فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» خَائِبِين‌َ [1] ← خیب ناامیدان / ناکامان
«اسم» الْخَائِضِين‌َ [1] ← خوض فرورفتگان در سرگرمی های باطل
«اسم» خَائِفَاً [2] ← خوف ترسان
«اسم» خَائِفِين‌َ [1] ← خوف ترسان ها
«اسم» خَائِنَة‌َ [1] ← خون خائن / خیانتکار
«اسم» خَائِنَة‌ٍ [1] ← خون خائن / خیانتکار / خیانت کردن
«اسم» الْخَائِنِين‌َ [3] ← خون خائنین / خیانتکاران
«فعل» خَاب‌َ [4] ← خیب ناامید شد / زیان کرد / هلاک شد
«اسم» خَاتَم‌َ [1] ← ختم خاتم / مُهر / پایان هر چیز
«اسم» خَادِعُ [1] ← خدع خدعه کننده / مکر کننده / فریب دهنده
«اسم» خَارِج‌ٍ [1] ← خرج بیرون آمده
«اسم» خَارِجِين‌َ [2] ← خرج بیرون آمدگان
«اسم» خَازِنِين‌َ [1] ← خزن انبار کنندگان / ذخیره کنندگان
«اسم» خَاسِئَاً [1] ← خسا خسته و ناتوان / نارسا در دیدن
«اسم» خَاسِئِين‌َ [2] ← خسا رانده شدگان / طرد شدگان و ذلیلان
«اسم» خَاسِرَة‌ٌ [1] ← خسر زیانکار / بازنده
«اسم» خَاسِرُون‌َ [3] ← خسر زیانکاران / بازندگان
«اسم» الْخَاسِرُون‌َ [11] ← خسر زیانکاران / بازندگان
«اسم» خَاسِرِين‌َ [5] ← خسر زیانکاران / بازندگان
«اسم» الْخَاسِرِين‌َ [13] ← خسر زیانکاران / بازندگان
«اسم» خَاشِعَاً [1] ← خشع خاشع و فروتن
«اسم» الْخَاشِعَات‌ِ [1] ← خشع زنان خاشع و فروتن
«اسم» خَاشِعَة‌ً [3] ← خشع خشک در اثر نیامدن باران / فروافتاده
«اسم» خَاشِعَة‌ٌ [2] ← خشع فرو افتاده / ذلیل و شرمسار
«اسم» خَاشِعُون‌َ [1] ← خشع خاشعین و فروتنان
«اسم» خَاشِعِين‌َ [3] ← خشع خاشعان و فروتنان / شرمساران
«اسم» الْخَاشِعِين‌َ [2] ← خشع مردان خاشع و فروتن / خاشعان
«اسم» خَاصَّة‌ً [1] ← خصص فقط و تنها / مخصوص / ویژه
«اسم» خَاضِعِين‌َ [1] ← خضع متواضعان / فروتنان
«فعل» خَاضُوا [1] ← خوض در سرگرمی های باطل فرو رفتند
«اسم» الْخَاطِئَة‌ِ [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
«اسم» خَاطِئَة‌ٍ [1] ← خطا خطا کار / گناهکار / منحرف
«اسم» الْخَاطِئُون‌َ [1] ← خطا خطا کاران / گناهکاران / منحرفان
«اسم» خَاطِئِين‌َ [3] ← خطا خطا کاران / گناهکاران / منحرفان
«اسم» الْخَاطِئِين‌َ [1] ← خطا خطا کاران / گناهکاران / منحرفان
«فعل» خَاطَبَ [1] ← خطب سخن گفت / مخاطب کرد
«فعل» خَاف‌َ [6] ← خوف ترسید
«فعل» خَافَت‌ْ [1] ← خوف ترسید
«اسم» خَافِضَة‌ٌ [1] ← خفض پایین آورنده
«فعل» خَافُوا [1] ← خوف ترسیدند
«فعل» خَافُوا [1] ← خوف بترسید
«اسم» خَافِيَة‌ٌ [1] ← خفی مخفی / پنهان
«اسم» خَالِ [1] ← خول دایی
«اسم» خَالاَتِ [2] ← خول خاله ها
«اسم» خَالاَتُ [1] ← خول خاله ها
«اسم» خَالِدَاً [3] ← خلد جاودان / پایدار
«اسم» خَالِدٌ [1] ← خلد جاودان / پایدار
«اسم» خَالِدُون‌َ [24] ← خلد جاودانان / پایداران
«اسم» الْخَالِدُون‌َ [1] ← خلد جاودانان / پایداران
«اسم» خَالِدَيْن‌ِ [1] ← خلد جاودانان / پایداران
«اسم» خَالِدِين‌َ [43] ← خلد جاودانان / پایداران
«اسم» الْخَالِدِين‌َ [1] ← خلد جاودانان / پایداران
«اسم» خَالِصَاً [1] ← خلص خالص / برگزیده
«اسم» الْخَالِص‌ُ [1] ← خلص خالص / برگزیده
«اسم» خَالِصَة‌ً [3] ← خلص خالص / برگزیده
«اسم» خَالِصَة‌ٍ [1] ← خلص خالص / برگزیده
«اسم» خَالِصَة‌ٌ [1] ← خلص خالص / برگزیده
«اسم» الْخَالِفِين‌َ [1] ← خلف متخلفان / مخالفان
«اسم» خَالِق‌ٍ [1] ← خلق خالق / آفریننده
«اسم» خَالِق‌ُ [4] ← خلق خالق / آفریننده
«اسم» الْخَالِق‌ُ [1] ← خلق خالق / آفریننده
«اسم» خَالِق‌ٌ [2] ← خلق خالق / آفریننده
«اسم» الْخَالِقُون‌َ [2] ← خلق خالق ها / آفرینندگان
«اسم» الْخَالِقِين‌َ [2] ← خلق خالق ها / آفرینندگان
«اسم» الْخَالِيَة‌ِ [1] ← خلو گذشته
«اسم» خَامِدُون‌َ [1] ← خمد خاموشان از سر و صدا و جنب و جوش‏
«اسم» خَامِدِين‌َ [1] ← خمد خاموشان از سر و صدا و جنب و جوش‏
«اسم» الْخَامِسَة‌َ [1] ← خمس پنجم
«اسم» الْخَامِسَة‌ُ [1] ← خمس پنجم
«فعل» خَانَتَا [1] ← خون خیانت کردند
«فعل» خَانُوا [1] ← خون خیانت کردند
«اسم» خَاوِيَة‌ً [1] ← خوی خالی / ویران
«اسم» خَاوِيَة‌ٍ [1] ← خوی خالی / ویران
«اسم» خَاوِيَة‌ٌ [3] ← خوی خالی / ویران
«اسم» الْخَبْءَ [1] ← خبا پنهان و نهفته
«اسم» الْخَبَائِث‌َ [2] ← خبث خبیث ها / پلیدها
«اسم» خَبَالاً [2] ← خبل شر و فساد
«فعل» خَبَت‌ْ [1] ← خبو سرد شد / خاموش شد
«فعل» خَبُث‌َ [1] ← خبث پلید و خبیث شد
«اسم» خَبَرٍ [2] ← خبر خبر / اطلاع / آگاهی
«اسم» خُبْرَاً [2] ← خبر علم و اطلاع
«اسم» خُبْزَاً [1] ← خبز نان
«اسم» الْخَبِيث‌َ [5] ← خبث خبیث / پلید
«اسم» الْخَبِيث‌ِ [1] ← خبث خبیث / پلید
«اسم» الْخَبِيث‌ُ [1] ← خبث خبیث / پلید
«اسم» الْخَبِيثَات‌ِ [1] ← خبث خبیث ها / پلیدها / زنان پلید
«اسم» الْخَبِيثَات‌ُ [1] ← خبث خبیث ها / پلیدها / زنان پلید
«اسم» خَبِيثَة‌ٍ [2] ← خبث خبیث / پلید
«اسم» الْخَبِيثُون‌َ [1] ← خبث خبیث ها / پلیدها / مردان پلید
«اسم» الْخَبِيثِين‌َ [1] ← خبث خبیث ها / پلیدها / مردان پلید
«اسم» خَبِيرَاً [12] ← خبر دانا / مطّلع / آگاه
«اسم» خَبِيرٍ [2] ← خبر دانا / مطّلع / آگاه
«اسم» الْخَبِيرُ [6] ← خبر دانا / مطّلع / آگاه
«اسم» خَبِيرٌ [25] ← خبر دانا / مطّلع / آگاه
«اسم» خَتَّارٍ [1] ← ختر بسیار مکر و حیله کننده
«اسم» خِتَامُ [1] ← ختم وسیله مُهر زدن / پایان / سرانجام
«فعل» خَتَم‌َ [3] ← ختم مُهر نهاد
«اسم» خَدَّ [1] ← خدد چهره / رخسار
«فعل» خُذْ [9] ← اخذ بگیر
«فعل» خُذُوا [13] ← اخذ بگیرید
«اسم» خَذُولاً [1] ← خذل بسیار خوار کننده
«فعل» خَرَّ [5] ← خرر بزمین افتاد / ناگهان سقوط کرد
«اسم» خَرَابِ [1] ← خرب خراب / ویران / ویران کردن
«اسم» خَرَاج‌ُ [1] ← خرج باج و خراج
«اسم» الْخَرَّاصُون‌َ [1] ← خرص بسیار دروغگویان
«فعل» خَرَج‌َ [3] ← خرج خارج شد / بیرون آمد
«اسم» خَرْجَاً [2] ← خرج خرجی
«فعل» خَرَجْت‌َ [2] ← خرج خارج شدی / بیرون آمدی
«فعل» خَرَجْتُمْ‌ [1] ← خرج خارج شُدید / بیرون آمدید
«فعل» خَرَجْن‌َ [1] ← خرج خارج شدند / بیرون آمدند
«فعل» خَرَجْنَا [1] ← خرج خارج شدیم / بیرون آمدیم
«فعل» خَرَجُوا [5] ← خرج خارج شدند / بیرون آمدند
«اسم» خَرْدَل‌ٍ [2] ← خردل خردل، گياهى داراى دانه سياه بسيار كوچكى است و ضرب المثل در كوچكى و حقارت مى‏ باشد
«اسم» الْخُرْطُوم‌ِ [1] ← خرطم خرطوم / بینی
«فعل» خَرَقَ [1] ← خرق سوراخ کرد
«فعل» خَرَقْتَ [1] ← خرق سوراخ کردی
«فعل» خَرَقُوا [1] ← خرق بدروغ و از روی حماقت و کم عقلی جعل کردند
«فعل» خَرُّوا [3] ← خرر بزمین افتادند / ناگهان سقوط کردند
«اسم» الْخُرُوج‌َ [1] ← خرج خارج شدن / بیرون آمدن
«اسم» الْخُرُوج‌ِ [2] ← خرج خارج شدن / بیرون آمدن
«اسم» خُرُوج‌ٍ [1] ← خرج خارج شدن / بیرون آمدن
«اسم» الْخُرُوج‌ُ [1] ← خرج خارج شدن / بیرون آمدن
«اسم» خَزَائِن‌َ [1] ← خزن خزانه ها / گنجینه ها
«اسم» خَزَائِن‌ِ [1] ← خزن خزانه ها / گنجینه ها
«اسم» خَزَائِن‌ُ [6] ← خزن خزانه ها / گنجینه ها
«اسم» خَزَنَة‌ِ [1] ← خزن نگهبانان
«اسم» خَزَنَۀُ [3] ← خزن نگهبانان
«اسم» الْخِزْي‌َ [2] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
«اسم» خِزْي‌ِ [1] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
«اسم» الْخِزْي‌ِ [2] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
«اسم» الْخِزْي‌ُ [1] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
«اسم» خِزْي‌ٌ [5] ← خزی خواری / رسوایی / خوارشدن
«اسم» خَسَارَاً [3] ← خسر زیان / زیان کردن
«فعل» خَسِرَ [7] ← خسر زیان کرد / گمراه و نابود شد
«اسم» خُسْرَاً [1] ← خسر زیان / زیان کردن
«اسم» خُسْرٍ [1] ← خسر زیان / زیان کردن
«اسم» خُسْرَانَاً [1] ← خسر زیان / زیان کردن
«اسم» الْخُسْرَان‌ُ [2] ← خسر زیان / زیان کردن
«فعل» خَسِرُوا [8] ← خسر زیان کردند / گمراه و نابود شدند
«فعل» خَسَف‌َ [2] ← خسف فرو بُرد / بی نور شد / پنهان و پوشیده کرد
«فعل» خَسَفْنَا [2] ← خسف فرو بُردیم / پنهان و پوشیده کردیم
«اسم» خُشُب‌ٌ [1] ← خشب چوب ها / تخته ها
«اسم» خُشَّعَاً [1] ← خشع فروافتاده
«فعل» خَشَعَت‌ْ [1] ← خشع خاشع و خاموش شد
«اسم» خُشُوعَاً [1] ← خشع خشوع و فروتنی / خشوع کردن
«فعل» خَشِي‌َ [4] ← خشی ترسید
«فعل» خَشِيتُ [1] ← خشی ترسیدم
«اسم» خَشْيَة‌َ [2] ← خشی ترس / ترسیدن
«اسم» خَشْيَة‌ً [1] ← خشی ترس / ترسیدن
«اسم» خَشْيَة‌ِ [5] ← خشی ترس / ترسیدن
«فعل» خَشِينَا [1] ← خشی ترسیدیم
«اسم» خَصَاصَة‌ٌ [1] ← خصص فقر و نیاز
«اسم» الْخِصَام‌ِ [2] ← خصم دشمنان / بدخواهان / ستیزه کنندگان / مخاصمه و مجادله کردن
«اسم» الْخَصْم‌ِ [1] ← خصم هر یک از طرفین دعوا / مخاصمه کننده
«اسم» خَصْمان‌ِ [2] ← خصم دو دشمن / دو مخاصمه کننده
«اسم» خَصِمُون‌َ [1] ← خصم دشمنی کنندگان / دفاع کنندگان
«اسم» خَصِيمَاً [1] ← خصم دشمنی کننده / دفاع کننده
«اسم» خَصِيم‌ٌ [2] ← خصم دشمنی کننده / دفاع کننده
«فعل» خُضْتُمْ‌ [1] ← خوض در سرگرمی های باطل فرو رفتید
«اسم» خَضِرَاً [1] ← خضر ساقه ها و شاخه های سبز
«اسم» خُضْرَاً [1] ← خضر سبز (جمع)
«اسم» خُضْرٍ [3] ← خضر سبز (جمع)
«اسم» خُضْرٌ [1] ← خضر سبز (جمع)
«اسم» خَطَأً [2] ← خطا خطا و اشتباهی / غیرعمد
«اسم» خِطْأً [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
«اسم» خِطَابَاً [1] ← خطب سخن رویاروی / فصاحت و سخنوری / قضاوت کردن از روی دلیل
«اسم» الْخِطَاب‌ِ [2] ← خطب سخن رویاروی / فصاحت و سخنوری / قضاوت کردن از روی دلیل
«اسم» خَطَايَا [5] ← خطا خطاها و گناهان / انحرافات
«اسم» خَطْبُ [5] ← خطب حال / شأن / پیش آمد / خطابه خواندن
«اسم» خِطْبَة‌ِ [1] ← خطب خواستگاری / خطبه خواندن
«فعل» خَطِف‌َ [1] ← خطف استراق سمع کرد / بسرعت ربود
«اسم» الْخَطْفَة‌َ [1] ← خطف یک لحظه استراق سمع کردن / یک لحظه ربودن
«اسم» خُطُوَات‌ِ [5] ← خطو گام ها / قدم ها
«اسم» خَطِيئَاتِ [2] ← خطا خطاها و گناهان / انحرافات
«اسم» خَطِيئَة‌ً [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
«اسم» خَطِيئَۀِ [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
«اسم» خَطِيئَۀُ [1] ← خطا خطا و گناه / انحراف
«اسم» خِفَافَاً [1] ← خفف سبکباران / پیاده روان
«فعل» خَفَّت‌ْ [3] ← خفف سبک شد
«فعل» خِفْت‌ِ [1] ← خوف ترسیدی
«فعل» خِفْت‌ُ [2] ← خوف ترسیدم
«فعل» خِفْتُمْ‌ [7] ← خوف ترسیدید
«فعل» خَفَّف‌َ [1] ← خفف تخفیف داد / سبک کرد
«اسم» خَفِيَّاً [1] ← خفی پنهان / مخفی
«اسم» خَفِي‌ٍّ [1] ← خفی پنهان / مخفی
«اسم» خُفْيَة‌ً [2] ← خفی پنهانی / مخفیانه
«اسم» خَفِيفَاً [1] ← خفف سبک
«فعل» خَلاَ [2] ← خلو خلوت کرد
«اسم» خَلائِف‌َ [4] ← خلف جانشینان
«اسم» خِلاَف‌َ [2] ← خلف مخالفت کردن / پشت سر
«اسم» خِلاَف‌ٍ [4] ← خلف بر خلاف هم / مخالف یکدیگر
«اسم» خَلاَق‌َ [1] ← خلق بهره فراوان از خوبی ها
«اسم» خَلاقِ [3] ← خلق بهره فراوان از خوبی ها
«اسم» خَلاَق‌ٍ [2] ← خلق بهره فراوان از خوبی ها
«اسم» الْخَلاَّق‌ُ [2] ← خلق بسیار خلق کننده / بسیار آفریننده
«اسم» خِلاَل‌َ [5] ← خلل بین / میان
«اسم» خِلاَلِ [2] ← خلل بین / میان
«اسم» خِلال‌ٌ [1] ← خلل بین / میان
«فعل» خَلَت‌ْ [15] ← خلو درگذشت
«اسم» خُلَّة‌ٌ [1] ← خلل دوستی
«اسم» الْخُلْدَ [1] ← خلد جاودانه / دائمی
«اسم» الْخُلْدِ [5] ← خلد جاودانه / دائمی
«فعل» خَلَصُوا [1] ← خلص کناره گرفتند
«اسم» الْخُلَطَاءِ [1] ← خلط شریکان / همنشینان
«فعل» خَلَطُوا [1] ← خلط مخلوط کردند / در هم و بر هم کردند
«فعل» خَلَف‌َ [2] ← خلف جانشین شد
«اسم» خَلْفَ [11] ← خلف پشت سر / جانشین
«اسم» خَلْفِ [9] ← خلف پشت سر / جانشین
«اسم» خَلْف‌ٌ [2] ← خلف پشت سر / جانشین
«اسم» خُلَفَاءَ [3] ← خلف جانشینان
«اسم» خِلْفَة‌ً [1] ← خلف پشت سر / جانشین
«فعل» خَلَفْتُمْ [1] ← خلف جانشین شدید
«فعل» خُلِّفُوا [1] ← خلف پشت سر گذاشته شدند / واپس نهاده شدند
«فعل» خَلَق‌َ [94] ← خلق خلق کرد / آفرید
«اسم» خَلْقَ [7] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
«اسم» الْخَلْق‌َ [8] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
«اسم» خَلْقَاً [7] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
«اسم» خَلْق‌ِ [9] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
«اسم» الْخَلْق‌ِ [5] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
«اسم» خَلْق‌ٍ [9] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
«اسم» خَلْق‌ُ [5] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
«اسم» الْخَلْق‌ُ [2] ← خلق خلق / آفرینش / خلق کردن / خلقت / فطرت
«فعل» خُلِق‌َ [5] ← خلق خلق شد / آفریده شد
«اسم» خُلُق‌ٍ [1] ← خلق خلق و خوی / اخلاق / عادت
«اسم» خُلُق‌ُ [1] ← خلق خلق و خوی / اخلاق / عادت
«فعل» خَلَقْت‌َ [7] ← خلق خلق کردی / آفریدی
«فعل» خَلَقْت‌ُ [4] ← خلق خلق کردم / آفریدم
«فعل» خُلِقَت‌ْ [1] ← خلق خلق شد / آفریده شد
«فعل» خَلَقْنَا [41] ← خلق خلق کردیم / آفریدیم
«فعل» خَلَقُوا [4] ← خلق خلق کردند / آفریدند
«فعل» خُلِقُوا [1] ← خلق خلق شدند / آفریده شدند
«فعل» خَلَوْا [7] ← خلو خلوت کردند
«فعل» خَلُّوا [1] ← خلو آزاد کنید
«اسم» الْخُلُودِ [1] ← خلد جاودانگی / جاوید شدن
«اسم» خَلِيفَة‌ً [2] ← خلف جانشین
«اسم» خَلِيلاً [3] ← خلل دوست صمیمی
«اسم» خَمْرَاً [2] ← خمر خمر / می / باده / مستی آور
«اسم» الْخَمْرِ [2] ← خمر خمر / می / باده / مستی آور
«اسم» خَمْرٍ [1] ← خمر خمر / می / باده / مستی آور
«اسم» الْخَمْرُ [1] ← خمر خمر / می / باده / مستی آور
«اسم» خُمُرِ [1] ← خمر مقنعه ها / پوشش ها
«اسم» خُمُسَ [1] ← خمس یک پنجم
«اسم» خَمْسَة‌ِ [1] ← خمس پنج
«اسم» خَمْسَة‌ٍ [1] ← خمس پنج
«اسم» خَمْسَة‌ٌ [1] ← خمس پنج
«اسم» خَمْسِين‌َ [2] ← خمس پنجاه
«اسم» خَمْط‌ٍ [1] ← خمط تلخ مزه
«اسم» الْخَنَازِيرَ [1] ← خنزر خوک ها
«اسم» الْخَنَّاس‌ِ [1] ← خنس بسیار پنهانکار / بسیار مخفی شونده بعد از هر ظاهرشدن / شیطان
«اسم» الْخِنْزِيرِ [3] ← خنزر خوک
«اسم» خِنْزِيرٍ [1] ← خنزر خوک
«اسم» الْخُنَّس‌ِ [1] ← خنس ستارگان پنهان شونده در روز و بازگردنده در شب‏
«اسم» خُوَارٌ [2] ← خور آواز مخصوص گاوها
«اسم» الْخَوَالِف‌ِ [2] ← خلف متخلفان / جاماندگان
«اسم» خَوَّانَاً [1] ← خون خیانت پیشه
«اسم» خَوَّان‌ٍ [1] ← خون خیانت پیشه
«اسم» خَوْضِ [1] ← خوض فرورفتن در سرگرمی های باطل
«اسم» خَوْض‌ٍ [1] ← خوض فرورفتن در سرگرمی های باطل
«اسم» خَوْفَاً [4] ← خوف ترس / ترسیدن
«اسم» خَوْفِ [1] ← خوف ترس / ترسیدن
«اسم» الْخَوْف‌ِ [3] ← خوف ترس / ترسیدن
«اسم» خَوْف‌ٍ [2] ← خوف ترس / ترسیدن
«اسم» الْخَوْف‌ُ [2] ← خوف ترس / ترسیدن
«اسم» خَوْف‌ٌ [14] ← خوف ترس / ترسیدن
«فعل» خَوَّلَ [1] ← خول بخشید / کرامت کرد
«فعل» خَوَّلْنَا [2] ← خول بخشیدیم / کرامت کردیم
«اسم» الْخِيَاط‌ِ [1] ← خیط سوزن
«اسم» الْخِيَام‌ِ [1] ← خیم خیمه ها / سراپرده ها
«اسم» خِيَانَۀَ [1] ← خون خیانت
«اسم» خِيَانَة‌ً [1] ← خون خیانت
«اسم» خَيْرَ [4] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
«اسم» الْخَيْرَ [1] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
«اسم» خَيْرَاً [37] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
«اسم» الْخَيْرِ [11] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
«اسم» خَيْرٍ [20] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
«اسم» خَيْرُ [20] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
«اسم» الْخَيْرُ [2] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
«اسم» خَيْرٌ [81] ← خیر خیر / نیکی / هر نوع دارایی / کار خیر / بهتر و نیکوتر
«اسم» الْخَيْرَات‌ِ [8] ← خیر خیرات / نیکی ها / کارهای خیر / هر نوع دارایی
«اسم» الْخَيْرَات‌ُ [1] ← خیر خیرات / نیکی ها / کارهای خیر / هر نوع دارایی
«اسم» خَيْرَات‌ٌ [1] ← خیر نیکو زنان
«اسم» الْخِيَرَة‌ُ [2] ← خیر اختیار انتخاب
«اسم» الْخَيْط‌ِ [1] ← خیط خط / رشته
«اسم» الْخَيْط‌ُ [1] ← خیط خط / رشته
«اسم» خِيفَة‌ً [4] ← خوف در حال ترس
«اسم» خِيفَۀِ [2] ← خوف در حال ترس
«اسم» الْخَيْل‌َ [1] ← خیل اسبان / اسب سواران
«اسم» خَيْلِ [1] ← خیل اسبان / اسب سواران
«اسم» الْخَيْل‌ِ [2] ← خیل اسبان / اسب سواران
«اسم» خَيْل‌ٍ [1] ← خیل اسبان / اسب سواران


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است