فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«حرف» بِ [2544] به / ...
«فعل» بَاءَ [2] ← بوا برگشت
«اسم» الْبَائِس‌َ [1] ← باس بینوا / مفلوک
«فعل» بَاءُوا [3] ← بوا برگشتند
«اسم» الْبَاب‌َ [5] ← بوب درب
«اسم» بَابَاً [2] ← بوب درب
«اسم» الْبَاب‌ِ [1] ← بوب درب
«اسم» بَاب‌ٍ [3] ← بوب درب
«اسم» بَاب‌ٌ [1] ← بوب درب
«اسم» بَابِل‌َ [1] ← بابل بابل، نام سرزمینی در عراق قدیم واقع بین دجله و فرات
«اسم» بَاخِع‌ٌ [2] ← بخع هلاک کننده خویشتن از شدت غم و اندوه
«اسم» الْبَادِ [1] ← بدو بادیه نشین / صحرانشین
«اسم» بَادُون‌َ [1] ← بدو بادیه نشینان / صحرانشینان
«اسم» بَادِي‌َ [1] ← بدو بادیه نشین / صحرانشین
«اسم» بِئْرٍ [1] ← بار چاه
«اسم» بَارِئِ [2] ← برا خالق
«اسم» الْبَارِئُ [1] ← برا خالق
«اسم» بَارِدٍ [1] ← برد سرد و خنک
«اسم» بَارِدٌ [1] ← برد سرد و خنک
«اسم» بَارِزَة‌ً [1] ← برز آشکار
«اسم» بَارِزُون‌َ [1] ← برز آشکاران
«فعل» بَارَك‌َ [1] ← برک برکت قرار داد
«فعل» بَارَكْنَا [6] ← برک برکت قرار دادیم
«اسم» بَازِغَاً [1] ← بزغ طلوع کننده
«اسم» بَازِغَة‌ً [1] ← بزغ طلوع کننده
«اسم» بَأْس‌َ [7] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
«اسم» الْبَأْس‌َ [1] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
«اسم» بَأْسَاً [2] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
«اسم» بَأْس‌ِ [2] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
«اسم» الْبَأْس‌ِ [1] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
«اسم» بَأْس‌ٍ [3] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
«اسم» بَأْسُ [8] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
«اسم» بَأْس‌ٌ [1] ← باس قدرت / صلابت / جنگ / ترس / شکنجه / عذاب
«فعل» بِئْس‌َ [40] ← باس بد است / چه بد است
«اسم» الْبَأْسَاءِ [3] ← باس تهیدستی / تنگدستی / سختی مالی
«اسم» الْبَأْسَاءُ [1] ← باس تهیدستی / تنگدستی / سختی مالی
«اسم» بَاسِرَة‌ٌ [1] ← بسر عبوس و درهم کشیده
«اسم» بَاسِط‌ِ [1] ← بسط دراز کننده / گشاینده
«اسم» بَاسِط‌ٍ [1] ← بسط دراز کننده / گشاینده
«اسم» بَاسِط‌ٌ [1] ← بسط دراز کننده / گشاینده
«اسم» بَاسِطُوا [1] ← بسط دراز کنندگان / گشایندگان
«اسم» بَاسِقَات‌ٍ [1] ← بسق بلند قامتان / قدکشیدگان
«فعل» بَاشِرُوا [1] ← بشر مباشرت کنید (آمیزش کنید)
«اسم» الْبَاطِل‌َ [5] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
«اسم» بَاطِلاً [2] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
«اسم» الْبَاطِل‌ِ [12] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
«اسم» الْبَاطِل‌ُ [5] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
«اسم» بَاطِل‌ٌ [2] ← بطل باطل / دروغ / ناراستی / بی ارزش / بیهوده / پوچ / ساقط
«اسم» بَاطِنَ [1] ← بطن باطن / درون و داخل هرچیز / پنهان
«اسم» بَاطِنُ [1] ← بطن باطن / درون و داخل هرچیز / پنهان
«اسم» الْبَاطِن‌ُ [1] ← بطن باطن / درون و داخل هرچیز / پنهان
«اسم» بَاطِنَة‌ً [1] ← بطن باطن / درون و داخل هرچیز / پنهان
«فعل» بَاعِدْ [1] ← بعد دوری بیانداز / فاصله بیفکن
«اسم» بَاغ‌ٍ [3] ← بغی متجاوز
«اسم» بَاق‌ٍ [1] ← بقی ماندگار
«اسم» الْبَاقِيَات‌ُ [2] ← بقی ماندگارها
«اسم» بَاقِيَة‌ً [1] ← بقی ماندگار
«اسم» بَاقِيَة‌ٍ [1] ← بقی ماندگار
«اسم» الْبَاقِين‌َ [2] ← بقی ماندگارها
«اسم» بَالَ [2] ← بول حال / کار / قلب / ذهن
«اسم» بَال‌ُ [2] ← بول حال / کار / قلب / ذهن
«اسم» بَالِغ‌َ [1] ← بلغ رسیده
«اسم» بَالِغِ [1] ← بلغ رسیده
«اسم» بَالِغ‌ُ [1] ← بلغ رسیده
«اسم» الْبَالِغَة‌ُ [1] ← بلغ رسیده
«اسم» بَالِغَة‌ٌ [2] ← بلغ رسیده
«اسم» بَالِغُو [1] ← بلغ رسیده ها
«اسم» بَالِغِي [2] ← بلغ رسیده ها
«اسم» بَئِيس‌ٍ [1] ← باس سخت / شدید
«فعل» بَايِعْ [1] ← بیع بیعت کن
«فعل» بَايَعْتُمْ [1] ← بیع بیعت کردید / دادوستد کردید / پیمان بستید
«فعل» بَث‌َّ [4] ← بثث پراکنده کرد / ایجاد کرد
«اسم» بَثِّ [1] ← بثث حزن شدید ناگفتنی
«اسم» الْبِحَارُ [2] ← بحر دریاها
«اسم» الْبَحْرَ [7] ← بحر دریا
«اسم» الْبَحْرِ [22] ← بحر دریا
«اسم» بَحْرٍ [1] ← بحر دریا
«اسم» الْبَحْرُ [3] ← بحر دریا
«اسم» الْبَحْرَان‌ِ [1] ← بحر دو دریا
«اسم» الْبَحْرَيْن‌ِ [4] ← بحر دو دریا
«اسم» بَحِيرَة‌ٍ [1] ← بحر شتر ماده گوش بريده چند شكم زائیده‏
«اسم» بَخْسَاً [1] ← بخس ناچیز / ناقص / ناچیزگرداندن
«اسم» بَخْس‌ٍ [1] ← بخس ناچیز / ناقص / ناچیزگرداندن
«فعل» بَخِل‌َ [1] ← بخل بخل ورزید / خسیس شد
«اسم» الْبُخْل‌ِ [2] ← بخل بخل / خساست / بخل ورزیدن
«فعل» بَخِلُوا [2] ← بخل بخل ورزیدند / خسیس شدند
«فعل» بَدَا [6] ← بدو آشکار شد / پدیدار شد
«فعل» بَدَأَ [4] ← بدا آغاز کرد / در آغاز آفرید
«اسم» بِدَارَاً [1] ← بدر به شتاب
«فعل» بَدَأْنَا [1] ← بدا آغاز کردیم / در آغاز آفریدیم
«فعل» بَدَءُوا [1] ← بدا آغاز کردند
«فعل» بَدَت‌ْ [3] ← بدو آشکار شد / پدیدار شد
«اسم» بَدْرٍ [1] ← بدر بدر، نام سرزمینی بین مکه و مدینه و محل وقوع اولین جنگ بین اسلام وکفر
«اسم» بِدْعَاً [1] ← بدع پدیده نوظهور و بی سابقه
«فعل» بَدَّل‌َ [4] ← بدل تبدیل کرد
«اسم» بَدَلاً [1] ← بدل بدل / جایگزین
«فعل» بَدِّلْ [1] ← بدل تبدیل کن
«فعل» بَدَّلْنَا [5] ← بدل تبدیل کردیم
«فعل» بَدَّلُوا [2] ← بدل تبدیل کردند
«اسم» بَدَنِ [1] ← بدن بدن
«اسم» الْبُدْن‌َ [1] ← بدن شترهای تنومند
«اسم» الْبَدْوِ [1] ← بدو بادیه / صحرا
«اسم» بَدِيع‌ُ [2] ← بدع پدید آورنده بدون سابقه
«اسم» بَرَّاً [2] ← برر نیکوکار
«اسم» الْبَرِّ [12] ← برر خشکی
«اسم» الْبَرُّ [1] ← برر نیکوکار
«اسم» الْبِرَّ [4] ← برر نیکی / نیکوکار
«اسم» الْبِرِّ [3] ← برر نیکی
«اسم» الْبِرُّ [1] ← برر نیکی / نیکوکار
«اسم» بَرَاءٌ [1] ← برا بیزار
«اسم» بُرَآءُ [1] ← برا بیزاران
«اسم» بَرَاءَة‌ٌ [2] ← برا بیزاری
«فعل» بَرَّأَ [1] ← برا تبرئه کرد
«اسم» بَرْدَاً [2] ← برد سرما
«اسم» بَرَدٍ [1] ← برد تگرگ
«اسم» بَرَرَة‌ٍ [1] ← برر نیکوکاران
«فعل» بَرَزَ [1] ← برز بیرون آمد / ظاهر شد
«فعل» بُرِّزَت‌ْ [2] ← برز ظاهر شد / نمایان شد
«اسم» بَرْزَخَاً [1] ← برزخ برزخ / از هنگام مرگ تا روز قیامت / حائل و حاجز میان دو چیز
«اسم» بَرْزَخ‌ٌ [2] ← برزخ برزخ / از هنگام مرگ تا روز قیامت / حائل و حاجز میان دو چیز
«فعل» بَرَزُوا [4] ← برز ظاهر شدند / بیرون آمدند
«فعل» بَرِق‌َ [1] ← برق برق زد / از شدت وحشت چشمش تاریک شد
«اسم» الْبَرْق‌َ [2] ← برق برق / آذرخش
«اسم» بَرْقِ [1] ← برق برق / آذرخش
«اسم» الْبَرْق‌ُ [1] ← برق برق / آذرخش
«اسم» بَرْق‌ٌ [1] ← برق برق / آذرخش
«اسم» بَرَكَات‌ٍ [2] ← برک برکات / وفور / فراوانی
«اسم» بَرَكَاتُ [1] ← برک برکات / وفور / فراوانی
«اسم» بُرْهَان‌َ [6] ← برهن- بره برهان / دلیل روشن/ مدرک / حجت
«اسم» بُرْهَان‌ٌ [1] ← برهن- بره برهان / دلیل روشن/ مدرک / حجت
«اسم» بُرْهَانَانِ [1] ← برهن- بره دو برهان
«اسم» بُرُوجَاً [2] ← برج برج ها / قلعه ها / ارکان / کاخ ها / ماه ها
«اسم» الْبُرُوج‌ِ [1] ← برج برج ها / قلعه ها / ارکان / کاخ ها / ماه ها
«اسم» بُرُوج‌ٍ [1] ← برج برج ها / قلعه ها / ارکان / کاخ ها / ماه ها
«اسم» بَرِيئَاً [1] ← برا بی گناه
«اسم» بَرِيءٌ [9] ← برا بیزار
«اسم» بَرِيئُون‌َ [1] ← برا بیزاران
«اسم» الْبَرِيَّة‌ِ [2] ← برا مخلوقات
«اسم» بَسَّاً [1] ← بسس در هم کوبیده شدن / ریز ریز شدن
«اسم» بِسَاطَاً [1] ← بسط بساط / گسترده / فرش
«فعل» بُسَّت‌ْ [1] ← بسس در هم کوبیده شد / ریز ریز شد
«فعل» بَسَرَ [1] ← بسر چهره درهم کشید / عجولانه دست بکار شد
«فعل» بَسَط‌َ [1] ← بسط پهن کرد / گسترد
«اسم» الْبَسْط‌ِ [1] ← بسط بسط / گشودن
«فعل» بَسَطْت‌َ [1] ← بسط دراز کردی / گشودی
«اسم» بَسْطَة‌ً [1] ← بسط گشایش / کمال / سرآمدی
«اسم» بَشَرَاً [10] ← بشر انسان
«اسم» الْبَشَرِ [4] ← بشر انسان
«اسم» الْبَشَرِ [1] ← بشر ظاهر پوست تن
«اسم» بَشَرٍ [5] ← بشر انسان
«اسم» بَشَرٌ [16] ← بشر انسان
«فعل» بَشِّرْ [19] ← بشر بشارت و مژده بده
«فعل» بُشِّرَ [3] ← بشر بشارت و مژده داده شد
«اسم» بُشْرَاً [3] ← بشر بشارت و مژده
«فعل» بَشَّرْتُمْ [1] ← بشر بشارت و مژده دادید
«فعل» بَشَّرْنَا [4] ← بشر بشارت و مژده دادیم
«فعل» بَشَّرُوا [1] ← بشر بشارت و مژده بدهید
«اسم» بُشْرَي [10] ← بشر بشارت و مژده
«اسم» الْبُشْرَي [5] ← بشر بشارت و مژده
«اسم» بَشَرَيْن‌ِ [1] ← بشر دو انسان
«اسم» بَشِيرَاً [4] ← بشر بشارت و مژده دهنده
«اسم» بَشِيرٍ [1] ← بشر بشارت و مژده دهنده
«اسم» الْبَشِيرُ [1] ← بشر بشارت و مژده دهنده
«اسم» بَشِيرٌ [3] ← بشر بشارت و مژده دهنده
«اسم» بَصَائِرَ [2] ← بصر بصیرت ها
«اسم» بَصَائِرُ [3] ← بصر بصیرت ها
«اسم» الْبَصَرَ [3] ← بصر چشم
«اسم» بَصَرِ [1] ← بصر چشم
«اسم» الْبَصَرِ [2] ← بصر چشم
«اسم» بَصَرُ [1] ← بصر چشم
«اسم» الْبَصَرُ [3] ← بصر چشم
«فعل» بَصُرَت‌ْ [1] ← بصر دید
«فعل» بَصُرْت‌ُ [1] ← بصر دیدم
«اسم» بَصْطَة‌ً [1] ← بسط گشایش / کمال / سرآمدی
«اسم» بَصَلِ [1] ← بصل پیاز
«اسم» بَصِيرَاً [15] ← بصر با بصیرت
«اسم» الْبَصيرِ [1] ← بصر با بصیرت
«اسم» الْبَصِيرُ [8] ← بصر با بصیرت
«اسم» بَصِيرٌ [27] ← بصر با بصیرت
«اسم» بَصِيرَة‌ٍ [1] ← بصر بصیرت
«اسم» بَصِيرَة‌ٌ [1] ← بصر بصیرت
«اسم» بِضَاعَۀَ [2] ← بضع مال التجاره / سرمایه
«اسم» بِضَاعَة‌ً [1] ← بضع مال التجاره / سرمایه
«اسم» بِضَاعَة‌ٍ [1] ← بضع مال التجاره / سرمایه
«اسم» بِضَاعَۀُ [1] ← بضع مال التجاره / سرمایه
«اسم» بِضْع‌َ [1] ← بضع چندتا / اندی / میان 3و9
«اسم» بِضْع‌ِ [1] ← بضع چندتا / اندی / میان 3و10
«اسم» بَطَائِنُ [1] ← بطن آسترها
«اسم» بِطَانَة‌ً [1] ← بطن دوست و محرم راز
«اسم» بَطَرَاً [1] ← بطر بدمستانه از ثروت و نعمت زیاد
«فعل» بَطِرَت‌ْ [1] ← بطر ناز و نعمت زیاد زیر دلش زد / از ثروت زیاد بدمستی کرد
«اسم» بَطْش‌َ [1] ← بطش گرفتن قهرآمیز / مجازات و کیفر شدید/ نیرومندی و قدرت
«اسم» بَطْشَاً [2] ← بطش گرفتن قهرآمیز / مجازات و کیفر شدید/ نیرومندی و قدرت
«اسم» بَطْشَۀَ [1] ← بطش گرفتن قهرآمیز / مجازات و کیفر شدید/ نیرومندی و قدرت
«اسم» الْبَطْشَة‌َ [1] ← بطش گرفتن قهرآمیز / مجازات و کیفر شدید/ نیرومندی و قدرت
«فعل» بَطَشْتُمْ [2] ← بطش بقهر گرفتید / بشدت مجازات کردید
«فعل» بَطَل‌َ [1] ← بطل باطل شد
«فعل» بَطَن‌َ [2] ← بطن پنهان شد
«اسم» بَطْن‌ِ [4] ← بطن شکم / داخل هرچیز
«اسم» الْبُطُون‌َ [2] ← بطن شکم ها
«اسم» بُطُون‌ِ [10] ← بطن شکم ها
«اسم» الْبُطُون‌ِ [1] ← بطن شکم ها
«فعل» بَعَث‌َ [9] ← بعث برانگیخت
«اسم» الْبَعْث‌ِ [3] ← بعث برانگیختن
«اسم» بَعْثُ [1] ← بعث برانگیختن
«فعل» بُعْثِرَ [1] ← بعثر متفرق می شود / پراکنده می شود / زیرورو می شود
«فعل» بُعْثِرَت‌ْ [1] ← بعثر متفرق می شود / پراکنده می شود / زیرورو می شود
«فعل» بَعَثْنَا [10] ← بعث برانگیختیم
«اسم» بَعْدَ [62] ← بعد بعد / پس / بعد از / پس از / سپس
«اسم» بَعْدِ [128] ← بعد بعد / پس / بعد از / پس از / سپس
«اسم» بَعْدُ [9] ← بعد بعد / پس / بعد از / پس از / سپس
«اسم» بُعْدَ [1] ← بعد دوری / فاصله
«اسم» بُعْدَاً [6] ← بعد دوری / فاصله
«فعل» بَعِدَت‌ْ [1] ← بعد دور شد
«فعل» بَعُدَت‌ْ [1] ← بعد دور شد
«اسم» بَعْض‌َ [34] ← بعض بعضی
«اسم» بَعْضَاً [9] ← بعض بعضی
«اسم» بَعْض‌ِ [12] ← بعض بعضی
«اسم» بَعْض‌ٍ [56] ← بعض بعضی
«اسم» بَعْضُ [46] ← بعض بعضی
«اسم» بَعْلاً [1] ← بعل نام بت مخصوص قوم منحرف زمان الیاس پیامبر
«اسم» بَعْلِ [2] ← بعل شوهر
«اسم» بَعُوضَة‌ً [1] ← بعض یک پشه
«اسم» بُعُولَۀِ [3] ← بعل شوهر
«اسم» بُعُولَۀُ [1] ← بعل شوهر
«اسم» بَعِيدَاً [6] ← بعد بعید / دور
«اسم» الْبَعِيدِ [1] ← بعد بعید / دور
«اسم» بَعِيدٍ [14] ← بعد بعید / دور
«اسم» الْبَعِيدُ [2] ← بعد بعید / دور
«اسم» بَعِيدٌ [2] ← بعد بعید / دور
«اسم» بَعِيرٍ [2] ← بعر شتری که دندان نیش اش درآمده
«اسم» الْبِغَاءِ [1] ← بغی فاحشه گری
«اسم» الْبِغَال‌َ [1] ← بغل استرها / قاطرها
«فعل» بَغَت‌ْ [1] ← بغی تجاوز کرد
«اسم» بَغْتَة‌ً [13] ← بغت ناگهانی
«اسم» الْبَغْضَاءَ [3] ← بغض بغض شدید / دشمنی سخت و زیاد
«اسم» الْبَغْضَاءُ [2] ← بغض بغض شدید / دشمنی سخت و زیاد
«فعل» بَغَوْا [1] ← بغی تجاوز کردند
«فعل» بَغَي‌ [2] ← بغی تجاوز کرد
«اسم» بَغِيَّاً [2] ← بغی متجاوز / بدکاره
«اسم» الْبَغْي‌َ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
«اسم» بَغْيَاً [6] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
«اسم» بَغْيِ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
«اسم» الْبَغْي‌ِ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
«اسم» بَغْيُ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
«اسم» الْبَغْي‌ُ [1] ← بغی تجاوز / تجاوز کردن
«فعل» بُغِي‌َ [1] ← بغی تجاوز شد
«اسم» الْبَقَرَ [1] ← بقر گاو
«اسم» الْبَقَرِ [2] ← بقر گاو
«اسم» بَقَرَات‌ٍ [2] ← بقر گاوها
«اسم» بَقَرَة‌ً [1] ← بقر یک گاو
«اسم» بَقَرَة‌ٌ [3] ← بقر یک گاو
«اسم» الْبُقْعَة‌ِ [1] ← بقع قطعه زمین متفاوت با زمین های همجوار
«اسم» بَقْلِ [1] ← بقل سبزیجاتی که فقط دانه اش کاشته می شود
«فعل» بَقِي‌َ [1] ← بقی باقی ماند
«اسم» بَقِيَّة‌ٍ [1] ← بقی باقیمانده / فضل و قدرت
«اسم» بَقِيَّۀ‌ُ [1] ← بقی باقیمانده / سود و درآمد
«اسم» بَقِيَّة‌ٌ [1] ← بقی باقیمانده / یادگاری
«اسم» بَكَّة‌َ [1] ← بکّۀ محل اجتماع و ازدحام مردم / سرزمین مکّه
«فعل» بَكَت‌ْ [1] ← بکی گریست
«اسم» بِكْرٌ [1] ← بکر جوان / دوشیزه
«اسم» بُكْرَة‌ً [7] ← بکر بامداد
«اسم» بُكْمَاً [1] ← بکم کَر
«اسم» الْبُكْم‌ُ [1] ← بکم کَر
«اسم» بُكْم‌ٌ [3] ← بکم کَر
«اسم» بُكِيَّاً [1] ← بکی گریان
«حرف» بَل‌ْ [127] اما / لکن / باهمه اینها / هرچند / ولی / بلکه
«اسم» بَلاَءً [1] ← بلو آزمایش
«اسم» الْبَلاَءُ [1] ← بلو آزمایش
«اسم» بَلاَءٌ [4] ← بلو آزمایش
«اسم» الْبِلاَدِ [5] ← بلد شهرها / سرزمین ها / کشورها
«اسم» بَلاَغَاً [2] ← بلغ خبر یا چیزی که باید رسانده شود
«اسم» الْبَلاَغ‌ُ [11] ← بلغ خبر یا چیزی که باید رسانده شود
«اسم» بَلاَغ‌ٌ [2] ← بلغ خبر یا چیزی که باید رسانده شود
«اسم» الْبَلَدَ [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
«اسم» بَلَدَاً [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
«اسم» الْبَلَدِ [3] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
«اسم» بَلَدٍ [3] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
«اسم» الْبَلَدُ [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
«اسم» بَلْدَة‌ً [3] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
«اسم» الْبَلْدَة‌ِ [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
«اسم» بَلْدَة‌ٌ [1] ← بلد شهر / سرزمین / کشور
«فعل» بَلَغ‌َ [11] ← بلغ رسید
«فعل» بَلِّغ‌ْ [1] ← بلغ برسان
«فعل» بَلَغَا [1] ← بلغ رسیدند
«فعل» بَلَغَت‌ْ [3] ← بلغ رسید
«فعل» بَلَغْت‌َ [1] ← بلغ رسیدی
«فعل» بَلَّغْت‌َ [1] ← بلغ رساندی
«فعل» بَلَغْت‌ُ [1] ← بلغ رسیدم
«فعل» بَلَغْن‌َ [4] ← بلغ رسیدند
«فعل» بَلَغْنَا [1] ← بلغ رسیدیم
«فعل» بَلَغُوا [2] ← بلغ رسیدند
«فعل» بَلَوْنَا [3] ← بلو آزمودیم
«حرف» بَلَي [22] ← بلی آری / بله
«اسم» بَلِيغَاً [1] ← بلغ رسا
«اسم» بَنَّاءٍ [1] ← بنی بنّا
«اسم» بِنَاءً [2] ← بنی بنا / ساختمان
«اسم» بَنَات‌ِ [8] ← بنو دختران
«اسم» الْبَنَات‌ِ [2] ← بنو دختران
«اسم» بَنَات‌ٍ [2] ← بنو دختران
«اسم» بَنَات‌ُ [3] ← بنو دختران
«اسم» الْبَنَات‌ُ [2] ← بنو دختران
«اسم» بَنَانَ [1] ← بنن انگشت / سرانگشت
«اسم» بَنَان‌ٍ [1] ← بنن انگشت / سرانگشت
«فعل» بَنَوْا [1] ← بنی ساختند
«اسم» بَنُو [1] ← بنو پسران
«اسم» بَنُون‌َ [1] ← بنو پسران
«اسم» الْبَنُون‌َ [3] ← بنو پسران
«فعل» بَنَی [2] ← بنی ساخت
«اسم» بَنِي‌ [57] ← بنو پسران
«اسم» بُنَيْ [6] ← بنو پسرک
«اسم» بُنْيَانَ [3] ← بنی بنیان / اساس / بنا / ساختن
«اسم» بُنْيَانَاً [2] ← بنی بنیان / اساس / بنا / ساختن
«اسم» بُنْيَانُ [1] ← بنی بنیان / اساس / بنا / ساختن
«اسم» بُنْيَان‌ٌ [1] ← بنی بنیان / اساس / بنا / ساختن
«اسم» بَنِين‌َ [8] ← بنو پسران
«اسم» الْبَنِين‌َ [4] ← بنو پسران
«فعل» بَنَيْنَا [3] ← بنی ساختیم
«فعل» بُهِت‌َ [1] ← بهت بهت زده شد / زبانش بند آمد
«اسم» بُهْتَانَاً [4] ← بهت بهتان / دروغ / افترا / تهمت
«اسم» بُهْتَان‌ٍ [1] ← بهت بهتان / دروغ / افترا / تهمت
«اسم» بُهْتَان‌ٌ [1] ← بهت بهتان / دروغ / افترا / تهمت
«اسم» بَهْجَة‌ٍ [1] ← بهج زیبایی / خرمی / جلوه / شادمانی
«اسم» بَهِيج‌ٍ [2] ← بهج زیبا / خرم / بهجت انگیز
«اسم» بَهِيمَة‌ِ [2] ← بهم چهارپا
«اسم» بَهِيمَة‌ُ [1] ← بهم چهارپا
«فعل» بَوَّأَ [1] ← بوا سکونت داد / منزل داد / جای داد
«اسم» الْبَوَارِ [1] ← بور هلاکت / تباهی / خرابی
«فعل» بَوَّأْنَا [2] ← بوا سکونت دادیم / منزل دادیم / جای دادیم
«اسم» بُورَاً [2] ← بور فاسد شده / از بین رفته / بایرها
«فعل» بُورِك‌َ [1] ← برک برکت داده شد
«اسم» بَيَاتَاً [3] ← بیت شب هنگام / شبانه
«اسم» بَيَانَ [1] ← بین بیان / روشن کننده
«اسم» الْبَيَان‌َ [1] ← بین بیان / روشن کننده
«اسم» بَيَان‌ٌ [1] ← بین بیان / روشن کننده
«فعل» بَيَّت‌َ [1] ← بیت نقشه کشید / در شب انجام داد
«اسم» الْبَيْت‌َ [4] ← بیت خانه / مسکن
«اسم» بَيْتَاً [2] ← بیت خانه / مسکن
«اسم» بَيْتِ [7] ← بیت خانه / مسکن
«اسم» الْبَيْت‌ِ [10] ← بیت خانه / مسکن
«اسم» بَيْت‌ٍ [3] ← بیت خانه / مسکن
«اسم» بَيْت‌ُ [1] ← بیت خانه / مسکن
«اسم» بَيْت‌ٌ [1] ← بیت خانه / مسکن
«اسم» بَيْض‌ٌ [1] ← بیض تخم پرنده
«اسم» بِيض‌ٌ [1] ← بیض سفید
«اسم» بَيْضَاءَ [4] ← بیض سفید و درخشان / برکت و نعمت
«اسم» بَيْضَاءُ [2] ← بیض سفید و درخشان / برکت و نعمت
«اسم» الْبَيْع‌َ [2] ← بیع خرید و فروش / داد و ستد
«اسم» بَيْعِ [1] ← بیع خرید و فروش / داد و ستد
«اسم» الْبَيْع‌ُ [1] ← بیع خرید و فروش / داد و ستد
«اسم» بَيْع‌ٌ [3] ← بیع خرید و فروش / داد و ستد
«اسم» بِيَع‌ٌ [1] ← بیع معابد یهود و نصاری
«اسم» بَيِّن‌ٍ [1] ← بین روشن
«اسم» بَيْن‌َ [233] ← بین بین / میان
«اسم» بَيْنِ [33] ← بین بین / میان
«فعل» بَيَّنَّا [4] ← بین روشن کردیم
«اسم» الْبَيِّنَات‌ِ [28] ← بین دلایل روشن
«اسم» بَيِّنَات‌ٍ [15] ← بین دلایل روشن
«اسم» الْبَيِّنَات‌ُ [7] ← بین دلایل روشن
«اسم» بَيِّنَات‌ٌ [2] ← بین دلایل روشن
«اسم» بَيِّنَة‌ً [1] ← بین دلیل روشن
«اسم» بَيِّنَة‌ٍ [12] ← بین دلیل روشن
«اسم» بَيِّنَة‌ُ [1] ← بین دلیل روشن
«اسم» الْبَيِّنَة‌ُ [2] ← بین دلیل روشن
«اسم» بَيِّنَة‌ٌ [3] ← بین دلیل روشن
«فعل» بَيَّنُوا [1] ← بین روشن کردند
«اسم» بُيُوت‌َ [4] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
«اسم» بُيُوتَاً [9] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
«اسم» الْبُيُوت‌َ [2] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
«اسم» بُيُوت‌ِ [18] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
«اسم» الْبُيُوت‌ِ [2] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
«اسم» بُيُوت‌ٍ [1] ← بیت خانه ها/ مسکن ها
«اسم» بُيُوتُ [1] ← بیت خانه ها/ مسکن ها


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است