فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» غَائِبَة‌ٍ [1] ← غیب غائب / غیبت کننده / پنهان / دور از نظر
«اسم» غَائِبِين‌َ [2] ← غیب غائبان / غیبت کنندگان / پنهان ها / دور از نظرها
«اسم» الْغَائِبِين‌َ [1] ← غیب غائبان / غیبت کنندگان / پنهان ها / دور از نظرها
«اسم» الْغَائِط‌ِ [2] ← غوط مكان گود / چون در قديم گودال‏هايى براى قضاى حاجت فراهم مى‏ كردند، غائط كنايه از رفتن براى تخلّى است‏
«اسم» غَائِظُون‌َ [1] ← غیظ بخشم شدید آورندگان
«اسم» الْغَابِرِين‌َ [7] ← غبر بازماندگان / گذشتگان و از بين رفتگان از قوم
«اسم» الْغَارِ [1] ← غور غار واقع در کوه ثور
«اسم» الْغَارِمِين‌َ [1] ← غرم بدهکاران
«اسم» غَاسِق‌ٍ [1] ← غسق نيمه شب / تاريکی شديد شب / فرد مهاجم يا هر موجود شرور كه از تاريكى شب براى حمله كردن استفاده مى‏ كند
«اسم» الْغَاشِيَة‌ِ [1] ← غشی حادثه ناگوار
«اسم» غَاشِيَة‌ٌ [1] ← غشی پوشش دهنده
«اسم» غَافِرِ [1] ← غفر آمرزنده
«اسم» الْغَافِرِين‌َ [1] ← غفر آمرزندگان
«اسم» غَافِلاً [1] ← غفل غافل / فراموشکار
«اسم» غَافِل‌ٍ [9] ← غفل غافل / فراموشکار
«اسم» الْغَافِلاَت‌ِ [1] ← غفل زنان غافل / فراموشکاران
«اسم» غَافِلُون‌َ [7] ← غفل مردان غافل/ فراموشکاران
«اسم» الْغَافِلُون‌َ [2] ← غفل مردان غافل/ فراموشکاران
«اسم» غَافِلِين‌َ [6] ← غفل مردان غافل/ فراموشکاران
«اسم» الْغَافِلِين‌َ [2] ← غفل مردان غافل/ فراموشکاران
«اسم» غَالِب‌َ [2] ← غلب غلبه کننده / پیروز
«اسم» غَالِب‌ٌ [1] ← غلب غلبه کننده / پیروز
«اسم» غَالِبُون‌َ [1] ← غلب غلبه کنندگان / پیروزمندان
«اسم» الْغَالِبُون‌َ [5] ← غلب غلبه کنندگان / پیروزمندان
«اسم» الْغَالِبين‌َ [4] ← غلب غلبه کنندگان / پیروزمندان
«اسم» الْغَاوُون‌َ [2] ← غوی گمراهان
«اسم» غَاوِين‌َ [1] ← غوی گمراهان
«اسم» الْغَاوِين‌َ [3] ← غوی گمراهان
«اسم» غَبَرَة‌ٌ [1] ← غبر غبار و کدورت / غم و اندوه
«اسم» غُثَاءً [2] ← غثو خار و خاشاک روی سیل
«اسم» غدَاً [4] ← غدو فردا / یک روز معین در آینده دور
«اسم» غَدٍ [1] ← غدو فردا / یک روز معین در آینده دور
«اسم» غَدَاءَ [1] ← غدو صبحانه / ناشتایی
«اسم» الْغَدَاة‌ِ [2] ← غدو بامداد
«اسم» غَدَقَاً [1] ← غدق فراوان
«فعل» غَدَوْا [1] ← غدو بامدادان حرکت کردند
«اسم» غُدُوَّاً [1] ← غدو بامدادان
«اسم» الْغُدُوِّ [3] ← غدو بامدادان
«اسم» غُدُوُّ [1] ← غدو سیر صبحگاهی / بامدادان حرکت کردن
«فعل» غَدَوْت‌َ [1] ← غدو بامدادان حرکت کردی
«فعل» غَرَّ [4] ← غرر فریب داد / مغرور کرد
«اسم» غُرَابَاً [1] ← غرب کلاغ
«اسم» الْغُرَاب‌ِ [1] ← غرب کلاغ
«اسم» غَرَابِيب‌ُ [1] ← غرب سیاهی های شدید
«اسم» غَرَامَاً [1] ← غرم لازم و حتمی / شدت و مصيبتى كه دست از سر آدمى بر ندارد و همواره ملازم او باشد
«فعل» غَرَبَتْ [1] ← غرب غروب کرد
«اسم» الْغَرْبِي‌ِّ [1] ← غرب غربی
«اسم» غَرْبِيَّة‌ٍ [1] ← غرب غربی
«فعل» غَرَّتْ [5] ← غرر فریب داد / مغرور کرد
«اسم» غُرَفَاً [1] ← غرف غرفه ها / بالاخانه ها
«اسم» غُرَف‌ٌ [2] ← غرف غرفه ها / بالاخانه ها
«اسم» الْغُرُفَات‌ِ [1] ← غرف غرفه ها / بالاخانه ها
«اسم» الْغُرْفَة‌َ [1] ← غرف غرفه / بالاخانه
«اسم» غُرْفَة‌ً [1] ← غرف آب یا هر چیزی که با کف دست بر می دارند
«اسم» الْغَرَق‌ُ [1] ← غرق غرق شدن / غرقاب
«اسم» غَرْقَاً [1] ← غرق در نهایت سختی و شدت
«اسم» غُرُوبِ [1] ← غرب غروب / غروب کردن
«اسم» الْغُرُوب‌ِ [1] ← غرب غروب / غروب کردن
«اسم» غُرُورَاً [5] ← غرر فریب دادن / چیزهای پوچ و بیهوده
«اسم» الْغُرُورِ [2] ← غرر فریب دادن / چیزهای پوچ و بیهوده
«اسم» غُرُورٍ [2] ← غرر فریب دادن / چیزهای پوچ و بیهوده
«اسم» الْغَرُورُ [3] ← غرر فریب دهنده / گول زننده
«اسم» غَزْلَ [1] ← غزل ریسیده شده / پشم ریسیده شده
«اسم» غُزًّي‌ [1] ← غزو جنگجویان
«اسم» غَسَّاقَاً [1] ← غسق چرك و خون اهل دوزخ‏
«اسم» غَسَّاق‌ٌ [1] ← غسق چرك و خون اهل دوزخ‏
«اسم» غَسَق‌ِ [1] ← غسق شدت ظلمت شب / نیمه شب
«اسم» غِسْلِين‌ٍ [1] ← غسل چرکاب
«اسم» غِشَاوَة‌ً [1] ← غشی پرده
«اسم» غِشَاوَة‌ٌ [1] ← غشی پرده
«فعل» غَشَّی [2] ← غشی پوشانید
«فعل» غَشِيَ [3] ← غشی پوشانید
«اسم» غَصْبَاً [1] ← غصب غصب / غصب کردن
«اسم» غُصَّة‌ٍ [1] ← غصص گلوگیر
«اسم» غَضَب‌َ [1] ← غضب غضب / خشم
«اسم» غَضَبِ [2] ← غضب غضب / خشم
«اسم» غَضَب‌ٍ [5] ← غضب غضب / خشم
«اسم» الْغَضَب‌ُ [1] ← غضب غضب / خشم
«اسم» غَضَب‌ٌ [5] ← غضب غضب / خشم
«فعل» غَضِب‌َ [5] ← غضب غضب کرد / خشم گرفت
«اسم» غَضْبَان‌َ [2] ← غضب خشمگین
«فعل» غَضِبُوا [1] ← غضب غضب کردند / خشم گرفتند
«اسم» غِطَاءَ [1] ← غطی- غطو پرده
«اسم» غِطَاءٍ [1] ← غطی- غطو پرده
«اسم» غَفَّارَاً [1] ← غفر بسیار آمرزنده
«اسم» الْغَفَّارِ [1] ← غفر بسیار آمرزنده
«اسم» الْغَفَّارُ [2] ← غفر بسیار آمرزنده
«اسم» غَفَّارٌ [1] ← غفر بسیار آمرزنده
«فعل» غَفَرَ [3] ← غفر آمرزید
«اسم» غُفْرَانَ [1] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
«فعل» غَفَرْنَا [1] ← غفر آمرزیدیم
«اسم» غَفْلَة‌ٍ [5] ← غفل غفلت / بی خبری
«اسم» غَفُورَاً [20] ← غفر همیشه آمرزنده
«اسم» غَفُورٍ [1] ← غفر همیشه آمرزنده
«اسم» الْغَفُورُ [11] ← غفر همیشه آمرزنده
«اسم» غَفُورٌ [59] ← غفر همیشه آمرزنده
«فعل» غَل‌َّ [1] ← غلل خیانت کرد
«اسم» غِلاًّ [1] ← غلل کینه / غش و خیانت
«اسم» غِل‌ٍّ [2] ← غلل کینه / غش و خیانت
«اسم» غِلاَظ‌ٌ [1] ← غلظ سخت گیران / درشت خویان
«اسم» غُلاَمَاً [2] ← غلم نوجوان / پسربچه / برده / خدمتکار
«اسم» غُلاَم‌ٍ [4] ← غلم نوجوان / پسربچه / برده / خدمتکار
«اسم» الْغُلاَم‌ُ [1] ← غلم نوجوان / پسربچه / برده / خدمتکار
«اسم» غُلاَم‌ٌ [4] ← غلم نوجوان / پسربچه / برده / خدمتکار
«اسم» غُلاَمَيْن‌ِ [1] ← غلم دو نوجوان
«اسم» غَلَبِ [1] ← غلب مغلوب شدن
«اسم» غُلْبَاً [1] ← غلب تنومندان / گردن کلفتان
«فعل» غَلَبَتْ [2] ← غلب غلبه کرد / پیروز شد
«فعل» غُلِبَتْ [1] ← غلب مغلوب شد / شکست خورد
«فعل» غَلَبُوا [1] ← غلب غلبه کردند / پیروز شدند
«فعل» غُلِبُوا [1] ← غلب مغلوب شدند / شکست خوردند
«فعل» غُلَّتْ [1] ← غلل در بند شد / بسته شد
«اسم» غِلْظَة‌ً [1] ← غلظ شدّت / درشتی
«اسم» غُلْف‌ٌ [2] ← غلف غلاف ها / لفافه‏ها / پرده‏ها
«فعل» غَلَّقَتْ [1] ← غلق بست / قفل کرد
«اسم» غِلْمَان‌ٌ [1] ← غلم نوجوانان / خدمتکاران
«فعل» غُلُّوا [1] ← غلل در غل و زنجیر کنید
«اسم» غَلْي‌ِ [1] ← غلی جوشیدن / جوشش
«اسم» غَلِيظ‌َ [1] ← غلظ سخت / خشن
«اسم» غَلِيظَاً [3] ← غلظ سخت / خشن
«اسم» غَلِيظ‌ٍ [3] ← غلظ سخت / خشن
«اسم» غَلِيظ‌ٌ [1] ← غلظ سخت / خشن
«اسم» الْغَم‌ِّ [3] ← غمم غم و اندوه
«اسم» غَمَّاً [1] ← غمم غم و اندوه
«اسم» غَم‌ٍّ [2] ← غمم غم و اندوه
«اسم» الْغَمَام‌َ [2] ← غمم ابر
«اسم» الْغَمَام‌ِ [2] ← غمم ابر
«اسم» غُمَّة‌ً [1] ← غمم پوشیده / مبهم
«اسم» غَمَرَات‌ِ [1] ← غمر جهالت ها و نادانى ها و گرفتاري هايى كه انسان را در خود فرو مى‏برد
«اسم» غَمْرَتِ [1] ← غمر جهل و نادانى و گرفتاري ای كه انسان را در خود فرو مى‏برد
«اسم» غَمْرَة‌ٍ [2] ← غمر جهل و نادانى و گرفتاري ای كه انسان را در خود فرو مى‏برد
«اسم» غَنَمِ [1] ← غنم گوسفندان
«اسم» الْغَنَم‌ِ [1] ← غنم گوسفندان
«اسم» غَنَم‌ُ [1] ← غنم گوسفندان
«فعل» غَنِمْتُمْ‌ [2] ← غنم غنیمت بدست آوردید / فایده و عایدی بدست آوردید
«اسم» غَنِيَّاً [3] ← غنی بی نیاز / ثروتمند
«اسم» الْغَنِي‌ُّ [8] ← غنی بی نیاز / ثروتمند
«اسم» غَنِي‌ٌّ [9] ← غنی بی نیاز / ثروتمند
«اسم» غَوَاش‌ٍ [1] ← غشی پوشش ها
«اسم» غَوَّاص‌ٍ [1] ← غوص غوّاص
«اسم» غَوْرَاً [2] ← غور فرو رونده در زمین
«اسم» غَوْل‌ٌ [1] ← غول ضرر رساندن / فاسد کردن
«فعل» غَوَي [2] ← غوی گمراه شد
«اسم» غَوِي‌ٌّ [1] ← غوی گمراه
«فعل» غَوَيْنَا [1] ← غوی گمراه شدیم
«اسم» غَيَّاً [1] ← غوی گمراهی
«اسم» الْغَي‌ِّ [3] ← غوی گمراهی
«اسم» غَيَابَت‌ِ [2] ← غیب نهانگاه / ته
«اسم» غَيْب‌َ [2] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
«اسم» الْغَيْب‌َ [6] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
«اسم» غَيْب‌ِ [2] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
«اسم» الْغَيْب‌ِ [33] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
«اسم» غَيْب‌ُ [3] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
«اسم» الْغَيْب‌ُ [3] ← غیب غیب / پنهان و پوشیده از حواس
«اسم» الْغَيْث‌َ [2] ← غوث- غیث باران مفید
«اسم» غَيْث‌ٍ [1] ← غوث- غیث باران مفید
«اسم» غَيْرَ [56] ← غیر غیر / جز / بجز / مگر / سوای
«اسم» غَيْرِ [61] ← غیر غیر / جز / بجز / مگر / سوای
«اسم» غَيْرُ [30] ← غیر غیر / جز / بجز / مگر / سوای
«فعل» غِيض‌َ [1] ← غیض بزمین فرو برده شد
«اسم» غَيْظ‌َ [1] ← غیظ غیظ / خشم شدید
«اسم» الْغَيْظ‌َ [1] ← غیظ غیظ / خشم شدید
«اسم» غَيْظِ [2] ← غیظ غیظ / خشم شدید
«اسم» الْغَيْظ‌ِ [2] ← غیظ غیظ / خشم شدید
«اسم» الْغُيُوب‌ِ [4] ← غیب غیب ها/ پنهان و پوشیده ها از حواس


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است