فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» و [6603] ضمیر مرفوع متصل به افعال مضارع و امر صیغ 3 و 9 بمعنی آن مردان، شما مردان
«حرف» و [9639] و / نیز / در حالیکه / با / قَسَم / ...
«اسم» وَابِل‌ٌ [3] ← وبل باران تند و رگبار طولانى‏
«فعل» وَاثَقَ [1] ← وثق عهد و پیمان بست
«اسم» وَاجِفَة‌ٌ [1] ← وجف لرزان / مبتلا به دلهره
«اسم» وَاحِدَاً [5] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
«اسم» الْوَاحِدِ [2] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
«اسم» وَاحِدٍ [6] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
«اسم» الْوَاحِدُ [4] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
«اسم» وَاحِدٌ [13] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
«اسم» وَاحِدَة‌ً [19] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
«اسم» وَاحِدَة‌ٍ [7] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
«اسم» وَاحِدَة‌ٌ [5] ← وحد یک / یکدانه / یکعدد / یگانه
«اسم» وَادِ [1] ← ودی وادی / دره
«اسم» الْوَادِ [4] ← ودی وادی / دره
«اسم» وَادٍ [2] ← ودی وادی / دره
«اسم» وَادِيَاً [1] ← ودی وادی / دره
«اسم» الْوَارِث‌ِ [1] ← ورث وارث / میراث خوار
«اسم» الْوَارِثُون‌َ [2] ← ورث وارثان / میراث خواران
«اسم» الْوَارِثِين‌َ [3] ← ورث وارثان / میراث خواران
«اسم» وَارِدَ [1] ← ورد وارد شونده
«اسم» وَارِدُ [1] ← ورد وارد شونده
«اسم» وَارِدُون‌َ [1] ← ورد وارد شوندگان
«اسم» وَازِرَة‌ٌ [5] ← وزر حمل کننده بار سنگین / بدوش کشنده بار سنگین
«اسم» وَاسِعَاً [1] ← وسع دارای وسعت / توانگر / گشاده دست
«اسم» وَاسِع‌ُ [1] ← وسع دارای وسعت / توانگر / گشاده دست
«اسم» وَاسِعٌ [7] ← وسع دارای وسعت / توانگر / گشاده دست
«اسم» وَاسِعَة‌ً [1] ← وسع وسیع و پهناور / گسترده
«اسم» وَاسِعَة‌ٍ [1] ← وسع وسیع و پهناور / گسترده
«اسم» وَاسِعَة‌ٌ [2] ← وسع وسیع و پهناور / گسترده
«اسم» وَاصِبَاً [1] ← وصب دائم / ثابت و استوار
«اسم» وَاصِب‌ٌ [1] ← وصب دائم / ثابت و استوار
«فعل» وَاعَدْنَا [3] ← وعد بیکدیگر وعده دادیم
«اسم» الْوَاعِظِين‌َ [1] ← وعظ موعظه کنندگان
«اسم» وَاعِيَةٌ [1] ← وعی حفظ کننده / شنوا
«اسم» وَاق‌ٍ [3] ← وقی حافظ
«اسم» وَاقِع‌ٍ [1] ← وقع واقع شونده / انجام شونده / افتادنی
«اسم» وَاقِع‌ٌ [5] ← وقع واقع شونده / انجام شونده / افتادنی
«اسم» الْوَاقِعَة‌ُ [2] ← وقع واقعه / قیامت
«اسم» وَال‌ٍ [1] ← ولی سرپرست / یاور
«اسم» وَالِدِ [1] ← ولد پدر
«اسم» وَالِدٍ [1] ← ولد پدر
«اسم» وَالِدٌ [1] ← ولد پدر
«اسم» الْوَالِدَات‌ُ [1] ← ولد مادران
«اسم» الْوَالِدَان‌ِ [3] ← ولد پدر و مادر
«اسم» وَالِدَۀِ [2] ← ولد مادر
«اسم» وَالِدَة‌ٌ [1] ← ولد مادر
«اسم» وَالِدَيْ [10] ← ولد پدر و مادر
«اسم» الْوَالِدَيْن‌ِ [7] ← ولد پدر و مادر
«اسم» وَاهِيَة‌ٌ [1] ← وهی سست / ضعیف / فروهشته
«اسم» وَبَال‌َ [4] ← وبل سنگینی نامطلوب / کیفر / تاوان / گرفتاری / پایان بد
«اسم» وَبِيلاً [1] ← وبل سخت و سنگین
«اسم» الْوَتْرِ [1] ← وتر فرد / یگانه
«اسم» الْوَتِين‌َ [1] ← وتن شاهرگ قلب / شاهرگ جگر
«اسم» وَثَاقَ [1] ← وثق بند / زنجیر
«اسم» الْوَثَاق‌َ [1] ← وثق بند / زنجیر
«اسم» الْوُثْقَي [2] ← وثق موثق تر / مورد اعتمادتر / مطمئن تر / موثق ترین / مورد اعتمادترین / مطمئن ترین
«فعل» وَجَبَتْ [1] ← وجب افتاد و مُرد
«فعل» وَجَدَ [11] ← وجد یافت
«فعل» وُجِدَ [1] ← وجد یافته شد
«اسم» وُجْدِ [1] ← وجد توانایی و تمکن
«فعل» وَجَدَا [2] ← وجد یافتند
«فعل» وَجَدْت‌ُ [2] ← وجد یافتم
«فعل» وَجَدْتُمْ‌ [4] ← وجد یافتید
«فعل» وَجَدْنَا [15] ← وجد یافتیم
«فعل» وَجَدُوا [4] ← وجد یافتند
«اسم» وَجِلَة‌ٌ [1] ← وجل ترسان / ترسیده
«فعل» وَجِلَتْ [2] ← وجل ترسید / هراسان شد
«اسم» وَجِلُون‌َ [1] ← وجل ترسانان / ترسیده ها
«اسم» وَجْه‌َ [16] ← وجه صورت / جهت و سو / گونه / جاه و مقام / قصد و آهنگ / بخاطر رضای
«اسم» وَجْه‌ِ [13] ← وجه صورت / جهت و سو / گونه / جاه و مقام / قصد و آهنگ / بخاطر رضای
«اسم» وَجْه‌ُ [5] ← وجه صورت / جهت و سو / گونه / جاه و مقام / قصد و آهنگ / بخاطر رضای
«فعل» وَجَّهْت‌ُ [1] ← وجه متوجه کردم / رو کردم
«اسم» وِجْهَة‌ٌ [1] ← وجه جهت / سو
«اسم» وُجُوهَ [11] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
«اسم» الْوُجُوه‌َ [1] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
«اسم» وُجُوهَاً [1] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
«اسم» وُجُوه‌ِ [9] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
«اسم» وُجُوه‌ُ [7] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
«اسم» الْوُجُوه‌ُ [1] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
«اسم» وُجُوه‌ٌ [8] ← وجه صورت ها / جهت ها / گونه ها / مقامات / رؤسای قوم
«اسم» وَجِيهَاً [2] ← وجه دارای جاه و مقام / رئیس قوم
«اسم» وَحْدَ [6] ← وحد تنها / فقط
«اسم» الْوُحُوش‌ُ [1] ← وحش حیوانات وحشی
«اسم» وَحْيَاً [1] ← وحی وحی و الهام
«اسم» وَحْيِ [2] ← وحی وحی و الهام
«اسم» الْوَحْيِ [1] ← وحی وحی و الهام
«اسم» وَحْيُ [1] ← وحی وحی و الهام
«اسم» وَحْي‌ٌ [1] ← وحی وحی و الهام
«اسم» وَحِيدَاً [1] ← وحد یگانه / منفرد / تنها
«فعل» وَدَّ [2] ← ودد دوست داشت
«اسم» وَدَّاً [1] ← ودّ نام یکی از بت های پنجگانه قوم نوح
«اسم» وُدَّاً [1] ← ودد محبت / دوستدار / دوستدارنده
«فعل» وَدَّتْ [1] ← ودد دوست داشت
«فعل» وَدَّعَ [1] ← ودع ترک کرد / وداع کرد
«اسم» الْوَدْق‌َ [2] ← ودق مقداری از باران
«فعل» وَدُّوا [4] ← ودد دوست داشتند
«اسم» الْوَدُودُ [1] ← ودد بسیار دوستدار و علاقمند / محبوب / مورد علاقه
«اسم» وَدُودٌ [1] ← ودد بسیار دوستدار و علاقمند / محبوب / مورد علاقه
«اسم» وَرَاءَ [12] ← وری پس / غیر / جز
«اسم» وَراءِ [12] ← وری پس / غیر / جز
«فعل» وَرِث‌َ [2] ← ورث ارث برد
«اسم» وَرَثَة‌ِ [1] ← ورث وارثان / میراث خواران
«فعل» وَرِثُوا [1] ← ورث ارث بردند
«فعل» وَرَدَ [1] ← ورد وارد شد
«اسم» وِرْدَاً [1] ← ورد آبشخورگاه / تشنه
«اسم» الْوِرْدُ [1] ← ورد آبشخورگاه / تشنه
«اسم» وَرْدَة‌ً [1] ← ورد گلگون
«فعل» وَرَدُوا [1] ← ورد وارد شدند
«اسم» وَرَق‌ِ [2] ← ورق برگ درخت
«اسم» وَرِقِ [1] ← ورق سکه / پول
«اسم» وَرَقَة‌ٍ [1] ← ورق یک برگ درخت
«اسم» الْوَرِيدِ [1] ← ورد شاهرگ
«اسم» وَزَرَ [1] ← وزر پناهگاه / ملجأ / مأوی
«اسم» وِزْرَ [6] ← وزر بار سنگین / گناه
«اسم» وِزْرَاً [1] ← وزر بار سنگین / گناه
«اسم» الْوَزْن‌َ [1] ← وزن وزن / وزن کردن / سبک سنگین کردن
«اسم» وَزْنَاً [1] ← وزن وزن / وزن کردن / سبک سنگین کردن
«اسم» الْوَزْن‌ُ [1] ← وزن وزن / وزن کردن / سبک سنگین کردن
«فعل» وَزَنُوا [1] ← وزن وزن کردند
«اسم» وَزِيرَاً [2] ← وزر وزیر / معاون / دستیار
«اسم» وَسَطَاً [1] ← وسط وسط / میانه
«فعل» وَسَطْن‌َ [1] ← وسط در میان گرفتند / در وسط درآمدند
«اسم» الْوُسْطَي [1] ← وسط متوسط تر / میانه تر / متوسط ترین / میانه ترین
«فعل» وَسِع‌َ [4] ← وسع در بر گرفت / شامل شد
«اسم» وُسْعَ [5] ← وسع امکان / توان / طاقت
«فعل» وَسِعَتْ [1] ← وسع در بر گرفت / شامل شد
«فعل» وَسِعْت‌َ [1] ← وسع در بر گرفتی / شامل شدی
«فعل» وَسَق‌َ [1] ← وسق جمع و جور کرد
«اسم» الْوَسْوَاس‌ِ [1] ← وسوس وسوسه / وسوسه کردن / وسوسه شدن / خطور افکار زشت در دل
«فعل» وَسْوَس‌َ [2] ← وسوس وسوسه کرد / وسوسه شد
«اسم» الْوَسِيلَة‌َ [2] ← وسل وسیله / رساندن خود به چيزى با رغبت و ميل‏
«اسم» وَصْفَ [1] ← وصف وصف / توصیف کردن
«فعل» وَصَّلْنَا [1] ← وصل پیوسته رساندیم
«فعل» وَصَّی [6] ← وصی توصیه و سفارش کرد
«اسم» وَصِيَّة‌ً [2] ← وصی وصیت
«اسم» الْوَصِيَّة‌ِ [1] ← وصی وصیت
«اسم» وَصِيَّة‌ٍ [4] ← وصی وصیت
«اسم» الْوَصِيَّة‌ُ [1] ← وصی وصیت
«اسم» الْوَصِيدِ [1] ← وصد آستانه غار
«اسم» وَصِيلَة‌ٍ [1] ← وصل حيوان نرى كه متّصل به ماده، دو قلو به دنيا آمده باشد
«فعل» وَصَّيْنَا [5] ← وصی توصیه و سفارش کردیم
«فعل» وَضَع‌َ [2] ← وضع نهاد / گذاشت / قرار داد / مستقر کرد
«فعل» وُضِع‌َ [3] ← وضع نهاده شد / گذاشته شد / قرار داده شد / مستقر شد
«فعل» وَضَعَتْ [3] ← وضع بزمین نهاد / وضع حمل کرد
«فعل» وَضَعْتُ [1] ← وضع بزمین نهادم / وضع حمل کردم
«فعل» وَضَعْنَا [1] ← وضع بزمین نهادیم / برداشتیم
«اسم» وَطْئَاً [1] ← وطا قدم نهادن / آماده و مهیا بودن
«اسم» وَطَرَاً [2] ← وطر خواسته و نیاز / آرزو / نهایت مطلوب
«اسم» وِعَاءِ [2] ← وعی ظرف
«فعل» وَعَدَ [17] ← وعد وعده داد
«اسم» وَعْدَ [22] ← وعد وعده / وعده دادن
«اسم» الْوَعْدَ [1] ← وعد وعده / وعده دادن
«اسم» وَعْدَاً [7] ← وعد وعده / وعده دادن
«اسم» وَعْدِ [1] ← وعد وعده / وعده دادن
«اسم» الْوَعْدِ [1] ← وعد وعده / وعده دادن
«اسم» وَعْدُ [9] ← وعد وعده / وعده دادن
«اسم» الْوَعْدُ [7] ← وعد وعده / وعده دادن
«اسم» وَعْدٌ [1] ← وعد وعده / وعده دادن
«فعل» وُعِدَ [3] ← وعد وعده داده شد
«فعل» وَعَدْتَ [2] ← وعد وعده دادی
«فعل» وَعَدْتُ [1] ← وعد وعده دادم
«فعل» وَعَدْنَا [2] ← وعد وعده دادیم
«فعل» وُعِدْنَا [2] ← وعد وعده داده شدیم
«فعل» وَعَدُوا [1] ← وعد وعده دادند
«فعل» وَعَظْت‌َ [1] ← وعظ موعظه کردی
«اسم» وَعِيدِ [3] ← وعد تهدید
«اسم» الْوَعِيدِ [3] ← وعد تهدید
«اسم» وِفَاقَاً [1] ← وفق موافق / مناسب و جور
«اسم» وَفْدَاً [1] ← وفد هيئت يا گروهى كه نزد بزرگان مى‏روند و مورد احترام و تكريم قرار مى‏ گيرند
«فعل» وَفَّی [2] ← وفی بطور کامل داد
«فعل» وُفِّيَتْ [2] ← وفی بطور کامل داده شد
«اسم» وَقَارَاً [1] ← وقر وقار / عظمت و بزرگی
«فعل» وَقَب‌َ [1] ← وقب فرا گرفت / نفوذ می کند / وارد می شود
«اسم» وَقْتِ [1] ← وقت وقت / وقت معین کردن / زمان / مدت
«اسم» الْوَقْت‌ِ [2] ← وقت وقت / وقت معین کردن / زمان / مدت
«اسم» وَقْرَاً [4] ← وقر سنگینی گوش
«اسم» وَقْرٌ [2] ← وقر سنگینی گوش
«اسم» وِقْرَاً [1] ← وقر بار سنگین
«فعل» وَقَع‌َ [7] ← وقع واقع شد / انجام شد / افتاد
«فعل» وَقَعَتْ [2] ← وقع واقع شد / انجام شد / افتاد
«اسم» وَقْعَۀِ [1] ← وقع وقوع / واقع شدن / یکبار افتادن
«فعل» وُقِفُوا [2] ← وقف نگه داشته شدند / متوقف شدند
«اسم» الْوَقُودِ [1] ← وقد هیزم / ماده افروختن آتش
«اسم» وَقُودُ [3] ← وقد هیزم / ماده افروختن آتش
«فعل» وَقَی [5] ← وقی حفظ کرد
«فعل» وَكَزَ [1] ← وکز هل داد / مشت زد / کف گرگی زد
«اسم» وَكِيلاً [13] ← وکل وکیل / مدافع / نماینده
«اسم» وَكِيل‌ٍ [5] ← وکل وکیل / مدافع / نماینده
«اسم» الْوَكِيل‌ُ [1] ← وکل وکیل / مدافع / نماینده
«اسم» وَكِيل‌ٌ [5] ← وکل وکیل / مدافع / نماینده
«فعل» وُكِّل‌َ [1] ← وکل گمارده شد
«فعل» وَكَّلْنَا [1] ← وکل گماردیم
«فعل» وَل‌ِّ [3] ← ولی روی کن / برگردان
«اسم» وَلاَيَۀِ [1] ← ولی سرپرستی / محبت / دوستی
«اسم» الْوَلاَيَة‌ُ [1] ← ولی سرپرستی / محبت / دوستی
«فعل» وَلَدَ [2] ← ولد فرزند / بچه
«اسم» وَلَدَاً [15] ← ولد فرزند / بچه
«اسم» وَلَدِ [3] ← ولد فرزند / بچه
«اسم» وَلَدٍ [2] ← ولد فرزند / بچه
«اسم» وَلَدُ [1] ← ولد فرزند / بچه
«اسم» وَلَدٌ [12] ← ولد فرزند / بچه
«فعل» وُلِدَ [1] ← ولد زاییده شد / متولد شد
«اسم» الْوِلْدَان‌َ [1] ← ولد نوزادان / کودکان
«اسم» الْوِلْدَان‌ِ [3] ← ولد نوزادان / کودکان
«اسم» وِلْدَان‌ٌ [2] ← ولد نوزادان / کودکان
«فعل» وُلِدْت‌ُ [1] ← ولد زاییده شدم / متولد شدم
«فعل» وَلَدْنَ [1] ← ولد زاییدند
«فعل» وَلَّوْا [6] ← ولی روی کردند / برگرداندند
«فعل» وَلُّوا [2] ← ولی روی کنید / برگردانید
«فعل» وَلَّی [4] ← ولی روی کرد / برگرداند
«اسم» وَلِيَّاً [13] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
«اسم» وَلِيِّ [4] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
«اسم» وَلِي‌ٍّ [11] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
«اسم» وَلِي‌ُّ [10] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
«اسم» الْوَلِي‌ُّ [2] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
«اسم» وَلِي‌ٌّ [4] ← ولی دوست / یاور/ سرپرست
«فعل» وَلَّيْت‌َ [1] ← ولی روی کردی / برگرداندی / پشت کردی
«فعل» وَلَّيْتُمْ [1] ← ولی روی کردید / برگرداندید / پشت کردید
«اسم» وَلِيجَة‌ً [1] ← ولج داخلی / محرم اسرار / یار غار
«اسم» وَلِيدَاً [1] ← ولد کودک / نوزاد
«اسم» الْوَهَّاب‌ِ [1] ← وهب بسیار بخشنده / بسیار بخشایشگر
«اسم» الْوَهَّاب‌ُ [2] ← وهب بسیار بخشنده / بسیار بخشایشگر
«اسم» وَهَّاجَاً [1] ← وهج بسیار روشن و حرارت بخش
«فعل» وَهَب‌َ [2] ← وهب بخشش کرد / عطا کرد
«فعل» وَهَبَتْ [1] ← وهب بخشش کرد / عطا کرد
«فعل» وَهَبْنَا [9] ← وهب بخشش کردیم / عطا کردیم
«فعل» وَهَن‌َ [1] ← وهن سست شد
«اسم» وَهْنَاً [1] ← وهن سست و ضعیف شدن / ضعف بدن / بیحال شدن بدن
«اسم» وَهْن‌ٍ [1] ← وهن سست و ضعیف شدن / ضعف بدن / بیحال شدن بدن
«فعل» وَهَنُوا [1] ← وهن سست شدند / سستی کردند
«فعل» وُورِي‌َ [1] ← وری پوشیده شد
«اسم فعل» وَيْ [2] ← وی وای / ای وای / عجیب است
«اسم» وَيْلَ [9] ← ویل وای / نابودی / هلاکت / رسوایی / گرفتاری و بلا
«اسم» الْوَيْل‌ُ [1] ← ویل وای / نابودی / هلاکت / رسوایی / گرفتاری و بلا
«اسم» وَيْل‌ٌ [26] ← ویل وای / نابودی / هلاکت / رسوایی / گرفتاری و بلا
«اسم» وَيْلَتَ [4] ← ویل وای / نابودی / هلاکت / رسوایی / گرفتاری و بلا


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است