» رِجْس‌ٌ [4] ← رجس پلیدی / قذارت و نجاست
«فعل» رَجَع‌َ [3] ← رجع بازگشت / بازگرداند
«اسم» رَجْعِ [1] ← رجع بازگشتن / بازگرداندن / باران
«اسم» الرَّجْع‌ِ [1] ← رجع بازگشتن / بازگرداندن / باران
«اسم» رَجْع‌ٌ [1] ← رجع بازگشتن / بازگرداندن / باران
«فعل» رُجِعْت‌ُ [1] ← رجع بازگشت داده شدم / بازگردانده شدم
«فعل» رَجَعْتُمْ‌ [2] ← رجع بازگشتید / بازگرداندید
«فعل» رَجَعْنَا [2] ← رجع بازگشتیم / بازگرداندیم
«فعل» رَجَعُوا [3] ← رجع بازگشتند / بازگرداندند
«اسم» الرُّجْعَي [1] ← رجع بازگشت / بازگشتن / بازگرداندن
«اسم» الرَّجْفَة‌ُ [4] ← رجف لرزیدن و اضطراب شدید / زلزله شدید
«اسم» رَجُلاً [8] ← رجل مرد
«اسم» رَجُل‌ٍ [7] ← رجل مرد
«اسم» رَجُل‌ٌ [9] ← رجل مرد
«اسم» رَجِلِ [1] ← رجل پیاده
«اسم» رِجْلِ [1] ← رجل پا
«اسم» رَجُلاَن‌ِ [1] ← رجل دو مرد
«اسم» رَجُلَيْن‌ِ [4] ← رجل دو مرد
«اسم» رِجْلَيْن‌ِ [1] ← رجل دو پا
«اسم» رَجْمَاً [1] ← رجم از روی حدس و گمان سخن گفتن / با ترکیب (رجما بالغیب) یعنی تیری در تاریکی
«فعل» رَجَمْنَا [1] ← رجم سنگسار کردیم / طرد کردیم
«اسم» رُجُومَاً [1] ← رجم تیرهای دور کننده
«اسم» الرَّجِيم‌ِ [2] ← رجم ملعون / مطرود / سنگباران شده
«اسم» رَجِيم‌ٍ [2] ← رجم ملعون / مطرود / سنگباران شده
«اسم» رَجِيم‌ٌ [2] ← رجم ملعون / مطرود / سنگباران شده
«اسم» رِحَالِ [1] ← رحل اثاثیه ها / پالان های شتر
«فعل» رَحُبَت‌ْ [2] ← رحب وسعت یافت
«اسم» رَحْل‌ِ [2] ← رحل اثاث / پالان شتر
«اسم» رِحْلَة‌َ [1] ← رحل کوچ / کوچ کردن
«فعل» رَحِم‌َ [6] ← رحم مهر ورزید / رحم کرد
«اسم» رُحْمَاً [1] ← رحم محبت / مهربانی
«اسم» رُحَمَاءُ [1] ← رحم مهرورزان / بخشایندگان / دلسوزان
«فعل» رَحِمْتَ [1] ← رحم مهر ورزیدی / رحم کردی
«اسم» رَحْمَة‌َ [6] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» الرَّحْمَة‌َ [2] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» رَحْمَة‌ً [36] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» رَحْمَة‌ِ [34] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» الرَّحْمَة‌ِ [3] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» رَحْمَة‌ٍ [11] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» رَحْمَة‌ُ [9] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» الرَّحْمَة‌ُ [1] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» رَحْمَة‌ٌ [12] ← رحم رحمت / مهر / بخشایش
«اسم» الرَّحْمَن‌َ [3] ← رحم بخشاینده / از اسماء باری تعالی
«اسم» الرَّحْمَن‌ِ [33] ← رحم بخشاینده / از اسماء باری تعالی
«اسم» الرَّحْمَن‌ُ [21] ← رحم بخشاینده / از اسماء باری تعالی
«فعل» رَحِمْنَا [1] ← رحم مهر ورزیدیم / رحم کردیم
«اسم» رَحِيق‌ٍ [1] ← رحق شراب صاف و خالص از غش‏
«اسم» رَحِيمَاً [20] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
«اسم» الرَّحِيم‌ِ [6] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
«اسم» رَحِيم‌ٍ [2] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
«اسم» الرَّحِيم‌ُ [28] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
«اسم» رَحِيم‌ٌ [59] ← رحم بخشاینده / مهربان / از اسماء باری تعالی
«اسم» رُخَاءً [1] ← رخو نرم
«اسم» رِدْءً [1] ← ردا یار و پشتیبان
«اسم» رَدَّ [1] ← ردد رد کردن / برگرداندن
«فعل» رَدَّ [1] ← ردد برگرداند
«اسم» رَدِّ [1] ← ردد رد کردن / برگرداندن
«فعل» رُدَّت‌ْ [2] ← ردد برگردانده شد
«فعل» رُدِد‌ْت‌ُ [1] ← ردد برگردانده شدم
«فعل» رَدَدْنَا [3] ← ردد برگرداندیم
«فعل» رَدِف‌َ [1] ← ردف پشت سر قرار گرفت
«اسم» رَدْمَاً [1] ← ردم سدّ محکم
«فعل» رَدُّوا [2] ← ردد برگرداندند
«فعل» رُدُّوا [4] ← ردد برگردانده شدند
«فعل» رُدُّوا [3] ← ردد برگردانید
«اسم» الرَّزَّاق‌ُ [1] ← رزق بسیار روزی دهنده
«فعل» رَزَقَ [14] ← رزق روزی داد
«اسم» رِزْقَ [4] ← رزق رزق و روزی
«اسم» الرِّزْق‌َ [11] ← رزق رزق و روزی
«اسم» رِزْقَاً [16] ← رزق رزق و روزی
«اسم» رِزْق‌ِ [4] ← رزق رزق و روزی
«اسم» الرِّزْق‌ِ [2] ← رزق رزق و روزی
«اسم» رِزْق‌ٍ [4] ← رزق رزق و روزی
«اسم» رِزْق‌ُ [8] ← رزق رزق و روزی
«اسم» رِزْق‌ٌ [6] ← رزق رزق و روزی
«فعل» رَزَقْنَا [21] ← رزق روزی دادیم
«فعل» رُزِقْنَا [1] ← رزق رزق و روزی بما رسید / روزی داده شدیم
«فعل» رُزِقُوا [1] ← رزق رزق و روزی بآنها رسید / روزی داده شدند
«اسم» الرَّس‌ِّ [2] ← رسس نام رودخانه‏اى بود كه قوم رس در كنار آن منزل داشتند
«اسم» رِسَالاَت‌ِ [7] ← رسل رسالت ها / پیام ها
«اسم» رِسَالَة‌َ [3] ← رسل رسالت / پیام
«اسم» رُسُلَ [10] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» الرُّسُل‌َ [5] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» رُسُلاً [10] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» رُسُلِ [22] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» الرُّسُل‌ِ [8] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» رُسُل‌ٍ [3] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» رُسُل‌ُ [24] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» الرُّسُل‌ُ [7] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» رُسُل‌ٌ [7] ← رسل رسولان / فرستادگان / پیامبران
«اسم» رَسُول‌َ [41] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» الرَّسُول‌َ [22] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» رَسُولاً [23] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» رَسُول‌ِ [45] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» الرَّسُول‌ِ [22] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» رَسُول‌ٍ [14] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» رَسُول‌ُ [31] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» الرَّسُول‌ُ [15] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» رَسُول‌ٌ [22] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» رَسُولاَ [1] ← رسل رسول / فرستاده / پیامبر
«اسم» الرَّشَادِ [2] ← رشد هدایت یافتگی / راه راست
«اسم» رَشَداً [5] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
«اسم» رُشْدَ [1] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
«اسم» رُشْدَاً [2] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
«اسم» الرُّشْدِ [2] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
«اسم» الرُّشْدُ [1] ← رشد هدایت یافتن / براه راست هدایت شدن
«اسم» رَشِيدٍ [1] ← رشد رشید / هدایت یافته / هدایت کننده
«اسم» الرَّشِيدُ [1] ← رشد رشید / هدایت یافته / هدایت کننده
«اسم» رَشِيدٌ [1] ← رشد رشید / هدایت یافته / هدایت کننده
«اسم» رَصَدَاً [2] ← رصد کمین / آماده برای مراقبت
«اسم» الرَّضَاعَة‌َ [1] ← رضع رضاعی / شیر خوردن
«اسم» الرَّضَاعَةِ [1] ← رضع رضاعی / شیر خوردن
«فعل» رَضُوا [9] ← رضی- رضو راضی و خشنود شدند
«اسم» رِضْوَان‌َ [4] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
«اسم» رِضْوَانَاً [3] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
«اسم» رِضْوَان‌ِ [1] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
«اسم» رِضْوَان‌ٍ [2] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
«اسم» رِضْوَان‌ٌ [3] ← رضی- رضو رضایت و خشنودی / راضی و خشنود کردن
«فعل» رَضِي‌َ [6] ← رضی- رضو راضی و خشنود شد
«اسم» رَضِيَّاً [1] ← رضی- رضو مورد رضایت / پسندیده / دوستدار
«فعل» رَضِيت‌ُ [1] ← رضی- رضو راضی و خشنود شدم
«فعل» رَضِيتُمْ‌ [2] ← رضی- رضو راضی و خشنود شُدید
«اسم» رَطْب‌ٍ [1] ← رطب تَر
«اسم» رُطَبَاً [1] ← رطب خرمای تازه و رسیده
«اسم» الرِّعَاءُ [1] ← رعی چوپانان
«اسم» رِعَايَۀِ [1] ← رعی رعایت / مراعات کردن
«اسم» الرُّعْب‌َ [4] ← رعب رعب / ترس
«اسم» رُعْبَاً [1] ← رعب رعب / ترس
«اسم» الرَّعْدُ [1] ← رعد رعد / تندر
«اسم» رَعْدٌ [1] ← رعد رعد / تندر
«فعل» رَعَوْا [1] ← رعی رعایت کردند
«اسم» رَغَبَاً [1] ← رغب از روی رغبت و علاقمندی / امیدوارانه
«اسم» رَغَدَاً [3] ← رغد فراوان / گسترده / گوارا
«اسم» رُفَاتَاً [2] ← رفت در نهايت نرمى سائيده شده‏
«اسم» رَفَث‌َ [1] ← رفث هر عملى كه در عرف تصريح به نام آن نمى ‏كنند بلكه، هر وقت بخواهند نام آن را ببرند، به كنايه مى‏ برند، مانند عمل زناشويى‏
«اسم» الرَّفَث‌ُ [1] ← رفث هر عملى كه در عرف تصريح به نام آن نمى ‏كنند بلكه، هر وقت بخواهند نام آن را ببرند، به كنايه مى‏ برند، مانند عمل زناشويى‏
«اسم» الرِّفْدُ [1] ← رفد عطیه و بخشش
«اسم» رَفْرَف‌ٍ [1] ← رفرف پارچه هايی كه با آن مجلس آذين درست مى ‏كنند / بالش ها و متکاها
«فعل» رَفَع‌َ [7] ← رفع بالا برد / بلند کرد
«فعل» رُفِعَت‌ْ [1] ← رفع بالا برده شد / بلند شد / رفعت یافت
«فعل» رَفَعْنَا [7] ← رفع بالا بردیم / بلند کردیم
«اسم» رَفِيع‌ُ [1] ← رفع رفیع / بالا و بلند / بلند مرتبه
«اسم» رَفِيقَاً [1] ← رفق رفیق / دوست / همراه
«اسم» رَق‌ٍّ [1] ← رقق کاغذ / ورق / صفحه
«اسم» الرِّقَاب‌ِ [3] ← رقب بردگان / گردن ها
«اسم» رَقَبَة‌ٍ [6] ← رقب برده / گردن
«اسم» رُقُودٌ [1] ← رقد خواب رفتگان / خفتگان
«اسم» الرَّقِيب‌َ [1] ← رقب نگهبان / مراقب / منتظر
«اسم» رَقِيبَاً [2] ← رقب نگهبان / مراقب / منتظر
«اسم» رَقِيب‌ٌ [2] ← رقب نگهبان / مراقب / منتظر
«اسم» الرَّقِيم‌ِ [1] ← رقم نام کوه یا وادی یا شهری بوده که غار اصحاب کهف در آن واقع بود
«اسم» رُقِيِّ [1] ← رقی صعود و بالا رفتن
«اسم» رِكَاب‌ٍ [1] ← رکب شتران
«اسم» رُكَامَاً [1] ← رکم متراكم و انباشته بر روى هم‏
«فعل» رَكَّبَ [1] ← رکب ترکیب کرد / رویهم سوار کرد
«اسم» الرَّكْب‌ُ [1] ← رکب سواران / اسب و شتر سواران
«فعل» رَكِبَا [1] ← رکب سوار شدند
«اسم» رُكْبَانَاً [1] ← رکب سواران
«فعل» رَكِبُوا [1] ← رکب سوار شدند
«اسم» رِكْزَاً [1] ← رکز صدا / آواز
«اسم» رُكَّعَاً [1] ← رکع رکوع کنندگان
«اسم» الرُّكَّع‌ِ [2] ← رکع رکوع کنندگان
«اسم» رُكْنِ [1] ← رکن پشتیبان / لشکر و سپاه / رکن و پایه
«اسم» رُكْن‌ٍ [1] ← رکن پشتیبان / لشکر و سپاه / رکن و پایه
«اسم» رَكُوبُ [1] ← رکب مرکب / وسیله سواری
«اسم» رِمَاحُ [1] ← رمح نیزه ها
«اسم» رَمَادٍ [1] ← رمد خاکستر
«اسم» الرُّمَّان‌َ [2] ← رمن انار
«اسم» رُمَّان‌ٌ [1] ← رمن انار
«اسم» رَمْزَاً [1] ← رمز رمز / اشاره
«اسم» رَمَضَان‌َ [1] ← رمض رمضان، ماه صیام و روزه داری
«فعل» رَمَي [1] ← رمی انداخت / پرتاب کرد
«فعل» رَمَيْت‌َ [2] ← رمی انداختی / پرتاب کردی
«اسم» الرَّمِيم‌ِ [1] ← رمم هر چيزى كه هلاك و پوسيده شده باشد، مانند استخوان پوسيده پودر شده‏
«اسم» رَمِيم‌ٌ [1] ← رمم هر چيزى كه هلاك و پوسيده شده باشد، مانند استخوان پوسيده پودر شده‏
«اسم» رِهَان‌ٌ [1] ← رهن رهن / مالى كه به گرو گيرند
«اسم» رَهَبَاً [1] ← رهب بیم / ترسیدن
«اسم» الرَّهْب‌ِ [1] ← رهب بیم / ترسیدن
«اسم» رُهْبَانَ [1] ← رهب راهبان
«اسم» رُهْبَانَاً [1] ← رهب راهبان
«اسم» الرُّهْبَان‌ِ [1] ← رهب راهبان
«اسم» رَهْبَانِيَّة‌ً [1] ← رهب رهبانیت / گوشه نشینی
«اسم» رَهْبَة‌ً [1] ← رهب بیم / ترسیدن
«اسم» رَهْطِ [1] ← رهط قوم و قبیله کوچک / جمعيتى كمتر از ده يا كمتر از چهل نفر / گروهک
«اسم» رَهْط‌ٍ [1] ← رهط قوم و قبیله کوچک / جمعيتى كمتر از ده يا كمتر از چهل نفر / گروهک
«اسم» رَهْطُ [1] ← رهط قوم و قبیله کوچک / جمعيتى كمتر از ده يا كمتر از چهل نفر / گروهک
«اسم» رَهَقَاً [2] ← رهق گناه / جهالت / بکار بیش از طاقت وادار شدن / احاطه شدن با ناملایمات
«اسم» رَهْوَاً [1] ← رهو وسعت راه‏ / آرام و گشاده
«اسم» رَهِين‌ٌ [1] ← رهن رهن / مالى كه به گرو گيرند
«اسم» رَهِينَة‌ٌ [1] ← رهن رهن / مالى كه به گرو گيرند
«اسم» رَوَاحُ [1] ← روح سیر کردن شبانگاهی یا از ظهر تا شب
«اسم» رَوَاسِي‌َ [9] ← رسو کوههای بلند و استوار
«اسم» رَوَاكِدَ [1] ← رکد راکد و ساکن (جمع) / ثابت و بی حرکت
«اسم» رَوحِ [2] ← روح فرج و رحمت / راحتی و آسایش
«اسم» رَوح‌ٌ [1] ← روح فرج و رحمت / راحتی و آسایش
«اسم» رُوحَ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» الرُّوح‌َ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» رُوحَاً [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» رُوح‌ِ [8] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» الرُّوح‌ِ [2] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» رُوح‌ٍ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» رُوح‌ُ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» الرُّوح‌ُ [5] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» رُوح‌ٌ [1] ← روح روح / جان / وحی / حکم و امر خدا / فرشته اعظم الهی
«اسم» رَوْضَات‌ِ [1] ← روض زمين های سبز و خرمى كه گياهان در آنها به خوبى مى ‏رويند
«اسم» رَوْضَة‌ٍ [1] ← روض زمين سبز و خرمى كه گياهان در آن به خوبى مى ‏رويند
«اسم» الرَّوْع‌ُ [1] ← روع ترس و رعب
«اسم» الرُّوم‌ُ [1] ← روم روم، نام اقوامى از انسانها بود كه در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندگى مى ‏كردند و دارای امپراطوری عظيمی بودند
«اسم» رُوَيْدَاً [1] ← رود اندک / آهسته
«اسم» الرِّيَاح‌َ [7] ← روح بادها
«اسم» الرِّيَاح‌ِ [2] ← روح بادها
«اسم» الرِّيَاح‌ُ [1] ← روح بادها
«اسم» رَيْب‌َ [15] ← ریب شک و شبهه / گمان / تهمت / با ترکیب (ریب المنون) یعنی سختی های روزگار منجر بمرگ کسی
«اسم» رَيْبِ [1] ← ریب شک و شبهه / گمان / تهمت / با ترکیب (ریب المنون) یعنی سختی های روزگار منجر بمرگ کسی
«اسم» رَيْب‌ٍ [2] ← ریب شک و شبهه / گمان / تهمت / با ترکیب (ریب المنون) یعنی سختی های روزگار منجر بمرگ کسی
«اسم» رِيبَة‌ً [1] ← ریب شک و تردید / آشفتگی و پریشانی
«اسم» رِيح‌َ [1] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
«اسم» الرِّيح‌َ [5] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
«اسم» رِيحَاً [4] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
«اسم» الرِّيح‌ِ [1] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
«اسم» رِيح‌ٍ [3] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
«اسم» رِيحُ [1] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
«اسم» الرِّيح‌ُ [2] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
«اسم» رِيح‌ٌ [2] ← روح باد / بو / رحمت / پیروزی / قدرت
«اسم» الرَّيْحَان‌ُ [1] ← روح رزق و روزی / هر گیاه و سبزی خوشبو
«اسم» رَيْحَان‌ٌ [1] ← روح رزق و روزی / هر گیاه و سبزی خوشبو
«اسم» رِيشَاً [1] ← ریش لباس فاخر و گران كه مايه زينت و جمال است‏
«اسم» رِيع‌ٍ [1] ← ریع مکان بلند از زمین


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است