فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» الظَّالِم‌ِ [1] ← ظلم ظالم / ستمگر
«اسم» الظَّالِم‌ُ [1] ← ظلم ظالم / ستمگر
«اسم» ظَالِم‌ٌ [3] ← ظلم ظالم / ستمگر
«اسم» ظَالِمَة‌ً [1] ← ظلم ظالم / ستمگر
«اسم» ظَالِمَة‌ٌ [3] ← ظلم ظالم / ستمگر
«اسم» ظَالِمُون‌َ [8] ← ظلم ظالمان / ستمگران
«اسم» الظَّالِمُون‌َ [25] ← ظلم ظالمان / ستمگران
«اسم» ظَالِمِي‌ [2] ← ظلم ظالمان / ستمگران
«اسم» ظَالِمِين‌َ [10] ← ظلم ظالمان / ستمگران
«اسم» الظَّالِمِين‌َ [81] ← ظلم ظالمان / ستمگران
«اسم» الظَّانِّين‌َ [1] ← ظنن بدگمانان / تردید کنندگان
«اسم» ظَاهِرَ [1] ← ظهر ظاهر / آشکار
«اسم» ظَاهِرَاً [2] ← ظهر ظاهر / آشکار
«اسم» ظَاهِرٍ [1] ← ظهر ظاهر / آشکار
«اسم» ظَاهِرُ [1] ← ظهر ظاهر / آشکار
«اسم» الظَّاهِرُ [1] ← ظهر ظاهر / آشکار
«اسم» ظَاهِرَة‌ً [2] ← ظهر ظاهر / آشکار
«فعل» ظَاهَرُوا [2] ← ظهر کمک کردند / پشتیبانی کردند
«اسم» ظَاهِرِين‌َ [2] ← ظهر غلبه کنندگان / پیروزمندان
«اسم» ظَعْنِ [1] ← ظعن کوچ کردن
«اسم» ظُفُرٍ [1] ← ظفر ناخن
«فعل» ظَل‌َّ [2] ← ظلل شد / گشت
«اسم» الظِّل‌َّ [1] ← ظلل سایه
«اسم» ظِلاًّ [1] ← ظلل سایه
«اسم» الظِّل‌ِّ [1] ← ظلل سایه
«اسم» ظِل‌ٍّ [3] ← ظلل سایه
«اسم» ظِلُّ [1] ← ظلل سایه
«اسم» الظِّل‌ُّ [1] ← ظلل سایه
«اسم» ظِلاَلاً [1] ← ظلل سایه ها
«اسم» ظِلاَل‌ٍ [2] ← ظلل سایه ها
«اسم» ظِلاَلُ [3] ← ظلل سایه ها
«اسم» ظَلاَّم‌ٍ [5] ← ظلم بسیار ظالم / بسیار ستمگر
«فعل» ظَلَّت‌ْ [1] ← ظلل شد / گشت
«فعل» ظَلْت‌َ [1] ← ظلل مداومت کردی
«اسم» الظُّلَّة‌ِ [1] ← ظلل سایبان
«اسم» ظُلَّة‌ٌ [1] ← ظلل سایبان
«فعل» ظَلْتُمْ‌ [1] ← ظلل شُدید / گشتید
«اسم» الظُّلَل‌ِ [1] ← ظلل سایبان ها
«اسم» ظُلَل‌ٍ [1] ← ظلل سایبان ها
«اسم» ظُلَل‌ٌ [2] ← ظلل سایبان ها
«فعل» ظَلَّلْنَا [2] ← ظلل سایه افکندیم
«فعل» ظَلَم‌َ [7] ← ظلم ظلم کرد
«فعل» ظُلِم‌َ [1] ← ظلم ظلم شد / مورد ستم واقع شد
«اسم» ظُلْم‌َ [1] ← ظلم ظلم / ستم
«اسم» ظُلْمَاً [8] ← ظلم ظلم / ستم
«اسم» ظُلْمِ [5] ← ظلم ظلم / ستم
«اسم» ظُلْم‌ٍ [5] ← ظلم ظلم / ستم
«اسم» ظُلْم‌ٌ [1] ← ظلم ظلم / ستم
«اسم» ظُلُمَات‌ِ [4] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
«اسم» الظُّلُمَات‌ِ [12] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
«اسم» ظُلُمَات‌ٍ [3] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
«اسم» الظُّلُمَات‌ُ [2] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
«اسم» ظُلُمَات‌ٌ [2] ← ظلم ظلمت ها / تاریکی ها
«فعل» ظَلَمَت‌ْ [1] ← ظلم ظلم کرد
«فعل» ظَلَمْت‌ُ [2] ← ظلم ظلم کردم
«فعل» ظَلَمْتُمْ [2] ← ظلم ظلم کردید
«فعل» ظَلَمْنَا [4] ← ظلم ظلم کردیم
«فعل» ظَلَمُوا [45] ← ظلم ظلم کردند
«فعل» ظُلِمُوا [3] ← ظلم ظلم شدند / مورد ستم واقع شدند
«فعل» ظَلُّوا [2] ← ظلل شدند / گشتند
«اسم» ظَلُومَاً [1] ← ظلم بسیار ظالم / بسیار ستمگر
«اسم» ظَلُوم‌ٌ [1] ← ظلم بسیار ظالم / بسیار ستمگر
«اسم» ظَلِيلاً [1] ← ظلل سایه دار / همیشه سایه دار
«اسم» ظَلِيل‌ٍ [1] ← ظلل سایه دار / همیشه سایه دار
«اسم» ظَمَأٌ [1] ← ظما عطش / تشنگی زیاد
«اسم» الظَّمْآن‌ُ [1] ← ظما بسیار تشنه / مشتاق
«اسم» ظَن‌َّ [4] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
«فعل» ظَن‌َّ [7] ← ظنن گمان کرد / بیقین دانست
«اسم» الظَّن‌َّ [8] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
«اسم» ظَنَّاً [2] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
«اسم» الظَّن‌ِّ [2] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
«اسم» ظَن‌ُّ [4] ← ظنن گمان / یقین / شک و تردید
«فعل» ظَنَّا [1] ← ظنن گمان کردند / بیقین دانستند
«فعل» ظَنَنَّا [2] ← ظنن گمان کردیم / بیقین دانستیم
«فعل» ظَنَنْت‌ُ [1] ← ظنن گمان کردم / بیقین دانستم
«فعل» ظَنَنْتُمْ‌ [6] ← ظنن گمان کردید / بیقین دانستید
«فعل» ظَنُّوا [9] ← ظنن گمان کردند / بیقین دانستند
«اسم» الظُّنُونَ [1] ← ظنن گمان ها / یقین ها / شک و تردیدها
«فعل» ظَهَرَ [5] ← ظهر ظاهر شد / آشکار شد
«اسم» ظَهْرَ [1] ← ظهر پشت
«اسم» ظَهْرِ [3] ← ظهر پشت
«اسم» ظِهْرِيَّاً [1] ← ظهر چیزی که پشت سر میماند و فراموش می شود
«اسم» ظُهُورِ [8] ← ظهر پشت ها
«اسم» ظُهُورُ [3] ← ظهر پشت ها
«اسم» ظَهِيرَاً [4] ← ظهر پشتیبان / یاور
«اسم» ظَهِيرٍ [1] ← ظهر پشتیبان / یاور
«اسم» ظَهِيرٌ [1] ← ظهر پشتیبان / یاور
«اسم» الظَّهِيرَة‌ِ [1] ← ظهر ظهر / نیمروز


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است