فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» ه [3363] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 1 بمعنی او یک مرد را
«حرف» هَ [2] هاء تنبیه واقع در کلمه ندای (ایُّهَ)
«حرف» هْ [8] هاء سکت واقع در کلمات (اقتده)(کتابیه)(حسابیه)(مالیه)(سلطانیه)و(ماهیه)
«اسم» هَا [1188] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 4 بمعنی او یک زن را
«حرف» هَا [482] هاء تنبیه واقع در کلمات (ایّها)(هاتین)(هؤلاء)(هذا)(هذان)(هذه)(هکذا)و(ههنا) را نیز شامل است
«اسم فعل» هَاؤُم‌ُ [1] ← هاء بگیرید
«فعل» هَاتُوا [4] ← هات- اتی بیاورید / بدهید
«اسم» هَاتَيْن‌ِ [1] ← هاتین ایندو
«فعل» هَاجَرَ [1] ← هجر مهاجرت کرد
«فعل» هَاجَرْن‌َ [1] ← هجر مهاجرت کردند
«فعل» هَاجَرُوا [9] ← هجر مهاجرت کردند
«اسم» هَادِ [2] ← هدی هدایتگر / براه آور
«اسم» هَادٍ [5] ← هدی هدایتگر / براه آور
«فعل» هَادُوا [10] ← هود یهودی شدند / بازگشتند
«اسم» هَادِي‌َ [1] ← هدی هدایتگر / براه آور
«اسم» هَادِيَاً [1] ← هدی هدایتگر / براه آور
«اسم» هَادِي‌ [1] ← هدی هدایتگر / براه آور
«اسم» هَارٍ [1] ← هور سست و فروریختنی / ضعیف و سقوط کردنی
«اسم» هَارُوت‌َ [1] ← هاروت نام فرشته الهی که مأمور تعلیم نحوه ابطال سحر به یهود بعد از عصر حضرت سلیمان بود
«اسم» هَارُون‌َ [17] ← هارون هارون، نام مبارک برادر حضرت موسی و از پیامبران الهی
«اسم» هَارُون‌ُ [3] ← هارون هارون، نام مبارک برادر حضرت موسی و از پیامبران الهی
«اسم» هَؤُلاَءِ [46] ← اولاء اینها / اینان
«اسم» هَالِك‌ٌ [1] ← هلک هلاک شونده
«اسم» الْهَالِكِين‌َ [1] ← هلک هلاک شوندگان
«اسم» هَامَان‌َ [4] ← هامان هامان، وزیر مقتدر فرعون
«اسم» هَامَان‌ُ [2] ← هامان هامان، وزیر مقتدر فرعون
«اسم» هَامِدَة‌ً [1] ← همد بدون گیاه / خشک
«اسم» هَاوِيَة‌ٌ [1] ← هوی از اسامی جهنم / سقوط کننده
«فعل» هَبْ [7] ← وهب بخشش کن / عطا کن
«اسم» هَبَاءً [2] ← هبو گرد و غبار
«اسم» هَجْرَاً [1] ← هجر ترک کردن / دوری گزیدن
«اسم» هَدَّاً [1] ← هدد هدم و ویرانی / در هم کوبیدن
«فعل» هُدِّمَتْ [1] ← هدم منهدم شد / در هم کوبیده شد
«فعل» هُدْنَا [1] ← هود بازگشت کردیم
«فعل» هُدُوا [2] ← هدی هدایت شدند / راهنمایی شدند
«اسم» الْهُدْهُدَ [1] ← هدهد هدهد / مرغ سلیمان / مرغ شانه بسر
«فعل» هَدَی [28] ← هدی هدایت کرد / براه آورد
«اسم» الْهَدْي‌َ [3] ← هدی چهارپایانی که به حرم هدیه شده و در حج می کُشند / قربانی
«اسم» هَدْيَاً [1] ← هدی چهارپایانی که به حرم هدیه شده و در حج می کُشند / قربانی
«اسم» الْهَدْيِ [2] ← هدی چهارپایانی که به حرم هدیه شده و در حج می کُشند / قربانی
«اسم» الْهَدْي‌ُ [1] ← هدی چهارپایانی که به حرم هدیه شده و در حج می کُشند / قربانی
«اسم» هُدَی [11] ← هدی هدایت / هدایت شدن / راهنمایی کردن
«اسم» الْهُدَي‌ [31] ← هدی هدایت / هدایت شدن / راهنمایی کردن
«اسم» هُدَي‌ً [43] ← هدی هدایت / هدایت شدن / راهنمایی کردن
«فعل» هُدِي‌َ [1] ← هدی هدایت شد / راهنمایی شد
«فعل» هَدَيْتَ [1] ← هدی هدایت کردی / براه آوردی
«اسم» هَدِيَّۀِ [1] ← هدی هدیه / تحفه / ارمغان
«اسم» هَدِيَّة‌ٍ [1] ← هدی هدیه / تحفه / ارمغان
«فعل» هَدَيْنَا [10] ← هدی هدایت کردیم / براه آوردیم
«اسم» هَذَا [225] ← ذا- ذو این
«اسم» هَذَان‌ِ [2] ← ذا- ذو ایندو
«اسم» هَذِه‌ِ [47] ← ذا- ذو این
«اسم» هَرَبَاً [1] ← هرب فرار / گریختن
«اسم» الْهَزْل‌ِ [1] ← هزل شوخی
«فعل» هَزَمُوا [1] ← هزم شکست دادند
«اسم» هُزُوَاً [11] ← هزا تمسخر / مسخره کردن
«فعل» هُزِّي‌ [1] ← هزز تند و سریع تکان بده
«اسم» هَشِيمَاً [1] ← هشم گیاه شکسته و خشک و خُرد خُرد شده
«اسم» هَشِيم‌ِ [1] ← هشم گیاه شکسته و خشک و خُرد خُرد شده
«اسم» هَضْمَاً [1] ← هضم کاستی و نقصان
«اسم» هَضِيم‌ٌ [1] ← هضم باطراوت / لطیف و نازک / شیرین و رسیده
«اسم» هَكَذَا [1] ← ذا- ذو اینچنین
«حرف» هَل‌ْ [93] آیا
«فعل» هَلَك‌َ [4] ← هلک هلاک شد
«اسم فعل» هَلُم‌َّ [2] ← هلم بیاور / بیا / جلو بیا
«اسم» هَلُوعَاً [1] ← هلع بی تاب و ناشکیبا/ حریص / بخیل
«فعل» هَم‌َّ [2] ← همم اراده انجام کاری را کرد
«اسم» هم [3898] ضمیر متصل غیرمرفوع صیغه 3 بمعنی آن مردان را، ایشان را
«اسم» همَا [159] ضمیر متصل غیرمرفوع صیغه 2و5 بمعنی آندو را
«اسم» هَمَّازٍ [1] ← همز بسیار عیبجو و طعنه زن
«فعل» هَمَّتْ [4] ← همم اراده انجام کاری را کرد
«اسم» هَمَزَات‌ِ [1] ← همز وسوسه ها
«اسم» هُمَزَة‌ٍ [1] ← همز عیبجو / طعنه زن
«اسم» هَمْسَاً [1] ← همس صدای آهسته
«فعل» هَمُّوا [2] ← همم اراده انجام کاری را کردند
«اسم» هن‌َّ [207] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 6 بمعنی آن زنان را
«اسم» هُنَا [13] ← هُنا اینجا
«اسم» هُنَالِك‌َ [9] ← هُنا آنجا
«اسم» هَنِيئَاً [4] ← هنا گوارا
«اسم» هَهُنَا [4] ← هُنا اینجا
«اسم» هُوَ [481] او (مذکر)/ آن
«اسم» هَوَاءٌ [1] ← هوی هوا / تهی و خالی
«اسم» هُودَاً [3] ← هود یهودی
«اسم» هُودَاً [3] ← هود هود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» هُودٍ [2] ← هود هود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» هُودُ [1] ← هود هود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» هُودٌ [1] ← هود هود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» هَوْنَاً [1] ← هون وقار و سنگینی / سهل و آسان
«اسم» الْهُون‌ِ [3] ← هون خفت و خواری
«اسم» هُون‌ٍ [1] ← هون خفت و خواری
«اسم» هَوَی [6] ← هوی هوای نفس / دلباختگی
«فعل» هَوَی [2] ← هوی سقوط کرد
«اسم» الْهَوَي [4] ← هوی هوای نفس / دلباختگی
«اسم» هِي‌َ [64] او (مؤنث) / آن
«فعل» هَيِّئْ [1] ← هیا آماده کن / مهیا ساز
«اسم» هَيْئَة‌ِ [2] ← هیا شکل / صورت
«اسم فعل» هَيْت‌َ [1] ← هیت بیا / بشتاب
«اسم» الْهِيم‌ِ [1] ← هیم شتران مبتلا به بیماری هیام که هر چه آب می نوشند رفع عطش نمی شود
«اسم» هَيِّنَاً [1] ← هون آسان / کوچک
«اسم» هَيِّن‌ٌ [2] ← هون آسان / کوچک
«اسم فعل» هَيْهَات‌َ [2] ← هیه دور است / اینچنین نیست و نخواهد شد


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است