فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» ذَا [752] ← ذا- ذو دارا / صاحب / این / ذاء واقع در کلمات (ماذا)(ذلکَ)(ذلکِ)(ذلکم)(ذلکما)(ذلکنّ)(هذا)و(هکذا) را نیز شامل است.
«اسم» ذَائِقَة‌ُ [3] ← ذوق چشاننده / تحمل کننده
«اسم» ذَائِقُوا [1] ← ذوق چشانندگان / تحمل کنندگان
«اسم» ذَائِقُون‌َ [1] ← ذوق چشانندگان / تحمل کنندگان
«اسم» الذِّئْب‌ُ [3] ← ذاب گرگ
«اسم» ذَات‌َ [7] ← ذا- ذو دارا / صاحب / نفس و حقیقت شیئ / فکر و راز / امور
«اسم» ذَات‌ِ [22] ← ذا- ذو دارا / صاحب / نفس و حقیقت شیئ / فکر و راز / امور
«اسم» ذَات‌ُ [1] ← ذا- ذو دارا / صاحب / نفس و حقیقت شیئ / فکر و راز / امور
«اسم» الذَّارِيَات‌ِ [1] ← ذرو بادهای پراکنده کننده
«فعل» ذَاقَا [1] ← ذوق چشیدند / تحمل کردند
«فعل» ذَاقَت‌ْ [1] ← ذوق چشید / تحمل کرد
«فعل» ذَاقُوا [3] ← ذوق چشیدند / تحمل کردند
«اسم» الذَّاكِرَات‌ِ [1] ← ذکر زنان ذاکر / زنان یاد کننده
«اسم» الذَّاكِرِين‌َ [2] ← ذکر مردان ذاکر / مردان یاد کننده
«اسم» ذَانِ [3] ← ذا- ذو ذان واقع در (ذانک) و (هذان) / ایندو
«اسم» ذَانِك‌َ [1] ← ذا- ذو ایندو
«اسم» ذَاهِب‌ٌ [1] ← ذهب رونده / رهسپار
«اسم» ذُبَابَاً [1] ← ذبب مگس
«اسم» الذُّبَاب‌ُ [1] ← ذبب مگس
«اسم» ذِبْح‌ٍ [1] ← ذبح ذبح / کُشتنی / کُشته
«فعل» ذُبِح‌َ [1] ← ذبح ذبح شد
«فعل» ذَبَحُوا [1] ← ذبح ذبح کردند
«فعل» ذَرْ [13] ← وذر ترک کن / رها کن / وا گذار
«فعل» ذَرَأَ [4] ← ذرا آفرید / خلق کرد
«اسم» ذِرَاعَاً [1] ← ذرع ساعد / فاصله بين آرنج و نوك انگشتان‏
«اسم» ذِرَاعَيْ [1] ← ذرع دو ساعد / دو فاصله بين آرنج و نوك انگشتان‏
«فعل» ذَرَأْنَا [1] ← ذرا آفریدیم / خلق کردیم
«اسم» ذَرَّة‌ٍ [6] ← ذرر ذرّه / اتم / کوچکترین جزء
«اسم» ذَرْعَاً [2] ← ذرع قلب / خُلق
«اسم» ذَرْعُ [1] ← ذرع طول
«فعل» ذَرُوا [9] ← وذر ترک کنید / رها کنید / وا گذارید
«اسم» ذَرْوَاً [1] ← ذرو پراکندن در فضا
«اسم» ذُرِّيَّاتِ [4] ← ذرر ذرّیّه ها / نسل ها / فرزندان
«اسم» ذُرِّيَّة‌َ [8] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
«اسم» ذُرِّيَّة‌ً [5] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
«اسم» ذُرِّيَّة‌ِ [12] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
«اسم» ذُرِّيَّۀُ [1] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
«اسم» ذُرِّيَّة‌ٌ [2] ← ذرر ذرّیّه / نسل / فرزند
«فعل» ذُق‌ْ [1] ← ذوق بچش / تحمل کن
«فعل» ذَكَرَ [4] ← ذکر یاد کرد
«اسم» الذَّكَرَ [3] ← ذکر نر / جنس نر
«اسم» الذَّكَرِ [2] ← ذکر نر / جنس نر
«اسم» ذَكَرٍ [5] ← ذکر نر / جنس نر
«اسم» الذَّكَرُ [2] ← ذکر نر / جنس نر
«فعل» ذَكِّرْ [7] ← ذکر بیاد آور / تذکر بده
«اسم» ذِكْرَ [3] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«اسم» الذِّكْرَ [6] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«اسم» ذِكْرَاً [11] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«اسم» ذِكْرِ [25] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«اسم» الذِّكْرِ [11] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«اسم» ذِكْرٍ [2] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«اسم» ذِكْرُ [5] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«اسم» الذِّكْرُ [3] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«اسم» ذِكْرٌ [10] ← ذکر یاد / یادآوری / یاد کردن / حمد و ثنا / حرف محکم و باارزش
«فعل» ذُكِرَ [7] ← ذکر یاد شد / بُرده شد
«فعل» ذُكِّرَ [2] ← ذکر بیاد آورده شد / تذکر داده شد
«اسم» الذُّكْرَان‌َ [1] ← ذکر نران / جنس نران
«اسم» ذُكْرَانَاً [1] ← ذکر نران / جنس نران
«فعل» ذَكَرْت‌َ [1] ← ذکر یاد کردی
«فعل» ذُكِّرْتُمْ‌ [1] ← ذکر بیاد آورده شدید / تذکر داده شدید
«فعل» ذَكَرُوا [2] ← ذکر یاد کردند
«فعل» ذُكِّرُوا [7] ← ذکر بیاد آورده شدند / تذکر داده شدند
«اسم» ذِكْرَي [17] ← ذکر یادآوردن / یادآوری / موعظه
«اسم» الذِّكْرَي [6] ← ذکر یادآوردن / یادآوری / موعظه
«اسم» الذَّكَرَيْن‌ِ [2] ← ذکر دو نر / دو جنس نر
«اسم» الذُّكُورَ [1] ← ذکر نران / جنس نران
«اسم» ذُكُورِ [1] ← ذکر نران / جنس نران
«فعل» ذَكَّيْتُمْ‌ [1] ← ذکی- ذکو سر بریدید و حلال کردید
«اسم» ذَلِك‌َ [426] ← ذا- ذو آن
«اسم» ذَلِکِ [3] ← ذا- ذو آن
«اسم» ذَلِکُمْ [47] ← ذا- ذو آن
«اسم» ذَلِكُمَا [1] ← ذا- ذو آن
«اسم» ذَلِكُن‌َّ [1] ← ذا- ذو آن
«اسم» ذُلُلاً [1] ← ذلل هموار شده / فرمانبردارانه
«اسم» الذُّل‌ِّ [3] ← ذلل فرمانبرداری / خواری / فروتنی
«اسم» الذِّلَّة‌ُ [2] ← ذلل ذلّت و خواری
«اسم» ذِلَّة‌ٌ [5] ← ذلل ذلّت و خواری
«فعل» ذُلِّلَت‌ْ [1] ← ذلل آویزان شد / فرود آمد
«فعل» ذَلَّلْنَا [1] ← ذلل رام و فرمانبردار کردیم
«اسم» ذَلُولاً [1] ← ذلل رام و فرمانبردار کردن / رام و فرمانبردار
«اسم» ذَلُول‌ٌ [1] ← ذلل رام و فرمانبردار کردن / رام و فرمانبردار
«اسم» ذِمَّة‌ً [2] ← ذمم عهد و پیمان
«اسم» ذَنْبِ [8] ← ذنب گناه
«اسم» الذَّنْب‌ِ [1] ← ذنب گناه
«اسم» ذَنْب‌ٍ [1] ← ذنب گناه
«اسم» ذَنْب‌ٌ [1] ← ذنب گناه
«اسم» ذَنُوبَاً [1] ← ذنب سهم / نصیب
«اسم» ذُنُوبَ [7] ← ذنب گناهان
«اسم» الذُّنُوب‌َ [2] ← ذنب گناهان
«اسم» ذُنُوبِ [18] ← ذنب گناهان
«اسم» ذِهِ [47] ← ذا- ذو ذه واقع در(هَذِهِ) / این
«اسم» ذَهَاب‌ٍ [1] ← ذهب بردن
«اسم» الذَّهَب‌َ [1] ← ذهب طلا
«اسم» ذَهَبَاً [1] ← ذهب طلا
«فعل» ذَهَب‌َ [8] ← ذهب رفت / برد / پایان یافت
«اسم» الذَّهَب‌ِ [1] ← ذهب طلا
«اسم» ذَهَب‌ٍ [5] ← ذهب طلا
«فعل» ذَهَبَت‌ْ [1] ← ذهب رفت
«فعل» ذَهَبْنَا [1] ← ذهب رفتیم
«فعل» ذَهَبُوا [1] ← ذهب بردند
«اسم» ذُو [35] ← ذا- ذو دارا / صاحب
«اسم» ذَوَا [2] ← ذا- ذو دو دارا / دو صاحب
«اسم» ذَوَاتَا [1] ← ذا- ذو دو دارا / دو صاحب
«اسم» ذَوَاتَي‌ْ [1] ← ذا- ذو دو دارا / دو صاحب
«فعل» ذُوقُوا [23] ← ذوق بچشید / تحمل کنید
«اسم» ذَوَي‌ْ [1] ← ذا- ذو دو دارا / دو صاحب
«اسم» ذَوِي‌ [1] ← ذا- ذو دارایان / صاحبان
«اسم» ذِي‌ [24] ← ذا- ذو دارا / صاحب


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است