فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«فعل» شَاءَ [56] ← شیا خواست / اراده کرد
«فعل» شِئْت‌َ [3] ← شیا خواستی / اراده کردی
«فعل» شِئْتُمْ‌ [5] ← شیا خواستید / اراده کردید
«فعل» شِئْتُمَـا [2] ← شیا خواستید / اراده کردید
«اسم» شَاخِصَة‌ٌ [1] ← شخص خیره و بی حرکت
«اسم» شَارِبُون‌َ [2] ← شرب نوشندگان
«اسم» الشَّارِبِين‌َ [3] ← شرب نوشندگان
«فعل» شَارِكْ [1] ← شرک شریک شو
«اسم» شَاطِئ‌ِ [1] ← شطا کنار
«اسم» شَاعِرٍ [2] ← شعر شاعر
«اسم» شَاعِرٌ [2] ← شعر شاعر
«اسم» شَافِعِين‌َ [1] ← شفع شفاعت کنندگان
«اسم» الشَّافِعِين‌َ [1] ← شفع شفاعت کنندگان
«فعل» شَاقُّوا [3] ← شقق مخالفت و دشمنی کردند
«اسم» شَاكِرَاً [3] ← شکر تشکر کننده / شکرگزار
«اسم» شَاكِرٌ [1] ← شکر تشکر کننده / شکرگزار
«اسم» شَاكِرُون‌َ [1] ← شکر تشکر کنندگان / شکرگزاران
«اسم» شَاكِرِين‌َ [1] ← شکر تشکر کنندگان / شکرگزاران
«اسم» الشَّاكِرِين‌َ [8] ← شکر تشکر کنندگان / شکرگزاران
«اسم» شَاكِلَۀِ [1] ← شکل خوی و اخلاق / طریقه و مذهب
«اسم» شَامِخَات‌ٍ [1] ← شمخ بلند (جمع)
«اسم» شَأْنِ [1] ← شان کار / حال / کار مهم / پیشآمد
«اسم» شَأْن‌ٍ [2] ← شان کار / حال / کار مهم / پیشآمد
«اسم» شَأْن‌ٌ [1] ← شان کار / حال / کار مهم / پیشآمد
«اسم» شَانِئَ [1] ← شنا دشمن خشمگین
«فعل» شِئْنَا [5] ← شیا خواستیم / اراده کردیم
«اسم» شَاهِدَاً [3] ← شهد گواه / شهادت دهنده
«اسم» شَاهِدٍ [1] ← شهد گواه / شهادت دهنده
«اسم» شَاهِدٌ [3] ← شهد گواه / شهادت دهنده
«اسم» شَاهِدُون‌َ [1] ← شهد گواهان / شهادت دهندگان
«اسم» شَاهِدِين‌َ [2] ← شهد گواهان / شهادت دهندگان
«اسم» الشَّاهِدِين‌َ [6] ← شهد گواهان / شهادت دهندگان
«فعل» شَاوِرْ [1] ← شور مشورت کن
«فعل» شُبِّه‌َ [1] ← شبه مشتبه شد
«اسم» الشِّتَاءِ [1] ← شتو زمستان
«اسم» شَتَّي‌ [3] ← شتت گوناگون / پراکنده
«اسم» شَجَرَ [1] ← شجر درخت
«فعل» شَجَرَ [1] ← شجر درخت
«اسم» الشَّجَرِ [2] ← شجر درخت
«اسم» شَجَرٍ [1] ← شجر درخت
«اسم» الشَّجَرُ [2] ← شجر درخت
«اسم» شَجَرٌ [1] ← شجر درخت
«اسم» شَجَرَة‌َ [2] ← شجر یک درخت
«اسم» الشَّجَرَة‌َ [4] ← شجر یک درخت
«اسم» شَجَرَة‌ً [2] ← شجر یک درخت
«اسم» شَجَرَة‌ِ [1] ← شجر یک درخت
«اسم» الشَّجَرَة‌ِ [4] ← شجر یک درخت
«اسم» شَجَرَة‌ٍ [4] ← شجر یک درخت
«اسم» شَجَرَة‌ُ [1] ← شجر یک درخت
«اسم» شَجَرَة‌ٌ [1] ← شجر یک درخت
«اسم» شُح‌َّ [2] ← شحح بخل / حرص / تنگ نظری
«اسم» الشُّح‌َّ [1] ← شحح بخل / حرص / تنگ نظری
«اسم» شُحُومَ [1] ← شحم پیه ها
«اسم» شِدَادَاً [1] ← شدد محکم ها / استوارها / سختی ها / سختگیرها
«اسم» شِدَادٌ [2] ← شدد محکم ها / استوارها / سختی ها / سختگیرها
«فعل» شَدَدْنَا [2] ← شدد محکم کردیم / نیرومند کردیم / تقویت کردیم
«فعل» شُدُّوا [1] ← شدد محکم کنید
«اسم» الشَّدِيدَ [1] ← شدد شدید / سخت
«اسم» شَدِيدَاً [11] ← شدد شدید / سخت
«اسم» شَدِيدِ [1] ← شدد شدید / سخت
«اسم» الشَّدِيدِ [1] ← شدد شدید / سخت
«اسم» شَدِيدٍ [7] ← شدد شدید / سخت
«اسم» شَدِيدُ [16] ← شدد شدید / سخت
«اسم» شَدِيدٌ [15] ← شدد شدید / سخت
«اسم» شَرَّ [4] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» الشَّرَّ [1] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» شَرَّاً [2] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» شَرِّ [5] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» الشَّرِّ [2] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» شَرٍّ [2] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» شَرُّ [2] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» الشَّرُّ [4] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» شَرٌّ [7] ← شرر شرّ / بد / شرّی / بدی / بدترین
«اسم» شَرَابَاً [2] ← شرب شراب / نوشابه
«اسم» شَرَابِ [1] ← شرب شراب / نوشابه
«اسم» شَرَاب‌ٍ [1] ← شرب شراب / نوشابه
«اسم» شَرَابُ [1] ← شرب شراب / نوشابه
«اسم» الشَّرَاب‌ُ [1] ← شرب شراب / نوشابه
«اسم» شَرَاب‌ٌ [5] ← شرب شراب / نوشابه
«فعل» شَرِب‌َ [1] ← شرب نوشید
«اسم» شِرْب‌ٍ [1] ← شرب بهره و قسمت از آب / زمان آشامیدن آب
«اسم» شِرْب‌ُ [1] ← شرب بهره و قسمت از آب / زمان آشامیدن آب
«اسم» شِرْب‌ٌ [1] ← شرب بهره و قسمت از آب / زمان آشامیدن آب
«اسم» شُرْب‌َ [1] ← شرب نوشیدن
«فعل» شَرِبُوا [1] ← شرب نوشیدند
«فعل» شَرَح‌َ [2] ← شرح گشاده کرد
«فعل» شَرِّدْ [1] ← شرد سخت پراکنده گردان / سخت تارومار کن
«اسم» شِرْذِمَة‌ٌ [1] ← شرذم گروهی اندک و پراکنده
«اسم» شَرَرٍ [1] ← شرر شراره های آتش
«فعل» شَرَع‌َ [1] ← شرع تشریع کرد
«اسم» شُرَّعَاً [1] ← شرع ساحل و کنار آب
«اسم» شِرْعَة‌ً [1] ← شرع شریعت
«فعل» شَرَعُوا [1] ← شرع تشریع کردند
«اسم» شَرْقِيَّاً [1] ← شرق شرقی
«اسم» شَرْقِيِّة‌ٍ [1] ← شرق شرقی
«اسم» الشِّرْك‌َ [1] ← شرک شرک ورزیدن / شریک کردن / شرک
«اسم» شِرْكِ [1] ← شرک شرک ورزیدن / شریک کردن / شرک
«اسم» شِرْك‌ٍ [1] ← شرک شرک ورزیدن / شریک کردن / شرک
«اسم» شِرْك‌ٌ [2] ← شرک شرک ورزیدن / شریک کردن / شرک
«اسم» شُرَكَاءَ [12] ← شرک شریکان
«اسم» شُرَكَاءِ [14] ← شرک شریکان
«اسم» شُرَكَاءُ [11] ← شرک شریکان
«فعل» شَرَوْا [2] ← شری فروختند / خریدند
«اسم» شَرِيعَة‌ٍ [1] ← شرع شریعت
«اسم» شَرِيك‌َ [1] ← شرک شریک
«اسم» شَرِيك‌ٌ [2] ← شرک شریک
«اسم» شَطْءَ [1] ← شطا جوانه‏ ای كه از خود گياه يا درخت به وجود مى ‏آيد و در اطراف آن مى‏ رويد / جوش درخت
«اسم» شَطْرَ [5] ← شطر جهت و ناحیه / یک قسمت چیز / کعبه با ترکیب (شطر المسجد الحرام)
«اسم» شَطَطَاً [2] ← شطط خروج از حد / تجاوز از حق
«اسم» شَعَائِرَ [2] ← شعر شعائر / علامت ها
«اسم» شَعَائِرِ [2] ← شعر شعائر / علامت ها
«اسم» شُعَب‌ٍ [1] ← شعب شعبه ها / شاخه ها
«اسم» الشِّعْرَ [1] ← شعر شعر
«اسم» الشُّعَرَاءُ [1] ← شعر شاعران
«اسم» الشِّعْرَي [1] ← شعر ستاره شعرى، درخشنده‏ترين ستارگان آسمان است كه معمولا به هنگام سحر در كنار صورت فلكى" جوزا" در آسمان ظاهر مى‏ شود
«اسم» شُعُوبَاً [1] ← شعب قبيله های بزرگى از مردم
«اسم» شُعَيْبَاً [7] ← شعیب شعیب، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» شُعَيْب‌ُ [3] ← شعیب شعیب، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» شُعَيْب‌ٌ [1] ← شعیب شعیب، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«فعل» شَغَفَ [1] ← شغف دل را ربود / اعماق قلب را تسخیر کرد
«اسم» شُغُل‌ٍ [1] ← شغل كارى كه آدمى را به خود مشغول سازد و از كارهاى ديگر باز بدارد
«فعل» شَغَلَتْ [1] ← شغل مشغول کرد
«اسم» شَفَا [2] ← شفی لبه / کناره
«اسم» شِفَاءٌ [4] ← شفی شفا / شفا یافتن / خوب شدن / دارو
«اسم» الشَّفَاعَة‌َ [2] ← شفع شفاعت
«اسم» شَفَاعَة‌ً [2] ← شفع شفاعت
«اسم» شَفَاعَة‌ُ [3] ← شفع شفاعت
«اسم» الشَّفَاعَة‌ُ [3] ← شفع شفاعت
«اسم» شَفَاعَة‌ٌ [3] ← شفع شفاعت
«اسم» شَفَتَيْن‌ِ [1] ← شفه دو لب
«اسم» الشَّفْع‌ِ [1] ← شفع زوج / جفت
«اسم» شُفَعَاءَ [3] ← شفع شفاعت کنندگان
«اسم» شُفَعَاءُ [2] ← شفع شفاعت کنندگان
«اسم» الشَّفَق‌ِ [1] ← شفق شفق / روشنایی بعد از غروب آفتاب
«اسم» شَفِيع‌ٍ [3] ← شفع شفاعت کننده
«اسم» شَفِيع‌ٌ [2] ← شفع شفاعت کننده
«اسم» شَقَّاً [1] ← شقق شکافتن / شکاف
«اسم» شِق‌ِّ [1] ← شقق رنج و مشقت
«اسم» شِقَاق‌َ [1] ← شقق مخالفت و دشمنی کردن
«اسم» شِقَاق‌ِ [1] ← شقق مخالفت و دشمنی کردن
«اسم» شِقَاق‌ٍ [5] ← شقق مخالفت و دشمنی کردن
«اسم» الشُّقَّة‌ُ [1] ← شقق مسافرت دور و دراز / راه صعب العبور
«فعل» شَقَقْنَا [1] ← شقق شکافتیم
«فعل» شَقُوا [1] ← شقو- شقی بدبخت شدند
«اسم» شِقْوَۀُ [1] ← شقو- شقی شقاوت و بدبختی
«اسم» شَقِيَّاً [3] ← شقو- شقی بدبخت / باشقاوت
«اسم» شَقِي‌ٌّ [1] ← شقو- شقی بدبخت / باشقاوت
«اسم» شَك‌ٍّ [14] ← شکک شکّ / تردید
«اسم» شَك‌ٌّ [1] ← شکک شکّ / تردید
«فعل» شَكَرَ [2] ← شکر تشکر کرد
«اسم» شُكْرَاً [1] ← شکر شکر / تشکر کردن
«فعل» شَكَرْتُمْ‌ [2] ← شکر تشکر کردید
«اسم» شَكْلِ [1] ← شکل شکل / مشابه / همجنس
«اسم» شَكُورَاً [1] ← شکر بسیار تشکر کننده / از صفات باری تعالی
«اسم» شَكُورٍ [4] ← شکر بسیار تشکر کننده / از صفات باری تعالی
«اسم» الشَّكُورُ [1] ← شکر بسیار تشکر کننده / از صفات باری تعالی
«اسم» شَكُورٌ [4] ← شکر بسیار تشکر کننده / از صفات باری تعالی
«اسم» شُكُورَاً [2] ← شکر شکر / تشکر کردن
«اسم» شَمَائِلِ [1] ← شمل اطراف چپ
«اسم» الشَّمَائِل‌ِ [1] ← شمل اطراف چپ
«اسم» شِمالِ [1] ← شمل طرف چپ
«اسم» الشِّمَال‌ِ [6] ← شمل طرف چپ
«اسم» شِمَال‌ٍ [1] ← شمل طرف چپ
«اسم» الشَّمْس‌َ [16] ← شمس خورشید
«اسم» شَمْسَاً [1] ← شمس خورشید
«اسم» الشَّمْس‌ِ [9] ← شمس خورشید
«اسم» الشَّمْس‌ُ [7] ← شمس خورشید
«اسم» شَنَآن‌ُ [2] ← شنا دشمنی و بغض
«اسم» شِهَابَاً [1] ← شهب شهاب / ستاره دنباله دار
«اسم» شِهَاب‌ٍ [1] ← شهب شهاب / ستاره دنباله دار
«اسم» شِهَاب‌ٌ [2] ← شهب شهاب / ستاره دنباله دار
«اسم» شَهَادَاتِ [1] ← شهد گواهی دادن ها / سوگندها
«اسم» شَهَادَات‌ٍ [2] ← شهد گواهی دادن ها / سوگندها
«اسم» شَهَادَة‌َ [1] ← شهد گواهی دادن / سوگند
«اسم» الشَّهَادَة‌َ [2] ← شهد گواهی دادن / سوگند
«اسم» شَهَادَة‌ً [3] ← شهد گواهی دادن / سوگند
«اسم» شَهَادَۀِ [1] ← شهد گواهی دادن / سوگند
«اسم» الشَّهَادَة‌ِ [12] ← شهد گواهی دادن / سوگند
«اسم» شَهَادَة‌ُ [4] ← شهد گواهی دادن / سوگند
«اسم» شُهُبَاً [1] ← شهب شهاب ها/ ستاره های دنباله دار
«فعل» شَهِدَ [6] ← شهد گواهی داد / درک کرد
«اسم» شُهَدَاءَ [12] ← شهد گواهان / شهیدان
«اسم» الشُّهَدَاءِ [4] ← شهد گواهان / شهیدان
«اسم» شُهَدَاءُ [2] ← شهد گواهان / شهیدان
«اسم» الشُّهَدَاءُ [2] ← شهد گواهان / شهیدان
«فعل» شَهِدْتُمْ‌ [1] ← شهد گواهی دادید
«فعل» شَهِدْنَا [4] ← شهد گواهی دادیم
«فعل» شَهِدُوا [6] ← شهد گواهی دادند
«اسم» الشَّهْرَ [3] ← شهر یکی از ماه های سال
«اسم» شَهْرَاً [2] ← شهر یکی از ماه های سال
«اسم» الشَّهْرِ [2] ← شهر یکی از ماه های سال
«اسم» شَهْرٍ [1] ← شهر یکی از ماه های سال
«اسم» شَهْرُ [1] ← شهر یکی از ماه های سال
«اسم» الشَّهْرُ [1] ← شهر یکی از ماه های سال
«اسم» شَهْرٌ [2] ← شهر یکی از ماه های سال
«اسم» شَهْرَيْن‌ِ [2] ← شهر دو ماه از ماه های سال
«اسم» الشَّهَوَات‌ِ [3] ← شهو شهوات
«اسم» شَهْوَة‌ً [2] ← شهو شهوت
«اسم» شُهُودَاً [2] ← شهد گواهان
«اسم» شُهُودٌ [1] ← شهد گواهان
«اسم» الشُّهُورِ [1] ← شهر ماه های سال
«اسم» شَهِيدَاً [20] ← شهد گواه/ شهید
«اسم» شَهِيدٍ [2] ← شهد گواه/ شهید
«اسم» شَهِيدٌ [13] ← شهد گواه/ شهید
«اسم» شَهِیدَیْنِ [1] ← شهد دو گواه
«اسم» شَهِيقَاً [1] ← شهق بازدمی کشیده و طولانی
«اسم» شَهِيق‌ٌ [1] ← شهق بازدمی کشیده و طولانی
«اسم» شُوَاظ‌ٌ [1] ← شوظ شعله بی دود آتش
«اسم» شَوْبَاً [1] ← شوب مخلوط / آمیخته
«اسم» شُورَي‌ [1] ← شور مشورت / مشورت کردن
«اسم» الشَّوْكَة‌ِ [1] ← شوک شوکت / قدرت / اسلحه
«اسم» الشَّوَي [1] ← شوی دست و پا و اطراف بدن‏
«اسم» شَيْءً [77] ← شیا شیئ / چیز
«اسم» شَيْءٍ [188] ← شیا شیئ / چیز
«اسم» شَيْءٌ [14] ← شیا شیئ / چیز
«اسم» شَيَاطِين‌َ [1] ← شطن شیطان ها
«اسم» الشَّيَاطِين‌َ [7] ← شطن شیطان ها
«اسم» شَيَاطِينِ [1] ← شطن شیطان ها
«اسم» الشَّيَاطِين‌ِ [5] ← شطن شیطان ها
«اسم» الشَّيَاطِين‌ُ [4] ← شطن شیطان ها
«اسم» شَيْبَاً [1] ← شیب پیری / سفیدی مو
«اسم» شِيْبَاً [1] ← شیب پیران
«اسم» شَيْبَة‌ً [1] ← شیب پیری / سفیدی مو
«اسم» شِيَة‌َ [1] ← وشی رنگ مخالف رنگ اصلی بدن
«اسم» شَيْخَاً [2] ← شیخ آدم پیر
«اسم» شَيْخ‌ٌ [1] ← شیخ آدم پیر
«اسم» الشَّيْطَان‌َ [10] ← شطن شیطان
«اسم» شَيْطَانَاً [2] ← شطن شیطان
«اسم» الشَّيْطَان‌ِ [20] ← شطن شیطان
«اسم» شَيْطَان‌ٍ [4] ← شطن شیطان
«اسم» الشَّيْطَان‌ُ [34] ← شطن شیطان
«اسم» شِيَعَاً [4] ← شیع پیروان و یاران / فرقه ها و گروهها
«اسم» شِيَع‌ِ [1] ← شیع پیروان و یاران / فرقه ها و گروهها
«اسم» شِيعَۀِ [3] ← شیع پیروان و یاران / فرقه ها و گروهها
«اسم» شِيعَة‌ٍ [1] ← شیع پیروان و یاران / فرقه ها و گروهها
«اسم» شُيُوخَاً [1] ← شیخ آدم های پیر


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است