فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«حروف مقطعه» ن‌ [1] _
«اسم» نَ [99] ضمیر مرفوع متصل به افعال صیغه 6 بمعنی آن زنان
«حرف» ن‌َّ [242] نون تاکید مشدد متصل به افعال مضارع و امر
«حرف» ن‌ِ [287] نون وقایه فاصل بین افعال و یاء متکلم
«حرف» ن‌ْ [2] نون تاکید مخفف واقع در آخر کلمات (لیکوناً) و (لنسفعاً)
«اسم» نَا [1172] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 14 بمعنی ما را
«اسم» نَا [1262] ضمیر مرفوع متصل به افعال ماضی صیغه 14 بمعنی ما
«اسم» نَائِمُون‌َ [2] ← نوم خفتگان / خوابیدگان
«فعل» نَأْت‌ِ [1] ← اتی می آییم / می آوریم
«فعل» نَأْتِيَ [3] ← اتی می آییم / می آوریم
«فعل» نَأْتِي‌ [2] ← اتی می آییم / می آوریم
«فعل» نُؤْتِ [4] ← اتی می دهیم
«فعل» نُؤْتَي [1] ← اتی داده شویم
«فعل» نُؤْتِي [3] ← اتی می دهیم
«فعل» نُؤْثِرَ [1] ← اثر برتری می دهیم
«اسم» نَاج‌ٍ [1] ← نجو نجات یابنده
«فعل» نَاجَيْتُمْ‌ [1] ← نجو با یکدیگر نجوا کردید / با یکدیگر درگوشی سخن گفتید
«فعل» نُأَخِّرُ [1] ← اخر تأخیر می اندازیم
«فعل» نَأْخُذَ [1] ← اخذ می گیریم / مجازات می کنیم
«فعل» نَادَتْ [1] ← ندی- ندو ندا داد
«اسم» نَادِمِين‌َ [4] ← ندم پشیمانان
«اسم» النَّادِمِين‌َ [1] ← ندم پشیمانان
«فعل» نَادَوْا [4] ← ندی- ندو ندا دادند
«فعل» نَادُوا [1] ← ندی- ندو ندا دهید / بخوانید
«فعل» نَادَی [19] ← ندی- ندو ندا داد
«اسم» نَادِيَ [1] ← ندی- ندو مجلس / باشگاه / اهالی مجلس و باشگاه
«اسم» نَادِي [1] ← ندی- ندو مجلس / باشگاه / اهالی مجلس و باشگاه
«فعل» نَادَيْتُمْ‌ [1] ← ندی- ندو ندا دادید
«فعل» نَادَيْنَا [3] ← ندی- ندو ندا دادیم
«اسم» نَارَ [3] ← نور آتش
«اسم» النَّارَ [11] ← نور آتش
«اسم» نَارَاً [19] ← نور آتش
«اسم» نَارِ [5] ← نور آتش
«اسم» النَّارِ [70] ← نور آتش
«اسم» نَارٍ [5] ← نور آتش
«اسم» نَارُ [4] ← نور آتش
«اسم» النَّارُ [24] ← نور آتش
«اسم» نَارٌ [4] ← نور آتش
«اسم» النَّازِعَات‌ِ [1] ← نزع فرشتگان بَرکننده ارواح مجرمان
«اسم» النَّاس‌َ [48] ← نوس مردم
«اسم» النَّاس‌ِ [151] ← نوس مردم
«اسم» النَّاس‌ُ [42] ← نوس مردم
«اسم» نَاسِكُو [1] ← نسک عبادت کنندگان
«اسم» نَاشِئَة‌َ [1] ← نشا برخاستن پس از خواب
«اسم» النَّاشِرَاتِ [1] ← نشر فرشتگان گشاینده / فرشتگان گستراننده / فرشتگان نشرکننده
«اسم» النَّاشِطَاتِ [1] ← نشط فرشتگان بيرون کشنده ارواح مؤمنان از اجساد بملايمت و سهولت
«اسم» نَاصِبَة‌ٌ [1] ← نصب خسته
«اسم» نَاصِح‌ٌ [1] ← نصح نصیحت کننده / خیرخواه / خوش قلب و بی غل و غش
«اسم» نَاصِحُون‌َ [2] ← نصح نصیحت کنندگان / خیر خواهان
«اسم» النَّاصِحِين‌َ [3] ← نصح نصیحت کنندگان / خیر خواهان
«اسم» نَاصِرَ [1] ← نصر یاور
«اسم» نَاصِرَاً [1] ← نصر یاور
«اسم» نَاصِرٍ [1] ← نصر یاور
«اسم» نَاصِرِين‌َ [7] ← نصر یاوران
«اسم» النَّاصِرِين‌َ [1] ← نصر یاوران
«اسم» نَاصِيَۀِ [1] ← نصو جلو سر یا زلف جلوی سر
«اسم» النَّاصِيَة‌ِ [1] ← نصو جلو سر یا زلف جلوی سر
«اسم» نَاصِيَة‌ٍ [1] ← نصو جلو سر یا زلف جلوی سر
«اسم» نَاضِرَة‌ٌ [1] ← نضر شاداب و درخشنده
«اسم» نَاظِرَة‌ٌ [2] ← نظر بیننده / نگاه کننده / تماشاگر
«اسم» نَاظِرِين‌َ [1] ← نظر منتظران / انتظار کشندگان
«اسم» النَّاظِرِين‌َ [4] ← نظر بینندگان / نگاه کنندگان / تماشاگران
«اسم» نَاعِمَة‌ٌ [1] ← نعم شاداب / باطراوت / ناز دیده
«فعل» نَافَقُوا [2] ← نفق منافق شدند / کفر خود را پنهان کردند
«اسم» نَافِلَة‌ً [2] ← نفل زیاده و اضافی / مستحبی / بخشش / عطیه
«اسم» نَاقَة‌َ [1] ← نوق شتر ماده
«اسم» النَّاقَة‌َ [2] ← نوق شتر ماده
«اسم» النَّاقَة‌ِ [1] ← نوق شتر ماده
«اسم» نَاقَة‌ُ [2] ← نوق شتر ماده
«اسم» نَاقَة‌ٌ [1] ← نوق شتر ماده
«اسم» النَّاقُورِ [1] ← نقر بوق / سرنا / صور
«اسم» نَاكِبُون‌َ [1] ← نکب منحرفان
«اسم» نَاكِسُوا [1] ← نکس از خواری بزیر افکندگان
«فعل» نَأْكُل‌َ [1] ← اکل می خوریم
«فعل» نُؤْمِن‌َ [8] ← امن ایمان می آوریم
«فعل» نُؤْمِن‌ُ [6] ← امن ایمان می آوریم
«اسم» النَّاهُون‌َ [1] ← نهی نهی کنندگان
«فعل» نَأَي [2] ← نای دور شد
«اسم» نَبَأَ [6] ← نبا خبر
«فعل» نَبَّأَ [3] ← نبا خبر داد / آگاه کرد
«اسم» نَبَإِ [2] ← نبا خبر
«اسم» النَّبَإِ [1] ← نبا خبر
«اسم» نَبَإٍ [3] ← نبا خبر
«اسم» نَبَأُ [4] ← نبا خبر
«اسم» نَبَأٌ [1] ← نبا خبر
«فعل» نَبِّئْ [4] ← نبا خبر بده / آگاه کن
«اسم» نَبَات‌َ [1] ← نبت گیاه
«اسم» نَبَاتَاً [3] ← نبت گیاه
«اسم» نَبَات‌ٍ [1] ← نبت گیاه
«اسم» نَبَات‌ُ [4] ← نبت گیاه
«فعل» نَبَّأَتْ [1] ← نبا خبر داد / آگاه کرد
«فعل» نَبَّأْتُ [1] ← نبا خبر دادم / آگاه کردم
«فعل» نَبِّئُوا [1] ← نبا خبر بدهید / آگاه کنید
«فعل» نَبْتَغِي‌ [1] ← بغی می جوییم
«فعل» نَبْتَلِي [1] ← بلو می آزماییم
«فعل» نَبْتَهِلْ [1] ← بهل مباهله می کنیم / یکدیگر را لعن و نفرین می کنیم
«فعل» نُبَدِّل‌َ [2] ← بدل تبدیل می کنیم
«فعل» نَبَذَ [2] ← نبذ دور افکند
«فعل» نُبِذَ [1] ← نبذ دور افکنده شد
«فعل» نَبَذْتُ [1] ← نبذ دور افکندم
«فعل» نَبَذْنَا [3] ← نبذ دور افکندیم
«فعل» نَبَذُوا [1] ← نبذ دور افکندند
«فعل» نَبْرَأَ [1] ← برا خلق می کنیم
«فعل» نَبْرَح‌َ [1] ← برح دور می شویم
«فعل» نُبَشِّرُ [2] ← بشر بشارت و مژده می دهیم
«فعل» نَبْطِش‌ُ [1] ← بطش بقهر می گیریم/ بشدت مجازات می کنیم
«فعل» نَبْعَث‌َ [1] ← بعث بر می انگیزیم
«فعل» نَبْعَث‌ُ [2] ← بعث بر می انگیزیم
«فعل» نَبْغ‌ِ [1] ← بغی می خواهیم
«فعل» نَبْغِي‌ [1] ← بغی می خواهیم
«فعل» نَبْلُوَا [4] ← بلو می آزماییم
«فعل» نَبْلُوا [2] ← بلو می آزماییم
«فعل» نُبَوِّئَ [2] ← بوا سکونت می دهیم / منزل می دهیم / جای می دهیم
«اسم» النُّبُوَّة‌َ [5] ← نبو نبوت / پیامبری
«اسم» النَّبِي‌َّ [5] ← نبو پیامبر
«اسم» نَبِيَّاً [9] ← نبو پیامبر
«اسم» النَّبِي‌ِّ [11] ← نبو پیامبر
«اسم» نَبِي‌ٍّ [10] ← نبو پیامبر
«اسم» نَبِيُّ [2] ← نبو پیامبر
«اسم» النَّبِي‌ُّ [17] ← نبو پیامبر
«فعل» نُبَيِّتَ [1] ← بیت شبیخون می زنیم
«فعل» نُبَيِّن‌َ [2] ← بین روشن می کنیم
«فعل» نُبَيِّن‌ُ [1] ← بین روشن می کنیم
«اسم» النَّبِيُّون‌َ [3] ← نبو پیامبران
«اسم» النَّبِيِّين‌َ [13] ← نبو پیامبران
«فعل» نَتَبَرَّأَ [1] ← برا بیزاری می جوییم
«فعل» نَتَّبِع‌َ [2] ← تبع پیروی می کنیم
«فعل» نَتَّبِع‌ُ [4] ← تبع پیروی می کنیم
«فعل» نَتَّبِعْ [3] ← تبع پیروی می کنیم
«فعل» نُتْبِعُ [1] ← تبع دنبال می کنیم
«فعل» نَتَبَوَّأُ [1] ← بوا اقامت می گزینیم / مسکن می کنیم
«فعل» نَتَجَاوَزُ [1] ← جوز چشم پوشی و گذشت می کنیم
«فعل» نَتَّخِذَ [5] ← اخذ می گیریم
«فعل» نُتَخَطَّفْ [1] ← خطف بسرعت ربوده می شویم
«فعل» نَتَرَبَّص‌ُ [2] ← ربص انتظار می کشیم
«فعل» نَتْرُك‌َ [1] ← ترک رها کردیم / بجای گذاردیم
«فعل» نَتَقَبَّل‌ُ [1] ← قبل قبول می کنیم
«فعل» نَتَقْنَا [1] ← نتق بلند کردیم
«فعل» نَتَكَلَّم‌َ [1] ← کلم سخن می گوییم
«فعل» نَتْلُوا [5] ← تلو تلاوت می کنیم
«فعل» نَتَنَزَّل‌ُ [1] ← نزل نازل می شوبم
«فعل» نَتَوَفَّيَ [3] ← وفی قبض روح می کنیم
«فعل» نَتَوَكَّل‌َ [1] ← وکل توکل می کنیم
«فعل» نُثَبِّت‌َ [1] ← ثبت استوار می کنیم
«فعل» نُثَبِّت‌ُ [1] ← ثبت استوار می کنیم
«فعل» نَجِّ [6] ← نجو نجات بده
«اسم» النَّجَاة‌ِ [1] ← نجو نجات / رهایی / نجات دادن / رها شدن
«فعل» نُجَازِي‌ [1] ← جزی کیفر می دهیم / مجازات می کنیم
«فعل» نُجِبْ [1] ← جوب اجابت می کنیم
«فعل» نَجِدْ [1] ← وجد می یابیم
«اسم» النَّجْدَيْن‌ِ [1] ← نجد دو راه بلند و مرتفع / راه خیر و شر / راه سعادت و شقاوت
«فعل» نَجْزِيَ [4] ← جزی جزا می دهیم / پاداش می دهیم / کفایت می کنیم / قبول مسئولیت می کنیم
«فعل» نَجْزِي [22] ← جزی جزا می دهیم / پاداش می دهیم / کفایت می کنیم / قبول مسئولیت می کنیم
«اسم» نَجَس‌ٌ [1] ← نجس نجس / پلید / آلوده
«فعل» نَجْعَل‌َ [8] ← جعل قرار می دهیم
«فعل» نَجْعَل‌ُ [6] ← جعل قرار می دهیم
«فعل» نَجْعَلْ [7] ← جعل قرار می دهیم
«اسم» النَّجْم‌ِ [2] ← نجم ستاره
«اسم» النَّجْم‌ُ [2] ← نجم ستاره
«فعل» نَجْمَع‌َ [1] ← جمع جمع می کنیم
«فعل» نَجَوْت‌َ [1] ← نجو نجات یافتی
«اسم» النُّجُوم‌َ [2] ← نجم ستارگان
«اسم» النُّجُوم‌ِ [3] ← نجم ستارگان
«اسم» النُّجُوم‌ُ [4] ← نجم ستارگان
«اسم» نَجْوَي‌ [7] ← نجو نجوا / نجوا کردن / سخنان درگوشی / درگوشی سخن گفتن
«اسم» النَّجْوَي‌ [4] ← نجو نجوا / نجوا کردن / سخنان درگوشی / درگوشی سخن گفتن
«فعل» نَجَی [1] ← نجو نجات یافت
«فعل» نَجَّی [5] ← نجو نجات داد
«اسم» نَجِيَّاً [2] ← نجو نجواکنان
«فعل» نُجِّي‌َ [1] ← نجو نجات داده شد
«فعل» نَجَّيْنَا [18] ← نجو نجات دادیم
«اسم» نُحَاس‌ٌ [1] ← نحس دود / شعله‏هاى قرمز رنگ و دودآلود آتش‏
«اسم» نَحْبَ [1] ← نحب نذر واجب / با ترکیب (قضی نحبه) یعنی در گذشت ، فوت کرد
«فعل» نُحَرِّقَ [1] ← حرق می سوزانیم
«اسم» نَحْس‌ٍ [1] ← نحس شوم
«اسم» نَحِسَات‌ٍ [1] ← نحس شوم (جمع)
«فعل» نَحْشُرَ [1] ← حشر جمع می کنیم
«فعل» نَحْشُرُ [7] ← حشر جمع می کنیم
«فعل» نُحْضِرَ [1] ← حضر احضار می کنیم
«فعل» نَحْفَظ‌ُ [1] ← حفظ حفظ می کنیم
«اسم» النَّحْل‌ِ [1] ← نحل زنبور عسل
«اسم» نِحْلَة‌ً [1] ← نحل عطيه‏اى كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد
«فعل» نَحْمِلْ [1] ← حمل برمی داریم / حمل می کنیم
«اسم» نَحْن‌ُ [86] ← نحن ما / ماها
«فعل» نُحْي‌ِ [1] ← حیی زنده می کنیم
«فعل» نَحْيَی [2] ← حیی زنده می شویم
«فعل» نُحْيِي‌َ [2] ← حیی زنده می کنیم
«فعل» نُحْيِي‌ [2] ← حیی زنده می کنیم
«فعل» نَخَاف‌ُ [2] ← خوف می ترسیم
«فعل» نَخْتِم‌ُ [1] ← ختم مُهر می نهیم
«اسم» نَخِرَة‌ً [1] ← نخر پوسیده / خاکستر شده
«فعل» نَخْرُجَ [1] ← خرج خارج می شویم / بیرون می آییم
«فعل» نُخْرِج‌َ [4] ← خرج خارج می کنیم / بیرون می آوریم
«فعل» نُخْرِج‌ُ [6] ← خرج خارج می کنیم / بیرون می آوریم
«فعل» نَخْزَي [1] ← خزی خوار می شویم
«فعل» نَخْسِفْ [1] ← خسف فرو می بریم / پنهان و پوشیده می کنیم
«فعل» نَخْشَي [1] ← خشی می ترسیم
«فعل» نُخْفِي [1] ← خفی مخفی می کنیم
«اسم» النَّخْل‌َ [2] ← نخل درخت خرما
«اسم» نَخْلاً [1] ← نخل درخت خرما
«اسم» النَّخْل‌ِ [2] ← نخل درخت خرما
«اسم» نَخْل‌ٍ [4] ← نخل درخت خرما
«اسم» النَّخْل‌ُ [1] ← نخل درخت خرما
«اسم» نَخْل‌ٌ [1] ← نخل درخت خرما
«اسم» النَّخْلَة‌ِ [2] ← نخل یک درخت خرما
«فعل» نُخْلِفُ [1] ← خلف تخلف می کنیم / خلف می کنیم
«فعل» نَخْلُقْ [1] ← خلق خلق می کنیم / می آفرینیم
«فعل» نَخُوض‌ُ [2] ← خوض در سرگرمی های باطل فرو می رویم
«فعل» نُخَوِّفُ [1] ← خوف می ترسانیم
«اسم» النَّخِيل‌َ [1] ← نخل درختان خرما
«اسم» النَّخِيل‌ِ [1] ← نخل درختان خرما
«اسم» نَخِيل‌ٍ [4] ← نخل درختان خرما
«اسم» نَخِيل‌ٌ [1] ← نخل درختان خرما
«اسم» نِدَاءً [2] ← ندی- ندو ندا / صدا / صدا زدن / دعا / خواندن
«اسم» النَّدَامَة‌َ [2] ← ندم پشیمان شدن / پشیمانی
«فعل» نُدَاوِلُ [1] ← دول متداول می کنيم / دست به دست مى‏گردانيم / بنوبت می گردانيم
«فعل» نَدْخُلَ [2] ← دخل وارد می شویم
«فعل» نُدْخِلَ [1] ← دخل وارد می کنیم
«فعل» نُدْخِلُ [3] ← دخل وارد می کنیم
«فعل» نُدْخِلْ [1] ← دخل وارد می کنیم
«فعل» نَدْرِي [2] ← دری می دانیم
«فعل» نَدْع‌ُ [2] ← دعو می خوانیم
«فعل» نَدْعُوَا [1] ← دعو می خوانیم
«فعل» نَدْعُوا [5] ← دعو می خوانیم
«فعل» نَدُلُّ [1] ← دلل راهنمایی می کنیم / آگاه می کنیم
«اسم» نَدِيَّاً [1] ← ندی- ندو مجلس / مجلس مشورت
«فعل» نَذَرَ [1] ← وذر ترک می کنیم / رها می کنیم / وا می گذاریم
«فعل» نَذَرُ [3] ← وذر ترک می کنیم / رها می کنیم / وا می گذاریم
«اسم» النَّذْرِ [1] ← نذر نذر / نذر کردن
«اسم» نَذْرٍ [1] ← نذر نذر / نذر کردن
«اسم» النُّذُرُ [4] ← نذر انذارها / انذار کنندگان / هشدارها / بیم دهندگان
«اسم» نُذُرِ [6] ← نذر انذارها / انذار کنندگان / هشدارها / بیم دهندگان
«اسم» النُّذُرِ [4] ← نذر انذارها / انذار کنندگان / هشدارها / بیم دهندگان
«اسم» نُذْرَاً [1] ← نذر انذار / بیم دادن
«فعل» نَذَرْت‌ُ [2] ← نذر نذر کردم
«فعل» نَذَرْتُمْ [1] ← نذر نذر کردید
«فعل» نُذِقْ [3] ← ذوق می چشانیم
«فعل» نَذْكُرَ [1] ← ذکر یاد می کنیم
«فعل» نَذِل‌َّ [1] ← ذلل ذلیل و خوار شدیم
«اسم» نُذُورَ [1] ← نذر نذرها / نذر کردن ها
«فعل» نَذْهَبَ [2] ← ذهب می بریم / از یاد می بریم
«اسم» نَذِيرَاً [12] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
«اسم» نَذِيرِ [1] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
«اسم» نَذِيرٍ [6] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
«اسم» النَّذِيرُ [2] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
«اسم» نَذِيرٌ [23] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده / بیم دادن
«فعل» نُذِيقَ [4] ← ذوق می چشانیم
«فعل» نُذِيقُ [2] ← ذوق می چشانیم
«فعل» نُرَاوِدُ [1] ← رود با اصرار و فریب می خواهیم
«فعل» نُرَبِّ [1] ← ربو تربیت می کنیم / پرورش می دهیم
«فعل» نَرِث‌ُ [2] ← ورث ارث می بریم
«فعل» نَرْجُمَ [1] ← رجم سنگسار می کنیم / طرد می کنیم
«فعل» نَرُدَّ [1] ← ردد بر می گردانیم
«فعل» نُرَدُّ [3] ← ردد برگردانده می شویم
«فعل» نَرْزُقُ [3] ← رزق روزی می دهیم
«فعل» نُرْسِل‌َ [3] ← رسل می فرستیم
«فعل» نُرْسِل‌ُ [3] ← رسل می فرستیم
«فعل» نَرْفَع‌ُ [2] ← رفع بالا می بریم / بلند می کنیم
«فعل» نَرَی [15] ← رای می بینیم
«فعل» نُرِي‌َ [8] ← رای نشان می دهیم / می نمایانیم
«فعل» نُرِي [3] ← رای نشان می دهیم / می نمایانیم
«فعل» نُرِيدُ [5] ← رود می خواهیم / اراده می کنیم
«اسم» نَزَّاعَة‌ً [1] ← نزع بسیار بَرکننده
«فعل» نَزِدْ [2] ← زید می افزاییم
«فعل» نَزْدَادُ [1] ← زید می افزاییم
«فعل» نَزَع‌َ [2] ← نزع بیرون آورد
«فعل» نَزَعْنَا [4] ← نزع کَندیم / زدودیم
«فعل» نَزَغَ [1] ← نزغ وسوسه کرد / فتنه انداخت و دو بهم زنی کرد
«اسم» نَزْغ‌ٌ [2] ← نزغ وسوسه / سیخ
«فعل» نَزَل‌َ [4] ← نزل نازل شد
«فعل» نَزَّل‌َ [14] ← نزل نازل کرد
«فعل» نُزِّل‌َ [7] ← نزل نازل کرده شد
«اسم» نُزُلاً [6] ← نزل عطا و بخشش / پذیرایی ابتدایی
«اسم» نُزُلُ [1] ← نزل عطا و بخشش / پذیرایی ابتدایی
«اسم» نُزُل‌ٌ [1] ← نزل عطا و بخشش / پذیرایی ابتدایی
«اسم» نَزْلَة‌ً [1] ← نزل یکیار نازل شدن / یکبار فرود آمدن
«فعل» نُزِّلَتْ [1] ← نزل نازل کرده شد
«فعل» نَزَّلْنَا [12] ← نزل نازل کردیم
«فعل» نَزِيدَ [1] ← زید می افزاییم
«فعل» نَزِيدُ [2] ← زید می افزاییم
«اسم» نِسَاءَ [10] ← نسو زنها / خانمها
«اسم» النِّسَاءَ [9] ← نسو زنها / خانمها
«اسم» نِسَاءً [3] ← نسو زنها / خانمها
«اسم» نِسَاءِ [12] ← نسو زنها / خانمها
«اسم» النِّسَاءِ [18] ← نسو زنها / خانمها
«اسم» نِسَاءٍ [1] ← نسو زنها / خانمها
«اسم» نِسَاءُ [1] ← نسو زنها / خانمها
«اسم» النِّسَاءُ [1] ← نسو زنها / خانمها
«اسم» نِسَاءٌ [2] ← نسو زنها / خانمها
«فعل» نُسَارِع‌ُ [1] ← سرع شتاب می کنیم
«فعل» نَسْأَلَ [3] ← سال درخواست می کنیم / سؤال می کنیم
«فعل» نَسْأَلُ [1] ← سال درخواست می کنیم / سؤال می کنیم
«فعل» نُسْأَل‌ُ [1] ← سال درخواست می کنیم / سؤال می کنیم
«اسم» نَسَبَاً [2] ← نسب نسب / قرابت / خویشاوندی
«فعل» نُسَبِّحَ [1] ← سبح تسبیح می گوییم / ستایش می کنیم
«فعل» نُسَبِّح‌ُ [1] ← سبح تسبیح می گوییم / ستایش می کنیم
«فعل» نَسْتَبِق‌ُ [1] ← سبق مسابقه می دهیم
«فعل» نَسْتَحْوِذْ [1] ← حوذ چیره می شویم
«فعل» نَسْتَحْيِي [1] ← حیی زنده می گذاریم
«فعل» نَسْتَدْرِجُ [2] ← درج بتدریج بهلاکت نزدیک می کنیم
«فعل» نَسْتَعِين‌ُ [1] ← عون کمک می طلبیم
«فعل» نَسْتَنْسِخ‌ُ [1] ← نسخ استنساخ می کنیم / نسخه برداری می کنیم / از روی نسخه اصلی می نویسیم
«فعل» نَسْجُدُ [1] ← سجد سجده می کنیم / از روی خضوع و خشوع خم می شویم
«اسم» نُسْخَتِ [1] ← نسخ نسخه / نوشته گرفته شده از نسخه اصلی
«فعل» نَسْخَرُ [1] ← سخر مسخره می کنیم
«اسم» نَسْرَاً [1] ← نسر نسر، نام یکی از بت های پنجگانه قوم نوح
«اسم» نَسْفَاً [2] ← نسف الک و غربال / پراکندن / بر باد دادن
«فعل» نُسِفَتْ [1] ← نسف فرو ریخته شد / الک و غربال شد / پراکنده شد / بر باد داده شد
«فعل» نَسْفَعَ [1] ← سفع بشدت می گیریم و می کِشیم
«فعل» نُسْقِط‌ْ [1] ← سقط فرو می ریزیم
«فعل» نَسْقِي [1] ← سقی آب می دهیم / سیراب می کنیم
«فعل» نُسْقِيَ [1] ← سقی می نوشانیم
«فعل» نُسْقِي [2] ← سقی می نوشانیم
«اسم» نُسُكِ [1] ← نسک عبادت / قربانی
«اسم» نُسُك‌ٍ [1] ← نسک عبادت / قربانی
«فعل» نُسْكِنَ [1] ← سکن سکونت می دهیم
«اسم» نَسْلَ [1] ← نسل نسل / ذریه / خلقت
«اسم» النَّسْل‌َ [1] ← نسل نسل / ذریه / خلقت
«فعل» نَسْلَخ‌ُ [1] ← سلخ برمی کَنیم / جدا می سازیم
«فعل» نَسْلُكُ [1] ← سلک داخل می کنیم / فرو می کنیم / می پیماییم
«فعل» نُسْلِم‌َ [1] ← سلم تسلیم می شویم / تسلیم می کنیم / مسلمان می شویم
«فعل» نَسِمُ [1] ← وسم داغ می نهیم / علامت می گذاریم
«فعل» نَسْمَع‌ُ [2] ← سمع می شنویم
«فعل» نَسُوا [11] ← نسی فراموش کردند
«اسم» النِّسْوَة‌ِ [1] ← نسو زن ها / خانم ها
«اسم» نِسْوَة‌ٌ [1] ← نسو زن ها / خانم ها
«فعل» نَسُوق‌ُ [2] ← سوق می رانیم
«فعل» نُسَوِّي‌َ [1] ← سوی درست می کنیم
«فعل» نُسَوِّي [1] ← سوی یکسان می کنیم
«فعل» نَسِي‌َ [6] ← نسی فراموش کرد
«فعل» نَسِيَا [1] ← نسی فراموش کردند
«اسم» نَسِيَّاً [1] ← نسی بسیار فراموشکار
«اسم» نَسْيَاً [1] ← نسی آنچه فراموش شده / چیز بی ارزش که مسافر جا می گذارد و می رود
«اسم» النَّسِيءُ [1] ← نسا تاخير انداختن (حرمت ماه حرام به ماه غير حرام) / ماهى كه حرمت جنگ در آن به تاخير انداخته می شود
«فعل» نَسِيت‌َ [2] ← نسی فراموش کردی
«فعل» نَسِيت‌ُ [2] ← نسی فراموش کردم
«فعل» نَسِيتُمْ [2] ← نسی فراموش کردید
«فعل» نُسَيِّرُ [1] ← سیر بحرکت وا می داریم
«فعل» نَسِينَا [2] ← نسی فراموش کردیم
«فعل» نَشَأْ [3] ← شیا می خواهیم / اراده می کنیم
«فعل» نَشَاءُ [19] ← شیا می خواهیم / اراده می کنیم
«اسم» النَّشْأَة‌َ [3] ← نشا نشئه / جهان / آفرینش / پیدایش
«فعل» نَشْتَرِي‌ [1] ← شری می فروشیم / می خریم
«فعل» نَشُدُّ [1] ← شدد محکم می کنیم / نیرومند می کنیم
«اسم» نَشْرَاً [1] ← نشر نشر / گشایش / گسترش
«فعل» نُشِرَتْ [1] ← نشر گشوده شد
«فعل» نَشْرَحْ [1] ← شرح گشاده می کنیم
«فعل» نُشْرِك‌َ [3] ← شرک شرک می ورزیم / شریک می کنیم
«اسم» نَشْطَاً [1] ← نشط خروج و اخراج بملايمت و سهولت
«فعل» نَشْهَدُ [1] ← شهد گواهی می دهیم
«اسم» نُشُورَاً [3] ← نشر برانگیخته شدن / محشورشدن
«اسم» النُّشُورُ [2] ← نشر برانگیخته شدن / محشورشدن
«اسم» نُشُوزَ [1] ← نشز سرکشی کردن / ناسازگاری
«اسم» نُشُوزَاً [1] ← نشز سرکشی کردن / ناسازگاری
«اسم» نَصَارَي [5] ← نصاری مسیحیان
«اسم» النَّصَارَي [9] ← نصاری مسیحیان
«اسم» نَصَبَاً [1] ← نصب خسته شدن / خستگی
«اسم» نَصَب‌ٌ [3] ← نصب خسته شدن / خستگی
«اسم» النُّصُب‌ِ [1] ← نصب سنگی كه مشرکان، اطراف كعبه نصب و روى آن قربانى مى‏ كردند و به آن تبرّك مى‏ جستند
«اسم» نُصُب‌ٍ [1] ← نصب سنگی كه مشرکان، اطراف كعبه نصب و روى آن قربانى مى‏ كردند و به آن تبرّك مى‏ جستند
«اسم» نُصْب‌ٍ [1] ← نصب رنج و سختی
«فعل» نُصِبَتْ [1] ← نصب نصب شد / سرپا ایستاد
«فعل» نَصْبِرَ [2] ← صبر صبر می کنیم
«اسم» نُصْحِ [1] ← نصح نصیحت / خیرخواهی کردن
«فعل» نَصَحْت‌ُ [2] ← نصح نصیحت کردم
«فعل» نَصَحُوا [1] ← نصح نصیحت کردند
«فعل» نَصَّدَّقَ [1] ← صدق صدقه می دهیم
«فعل» نَصَرَ [4] ← نصر یاری کرد
«اسم» نَصْرَ [4] ← نصر یاری / یاری کردن
«اسم» نَصْرَاً [3] ← نصر یاری / یاری کردن
«اسم» نَصْرِ [5] ← نصر یاری / یاری کردن
«اسم» نَصْرُ [5] ← نصر یاری / یاری کردن
«اسم» النَّصْرُ [3] ← نصر یاری / یاری کردن
«اسم» نَصْرٌ [2] ← نصر یاری / یاری کردن
«اسم» نَصْرَانِيَّاً [1] ← نصرانی مسیحی
«فعل» نَصْرِف‌َ [1] ← صرف منصرف می کنیم
«فعل» نُصَرِّف‌ُ [4] ← صرف تبدیل می کنیم / گوناگون و مکرر بیان می کنیم
«فعل» نَصَرْنَا [2] ← نصر یاری کردیم
«فعل» نَصَرُوا [4] ← نصر یاری کردند
«اسم» نِصْفَ [2] ← نصف نصف / نیم
«اسم» نِصْف‌ُ [4] ← نصف نصف / نیم
«اسم» النِّصْف‌ُ [1] ← نصف نصف / نیم
«فعل» نُصْلِ [1] ← صلی وارد آتش می کنیم و حرارتش را می چشانیم
«فعل» نُصْلِي [2] ← صلی وارد آتش می کنیم و حرارتش را می چشانیم
«اسم» نَصُوحَاً [1] ← نصح صادقانه و خالصانه
«اسم» نَصِيبَ [3] ← نصب بهره / قسمت / سهم
«اسم» نَصِيبَاً [8] ← نصب بهره / قسمت / سهم
«اسم» نَصِيب‌ٍ [1] ← نصب بهره / قسمت / سهم
«اسم» نَصِيبُ [1] ← نصب بهره / قسمت / سهم
«اسم» نَصِيب‌ٌ [8] ← نصب بهره / قسمت / سهم
«فعل» نُصِيب‌ُ [1] ← صوب می رسانیم / فرود می آوریم
«اسم» نَصِيرَاً [13] ← نصر یاور
«اسم» نَصِيرٍ [9] ← نصر یاور
«اسم» النَّصِيرُ [2] ← نصر یاور
«اسم» نَضَّاخَتَان‌ِ [1] ← نضخ جوشان و در فوران (تثنیه)
«فعل» نَضِجَتْ [1] ← نضج بریان شد
«فعل» نَضْرِب‌ُ [3] ← ضرب می زنیم
«اسم» نَضْرَة‌َ [1] ← نضر شادابی و نشاطى كه در صورت صاحبان زندگى مرفه نمايان است‏
«اسم» نَضْرَة‌ً [1] ← نضر شادابی و نشاطى كه در صورت صاحبان زندگى مرفه نمايان است‏
«فعل» نَضْطَرُّ [1] ← ضرر وادار می کنیم
«فعل» نَضَع‌ُ [1] ← وضع می نهیم / می گذاریم / قرار می دهیم / مستقر می کنیم
«اسم» نَضِيدٌ [1] ← نضد چیده شده بر رویهم / ردیف شده بر رویهم
«فعل» نُضِيع‌ُ [3] ← ضیع ضایع می کنیم
«فعل» نَطْبَع‌ُ [2] ← طبع مُهر می زنیم
«فعل» نُطْعِم‌ُ [3] ← طعم غذا می دهیم
«اسم» النُّطْفَة‌َ [1] ← نطف نطفه
«اسم» نُطْفَة‌ً [2] ← نطف نطفه
«اسم» نُطْفَة‌ٍ [9] ← نطف نطفه
«فعل» نَطْمِس‌َ [1] ← طمس محو می کنیم
«فعل» نَطْمَع‌ُ [2] ← طمع طمع می کنیم
«فعل» نَطْوِي‌ [1] ← طوی در هم می پیچیم
«اسم» النَّطِيحَة‌ُ [1] ← نطح حيوان کشته شده به ضرب شاخ حيوان ديگر
«فعل» نُطِيع‌ُ [2] ← طوع اطاعت می کنیم
«اسم» نَظَرَ [1] ← نظر نگاه / نگریستن
«فعل» نَظَرَ [3] ← نظر نگریست
«اسم» نَظِرَة‌ٌ [1] ← نظر مهلت / مهلت دادن
«اسم» نَظْرَة‌ً [1] ← نظر نگاه / نگریستن
«فعل» نَظَل‌ُّ [1] ← ظلل مداومت می کنیم
«فعل» نَظُن‌ُّ [4] ← ظنن گمان می کنیم / بیقین می دانیم
«اسم» نِعَاجِ [1] ← نعج میش ها
«اسم» النُّعَاسَ [1] ← نعس خواب سبک / چُرت زدن
«اسم» نُعَاسَاً [1] ← نعس خواب سبک / چُرت زدن
«فعل» نَعْبُدَ [4] ← عبد پرستش می کنیم
«فعل» نَعْبُدُ [4] ← عبد پرستش می کنیم
«اسم» نَعْجَة‌ً [1] ← نعج میش
«اسم» نَعْجَۀِ [1] ← نعج میش
«اسم» نَعْجَة‌ٌ [1] ← نعج میش
«فعل» نُعْجِزَ [2] ← عجز عاجز می کنیم
«فعل» نَعِدُ [4] ← وعد وعده می دهیم
«فعل» نَعُدُّ [2] ← عدد می شماریم
«فعل» نَعُدْ [1] ← عود برمی گردیم
«فعل» نُعَذِّبُ [2] ← عذب عذاب می کنیم
«فعل» نُعَذِّبْ [1] ← عذب عذاب می کنیم
«فعل» نَعْف‌ُ [1] ← عفو عفو می کنیم / می بخشیم / گذشت می کنیم
«فعل» نَعْقِل‌ُ [1] ← عقل اندیشه می کنیم / عقل خود را بکار می گیریم
«فعل» نَعْلَم‌َ [5] ← علم می دانیم
«فعل» نَعْلَم‌ُ [8] ← علم می دانیم
«فعل» نُعَلِّمَ [1] ← علم یاد می دهیم
«فعل» نُعْلِن‌ُ [1] ← علن علنی می کنم / آشکار می گویم
«اسم» نَعْلَيْ [1] ← نعل دو کفش
«فعل» نَعَّمَ [1] ← نعم مرفه گرداند / در ناز و نعمت قرار داد
«اسم» النَّعَم‌ِ [1] ← نعم چهارپا / شتر و گاو و گوسفند
«حرف» نَعَمْ [4] بله / آری / ...
«اسم» نِعَمَ [1] ← نعم نعمت ها
«فعل» نِعِمْ [2] ← نعم خوب است / چه خوب است
«فعل» نِعْم‌َ [16] ← نعم خوب است / چه خوب است
«اسم» نَعْمَاءَ [1] ← نعم رفاه / دارایی / ناز و نعمت
«اسم» النَّعْمَة‌ِ [1] ← نعم رفاه / ناز و نعمت / بهره وری از نعمت ها
«اسم» نَعْمَة‌ٍ [1] ← نعم رفاه / ناز و نعمت / بهره وری از نعمت ها
«اسم» نِعْمَة‌َ [21] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
«اسم» نِعْمَة‌ً [5] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
«اسم» نِعْمَة‌ِ [14] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
«اسم» نِعْمَة‌ٍ [4] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
«اسم» نِعْمَة‌ُ [1] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
«اسم» نِعْمَة‌ٌ [2] ← نعم نعمت / شادمانی / احسان / حالت لذتبخش
«فعل» نُعَمِّرْ [2] ← عمر عمر طولانی می دهیم
«فعل» نَعْمَل‌َ [1] ← عمل عمل می کنیم
«فعل» نَعْمَل‌ُ [3] ← عمل عمل می کنیم
«فعل» نَعْمَل‌ْ [2] ← عمل عمل می کنیم
«فعل» نَعُودَ [1] ← عود برمی گردیم
«فعل» نُعِيدُ [3] ← عود برمی گردانیم
«اسم» نَعِيمَاً [1] ← نعم ناز و نعمت /آرامش / دارایی
«اسم» النَّعِيم‌ِ [10] ← نعم ناز و نعمت /آرامش / دارایی
«اسم» نَعِيم‌ٍ [5] ← نعم ناز و نعمت /آرامش / دارایی
«اسم» نَعِيم‌ٌ [1] ← نعم ناز و نعمت /آرامش / دارایی
«فعل» نُغَادِرْ [1] ← غدر رها و ترک می کنیم / جای می گذاریم
«فعل» نُغْرِقْ [1] ← غرق غرق می کنیم
«فعل» نُغْرِيَ [1] ← غرو تشویق می کنیم
«فعل» نَغْفِرْ [2] ← غفر می آمرزیم
«اسم» النَّفَاثَات‌ِ [1] ← نفث زنان (ساحر) دمنده
«اسم» نَفَادٍ [1] ← نفد پایان / تمام شدن
«اسم» نِفَاقَاً [2] ← نفق نفاق و دورویی / منافق شدن
«اسم» النِّفَاق‌ِ [1] ← نفق نفاق و دورویی / منافق شدن
«فعل» نَفْتِنَ [2] ← فتن به فتنه می اندازیم/ به بلا و آزمایش مبتلا می کنیم
«اسم» نَفْحَة‌ٌ [1] ← نفح یک وزش باد / اندک
«فعل» نَفَخ‌َ [1] ← نفخ دمید
«فعل» نُفِخ‌َ [7] ← نفخ دمیده شد
«فعل» نَفَخْت‌ُ [2] ← نفخ دمیدم
«اسم» نَفْخَة‌ٌ [1] ← نفخ یکبار دمیده شدن
«فعل» نَفَخْنَا [2] ← نفخ دمیدیم
«فعل» نَفِدَ [1] ← نفد تمام شد
«فعل» نَفِدَتْ [1] ← نفد تمام شد
«فعل» نَفَرَ [1] ← نفر بسرعت رفت / بسرعت حرکت کرد / کوچ کرد
«اسم» نَفَرَاً [2] ← نفر نفرات / جماعت 3 تا 10 مرد / قوم و خویش انسان
«اسم» نَفَرٌ [1] ← نفر نفرات / جماعت 3 تا 10 مرد/ قوم و خویش انسان
«فعل» نَفْرُغ‌ُ [1] ← فرغ قصد می کنیم / می پردازیم
«فعل» نُفَرِّق‌ُ [3] ← فرق پراکنده می کنیم
«اسم» نَفْسَ [12] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«اسم» النَّفْس‌َ [6] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«اسم» نَفْسَاً [14] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«اسم» نَفْسِ [51] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«اسم» النَّفْس‌ِ [2] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«اسم» نَفْس‌ٍ [36] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«اسم» نَفْسُ [3] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«اسم» النَّفْس‌ُ [1] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«اسم» نَفْس‌ٌ [15] ← نفس خود / روح / بدن / جسد/ شخص / خون / چشم
«فعل» نُفْسِدَ [1] ← فسد فساد می کنیم
«فعل» نَفَشَتْ [1] ← نفش در شب چرید
«فعل» نُفَصِّل‌ُ [6] ← فصل شرح و توضیح می دهیم/ روشن می کنیم/ فاصله بین اجزای در هم ایجاد می کنیم
«فعل» نُفَضِّل‌ُ [1] ← فضل ترجیح می دهیم / برتر می گردانیم
«فعل» نَفَعَ [1] ← نفع سود رساند
«اسم» نَفْعَاً [9] ← نفع نفع / سود / سود رساندن / استفاده / نیکی
«اسم» نَفْعِ [2] ← نفع نفع / سود / سود رساندن / استفاده / نیکی
«فعل» نَفَعَتْ [1] ← نفع سود رساند
«فعل» نَفْعَل‌َ [1] ← فعل انجام می دهیم / عمل می کنیم
«فعل» نَفْعَل‌ُ [2] ← فعل انجام می دهیم / عمل می کنیم
«اسم» نَفَقَاً [1] ← نفق تونل
«اسم» نَفَقَاتُ [1] ← نفق خرج کردن ها/ خرجی ها / پول های خرج شده
«اسم» نَفَقَة‌ً [1] ← نفق خرج کردن / خرجی / پول خرج شده
«اسم» نَفَقَةٍ [1] ← نفق خرج کردن / خرجی / پول خرج شده
«فعل» نَفْقِدُ [1] ← فقد گم می کنیم / از دست می دهیم
«فعل» نَفْقَهُ [1] ← فقه می فهمیم / دانا و آگاه می شویم
«اسم» نُفُورَاً [4] ← نفر نفرت / رمیدن
«اسم» نُفُورٍ [1] ← نفر نفرت / رمیدن
«اسم» نُفُوسِ [1] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
«اسم» النُّفُوس‌ُ [1] ← نفس خودها / روح ها / بدن ها / جسدها / اشخاص / خون ها / چشم ها
«اسم» نَفِيرَاً [1] ← نفر نفرات / جماعت کمتر از 10 مرد
«فعل» نُقَاتِل‌َ [1] ← قتل می جنگیم
«فعل» نُقَاتِل‌ْ [1] ← قتل می جنگیم
«اسم» نَقْبَاً [1] ← نقب سوراخ / شکاف
«فعل» نَقَّبُوا [1] ← نقب سیر کردند / دنبال پناهگاه گشتند
«فعل» نَقْتَبِسْ [1] ← قبس شعله می گیریم
«فعل» نُقَتِّل‌ُ [1] ← قتل عده زیادی را می کُشیم
«فعل» نَقْدِرَ [1] ← قدر سخت می گیریم / در تنگنا می گذاریم
«فعل» نُقَدِّس‌ُ [1] ← قدس تقدیس می کنیم / منزه می دانیم
«فعل» نَقْذِف‌ُ [1] ← قذف می اندازیم / پرتاب می کنیم
«فعل» نُقِرَ [1] ← نقر دمیده شد / کوبیده شد
«فعل» نُقِرُّ [1] ← قرر ماندگار می کنیم
«فعل» نَقْرَأُ [1] ← قرا می خوانیم
«فعل» نُقْرِئُ [1] ← قرا بخواندن وا می داریم
«فعل» نَقُصَّ [1] ← قصص نقل می کنیم / روایت می کنیم
«فعل» نَقُص‌ُّ [6] ← قصص نقل می کنیم / روایت می کنیم
«اسم» نَقْص‌ٍ [2] ← نقص نقص / کم شدن / نقصان
«فعل» نَقْصُصْ [2] ← قصص نقل می کنیم / روایت می کنیم
«اسم» نَقْضِ [2] ← نقض نقض / نقض کردن / شکستن
«فعل» نَقَضَتْ [1] ← نقض باز کرد و گسلاند
«اسم» نَقْعَاً [1] ← نقع گرد و غبار
«فعل» نَقْعُدُ [1] ← قعد می نشینیم
«فعل» نُقَلِّب‌ُ [2] ← قلب واژگون می کنیم / می گردانیم
«فعل» نَقَمُوا [2] ← نقم انتقام گرفتند
«فعل» نَقُول‌َ [2] ← قول می گوییم
«فعل» نَقُول‌ُ [10] ← قول می گوییم
«اسم» نَقِيبَاً [1] ← نقب پیشوا / سرپرست / رئیس
«اسم» نَقِيرَاً [2] ← نقر مقدار اندكى كه مرغ آن را با منقار خود از زمين بر مى ‏دارد
«فعل» نُقَيِّضْ [1] ← قیض مقدر می کنیم / نزد می آوریم / می گماریم
«فعل» نُقِيم‌ُ [1] ← قوم اقامه می کنیم
«فعل» نَك‌ُ [2] ← کون می باشیم
«اسم» النِّكَاح‌َ [1] ← نکح ازدواج / ازدواج کردن
«اسم» نِكَاحَاً [2] ← نکح ازدواج / ازدواج کردن
«اسم» النِّكَاح‌ِ [2] ← نکح ازدواج / ازدواج کردن
«اسم» نَكَال‌َ [1] ← نکل مجازات عبرت آموز
«اسم» نَكَالاً [2] ← نکل مجازات عبرت آموز
«فعل» نَكْتُب‌ُ [3] ← کتب می نویسیم / مقرر می کنیم / واجب می کنیم
«فعل» نَكْتَل‌ْ [1] ← کیل سهمیه و پیمانه می گیریم
«فعل» نَكْتُم‌ُ [1] ← کتم کتمان می کنیم
«فعل» نَكَث‌َ [1] ← نکث شکست / بهم زد
«فعل» نَكَثُوا [2] ← نکث شکستند / بهم زدند
«فعل» نَكَح‌َ [1] ← نکح ازدواج کرد
«فعل» نَكَحْتُمْ‌ [1] ← نکح ازدواج کردید
«اسم» نَكِدَاً [1] ← نکد کم و بی سود
«فعل» نُكَذِّب‌َ [1] ← کذب تکذیب می کنیم
«فعل» نُكَذِّب‌ُ [1] ← کذب تکذیب می کنیم
«فعل» نَكِرَ [1] ← نکر نشناخت
«اسم» نُكُرٍ [1] ← نکر زشت و ناپسند / ناشناخته / ناخوشایند / شدید و سخت
«اسم» نُكْرَاً [3] ← نکر زشت و ناپسند / ناشناخته / ناخوشایند / شدید و سخت
«فعل» نَكِّرُوا [1] ← نکر ناشناس کنید / نامعلوم کنید
«فعل» نَكْسُوا [1] ← کسو می پوشانیم
«فعل» نُكِسُوا [1] ← نکس از خواری بزیر افکنده شدند
«فعل» نَكَص‌َ [1] ← نکص بقهقرا بازگشت
«فعل» نَكْفُرَ [1] ← کفر کافر می شویم / کفران می کنیم
«فعل» نَكْفُرُ [1] ← کفر کافر می شویم / کفران می کنیم
«فعل» نُكَفِّرَ [1] ← کفر می پوشانیم / می بخشیم
«فعل» نُكَفِّرْ [1] ← کفر می پوشانیم / می بخشیم
«فعل» نُكَلِّف‌ُ [3] ← کلف تکلیف می کنیم / مکلف می کنیم
«فعل» نُكَلِّم‌ُ [1] ← کلم سخن می گوییم
«فعل» نَكُنْ [4] ← کون می باشیم
«فعل» نَكُون‌َ [12] ← کون می باشیم
«اسم» نَكِيرِ [4] ← نکر عذاب / مجازات / کیفر
«اسم» نَكِيرٍ [1] ← نکر قدرت انکار
«فعل» نُلْزِمُ [1] ← لزم ملازم می کنیم / همراه می نماییم / واجب می کنیم
«فعل» نَلْعَب‌ُ [1] ← لعب بازی می کنیم
«فعل» نَلْعَنَ [1] ← لعن لعنت می کنیم
«فعل» نُلْقِي‌ [2] ← لقی می اندازیم / می افکنیم
«اسم» نَمَارِق‌ُ [1] ← نمرق بالش ها / پشتی ها
«فعل» نُمَتِّعُ [2] ← متع بهره مند کامل می کنیم
«فعل» نَمُدُّ [1] ← مدد می کِشیم / می گسترانیم
«فعل» نُمِدُّ [2] ← مدد کمک می کنیم / یاری می دهیم
«فعل» نُمَكِّن‌َ [1] ← مکن مسلط می گردانیم / نیرومند و تنومند می گردانیم
«فعل» نُمَكِّنْ [2] ← مکن مسلط می گردانیم / نیرومند و تنومند می گردانیم
«اسم» النَّمْل‌ِ [1] ← نمل مورچه
«اسم» النَّـمْل‌ُ [1] ← نمل مورچه
«اسم» نَمْلَة‌ٌ [1] ← نمل یک مورچه
«فعل» نُمْلِي [2] ← ملی مهلت می دهیم
«فعل» نَمُن‌َّ [1] ← منن منت می گذاریم / می بخشیم
«فعل» نَمْنَعْ [1] ← منع منع می کنیم / ممانعت می کنیم / دفاع می کنیم
«فعل» نَمُوت‌ُ [2] ← موت می میریم
«فعل» نُمِيت‌ُ [2] ← موت می میرانیم
«فعل» نَميرُ [1] ← میر آذوقه و مواد غذایی می آوریم
«اسم» نَمِيم‌ٍ [1] ← نمم سخن چینی / خبر چینی کردن
«فعل» نُنَبِّئَ [1] ← نبا خبر می دهیم / آگاه می کنیم
«فعل» نُنَبِّئُ [3] ← نبا خبر می دهیم / آگاه می کنیم
«فعل» نُنْجِ [1] ← نجو نجات می دهیم
«فعل» نُنَجِّيَ [1] ← نجو نجات می دهیم
«فعل» نُنَجِّي‌ [3] ← نجو نجات می دهیم
«فعل» نُنْجِي [1] ← نجو نجات می دهیم
«فعل» نَنْزِعَ [1] ← نزع بیرون می آوریم
«فعل» نُنَزِّل‌ُ [3] ← نزل نازل می کنیم
«فعل» نُنَزِّل‌ْ [1] ← نزل نازل می کنیم
«فعل» نُنْسِ [1] ← نسی از یاد طرف می بریم/ بفراموشی می اندازیم
«فعل» نَنْسَخ‌ْ [1] ← نسخ نسخ می کنیم / از بین می بریم / باطل می کنیم
«فعل» نَنْسِفَ [1] ← نسف الک و غربال می کنیم / می پراکنیم / بر باد می دهیم
«فعل» نَنْسَی [2] ← نسی فراموش می کنیم
«فعل» نُنْشِئَ [1] ← نشا پدید می آوریم
«فعل» نُنْشِزُ [1] ← نشز بر می داریم و بهم پیوند می دهیم
«فعل» نَنْصُرَ [1] ← نصر یاری می کنیم
«فعل» نَنْصُرُ [1] ← نصر یاری می کنیم
«فعل» نَنْظُرَ [1] ← نظر می نگریم
«فعل» نَنْظُرُ [1] ← نظر می نگریم
«فعل» نَنْظُرْ [1] ← نظر می نگریم
«فعل» نَنْقُصُ [2] ← نقص می کاهیم
«فعل» نُنَكِّسْ [1] ← نکس واژگون می کنیم / سر و ته می کنیم
«فعل» نَنْهَ [1] ← نهی نهی می کنیم
«اسم» النَّهَارَ [24] ← نهر روز
«اسم» نَهَارَاً [3] ← نهر روز
«اسم» النَّهَارِ [28] ← نهر روز
«اسم» نَهَارٍ [1] ← نهر روز
«اسم» النَّهَارُ [1] ← نهر روز
«فعل» نَهْتَدِي‌َ [1] ← هدی هدایت می شویم / راه می یابیم
«فعل» نَهْدِيَ [1] ← هدی هدایت می کنیم / براه می آوریم
«فعل» نَهْدِي [1] ← هدی هدایت می کنیم / براه می آوریم
«اسم» نَهَرَاً [1] ← نهر نهر / رود / وسعت / گشادگی
«اسم» نَهَرٍ [2] ← نهر نهر / رود / وسعت / گشادگی
«فعل» نُهْلِك‌َ [2] ← هلک هلاک می کنیم
«فعل» نُهْلِكْ [1] ← هلک هلاک می کنیم
«فعل» نَهَوْا [1] ← نهی نهی کردند
«فعل» نُهُوا [5] ← نهی نهی شدند
«فعل» نَهَی [3] ← نهی نهی کرد
«اسم» النُّهَي [2] ← نهی عقل و خرد
«فعل» نُهِيت‌ُ [2] ← نهی نهی شدم
«اسم» النَّوَاصِي [1] ← نصو جلو های سر یا زلف های جلوی سر
«اسم» نُوحَاً [10] ← نوح نوح، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم
«اسم» نُوح‌ٍ [23] ← نوح نوح، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم
«اسم» نُوح‌ُ [4] ← نوح نوح، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم
«اسم» نُوح‌ٌ [6] ← نوح نوح، نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم
«فعل» نُوحِي‌ [7] ← وحی وحی و الهام می کنیم
«فعل» نُودُوا [1] ← ندی- ندو ندا داده شدند
«فعل» نُودِي‌َ [4] ← ندی- ندو ندا داده شد
«اسم» نُورَ [4] ← نور نور / روشنایی
«اسم» النُّورَ [2] ← نور نور / روشنایی
«اسم» نُورَاً [9] ← نور نور / روشنایی
«اسم» نُورِ [6] ← نور نور / روشنایی
«اسم» النُّورِ [9] ← نور نور / روشنایی
«اسم» نُورٍ [3] ← نور نور / روشنایی
«اسم» نُورُ [4] ← نور نور / روشنایی
«اسم» النُّورُ [2] ← نور نور / روشنایی
«اسم» نُورٌ [4] ← نور نور / روشنایی
«فعل» نُورِث‌ُ [1] ← ورث ارث می دهیم
«فعل» نُوَف‌ِّ [1] ← وفی بطور کامل می دهیم
«فعل» نُوَلِّ [1] ← ولی روی می کنیم / بر می گردانیم
«فعل» نُوَلِّيَ [1] ← ولی روی می کنیم / بر می گردانیم
«فعل» نُوَلِّي‌ [1] ← ولی روی می کنیم / بر می گردانیم / متولی و مسلط می کنیم
«اسم» نَوْمَ [1] ← نوم خواب / خوابیدن
«اسم» النَّوْم‌َ [1] ← نوم خواب / خوابیدن
«اسم» نَوْم‌ٌ [1] ← نوم خواب / خوابیدن
«اسم» النُّون‌ِ [1] ← نون ماهی / با ترکیب (ذوالنون) لقب حضرت یونس پیامبر
«اسم» النَّوَي [1] ← نوی هسته
«فعل» نُيَسِّرُ [3] ← یسر میسر و ممکن می کنیم / آماده می کنیم
«اسم» نَيْلاً [1] ← نیل بدست آوردن / آنچه بدست آمده یا بدست می آید


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است