فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» الزَّاجِرَات‌ِ [1] ← زجر بازدارندگان
«فعل» زَادَ [8] ← زید افزود
«اسم» الزَّادِ [1] ← زود زاد و توشه
«فعل» زَادَتْ [4] ← زید افزود
«فعل» زَادُوا [3] ← زید افزودند
«اسم» الزَّارِعُون‌َ [1] ← زرع زراعت کنندگان / رویانندگان
«فعل» زَاغ‌َ [1] ← زیغ منحرف شد
«فعل» زَاغَت‌ْ [2] ← زیغ منحرف شد
«فعل» زَاغُوا [1] ← زیغ منحرف شدند
«فعل» زَالَت‌ْ [1] ← زیل با ترکیب (ما زالت) یعنی پیوسته و همواره بود
«فعل» زَالَتَا [1] ← زول نیست و نابود شدند / تکان خوردند
«اسم» زَان‌ٍ [1] ← زنی مرد زناکار
«اسم» الزَّانِي‌ [2] ← زنی مرد زناکار
«اسم» زَانِيَة‌ً [1] ← زنی زن زناکار
«اسم» الزَّانِيَة‌ُ [2] ← زنی زن زناکار
«اسم» الزَّاهِدِين‌َ [1] ← زهد بی رغبتان
«اسم» زَاهِق‌ٌ [1] ← زهق رونده / هلاک شونده
«اسم» الزَّبَانِيَة‌َ [1] ← زبن فرشتگان موكل بر آتش‏ دوزخ
«اسم» زَبَدَاً [1] ← زبد كف جوشان و كثافتى است كه روى مايع جوشيده مى‏نشيند
«اسم» الزَّبَدُ [1] ← زبد كف جوشان و كثافتى است كه روى مايع جوشيده مى‏نشيند
«اسم» زَبَدٌ [1] ← زبد كف جوشان و كثافتى است كه روى مايع جوشيده مى‏نشيند
«اسم» زُبَرَ [1] ← زبر قطعات
«اسم» زُبُرَاً [1] ← زبر کتاب ها
«اسم» زُبُرِ [1] ← زبر کتاب ها
«اسم» الزُّبُرِ [5] ← زبر کتاب ها
«اسم» زَبُورَاً [2] ← زبر زبور به معنی مکتوب، نام کتاب وحی حضرت داود نبی
«اسم» الزَّبُورِ [1] ← زبر زبور به معنی مکتوب، نام کتاب وحی حضرت داود نبی
«اسم» زُجَاجَة‌ٍ [1] ← زجج شیشه / حباب
«اسم» الزُّجَاجَة‌ُ [1] ← زجج شیشه / حباب
«اسم» زَجْرَاً [1] ← زجر بازداشتن
«اسم» زَجْرَة‌ٌ [2] ← زجر فریاد / طرد
«فعل» زُحْزِح‌َ [1] ← زحزح دور کرده شد
«اسم» زَحْفَاً [1] ← زحف غلتيدن و روى زمين كشيدن / به لشكركشى و حركت يك لشكر انبوه هم از اين جهت كه از دور چنين به نظر مى ‏رسد كه روى زمين مى‏غلتند و پيش می ‏آيند، زحف گفته مى‏شود
«اسم» زُخْرُف‌َ [2] ← زخرف زینت / بهجت / طلا / آرايشى كه آدمى را به اشتباه بيندازد
«اسم» زُخْرُفَاً [1] ← زخرف زینت / بهجت / طلا / آرايشى كه آدمى را به اشتباه بيندازد
«اسم» زُخْرُف‌ٍ [1] ← زخرف زینت / بهجت / طلا / آرايشى كه آدمى را به اشتباه بيندازد
«فعل» زِدْ [3] ← زید بیافزای
«فعل» زِدْنَا [3] ← زید افزودیم
«اسم» زَرَابِي‌ُّ [1] ← زرب فرش هاى عالى خواب‏دار كه هم نرم و راحت است، و هم گرانبها و پر قيمت‏
«اسم» الزُّرَّاع‌َ [1] ← زرع زراعت کنندگان / رویانندگان
«فعل» زُرْتُمْ‌ [1] ← زور دیدن کردید
«اسم» الزَّرْع‌َ [2] ← زرع زراعت / کاشتن
«اسم» زَرْعَاً [3] ← زرع زراعت / کاشتن
«اسم» زَرْع‌ٍ [2] ← زرع زراعت / کاشتن
«اسم» زَرْع‌ٌ [1] ← زرع زراعت / کاشتن
«اسم» زُرْقَاً [1] ← زرق کبود / نابینا
«اسم» زُرُوع‌ٍ [2] ← زرع زراعت ها / کاشتن ها
«فعل» زَعَم‌َ [1] ← زعم گمان کرد / پنداشت
«اسم» زَعْمِ [2] ← زعم گمان / پندار
«فعل» زَعَمْت‌َ [1] ← زعم گمان کردی / پنداشتی
«فعل» زَعَمْتُمْ‌ [6] ← زعم گمان کردید / پنداشتید
«اسم» زَعِيم‌ٌ [2] ← زعم سرپرست / پیشوا / ضامن
«اسم» زَفِيرَاً [1] ← زفر نفس کشیدن شدید
«اسم» زَفِيرٌ [2] ← زفر نفس کشیدن شدید
«اسم» الزَّقُّوم‌ِ [2] ← زقم نام درختى است كه برگهايى كوچك و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را بكنند در محل كنده شده شيرى بيرون مى‏ آيد كه به هر جا از بدن آدمى برسد آنجا ورم مى‏ كند
«اسم» زَقُّوم‌ٍ [1] ← زقم نام درختى است كه برگهايى كوچك و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را بكنند در محل كنده شده شيرى بيرون مى‏ آيد كه به هر جا از بدن آدمى برسد آنجا ورم مى‏ كند
«اسم» الزَّكَاة‌َ [24] ← زکو زکات اموال / صدقه
«اسم» زَكَاة‌ً [2] ← زکو پاکی / طهارت
«اسم» الزَّكَاة‌ِ [5] ← زکو زکات اموال / صدقه
«اسم» زَكَاة‌ٍ [1] ← زکو زکات اموال / صدقه
«اسم» زَكَرِيَّا [7] ← زکریا زکریا، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«فعل» زَكَي‌ [1] ← زکو پاک شد
«فعل» زَكَّی [1] ← زکو پاک کرد
«اسم» زَكِيَّاً [1] ← زکو پاکیزه / پارسا
«اسم» زَكِيَّة‌ً [1] ← زکو پاکیزه / پارسا
«فعل» زِلْتُمْ‌ [1] ← زیل با ترکیب (ما زلتم) یعنی پیوسته و همواره بودید
«اسم» زِلْزَالَ [1] ← زلزل نوسان و تكان خوردن پى در پى‏
«اسم» زِلْزَالاً [1] ← زلزل نوسان و تكان خوردن پى در پى‏
«اسم» زَلْزَلَة‌َ [1] ← زلزل زلزله
«فعل» زُلْزِلَت‌ْ [1] ← زلزل بشدت لرزید
«فعل» زُلْزِلُوا [2] ← زلزل متزلزل و مضطرب شدند / بشدت تکان خوردند
«اسم» زُلَفَاً [1] ← زلف نزدیکی ها
«اسم» زُلْفَة‌ً [1] ← زلف نزدیک
«اسم» زُلْفَي‌ [4] ← زلف مقام و منزلت
«اسم» زَلَقَاً [1] ← زلق زمين صاف و هموارى كه نه گياه در آن باشد نه چيز ديگر
«فعل» زَلَلْتُمْ‌ [1] ← زلل لغزیدید
«اسم» زُمَرَاً [2] ← زمر دسته دسته
«اسم» زَمْهَرِيرَاً [1] ← زمهر سرمای شدید
«اسم» زَنْجَبِيلاً [1] ← زنجبیل زنجبیل
«فعل» زِنُوا [2] ← وزن وزن کنید
«اسم» الزِّنَي‌ [1] ← زنی زنا / زنا کردن
«اسم» زَنِيم‌ٍ [1] ← زنم بی اصل و نسب
«اسم» زَهْرَة‌َ [1] ← زهر شکوفه / زینت و بهجت
«فعل» زَهَق‌َ [1] ← زهق نابود شد / هلاک شد
«اسم» زَهُوقَاً [1] ← زهق نابود شونده / هلاک شونده
«اسم» زَوَال‌ٍ [1] ← زول زوال / نابودی
«اسم» زَوْجَ [5] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
«اسم» زَوْجَاً [1] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
«اسم» زَوْجِ [3] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
«اسم» زَوْج‌ٍ [6] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
«اسم» زَوْجُ [2] ← زوج همسر / همنشین/ جفت هر چیز
«اسم» زَوْجَان‌ِ [1] ← زوج دو جفت
«اسم» زَوْجَيْن‌ِ [4] ← زوج دو جفت
«اسم» الزَّوْجَيْن‌ِ [2] ← زوج دو جفت
«اسم» الزُّورَ [1] ← زور باطل / دروغ / مجلس طرب و آواز خوانی
«اسم» زُورَاً [2] ← زور باطل / دروغ / مجلس طرب و آواز خوانی
«اسم» الزُّورِ [1] ← زور باطل / دروغ / مجلس طرب و آواز خوانی
«فعل» زُوِّجَت‌ْ [1] ← زوج جفت گردید
«فعل» زَوَّجْنَا [3] ← زوج بهمسری درآوردیم
«اسم» زِيَادَة‌ٌ [2] ← زید افزایش / فزونی
«اسم» زَيْتُ [1] ← زیت روغن
«اسم» الزَّيْتُون‌َ [3] ← زیت زیتون
«اسم» زَيْتُونَاً [1] ← زیت زیتون
«اسم» الزَّيْتُون‌ِ [1] ← زیت زیتون
«اسم» زَيْتُونَة‌ٍ [1] ← زیت زیتون
«اسم» زَيْدٌ [1] ← زید نام فرزند خوانده پیامبر اسلام
«اسم» زَيْغ‌ٌ [1] ← زیغ انحراف
«فعل» زَيَّلْنَا [1] ← زیل جدایی انداختیم / پراکنده کردیم
«فعل» زَيَّن‌َ [7] ← زین آراسته کرد
«فعل» زُيِّن‌َ [10] ← زین آراسته شد
«فعل» زَيَّنَّا [7] ← زین آراسته کردیم
«اسم» زِينَة‌َ [7] ← زین زینت / آراستن
«اسم» زِينَة‌ً [3] ← زین زینت / آراستن
«اسم» زِينَة‌ِ [3] ← زین زینت / آراستن
«اسم» الزِّينَة‌ِ [1] ← زین زینت / آراستن
«اسم» زِينَة‌ٍ [2] ← زین زینت / آراستن
«اسم» زِينَة‌ُ [2] ← زین زینت / آراستن
«اسم» زِينَة‌ٌ [1] ← زین زینت / آراستن
«فعل» زَيَّنُوا [1] ← زین آراسته کردند


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است