فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«فعل» جَاءَ [171] ← جیا آمد / آورد
«فعل» جَاءَت‌ْ [44] ← جیا آمد / آورد
«اسم» جَائِرٌ [1] ← جور ستمگر
«فعل» جَاءُوا [22] ← جیا آمدند / آوردند
«فعل» جَابُوا [1] ← جوب بریدند
«فعل» جِئْت‌َ [14] ← جیا آمدی / آوردی
«فعل» جِئْت‌ِ [1] ← جیا آمدی / آوردی
«فعل» جِئْتُ [7] ← جیا آمدم / آوردم
«فعل» جِئْتُمْ‌ [4] ← جیا آمدید / آوردید
«اسم» جَاثِمِين‌َ [5] ← جثم بزمین چسبیدگان / فرو افتادگان بر سینه
«اسم» جَاثِيَة‌ً [1] ← جثو- جثی نشسته بر روی دو زانو / بلند شده و ایستاده بر روی انگشتان
«فعل» جَادِلْ [1] ← جدل مجادله و دفاع کن
«فعل» جَادَلْتَ [1] ← جدل مجادله و دفاع کردی
«فعل» جَادَلْتُمْ‌ [1] ← جدل مجادله و دفاع کردید
«فعل» جَادَلُوا [2] ← جدل مجادله و دفاع کردند
«اسم» الْجَارِ [2] ← جور همسایه / پناه دهنده
«اسم» جَارٌ [1] ← جور همسایه / پناه دهنده
«اسم» الْجَارِيَات‌ِ [1] ← جری کشتی های بحرکت درآمده
«اسم» الْجَارِيَة‌ِ [1] ← جری کشتی بحرکت درآمده
«اسم» جَارِيَة‌ٌ [1] ← جری جاری / درجریان
«اسم» جَازٍ [1] ← جزی جزا دهنده / کفایت کننده / قبول مسئولیت کننده
«فعل» جَاسُوا [1] ← جوس به اینجا و آنجا سر زد / تمام سوراخ سمبه ها را گشت
«اسم» جَاعِل‌ُ [2] ← جعل قرار دهنده
«اسم» جَاعِل‌ٌ [1] ← جعل قرار دهنده
«اسم» جَاعِل‌ْ [1] ← جعل قرار دهنده
«اسم» جَاعِلُوا [1] ← جعل قرار دهندگان
«اسم» جَاعِلُون‌َ [1] ← جعل قرار دهندگان
«اسم» جَالُوت‌َ [3] ← جالوت جالوت، نام پادشاه ستمگر کنعانیان دشمن طالوت که بدست داود نبی بهلاکت رسید
«اسم» جَامِدَة‌ً [1] ← جمد جامد / ساکن / بیجان / بیحرکت
«اسم» جَامِع‌ٍ [1] ← جمع گردآورنده
«اسم» جَامِع‌ُ [2] ← جمع گردآورنده
«اسم» الْجَان‌َّ [2] ← جنن جنّ ها
«اسم» جَان‌ٌّ [5] ← جنن مارهای کوچک / جنّ ها
«فعل» جِئْنَا [12] ← جیا آمدیم / آوردیم
«اسم» جَانِب‌َ [2] ← جنب کنار / سمت
«اسم» جَانِب‌ِ [6] ← جنب کنار / سمت
«اسم» جَانِب‌ٍ [1] ← جنب کنار / سمت
«فعل» جَاهَدَ [2] ← جهد جهاد کرد / کوشش کرد / جنگید
«فعل» جَاهِدْ [3] ← جهد جهاد کن / کوشش کن / بجنگ
«فعل» جَاهَدَا [2] ← جهد جهاد کردند / کوشش کردند / جنگیدند
«فعل» جَاهَدُوا [11] ← جهد جهاد کردند / کوشش کردند / جنگیدند
«فعل» جَاهِدُوا [4] ← جهد جهاد کنید / کوشش کنید / بجنگید
«اسم» الْجَاهِل‌ُ [1] ← جهل نادان / احمق / ستمکار
«اسم» جَاهِلُون‌َ [1] ← جهل نادانان / احمقان / ستمکاران
«اسم» الْجَاهِلُون‌َ [2] ← جهل نادانان / احمقان / ستمکاران
«اسم» الْجَاهِلِيَّة‌ِ [4] ← جهل جاهلیت / حالت جهل و نادانی / دوران قبل از اسلام اعراب
«اسم» الْجَاهِلِين‌َ [6] ← جهل نادانان / احمقان / ستمکاران
«فعل» جَاوَزَ [1] ← جوز رد شد و گذشت
«فعل» جَاوَزَا [1] ← جوز رد شدند و گذشتند
«فعل» جَاوَزْنَا [2] ← جوز رد کردیم و گذراندیم
«اسم» الْجُب‌ِّ [2] ← جبب چاه بلند و عمیق / گودال
«اسم» جَبَّارَاً [3] ← جبر بسیار چیره و غالب / دارای علو و سلطنت بر دیگران / متمرد / گردنکش / از صفات باری تعالی
«اسم» جَبَّارٍ [4] ← جبر بسیار چیره و غالب / دارای علو و سلطنت بر دیگران / متمرد / گردنکش / از صفات باری تعالی
«اسم» الْجَبَّارُ [1] ← جبر بسیار چیره و غالب / دارای علو و سلطنت بر دیگران / متمرد / گردنکش / از صفات باری تعالی
«اسم» جَبَّارِين‌َ [2] ← جبر متمردان / گردنکشان / متکبران
«اسم» الْجِبَال‌َ [9] ← جبل کوه ها
«اسم» الْجِبَال‌ِ [8] ← جبل کوه ها
«اسم» جِبَال‌ٍ [1] ← جبل کوه ها
«اسم» جِبَال‌ُ [1] ← جبل کوه ها
«اسم» الْجِبَال‌ُ [14] ← جبل کوه ها
«اسم» جِبَاهُ [1] ← جبه پیشانی ها
«اسم» الْجِبْت‌ِ [1] ← جبت هر چيزى كه در آن خيرى نباشد / هر چيزى كه به جاى خداى تعالى پرستيده شود
«اسم» جِبْرِيل‌َ [2] ← جبریل جبرئیل / فرشته اعظم وحی
«اسم» جِبْرِيل‌ُ [1] ← جبریل جبرئیل / فرشته اعظم وحی
«اسم» الْجَبَل‌َ [1] ← جبل کوه
«اسم» الْجَبَل‌ِ [2] ← جبل کوه
«اسم» جَبَل‌ٍ [3] ← جبل کوه
«اسم» جِبِلاًّ [1] ← جبل جماعت زياد كه در عظمت همچون كوهند
«اسم» الْجِبِلَّة‌َ [1] ← جبل جماعت زياد كه در عظمت همچون كوهند
«اسم» الْجَبِين‌ِ [1] ← جبن پیشانی
«اسم» جِثِيَّاً [2] ← جثو- جثی نشستگان بر روی دو زانو / بلند شدگان و ایستادگان بر روی انگشتان
«فعل» جَحَدُوا [2] ← جحد انکار کردند
«اسم» الْجَحِيم‌َ [3] ← جحم دوزخ
«اسم» جَحِيمَاً [1] ← جحم دوزخ
«اسم» الْجَحِيم‌ِ [17] ← جحم دوزخ
«اسم» جَحِيم‌ٍ [2] ← جحم دوزخ
«اسم» الْجَحِيم‌ُ [3] ← جحم دوزخ
«اسم» جَدُّ [1] ← جدد عظمت
«اسم» جِدَارَاً [1] ← جدر دیوار
«اسم» الْجِدَارُ [1] ← جدر دیوار
«اسم» جِدَال‌َ [2] ← جدل جدال / مجادله و دفاع / جدال کردن
«اسم» جُدَدٌ [1] ← جدد راهها / علامتها
«اسم» جُدُرٍ [1] ← جدر دیوارها
«اسم» جَدَلاً [2] ← جدل جدل / مجادله / مجادله کردن / مخاصمه
«اسم» جَدِيدَاً [2] ← جدد جدید / نو
«اسم» جَدِيدٍ [6] ← جدد جدید / نو
«اسم» جُذَاذَاً [1] ← جذذ خُرد / شکسته / قطعه قطعه
«اسم» جِذْع‌ِ [2] ← جذع تنه درخت
«اسم» جَذْوَة‌ٍ [1] ← جذو پاره
«اسم» جُذُوع‌ِ [1] ← جذع تنه های درختان
«اسم» الْجَرَادَ [1] ← جرد ملخ
«اسم» جَرَادٌ [1] ← جرد ملخ
«فعل» جَرَحْتُمْ [1] ← جرح کسب کردید
«اسم» جُرُزَاً [1] ← جرز بی گیاه
«اسم» الْجُرُزِ [1] ← جرز بی گیاه
«اسم» جُرُف‌ٍ [1] ← جرف آب روفته / محلى كه سيل زير آن را شسته باشد، بطورى كه بالاى آن هر لحظه در شرف ريختن باشد
«اسم» جَرَم‌َ [5] ← جرم با ترکیب (لا جرم) یعنی ناچاراً ، مسلماً
«اسم» الْجُرُوح‌َ [1] ← جرح زخم ها
«فعل» جَرَيْن‌َ [1] ← جری حرکت کردند / حرکت دادند
«اسم» جُزْءً [2] ← جزا جزء / بخش / قسمت
«اسم» جُزْءٌ [1] ← جزا جزء / بخش / قسمت
«اسم» الْجَزَاءَ [1] ← جزی جزا / پاداش / کیفر / کفایت و تکفل
«اسم» جَزَاءً [15] ← جزی جزا / پاداش / کیفر / کفایت و تکفل
«اسم» جَزَاءُ [25] ← جزی جزا / پاداش / کیفر / کفایت و تکفل
«اسم» جَزَاءٌ [1] ← جزی جزا / پاداش / کیفر / کفایت و تکفل
«فعل» جَزِعْنَا [1] ← جزع جزع و فزع کردیم / بی تابی کردیم
«اسم» جَزُوعَاً [1] ← جزع جزع و فزع کننده / بی تاب
«فعل» جَزَی [1] ← جزی جزا داد / پاداش داد / کفایت کرد / قبول مسئولیت کرد
«فعل» جَزَيْتُ [1] ← جزی جزا دادم / پاداش دادم / کفایت کردم / قبول مسئولیت کردم
«اسم» الْجِزْيَة‌َ [1] ← جزی خراج زمین / آنچه از کافر ذمّی گرفته می شود
«فعل» جَزَيْنَا [2] ← جزی جزا دادیم / پاداش دادیم / کفایت کردیم / قبول مسئولیت کردیم
«اسم» جَسَدَاً [4] ← جسد جسد / جسم انسان
«اسم» الْجِسْم‌ِ [1] ← جسم جسم / بدن
«فعل» جَعَل‌َ [104] ← جعل قرار داد
«فعل» جُعِل‌َ [1] ← جعل قرار داده شد
«فعل» جَعَلاَ [1] ← جعل قرار دادند
«فعل» جَعَلَتْ [1] ← جعل قرار داد
«فعل» جَعَلْت‌ُ [1] ← جعل قرار دادم
«فعل» جَعَلْتُمْ‌ [3] ← جعل قرار دادید
«فعل» جَعَلْنَا [113] ← جعل قرار دادیم
«فعل» جَعَلُوا [11] ← جعل قرار دادند
«اسم» جُفَاءً [1] ← جفا آنچه سیل به کناره ها می اندازد و نفعی در آن نیست
«اسم» جِفَان‌ٍ [1] ← جفن کاسه های بزرگ / خم ها و خمره ها
«اسم» الْجَلاَءَ [1] ← جلو کوچ دادن / کوچ کردن / ترک وطن
«اسم» جَلاَبِيبِ [1] ← جلب پیراهن ها و لباس های گشاد
«اسم» الْجَلاَل‌ِ [2] ← جلل جلال / عظمت
«اسم» جَلْدَة‌ً [1] ← جلد تازیانه
«اسم» جَلْدَة‌ٍ [1] ← جلد تازیانه
«اسم» جُلُودَاً [1] ← جلد پوست ها
«اسم» جُلُودِ [2] ← جلد پوست ها
«اسم» جُلُودُ [5] ← جلد پوست ها
«اسم» الْجُلُودُ [1] ← جلد پوست ها
«فعل» جَلاَّ [1] ← جلو روشن کرد
«اسم» جَمَّاً [1] ← جمم بسیار / فراوان
«اسم» جَمَال‌ٌ [1] ← جمل جمال / زیبایی / زینت / حسن منظر
«اسم» جِمَالَة‌ٌ [1] ← جمل شتران نر
«فعل» جَمَع‌َ [4] ← جمع گرد آورد
«اسم» جَمْعَ [1] ← جمع گرد آوردن
«اسم» جَمْعَاً [3] ← جمع گرد آوردن
«اسم» جَمْعِ [1] ← جمع گرد آوردن
«اسم» الْجَمْع‌ِ [2] ← جمع گرد آوردن
«اسم» جَمْعُ [1] ← جمع گرد آوردن
«اسم» الْجَمْع‌ُ [1] ← جمع گرد آوردن
«فعل» جُمِع‌َ [2] ← جمع گرد آوری شد
«اسم» الْجَمْعَان‌ِ [4] ← جمع دو جمعیت
«اسم» الْجُمُعَة‌ِ [1] ← جمع جمعه
«فعل» جَمَعْنَا [3] ← جمع گرد آوری کردیم
«فعل» جَمَعُوا [1] ← جمع گرد آوری کردند
«اسم» الْجَمَل‌ُ [1] ← جمل شتر نر
«اسم» جُمْلَة‌ً [1] ← جمل جمله / همه / رویهمرفته / همگی
«اسم» جَمِيعَاً [49] ← جمع همگی
«اسم» جَمِيع‌ٌ [4] ← جمع همگی
«اسم» الْجَمِيل‌َ [1] ← جمل نیکو / زیبا / شایسته
«اسم» جَمِيلاً [4] ← جمل نیکو / زیبا / شایسته
«اسم» جَمِيل‌ٌ [2] ← جمل نیکو / زیبا / شایسته
«فعل» جَن‌َّ [1] ← جنن با تاریکی پوشانید / تاریک شد
«اسم» الْجِن‌َّ [3] ← جنن جنّ
«اسم» الْجِن‌ِّ [16] ← جنن جنّ
«اسم» الْجِن‌ُّ [3] ← جنن جنّ
«اسم» جَنَّات‌ِ [11] ← جنن باغ ها / بهشت ها
«اسم» الْجَنَّات‌ِ [1] ← جنن باغ ها / بهشت ها
«اسم» جَنَّات‌ٍ [41] ← جنن باغ ها / بهشت ها
«اسم» جَنَّات‌ُ [9] ← جنن باغ ها / بهشت ها
«اسم» جَنَّات‌ٌ [7] ← جنن باغ ها / بهشت ها
«اسم» جَنَاحَ [4] ← جنح بال / دست و بغل و بازو
«اسم» جَنَاحِ [1] ← جنح بال / دست و بغل و بازو
«اسم» جُنَاح‌َ [16] ← جنح گناه
«اسم» جُنَاح‌ٌ [9] ← جنح گناه
«اسم» جَنَاحَيْ [1] ← جنح دو بال
«اسم» جَنب‌ِ [2] ← جنب پهلو / جهت
«اسم» الْجَنْب‌ِ [1] ← جنب دور
«اسم» جُنُبَاً [2] ← جنب جنبی که احتیاج به غسل دارد
«اسم» الْجُنُب‌ِ [1] ← جنب دیوار به دیوار
«اسم» جُنُب‌ٍ [1] ← جنب دور
«اسم» جَنَّة‌َ [3] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» الْجَنَّة‌َ [18] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» جَنَّة‌ً [1] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» جَنَّة‌ِ [3] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» الْجَنَّة‌ِ [28] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» جَنَّة‌ٍ [5] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» جَنَّة‌ُ [3] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» الْجَنَّة‌ُ [6] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» جَنَّة‌ٌ [3] ← جنن باغ / بهشت
«اسم» الْجِنَّة‌ِ [4] ← جنن جنّ
«اسم» جِنَّة‌ٍ [2] ← جنن جنّ
«اسم» الْجِنَّة‌ُ [1] ← جنن جنّ
«اسم» جِنَّة‌ٌ [3] ← جنن جنّ
«اسم» جُنَّة‌ً [2] ← جنن سپر / سنگر
«اسم» جَنَّتَان‌ِ [3] ← جنن دو باغ / دو بهشت
«اسم» جَنَّتَيْ [1] ← جنن دو باغ / دو بهشت
«اسم» جَنَّتَيْن‌ِ [2] ← جنن دو باغ / دو بهشت
«اسم» الْجَنَّتَيْن‌ِ [2] ← جنن دو باغ / دو بهشت
«فعل» جَنَحُوا [1] ← جنح متمایل شدند
«اسم» جُنْدَ [1] ← جند لشکر / سپاه / ارتش
«اسم» جُنْدَاً [1] ← جند لشکر / سپاه / ارتش
«اسم» جُندٍ [1] ← جند لشکر / سپاه / ارتش
«اسم» جُنْدٌ [4] ← جند لشکر / سپاه / ارتش
«اسم» جَنَفَاً [1] ← جنف انحراف / تجاوز و تعدی
«اسم» جُنُوبِ [2] ← جنب پهلوها
«اسم» جُنُوبُ [3] ← جنب پهلوها
«اسم» جُنُودَ [5] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
«اسم» جُنُودَاً [2] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
«اسم» جُنُودِ [3] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
«اسم» الْجُنُودِ [2] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
«اسم» جُنُودٍ [2] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
«اسم» جُنُودُ [7] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
«اسم» جُنُودٌ [1] ← جند لشکریان / سپاهیان/ ارتشیان
«اسم» جَنَي [1] ← جنی میوه رسیده و چیدنی
«اسم» جَنِيَّاً [1] ← جنی میوه تازه چیده شده
«اسم» جِهَادَاً [2] ← جهد جهاد / جهاد کردن / تمام کوشش خود را کردن / جنگیدن
«اسم» جِهَادِ [1] ← جهد جهاد / جهاد کردن / تمام کوشش خود را کردن / جنگیدن
«اسم» جِهَادٍ [1] ← جهد جهاد / جهاد کردن / تمام کوشش خود را کردن / جنگیدن
«اسم» جِهَارَاً [1] ← جهر آشکارا
«اسم» جَهَازِ [2] ← جهز زاد و توشه / آذوقه و وسایل سفر
«اسم» جَهَالَة‌ٍ [4] ← جهل جهالت / نادانی / حماقت
«اسم» جَهْدَ [5] ← جهد مبالغه در کوشیدن / نهایت / غایت
«اسم» جُهْدَ [1] ← جهد توان / قدرت / طاقت / استقامت
«فعل» جَهَرَ [1] ← جهر آشکار کرد
«اسم» جَهْرَ [1] ← جهر آشکار
«اسم» الْجَهْرَ [3] ← جهر آشکار
«اسم» جَهْرَاً [1] ← جهر آشکار
«اسم» جَهْرِ [1] ← جهر آشکار
«اسم» الْجَهْرِ [1] ← جهر آشکار
«اسم» جَهْرَة‌ً [3] ← جهر آشکارا
«فعل» جَهَّزَ [2] ← جهز تجهیز کرد
«اسم» جَهَنَّم‌َ [59] ← جهنم جهنم
«اسم» جَهَنَّم‌ُ [18] ← جهنم جهنم
«اسم» جَهُولاً [1] ← جهل نادانِ مغرور
«اسم» جَوِّ [1] ← جوو جوّ / فضا
«اسم» جَوَاب‌َ [4] ← جوب پاسخ
«اسم» الْجَوَاب‌ِ [1] ← جبی حوضها
«اسم» الْجَوَارِ [3] ← جور رونده های سریع / کشتی های روان
«اسم» الْجَوَارِح‌ِ [1] ← جرح حيوانات صياد اعم از پرندگان و غير پرندگان‏
«اسم» الْجُودِي‌ِّ [1] ← جود کوه / نام كوهی در سرزمين موصل واقع در سلسله جبال آرارات که کشتی نوح برآن فرود آمد
«اسم» الْجُوع‌ِ [2] ← جوع گرسنگی
«اسم» جُوع‌ٍ [2] ← جوع گرسنگی
«اسم» جَوْفِ [1] ← جوف درون
«فعل» جِيءَ [2] ← جیا آورده شد
«اسم» الْجِيَادُ [1] ← جود اسبان چابک تندرو
«اسم» جَيْبِ [2] ← جیب گریبان
«اسم» جِيدِ [1] ← جید گردن
«اسم» جُيُوبِ [1] ← جیب سینه ها


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است