فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» طَائِرَ [1] ← طیر پرنده / بهره و قسمت / رزق و روزی / آنچه آنرا بفال بد یا نیک می گیرند
«اسم» طَائِرٍ [1] ← طیر پرنده / بهره و قسمت / رزق و روزی / آنچه آنرا بفال بد یا نیک می گیرند
«اسم» طَائِرُ [3] ← طیر پرنده / بهره و قسمت / رزق و روزی / آنچه آنرا بفال بد یا نیک می گیرند
«اسم» طَائِعِين‌َ [1] ← طوع اطاعت کنندگان
«اسم» طَائِف‌ٌ [2] ← طوف طواف کننده / دور زننده
«اسم» طَائِفَة‌ً [3] ← طوف طایفه
«اسم» طَائِفَة‌ٍ [2] ← طوف طایفه
«اسم» طَائِفَة‌ٌ [15] ← طوف طایفه
«اسم» طَائِفَتَان‌ِ [2] ← طوف دو طایفه
«اسم» طَائِفَتَيْن‌ِ [1] ← طوف دو طایفه
«اسم» الطَّائِفَتَيْن‌ِ [1] ← طوف دو طایفه
«اسم» الطَّائِفِين‌َ [2] ← طوف طواف کنندگان / دور زنندگان
«فعل» طَاب‌َ [1] ← طیب خوش آمد / دلخواه بود / نیکو و پسندیده بود
«اسم» طَارِدِ [2] ← طرد طرد کننده / دور کننده
«اسم» الطَّارِق‌ِ [1] ← طرق کوبنده / ظهور کننده در شب / ستاره ای که در شب ظاهر می شود
«اسم» الطَّارِق‌ُ [1] ← طرق کوبنده / ظهور کننده در شب / ستاره ای که در شب ظاهر می شود
«اسم» طَاعَة‌ٌ [3] ← طوع اطاعت
«اسم» طَاعِم‌ٍ [1] ← طعم غذا خورنده
«اسم» الطَّاغُوت‌َ [3] ← طغی- طغو طاغوت / متعدی / سرکش
«اسم» الطَّاغُوت‌ِ [4] ← طغی- طغو طاغوت / متعدی / سرکش
«اسم» الطَّاغُوت‌ُ [1] ← طغی- طغو طاغوت / متعدی / سرکش
«اسم» طَاغُون‌َ [2] ← طغی- طغو یاغیان / سرکشان
«اسم» الطَّاغِيَة‌ِ [1] ← طغی- طغو یاغی / سرکش
«اسم» طَاغِين‌َ [2] ← طغی- طغو یاغیان / سرکشان
«اسم» الطَّاغِين‌َ [2] ← طغی- طغو یاغیان / سرکشان
«فعل» طَاف‌َ [1] ← طوف طواف کرد / دور زد
«اسم» طَاقَة‌َ [2] ← طوق قدرت / توانایی
«فعل» طَال‌َ [3] ← طول طولانی شد / بطول انجامید
«اسم» الطَّالِب‌ُ [1] ← طلب طالب / طلب کننده
«اسم» طَالُوت‌َ [1] ← طالوت طالوت، فرمانده منصوب خداوند برای بنی اسرائیل
«اسم» طَالُوت‌ُ [1] ← طالوت طالوت، فرمانده منصوب خداوند برای بنی اسرائیل
«اسم» الطَّامَّة‌ُ [1] ← طمم حادثه ناگوار و بسیار مهم / قیامت
«اسم» طِبَاقَاً [2] ← طبق بر فراز یکدیگر / طبقه طبقه
«فعل» طِبْتُمْ‌ [1] ← طیب خوش آمدید / پاکیزه و نیکو بودید
«فعل» طَبَع‌َ [4] ← طبع مُهر زد
«فعل» طُبِع‌َ [2] ← طبع مُهر زده شد
«اسم» طَبَقَاً [1] ← طبق حالت مطابق با حالت دیگر
«اسم» طَبَق‌ٍ [1] ← طبق حالت مطابق با حالت دیگر
«فعل» طِبْن‌َ [1] ← طیب دست کشیدند / رها کردند
«فعل» طَحَا [1] ← طحو- طحی گسترانید
«اسم» طَرَائِق‌َ [2] ← طرق راهها / روش ها / فرقه ها / مذاهب
«فعل» طَرَدْتُ [1] ← طرد طرد کردم / راندم
«اسم» طَرَفَاً [1] ← طرف مقداری از هر چیز / اعیان و اشراف
«اسم» الطَّرْف‌ِ [3] ← طرف چشم
«اسم» طَرْف‌ٍ [1] ← طرف چشم
«اسم» طَرْفُ [2] ← طرف چشم
«اسم» طَرَفَيْ [1] ← طرف دو طرف
«اسم» طَرِيَّاً [2] ← طری- طرو با طراوت / تر و تازه
«اسم» طَرِيق‌َ [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
«اسم» طَرِيقَاً [2] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
«اسم» طَرِيق‌ٍ [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
«اسم» طَرِيقَة‌ً [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
«اسم» طَرِيقَۀِ [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
«اسم» الطَّرِيقَة‌ِ [1] ← طرق راه / روش / فرقه / مذهب
«حروف مقطعه» طس‌ [1] _
«حروف مقطعه» طسم‌ [2] _
«اسم» الطَّعَام‌َ [5] ← طعم غذا
«اسم» طَعَامَاً [2] ← طعم غذا
«اسم» طَعَام‌ِ [5] ← طعم غذا
«اسم» الطَّعام‌ِ [1] ← طعم غذا
«اسم» طَعَام‌ٍ [2] ← طعم غذا
«اسم» طَعَام‌ُ [6] ← طعم غذا
«اسم» طَعَام‌ٌ [3] ← طعم غذا
«اسم» طَعْمُ [1] ← طعم مزه
«فعل» طَعِمْتُمْ‌ [1] ← طعم غذا خوردید
«فعل» طَعِمُوا [1] ← طعم غذا خوردند
«اسم» طَعْنَاً [1] ← طعن طعنه / طعنه زدن / بدنام کردن / عیبجویی کردن
«فعل» طَعَنُوا [1] ← طعن طعنه زدند / بدنام کردند / عیبجویی کردند
«فعل» طَغَوْا [1] ← طغی- طغو طغیان کردند
«اسم» طَغْوَی [1] ← طغی- طغو طغیان / سرکشی
«فعل» طَغَی [6] ← طغی- طغو طغیان کرد
«اسم» طُغْيَانَاً [4] ← طغی- طغو طغیان / سرکشی
«اسم» طُغْيَانِ [5] ← طغی- طغو طغیان / سرکشی
«فعل» طَفِق‌َ [1] ← طفق شروع کرد
«فعل» طَفِقَا [2] ← طفق شروع کردند
«اسم» طِفْلاً [2] ← طفل کودک
«اسم» الطِّفْل‌ِ [1] ← طفل کودک
«اسم» طَل‌ٌّ [1] ← طلل باران خفيف‏تر از حد معمول و كم ‏اثرتر از آن‏
«اسم» الطَّلاَق‌َ [1] ← طلق طلاق / طلاق دادن
«اسم» الطَّلاَق‌ُ [1] ← طلق طلاق / طلاق دادن
«اسم» طَلَبَاً [1] ← طلب طلب / جستجو / بدست آوردن
«اسم» طَلْح‌ٍ [1] ← طلح درخت موز
«اسم» طَلْعِ [1] ← طلع شکوفه
«اسم» طَلْعُ [2] ← طلع شکوفه
«اسم» طَلْع‌ٌ [1] ← طلع شکوفه
«فعل» طَلَعَتْ [1] ← طلع طلوع کرد
«فعل» طَلَّقَ [3] ← طلق طلاق داد
«فعل» طَلَّقْتُمْ‌ [6] ← طلق طلاق دادید
«فعل» طَلِّقُوا [1] ← طلق طلاق دهید
«اسم» طُلُوع‌ِ [2] ← طلع طلوع / برآمدن
«فعل» طُمِسَت‌ْ [1] ← طمس ناپدید شد
«فعل» طَمَسْنَا [2] ← طمس کور کردیم
«اسم» طَمَعَاً [4] ← طمع طمع
«حروف مقطعه» طه‌ [1] _
«فعل» طَهَّرَ [1] ← طهر پاکیزه کرد
«فعل» طَهِّرْ [2] ← طهر پاکیزه کن
«فعل» طَهِّرَا [1] ← طهر پاکیزه کنید
«اسم» طَهُورَاً [2] ← طهر پاک / پاک کننده
«اسم» طَوَّافُون‌َ [1] ← طوف بسیار طواف کنندگان / بسیار دور زنندگان
«اسم» طُوبَي‌ [1] ← طیب بهتر / پاکیزه تر / نیکوتر / بهترین / پاکیزه ترین / نیکوترین
«اسم» الطَّوْدِ [1] ← طود پاره کوه
«اسم» الطُّورَ [3] ← طور کوه (طور)
«اسم» طُورِ [2] ← طور کوه (طور)
«اسم» الطُّورِ [5] ← طور کوه (طور)
«اسم» طَوْعَاً [4] ← طوع داوطلبانه
«فعل» طَوَّعَت‌ْ [1] ← طوع مطیع کرد
«اسم» الطُّوفَان‌َ [1] ← طوف طوفان
«اسم» الطُّوفَان‌ُ [1] ← طوف طوفان
«اسم» طَوْلاً [1] ← طول غنا و بی نیازی / افزونی در قدرت مالی / قدرت و توانایی
«اسم» الطَّوْل‌ِ [2] ← طول غنا و بی نیازی / افزونی در قدرت مالی / قدرت و توانایی
«اسم» طُولاً [1] ← طول بلندی / درازی
«اسم» طُوَي‌ً [2] ← طوی وادی مقدسی که ميعادگاه موسی با خدا بود / چيزى يا جايى كه پيچيده با بركت باشد
«اسم» طَوِيلاً [2] ← طول دراز / کشیده / طولانی
«اسم» طَي‌ِّ [1] ← طوی پیچیدن
«اسم» طَيِّبَاً [6] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
«اسم» الطَّيِّب‌ِ [4] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
«اسم» الطَّيِّب‌ُ [3] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
«اسم» طَيِّبَاتِ [7] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / زنان پاکدامن
«اسم» الطَّيِّبَات‌ِ [10] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / زنان پاکدامن
«اسم» طَيِّبَات‌ٍ [1] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / زنان پاکدامن
«اسم» الطَّيِّبَات‌ُ [3] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / زنان پاکدامن
«اسم» طَيِّبَة‌ً [6] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
«اسم» طَيِّبَة‌ٍ [2] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
«اسم» طَيِّبَة‌ٌ [1] ← طیب نیکو / پاک و پاکیزه / حلال / لذیذ و گوارا
«اسم» الطَّيِّبُون‌َ [1] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / مردان پاکدامن
«اسم» طَيِّبِين‌َ [1] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / مردان پاکدامن
«اسم» الطَّيِّبِين‌َ [1] ← طیب نیکوها / پاک و پاکیزه ها / حلال ها / لذیذ و گواراها / مردان پاکدامن
«اسم» الطَّيْرَ [4] ← طیر پرندگان
«اسم» طَيْرَاً [3] ← طیر پرندگان
«اسم» الطَّيْرِ [7] ← طیر پرندگان
«اسم» طَيْرٍ [1] ← طیر پرندگان
«اسم» الطَّيْرُ [4] ← طیر پرندگان
«اسم» طِينَاً [1] ← طین گِل / خاک
«اسم» الطِّين‌ِ [3] ← طین گِل / خاک
«اسم» طِين‌ٍ [8] ← طین گِل / خاک


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است