فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» الثَّابِت‌ِ [1] ← ثبت ثابت و استوار
«اسم» ثَابِت‌ٌ [1] ← ثبت ثابت و استوار
«اسم» الثَّاقِب‌ُ [1] ← ثقب نورانی و درخشان / شکافنده تاریکی ها
«اسم» ثَاقِب‌ٌ [1] ← ثقب نورانی و درخشان / شکافنده تاریکی ها
«اسم» ثَالِث‌ٍ [1] ← ثلث سوم
«اسم» ثَالِث‌ُ [1] ← ثلث سوم
«اسم» الثَّالِثَة‌َ [1] ← ثلث سوم
«اسم» ثَامِنُ [1] ← ثمن هشتم
«اسم» ثَانِي‌َ [2] ← ثنی دوم / با ترکیب (ثانی اثنین) یعنی يكى از آن دو تا / با ترکیب (ثانی عطفه) یعنی شکننده پهلو که كنايه از روگرداندن است‏
«اسم» ثَاوِيَاً [1] ← ثوی مقیم / اقامت کننده
«اسم» ثُبَات‌ٍ [1] ← ثبی جماعات متفرق / دسته های پراکنده
«فعل» ثَبِّت‌ْ [2] ← ثبت استوار کن
«فعل» ثَبَّتْنَا [1] ← ثبت استوار کردیم
«فعل» ثَبِّتُوا [1] ← ثبت استوار کنید
«فعل» ثَبَّطَ [1] ← ثبط باز داشت / سلب توفیق کرد
«اسم» ثُبُوتِ [1] ← ثبت استوارشدن
«اسم» ثُبُورَاً [4] ← ثبر ویل و هلاکت / واویلا / مرگ خواهی
«اسم» ثَجَّاجَاً [1] ← ثجج پرآب / ریزان
«اسم» الثَّرَي [1] ← ثری خاک مرطوب / مطلق خاک / شکم زمین
«اسم» ثُعْبَان‌ٌ [2] ← ثعب اژدها
«اسم» الثِّقَال‌َ [1] ← ثقل سنگین بار
«اسم» ثِقَالاً [2] ← ثقل سنگین بار
«فعل» ثَقِفْتُمْ [2] ← ثقف دست یافتید / پیروز شدید
«فعل» ثُقِفُوا [2] ← ثقف یافت شدند / مغلوب شدند
«اسم» الثَّقَلاَن‌ِ [1] ← ثقل دو گروه انس و جن
«فعل» ثَقُلَت‌ْ [4] ← ثقل سنگین شد
«اسم» ثَقِيلاً [2] ← ثقل سنگین
«اسم» ثَلاَث‌َ [3] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَث‌ِ [1] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَث‌ٍ [1] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَث‌ُ [1] ← ثلث سه
«اسم» ثُلاَث‌َ [2] ← ثلث سه سه / سه تایی
«اسم» ثَلاَثَة‌َ [3] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَثَة‌ً [1] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَثَة‌ِ [3] ← ثلث سه
«اسم» الثَّلاَثَة‌ِ [1] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَثَة‌ٍ [2] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَثَة‌ُ [1] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَثَة‌ٌ [2] ← ثلث سه
«اسم» ثَلاَثُون‌َ [1] ← ثلث سی
«اسم» ثَلاَثِين‌َ [1] ← ثلث سی
«اسم» ثُلَّة‌ٌ [3] ← ثلل یک گروه از مردم
«اسم» ثُلُثَ [1] ← ثلث یک سوم
«اسم» الثُّلُث‌ِ [1] ← ثلث یک سوم
«اسم» الثُّلُث‌ُ [1] ← ثلث یک سوم
«اسم» ثُلُثَا [1] ← ثلث دو سوم
«اسم» الثُّلُثَان‌ِ [1] ← ثلث دو سوم
«اسم» ثُلُثَي‌ِ [1] ← ثلث دو سوم
«اسم» ثَم‌َّ [4] ← ثمم آنجا / آنسو / آنطرف
«حرف» ثُم‌َّ [338] پس / سپس / پس از آن / در آنموقع / در نتیجه
«اسم» ثَمَانِي‌َ [1] ← ثمن هشت
«اسم» ثَمَانِيَة‌َ [3] ← ثمن هشت
«اسم» ثَمَانِيَة‌ٌ [1] ← ثمن هشت
«اسم» ثَمَانِين‌َ [1] ← ثمن هشتاد
«اسم» ثَمَرِ [4] ← ثمر میوه
«اسم» ثَمَرٌ [1] ← ثمر میوه
«اسم» ثَمَرَات‌ِ [1] ← ثمر میوه ها
«اسم» الثَّـمَرَات‌ِ [12] ← ثمر میوه ها
«اسم» ثَمَرَات‌ٍ [2] ← ثمر میوه ها
«اسم» ثَمَرَات‌ُ [1] ← ثمر میوه ها
«اسم» ثَمَرَة‌ٍ [1] ← ثمر میوه ای
«اسم» ثَمَنَاً [10] ← ثمن بها / قیمت / عوض جنس
«اسم» ثَمَن‌ٍ [1] ← ثمن بها / قیمت / عوض جنس
«اسم» الثُّمُن‌ُ [1] ← ثمن یک هشتم
«اسم» ثَمُودَ [16] ← ثمود ثمود، نام قوم ناسپاس حضرت صالح پیامبر
«اسم» ثَمُودُ [10] ← ثمود ثمود، نام قوم ناسپاس حضرت صالح پیامبر
«اسم» ثَواب‌َ [4] ← ثوب جزا و پاداش
«اسم» ثَوَابَاً [4] ← ثوب جزا و پاداش
«اسم» ثَوَاب‌ِ [1] ← ثوب جزا و پاداش
«اسم» الثَّوَاب‌ِ [1] ← ثوب جزا و پاداش
«اسم» ثَوَاب‌ُ [2] ← ثوب جزا و پاداش
«اسم» الثَّوَاب‌ُ [1] ← ثوب جزا و پاداش
«فعل» ثُوِّب‌َ [1] ← ثوب جزا داده شد
«اسم» ثِيَابَ [5] ← ثوب لباس ها
«اسم» ثِيَابَاً [1] ← ثوب لباس ها
«اسم» ثِيَاب‌ُ [1] ← ثوب لباس ها
«اسم» ثِيَاب‌ٌ [1] ← ثوب لباس ها
«اسم» ثَيِّبَات‌ٍ [1] ← ثیب زنان بی شوهر


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است