فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» کَ [1141] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 7 بمعنی تو یک مرد را
«حرف» کَ [334] مثل / شبیه / ...
«حرف» ك‌َ [683] واقع در کلمات و اسمای اشاره (اولئک)(تلک)(ذانک)(ذلکَ)(هکذا)(هنالک) و (رَأیتَکَ) بمعنی خطاب
«اسم» ك‌ِ [24] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 10 بمعنی تو یک زن را
«حرف» ك‌ِ [3] واقع در اسم اشاره ذلکِ بمعنی خطاب
«اسم» كَاتِبَاً [1] ← کتب نویسنده
«اسم» كَاتِب‌ٌ [3] ← کتب نویسنده
«فعل» كَاتِبُوا [1] ← کتب قرارداد مكاتبه [قرارداد مخصوص با بردگان براى آزاد شدنشان] ببنديد
«اسم» كَاتِبُون‌َ [1] ← کتب نویسندگان
«اسم» كَاتِبِين‌َ [1] ← کتب نویسندگان
«فعل» كَادَ [2] ← کود نزدیک بود
«فعل» كَادَتْ [1] ← کود نزدیک بود
«اسم» كَادِح‌ٌ [1] ← کدح رهسپار با نهایت تلاش
«فعل» كَادُوا [5] ← کود نزدیک بود
«اسم» كَاذِبَاً [2] ← کذب دروغگو
«اسم» كَاذِب‌ٌ [2] ← کذب دروغگو
«اسم» كَاذِبَة‌ٍ [1] ← کذب دروغگو
«اسم» كَاذِبَة‌ٌ [1] ← کذب دروغگو / دروغ بودن
«اسم» كَاذِبُون‌َ [10] ← کذب دروغگویان
«اسم» الْكَاذِبُون‌َ [3] ← کذب دروغگویان
«اسم» كَاذِبِين‌َ [3] ← کذب دروغگویان
«اسم» الْكَاذِبِين‌َ [10] ← کذب دروغگویان
«اسم» كَارِهُون‌َ [6] ← کره متنفران / دوست نداران
«اسم» كَارِهِين‌َ [1] ← کره متنفران / دوست نداران
«اسم» كَأْسَاً [3] ← کاس جام پر از شراب
«اسم» كَأْس‌ٍ [3] ← کاس جام پر از شراب
«اسم» كَاشِف‌َ [2] ← کشف برطرف کننده / کنار زننده
«اسم» كَاشِفَات‌ُ [1] ← کشف برطرف کنندگان / کنار زنندگان
«اسم» كَاشِفَة‌ٌ [1] ← کشف برطرف کننده / کنار زننده
«اسم» كَاشِفُوا [1] ← کشف برطرف کنندگان / کنار زنندگان
«اسم» كَاظِمِين‌َ [1] ← کظم اندوهگینان / بازدارندگان
«اسم» الْكَاظِمِين‌َ [1] ← کظم اندوهگینان / بازدارندگان
«اسم» كَاف‌ٍ [1] ← کفی کافی / کفایت کننده
«اسم» كَافَّة‌ً [5] ← کفف همگی / همه
«اسم» كَافِرٍ [1] ← کفر کافر / بی ایمان / کفران کننده
«اسم» الْكَافِرُ [2] ← کفر کافر / بی ایمان / کفران کننده
«اسم» كَافِرٌ [2] ← کفر کافر / بی ایمان / کفران کننده
«اسم» كَافِرَة‌ٌ [1] ← کفر کافر / بی ایمان / کفران کننده
«اسم» كَافِرُون‌َ [16] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» الْكَافِرُون‌َ [20] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» كَافِرِين‌َ [9] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» الْكَافِرِين‌َ [84] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» كَافُورَاً [1] ← کافور کافور / درخت کافور
«اسم» كَالِحُون‌َ [1] ← کلح کسانی که لبهايشان طوری جمع شده و خشكيده كه ديگر دندانها را نمی پوشاند
«فعل» كَالُوا [1] ← کیل پیمانه و وزن کردند
«اسم» كَامِلَة‌ً [1] ← کمل کامل / تمام / خالی از نقص
«اسم» كَامِلَة‌ٌ [1] ← کمل کامل / تمام / خالی از نقص
«اسم» كَامِلَيْن‌ِ [1] ← کمل دو تمام / دو کامل
«حرف» كَأَنْ [9] مانند / شبیه / گویا / مثل اینکه / ...
«حرف» كَأَنَّ [31] مانند / شبیه / گویا / مثل اینکه / ...
«فعل» كَان‌َ [422] ← کون بود
«فعل» كَانَا [2] ← کون بودند
«فعل» كَانَتْ [37] ← کون بود
«فعل» كَانَتَا [3] ← کون بودند
«فعل» كَانُوا [269] ← کون بودند
«اسم» كَاهِن‌ٍ [2] ← کهن کاهن / غیبگو بر اثر ارتباط با اجنّه و شیاطین
«اسم» كَأَيِّنْ [7] ← ایی چه بسیار / چه بسا
«اسم» كَبَائِرَ [3] ← کبر گناهان بزرگ
«اسم» كُبَّارَاً [1] ← کبر بزرگ
«فعل» كُبَّتْ [1] ← کبب به رو انداخته شد
«فعل» كُبِت‌َ [1] ← کبت خوار و ذلیل شد
«فعل» كُبِتُوا [1] ← کبت خوار و ذلیل شدند
«اسم» كَبَدٍ [1] ← کبد رنج و خستگی
«فعل» كَبِّرْ [2] ← کبر بزرگ کن
«فعل» كَبُرَ [5] ← کبر بزرگ قدر شد / بزرگ و ناگوار آمد
«اسم» الْكِبَرَ [1] ← کبر سالخوردگی
«اسم» الْكِبَرِ [2] ← کبر سالخوردگی
«اسم» الْكِبَرُ [3] ← کبر سالخوردگی
«اسم» كِبْرَ [1] ← کبر قسمت عمده یک چیز
«اسم» كِبْرٌ [1] ← کبر تکبّر
«اسم» الْكُبَرِ [1] ← کبر بزرگتر
«اسم» كُبَرَاءَ [1] ← کبر بزرگان / رؤسا
«فعل» كَبُرَتْ [1] ← کبر بزرگ قدر شد / بزرگ و ناگوار آمد
«اسم» الْكُبْرَي [6] ← کبر بزرگتر
«اسم» الْكِبْرِيَاءُ [2] ← کبر عظمت / بزرگی
«فعل» كُبْكِبُوا [1] ← کبکب چند بار پشت سر هم با رو به زمين افكنده شد
«اسم» كَبِيرَاً [17] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
«اسم» الْكَبِيرِ [1] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
«اسم» كَبِيرٍ [3] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
«اسم» كَبِيرُ [4] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
«اسم» الْكَبِيرُ [7] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
«اسم» كَبِيرٌ [8] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
«اسم» كَبِيرَة‌ً [3] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
«اسم» كَبِيرَة‌ٌ [1] ← کبر بزرگ / رئیس / سنگین
«اسم» كِتَاب‌َ [12] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«اسم» الْكِتَاب‌َ [80] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«اسم» كِتَابَاً [12] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«اسم» كِتَاب‌ِ [12] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«اسم» الْكِتَاب‌ِ [88] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«اسم» كِتَاب‌ٍ [20] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«اسم» كِتَاب‌ُ [3] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«اسم» الْكِتَاب‌ُ [8] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«اسم» كِتَاب‌ٌ [20] ← کتب کتاب / نوشتن / نامه / واجب / حُکم / کتاب آسمانی
«فعل» كَتَب‌َ [8] ← کتب نوشت / مقرر کرد / واجب کرد
«فعل» كُتِب‌َ [13] ← کتب نوشته شد / مقرر شد / واجب شد
«اسم» كُتُبِ [3] ← کتب کتاب ها / نامه ها / واجب ها / حُکم ها / کتاب های آسمانی
«اسم» الْكُتُب‌ِ [1] ← کتب کتاب ها / نامه ها / واجب ها / حُکم ها / کتاب های آسمانی
«اسم» كُتُب‌ٍ [1] ← کتب کتاب ها / نامه ها / واجب ها / حُکم ها / کتاب های آسمانی
«اسم» كُتُب‌ٌ [1] ← کتب کتاب ها / نامه ها / واجب ها / حُکم ها / کتاب های آسمانی
«فعل» كَتَبَتْ [1] ← کتب نوشت / مقرر کرد / واجب کرد
«فعل» كَتَبْت‌َ [1] ← کتب نوشتی / مقرر کردی / واجب کردی
«فعل» كَتَبْنَا [6] ← کتب نوشتیم / مقرر کردیم / واجب کردیم
«فعل» كَتَم‌َ [1] ← کتم کتمان کرد
«فعل» كَثَّرَ [1] ← کثر زیاد کرد
«فعل» كَثُرَ [1] ← کثر زیاد شد
«فعل» كَثُرَتْ [1] ← کثر زیاد شد
«اسم» كَثْرَة‌ُ [2] ← کثر کثرت / زیاد بودن
«اسم» كَثِيبَاً [1] ← کثب تپه شنی
«اسم» كَثِيرَاً [46] ← کثر فراوان
«اسم» كَثِيرٍ [8] ← کثر فراوان
«اسم» كَثِيرٌ [9] ← کثر فراوان
«اسم» كَثِيرَة‌ً [4] ← کثر فراوان
«اسم» كَثِيرَة‌ٍ [3] ← کثر فراوان
«اسم» كَثِيرَة‌ٌ [4] ← کثر فراوان
«فعل» كِدْت‌َ [2] ← کود نزدیک بود
«اسم» كَدْحَاً [1] ← کدح نهایت تلاش کردن / نهایت تلاش
«فعل» كِدْنَا [1] ← کید نقشه کشیدیم/ تدبیر کردیم / چاره کردیم / کید و حیله کردیم
«اسم» الْكَذَّاب‌ُ [1] ← کذب بسیار دروغگو
«اسم» كَذَّاب‌ٌ [4] ← کذب بسیار دروغگو
«اسم» كِذَّابَاً [2] ← کذب تکذیب عجیب / انکارکردن عجیب
«فعل» كَذَب‌َ [2] ← کذب دروغ گفت
«فعل» كَذَّب‌َ [27] ← کذب تکذیب کرد
«اسم» كَذِبَاً [15] ← کذب دروغ
«اسم» الْكَذِب‌َ [13] ← کذب دروغ
«اسم» الْكَذِب‌ِ [3] ← کذب دروغ
«اسم» كَذِب‌ٍ [1] ← کذب دروغ
«اسم» كَذِبُ [1] ← کذب دروغ
«فعل» كُذِّب‌َ [2] ← کذب تکذیب شد
«فعل» كَذَبَتْ [1] ← کذب دروغ گفت
«فعل» كَذَّبَتْ [14] ← کذب تکذیب کرد
«فعل» كَذَّبْت‌َ [1] ← کذب تکذیب کردی
«فعل» كُذِّبَتْ [2] ← کذب تکذیب شد
«فعل» كَذَّبْتُمْ [4] ← کذب تکذیب کردید
«فعل» كَذَّبْنَا [1] ← کذب تکذیب کردیم
«فعل» كَذَبُوا [4] ← کذب دروغ گفتند
«فعل» كَذَّبُوا [67] ← کذب تکذیب کردند
«فعل» كُذِبُوا [1] ← کذب دروغ گفته شد
«فعل» كُذِّبُوا [1] ← کذب تکذیب شدند
«اسم» كِرَامَاً [2] ← کرم بزرگواران / ارجمندان / گرامیان / والامقامان
«اسم» كِرَام‌ٍ [1] ← کرم بزرگواران / ارجمندان / گرامیان / والامقامان
«اسم» الْكَرْب‌ِ [3] ← کرب اندوه شدید
«اسم» كَرْب‌ٍ [1] ← کرب اندوه شدید
«اسم» الْكَرَّة‌َ [1] ← کرر پیروزی / یورش / رجعت و برگشتن
«اسم» كَرَّة‌ً [3] ← کرر پیروزی / یورش / رجعت و برگشتن
«اسم» كَرَّة‌ٌ [1] ← کرر پیروزی / یورش / رجعت و برگشتن
«اسم» كَرَّتَيْن‌ِ [1] ← کرر دو باره / بار دیگر
«اسم» كُرْسِيِّ [1] ← کرس تخت
«اسم» كُرْسِيُّ [1] ← کرس تخت
«فعل» كَرَّمْت‌َ [1] ← کرم تکریم کردی / بزرگ و گرامی داشتی
«فعل» كَرَّمْنَا [1] ← کرم تکریم کردیم / بزرگ و گرامی داشتیم
«فعل» كَرَّه‌َ [1] ← کره متنفر کرد
«فعل» كَرِه‌َ [8] ← کره متنفر شد / دوست نداشت
«اسم» كَرْهَاً [5] ← کره نفرت داشتن / دوست نداشتن / در مشقت بودن از ناحیه دیگری
«اسم» كُرْهَاً [2] ← کره نفرت داشتن / دوست نداشتن / در مشقت و سختی بودن از ناحیه خود
«اسم» كُرْه‌ٌ [1] ← کره نفرت داشتن / دوست نداشتن / در مشقت و سختی بودن از ناحیه خود
«فعل» كَرِهْتُمْ [2] ← کره متنفر شدید / دوست نداشتید
«فعل» كَرِهُوا [4] ← کره متنفر شدند / دوست نداشتند
«اسم» كَرِيمَاً [4] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
«اسم» الْكَرِيم‌ِ [2] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
«اسم» كَرِيم‌ٍ [8] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
«اسم» الْكَرِيم‌ُ [1] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
«اسم» كَرِيم‌ٌ [12] ← کرم کریم / بزرگوار / بخشنده و بخشایشگر / از صفات باری تعالی
«اسم» كَسَادَ [1] ← کسد کسادی / کساد شدن / بی رونقی
«اسم» كُسَالَي [2] ← کسل کسالت
«فعل» كَسَب‌َ [3] ← کسب کسب کرد/ بدست آورد/ جمع کرد
«فعل» كَسَبَا [1] ← کسب کسب کردند/ بدست آوردند/ جمع کردند
«فعل» كَسَبَتْ [16] ← کسب کسب کرد/ بدست آورد/ جمع کرد
«فعل» كَسَبْتُمْ [3] ← کسب کسب کردید/ بدست آوردید/ جمع کردید
«فعل» كَسَبُوا [15] ← کسب کسب کردند/ بدست آوردند/ جمع کردند
«اسم» كِسَفَاً [4] ← کسف قطعه قطعه
«اسم» كِسْفَاً [1] ← کسف قطعه
«اسم» كِسْوَۀُ [2] ← کسو لباس / پوشاک
«فعل» كَسَوْنَا [1] ← کسو پوشاندیم
«فعل» كُشِطَتْ [1] ← کشط بشدت کنده شد / پرده از روی برداشته شد
«فعل» كَشَف‌َ [1] ← کشف برطرف کرد / کنار زد
«اسم» كَشْف‌َ [1] ← کشف برطرف کردن / کنار زدن
«فعل» كَشَفَتْ [1] ← کشف برهنه کرد
«فعل» كَشَفْت‌َ [1] ← کشف برطرف کردی / کنار زدی
«فعل» كَشَفْنَا [7] ← کشف برطرف کردیم / کنار زدیم
«اسم» كَظِيم‌ٌ [3] ← کظم اندوهگین / افسرده دل
«اسم» الْكَعْبَة‌َ [1] ← کعب کعبه / خانه خدا
«اسم» الْكَعْبَة‌ِ [1] ← کعب کعبه / خانه خدا
«اسم» الْكَعْبَيْن‌ِ [1] ← کعب دو مفصل پا
«فعل» كَف‌َّ [3] ← کفف باز داشت
«اسم» كِفَاتَاً [1] ← کفت جمع کننده / ظرف هایی برای جمع کردن
«اسم» كَفَّارَاً [1] ← کفر بسیار کافر / بسیار بی ایمان / بسیار کفران کننده
«اسم» كَفَّارٍ [2] ← کفر بسیار کافر / بسیار بی ایمان / بسیار کفران کننده
«اسم» كَفَّارٌ [2] ← کفر بسیار کافر / بسیار بی ایمان / بسیار کفران کننده
«اسم» الْكُفَّارَ [7] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» كُفَّارَاً [1] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» الْكُفَّارِ [5] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» كُفَّارُ [1] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» الْكُفَّارُ [3] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» كُفَّارٌ [4] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«اسم» كَفَّارَة‌ُ [2] ← کفر کفّاره
«اسم» كَفَّارَة‌ٌ [2] ← کفر کفّاره
«فعل» كَفَرَ [19] ← کفر کافرشد / کفران کرد
«فعل» كَفَّرَ [1] ← کفر پوشانید / بخشید
«فعل» كَفِّرْ [1] ← کفر بپوشان / ببخش
«فعل» كُفِرَ [1] ← کفر مورد کفر و ناسپاسی قرار گرفت
«اسم» الْكُفْرَ [6] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
«اسم» كُفْرَاً [8] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
«اسم» كُفْرِ [7] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
«اسم» الْكُفْرِ [10] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
«اسم» کُفْرُ [5] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
«اسم» كُفْرٌ [1] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
«اسم» كُفْرَان‌َ [1] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
«اسم» الْكَفَرَة‌ُ [1] ← کفر کافران / بی ایمانان / کفران کنندگان
«فعل» كَفَرَتْ [2] ← کفر کافرشد / کفران کرد
«فعل» كَفَرْت‌َ [1] ← کفر کافرشدی / کفران کردی
«فعل» كَفَرْت‌ُ [1] ← کفر کافرشدم / کفران کردم
«فعل» كَفَرْتُمْ‌ [8] ← کفر کافرشدید / کفران کردید
«فعل» كَفَرْنَا [3] ← کفر کافرشدیم / کفران کردیم
«فعل» كَفَّرْنَا [1] ← کفر پوشاندیم / بخشیدیم
«فعل» كَفَرُوا [194] ← کفر کافرشدند / کفران کردند
«فعل» كَفَفْت‌ُ [1] ← کفف باز داشتم
«فعل» كَفَّلَ [1] ← کفل سرپرست شد / متکفل شد
«اسم» الْكِفْل‌ِ [2] ← کفل با ترکیب (ذوالكفل) نام يكى از پيامبران الهى است كه بعد از حضرت سليمان و قبل از حضرت عيسى زندگى مى ‏كرده است
«اسم» كِفْل‌ٌ [1] ← کفل بهره / نصیب
«اسم» كِفْلَيْن‌ِ [1] ← کفل دو بهره / دو نصیب
«فعل» كُفُّوا [1] ← کفف باز دارید
«اسم» كُفُوَاً [1] ← کفا کفو / شبیه / همتا
«اسم» الْكَفُورَ [1] ← کفر کافر / ناسپاس
«اسم» كَفُورَاً [4] ← کفر کافر / ناسپاس
«اسم» كَفُورٍ [3] ← کفر کافر / ناسپاس
«اسم» كَفُورٌ [4] ← کفر کافر / ناسپاس
«اسم» كُفُورَاً [3] ← کفر کفر / کافر شدن / کفران / کفران کردن
«فعل» كَفَي [27] ← کفی کفایت کرد / کافی شد / کافی بود / کافی است
«اسم» كَفَّيْ [2] ← کفف کف دو دست
«اسم» كَفِيلاً [1] ← کفل کفیل / ضامن
«فعل» كَفَيْنَا [1] ← کفی کفایت کردیم
«اسم» كَل‌ٌّ [1] ← کلل سربار / سنگین
«اسم» كُل‌َّ [73] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
«اسم» كُلاًّ [15] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
«اسم» كُل‌ِّ [191] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
«اسم» كُل‌ٍّ [10] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
«اسم» كُل‌ُّ [58] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
«اسم» كُل‌ٌّ [27] ← کلل همه / هر / جملگی / تمامی / نهایت
«حرف» كَلاَّ [33] هرگز / به هیچ وجه
«اسم» كِلاَ [1] ← کلو آندو (مذکر)
«فعل» كُلاَ [2] ← اکل بخورید
«اسم» كَلاَلَة‌ً [1] ← کلل برادران و خواهران متوفی که در نبود والدین و فرزندان از او ارث می برند / میتی که با نبود والدین و فرزندان، برادران و خواهرانش از او ارث می برند
«اسم» الْكَلاَلَة‌ِ [1] ← کلل برادران و خواهران متوفی که در نبود والدین و فرزندان از او ارث می برند / میتی که با نبود والدین و فرزندان، برادران و خواهرانش از او ارث می برند
«اسم» كَلاَم‌َ [3] ← کلم کلام / سخن / حرف
«اسم» كَلاَمِ [1] ← کلم کلام / سخن / حرف
«اسم» الْكَلْب‌ِ [1] ← کلب سگ / سگ هار / حیوان درنده
«اسم» كَلْبُ [4] ← کلب سگ / سگ هار / حیوان درنده
«اسم» كِلْتَا [1] ← کلو آندو (مؤنث)
«فعل» كِلْتُمْ‌ [1] ← کیل پیمانه و وزن کردید
«فعل» كَلَّم‌َ [5] ← کلم سخن گفت
«اسم» الْكَلِم‌َ [3] ← کلم کلمه ها / سخنان
«اسم» الْكَلِم‌ُ [1] ← کلم کلمه ها / سخنان
«فعل» كُلِّم‌َ [1] ← کلم سخن گفته شد
«اسم» كُلَّمَا [17] ← کلل هر زمانکه / هر وقتکه
«اسم» كَلِمَات‌ِ [10] ← کلم کلمه ها / سخنان / سنت های الهی
«اسم» كَلِمَات‌ٍ [2] ← کلم کلمه ها / سخنان / سنت های الهی
«اسم» كَلِمَات‌ُ [2] ← کلم کلمه ها / سخنان / سنت های الهی
«اسم» كَلِمَة‌َ [3] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
«اسم» كَلِمَة‌ً [3] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
«اسم» كَلِمَة‌ٍ [4] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
«اسم» كَلِمَة‌ُ [12] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
«اسم» كَلِمَة‌ٌ [6] ← کلم کلمه / سخن / سنت الهی
«فعل» كُلُوا [28] ← اکل بخورید
«فعل» كُلِي [2] ← اکل بخور
«اسم» كَمْ‌ [21] بسیار / خیلی / چه مقدار / چه قدر
«اسم» كُمْ‌ ‌[2263] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 9 بمعنی شما مردان را
«حرف» كُمْ [49] واقع در کلمه (ذلکم) و (رَأیتَکُم) بمعنی خطاب
«اسم» كُمَا [58] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه های 8 و 11 بمعنی شما دو نفر را
«حرف» كُمَا [1] واقع در (ذلکما) بمعنی خطاب
«فعل» كُنْ [11] ← کون باش
«اسم» كُن‌َّ [13] ضمیر متصل غیر مرفوع صیغه 12 بمعنی شما زنان را
«فعل» كُنَّ [3] ← کون بودند
«حرف» كُنَّ [1] واقع در (ذلکنّ) بمعنی خطاب
«فعل» كُنَّا [82] ← کون بودیم
«فعل» كُنْت‌َ [37] ← کون بودی
«فعل» كُنْت‌ِ [1] ← کون بودی
«فعل» كُنت‌ُ [19] ← کون بودم
«فعل» كُنْتُم‌ْ [199] ← کون یودید
«فعل» كُنْتُن‌َّ [2] ← کون بودید
«اسم» كَنْزَ [1] ← کنز گنج / گنجینه کردن
«اسم» كَنْزٌ [3] ← کنز گنج / گنجینه کردن
«فعل» كَنَزْتُمْ‌ [1] ← کنز گنجینه کردید
«اسم» الْكُنَّس‌ِ [1] ← کنس پنهان شدگان
«اسم» كَنُودٌ [1] ← کند ناسپاس / بخیل / زمینی که چیزی از آن نمی روید
«اسم» الْكُنُوزِ [1] ← کنز گنج ها
«اسم» كُنُوزٍ [1] ← کنز گنج ها
«اسم» كَهْفِ [2] ← کهف غار / پناهگاه / با ترکیب (اصحاب کهف) مراد، جوانمردان خداپرستی بودند که از شرّ دقیانوس، حاکم کافر و ستمگر به غار پناه بردند
«اسم» الْكَهْف‌ِ [4] ← کهف غار / پناهگاه / با ترکیب (اصحاب کهف) مراد، جوانمردان خداپرستی بودند که از شرّ دقیانوس، حاکم کافر و ستمگر به غار پناه بردند
«اسم» كَهْلاً [2] ← کهل سالخوردگی / دوران بین جوانی و پیری
«حروف مقطعه» کهیعص [1] _
«اسم» كَوَاعِب‌َ [1] ← کعب دختران نورسى كه پستانهايشان رو به رشد نهاده، و دائره‏اى تشكيل داده، و كمى از اطرافش بلندتر شده
«اسم» الْكَوَافِرِ [1] ← کفر زنان کافر و بی ایمان
«اسم» الْكَوَاكِب‌ِ [1] ← کوکب ستارگان
«اسم» الْكَوَاكِب‌ُ [1] ← کوکب ستارگان
«اسم» الْكَوْثَرَ [1] ← کثر کوثر / خیر فراوان
«فعل» كُوِّرَتْ [1] ← کور پیچیده شد / بشکل مدوّر درآمد
«اسم» كَوْكَبَاً [2] ← کوکب ستاره
«اسم» كَوْكَب‌ٌ [1] ← کوکب ستاره
«فعل» كُونُوا [10] ← کون باشید
«فعل» كُونِي‌ [1] ← کون باش
«حرف» كَيْ [10] واقع در کلمات (لکیلا)و(کیلا) بمعنی بجهت، بعلت ...
«اسم» كَيْدَ [8] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
«اسم» كَيْدَاً [6] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
«اسم» كَيْدِ [5] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
«اسم» كَيْدُ [6] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
«اسم» كَيْدٌ [1] ← کید نقشه / تدبیر/ چاره / کید و حیله
«فعل» كِيدُوا [3] ← کید نقشه بکشید / تدبیر کنید/ چاره کنید/ کید و حیله کنید
«اسم» كَيْف‌َ [83] ← کیف چگونه / چطور / هرگونه
«اسم» كَيْل‌َ [2] ← کیل پیمانه / پیمانه کردن
«اسم» الْكَيْل‌َ [6] ← کیل پیمانه / پیمانه کردن
«اسم» الْكَيْل‌ُ [1] ← کیل پیمانه / پیمانه کردن
«اسم» كَيْل‌ٌ [1] ← کیل پیمانه / پیمانه کردن


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است