فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» دَائِبَيْن‌ِ [1] ← داب دو سِیْرکننده مستمر و دائمی
«اسم» دَائِرَة‌ُ [2] ← دور گرفتاری / حادثه
«اسم» دَائِرَة‌ٌ [1] ← دور گرفتاری / حادثه
«اسم» دَائِم‌ٌ [1] ← دوم دائمی / همیشگی
«اسم» دَائِمُون‌َ [1] ← دوم مداومت کنندگان / پایداران
«اسم» دَأَبَاً [1] ← داب دأب / عادت هميشگى و مستمر بطورى كه دائما بر يك حال بماند
«اسم» دَأْب‌ِ [4] ← داب دأب / عادت هميشگى و مستمر بطورى كه دائما بر يك حال بماند
«اسم» دَابَّة‌ً [1] ← دبب جنبنده / حیوان / یک چهار پا
«اسم» دَابَّة‌ٍ [12] ← دبب جنبنده / حیوان / یک چهار پا
«اسم» دَابَّة‌ُ [1] ← دبب جنبنده / حیوان / یک چهار پا
«اسم» دَابِرَ [3] ← دبر دنباله / نسل / ریشه
«اسم» دَابِرُ [1] ← دبر دنباله / نسل / ریشه
«اسم» دَاحِضَة‌ٌ [1] ← دحض باطل و بی پایه / از بین برنده
«اسم» دَاخِرُون‌َ [2] ← دخر خاضعان / متواضعان / فروتنان
«اسم» دَاخِرِين‌َ [2] ← دخر خاضعان / متواضعان / فروتنان
«اسم» دَاخِلُون‌َ [1] ← دخل وارد شدگان
«اسم» الدَّاخِلِين‌َ [1] ← دخل وارد شدگان
«اسم» دَارَ [3] ← دور منزل / سرای / جایگاه
«اسم» الدَّارَ [4] ← دور منزل / سرای / جایگاه
«اسم» دَارِ [7] ← دور منزل / سرای / جایگاه
«اسم» الدَّارِ [8] ← دور منزل / سرای / جایگاه
«اسم» دَارُ [6] ← دور منزل / سرای / جایگاه
«اسم» الدَّارُ [4] ← دور منزل / سرای / جایگاه
«اسم» الدَّاع‌ِ [3] ← دعو خواننده / دعا کننده / دعوت کننده
«اسم» دَاعِي‌َ [2] ← دعو خواننده / دعوت کننده
«اسم» الدَّاعِي‌َ [1] ← دعو خواننده / دعوت کننده
«اسم» دَاعِيَاً [1] ← دعو خواننده / دعوت کننده
«اسم» دَافِع‌ٍ [1] ← دفع مانع / بازدارنده
«اسم» دَافِع‌ٌ [1] ← دفع مانع / بازدارنده
«اسم» دَافِق‌ٍ [1] ← دفق جهنده / ریخته شده با فشار
«فعل» دَامَت‌ْ [2] ← دوم با ترکیب (ما دامت) یعنی مادامی که هست ، تا زمانی که هست
«فعل» دَامُوا [1] ← دوم با ترکیب (ما داموا) یعنی مادامی که هستند ، تا زمانی که هستند
«اسم» دَان‌ٍ [1] ← دنو نزدیک / در دسترس
«اسم» دَانِيَة‌ً [1] ← دنو نزدیک / در دسترس
«اسم» دَانِيَة‌ٌ [2] ← دنو نزدیک / در دسترس
«اسم» دَاوُدَ [13] ← داود داود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» دَاوُدُ [3] ← داود داود، نام مبارک یکی از پیامبران الهی
«اسم» دُبُرَ [1] ← دبر پشت / عقب
«اسم» الدُّبُرَ [1] ← دبر پشت / عقب
«اسم» دُبُرٍ [3] ← دبر پشت / عقب
«فعل» دَحَا [1] ← دحو- دحی گسترش / گستراندن
«اسم» دُحُورَاً [1] ← دحر مطرود و رانده شده بخواری و ذلت
«اسم» دُخَان‌ٍ [1] ← دخن دود
«اسم» دُخَان‌ٌ [1] ← دخن دود
«فعل» دَخَل‌َ [6] ← دخل وارد شد
«اسم» دَخَلاً [2] ← دخل وسیله فریب و خیانت
«فعل» دَخَلَت‌ْ [1] ← دخل وارد شد
«فعل» دَخَلْت‌َ [1] ← دخل وارد شدی
«فعل» دُخِلَت‌ْ [1] ← دخل وارد شد
«فعل» دَخَلْتُمْ [4] ← دخل وارد شدید
«فعل» دَخَلُوا [11] ← دخل وارد شدند
«اسم» دِرَاسَۀِ [1] ← درس درس خواندن
«اسم» دَرَاهِم‌َ [1] ← درهم درهم ها / سکه های نقره
«اسم» الدَّرَجَات‌ِ [1] ← درج درجات / درجه ها / رتبه ها
«اسم» دَرَجَات‌ٍ [8] ← درج درجات / درجه ها / رتبه ها
«اسم» الدَّرَجَات‌ُ [1] ← درج درجات / درجه ها / رتبه ها
«اسم» دَرَجَات‌ٌ [4] ← درج درجات / درجه ها / رتبه ها
«اسم» دَرَجَة‌ً [3] ← درج درجه / رتبه
«اسم» دَرَجَة‌ٌ [1] ← درج درجه / رتبه
«فعل» دَرَسْت‌َ [1] ← درس درس خواندی
«فعل» دَرَسُوا [1] ← درس درس خواندند
«اسم» دَرَكَاً [1] ← درک پیوستن / سررسیدن / دست یافتن
«اسم» الدَّرْك‌ِ [1] ← درک پله های رو به پایین / عمیق ترین نقطه
«اسم» دُرِّي‌ٌّ [1] ← درر تابان / فروزان / نورانی / درخشان
«اسم» دُسُرٍ [1] ← دسر ميخ ‏هايى كه با آن تخته ‏هاى كشتى را به يكديگر مى ‏كوبند
«فعل» دَسَّی [1] ← دسو- دسس دسیسه کرد / پنهان کرد
«فعل» دَع‌ْ [1] ← ودع رها کن / واگذار / بی اعتنا باش
«فعل» دَعَا [11] ← دعو خواند
«اسم» دَعَّاً [1] ← دعع دفع و پرت کردن شَدید
«اسم» دُعَاءَ [3] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
«اسم» الدُّعَاءَ [3] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
«اسم» دُعَاءً [1] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
«اسم» دُعَاءِ [7] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
«اسم» الدُّعَاءِ [2] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
«اسم» دُعَاءٍ [1] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
«اسم» دُعَاءُ [3] ← دعو خواندن / دعاکردن / دعا / صدا کردن / ادعا کردن
«فعل» دَعَوْا [8] ← دعو خواندند
«فعل» دُعُوا [3] ← دعو خوانده شدند
«فعل» دَعَوَا [1] ← دعو خواندند
«فعل» دَعَوْت‌ُ [4] ← دعو خواندم
«اسم» دَعْوَة‌َ [2] ← دعو دعوت / خواندن / طلبیدن / دعا
«اسم» دَعْوَة‌ً [1] ← دعو دعوت / خواندن / طلبیدن / دعا
«اسم» دَعْوَةُ‌ [2] ← دعو دعوت / خواندن / طلبیدن / دعا
«اسم» دَعْوَة‌ٌ [1] ← دعو دعوت / خواندن / طلبیدن / دعا
«فعل» دَعَوْتُمْ [1] ← دعو خواندید
«اسم» دَعْوَی [4] ← دعو ادعا / دعوا / دعا و نیایش / نزاع
«فعل» دُعِي‌َ [1] ← دعو خوانده شد
«فعل» دُعِيتُمْ‌ [1] ← دعو خوانده شدید
«اسم» دِفْءٌ [1] ← دفا گرما / گرمايى كه بوسيله پوست و پشم و كرك حيوانات بدن را با آن گرم مى‏ كنند / چيزي كه بدن را گرم مى‏ كند
«اسم» دَفْع‌ُ [2] ← دفع دفع / بازداشتن
«فعل» دَفَعْتُمْ‌ [1] ← دفع دادید / برگرداندید
«اسم» دَكَّاً [3] ← دکک بشدت کوبیده شده / با خاک یکسان شده
«اسم» دَكَّاءَ [1] ← دکک بشدت کوبیده شده / با خاک یکسان شده
«اسم» دَكَّة‌ً [1] ← دکک بشدت کوبیده شده / با خاک یکسان شده
«فعل» دُكَّتْ [1] ← دکک بشدت کوبیده شد / با خاک یکسان شد
«فعل» دُكَّتَا [1] ← دکک بشدت کوبیده شدند / با خاک یکسان شدند
«فعل» دَلَّ [1] ← دلل راهنمایی کرد / آگاه کرد
«اسم» دَلْوَ [1] ← دلو دلو آب
«اسم» دُلُوك‌ِ [1] ← دلک زوال آفتاب و رسيدن به حد ظهر
«فعل» دَلَّی [1] ← دلو فرود آورد / سقوط داد / پایین انداخت
«اسم» دَلِيلاً [1] ← دلل دلیل / راهنمایی / برهان
«اسم» الدَّم‌َ [3] ← دمی خون
«اسم» دَمَاً [1] ← دمی خون
«اسم» دَم‌ٍ [2] ← دمی خون
«اسم» الدَّم‌ُ [1] ← دمی خون
«اسم» دِمَاءَ [1] ← دمی خون ها
«اسم» الدِّمَاءَ [1] ← دمی خون ها
«اسم» دِمَاءُ [1] ← دمی خون ها
«فعل» دُمْت‌َ [1] ← دوم با ترکیب (ما دمت) یعنی مادامی که هستی ، تا زمانی که هستی
«فعل» دُمْت‌ُ [2] ← دوم با ترکیب (ما دمت) یعنی مادامی که هستم ، تا زمانی که هستم
«فعل» دُمْتُمْ‌ [1] ← دوم با ترکیب (ما دمتم) یعنی مادامی که هستید ، تا زمانی که هستید
«فعل» دَمْدَم‌َ [1] ← دمدم نابود کرد / هلاک کرد
«فعل» دَمَّرَ [1] ← دمر هلاک کرد
«فعل» دَمَّرْنَا [6] ← دمر هلاک کردیم
«اسم» الدَّمْع‌ِ [2] ← دمع اشک / سرشک
«فعل» دَنَا [1] ← دنو نزدیک شد
«اسم» الدُّنْيَا [115] ← دنو دنیا / نزدیکتر / پست تر
«اسم» دِهَاقَاً [1] ← دهق لبریز و پیاپی
«اسم» الدِّهَان‌ِ [1] ← دهن پوست قرمز
«اسم» الدَّهْرِ [1] ← دهر زمان ممتد و طولانى و بدون حد
«اسم» الدَّهْرُ [1] ← دهر زمان ممتد و طولانى و بدون حد
«اسم» الدُّهْن‌ِ [1] ← دهن روغن / روغن مالی کردن
«اسم» الدَّوَائِرَ [1] ← دور گرفتاری ها / حوادث
«اسم» الدَّوَاب‌ِّ [3] ← دبب جنبندگان / حیوانات / چهار پایان
«اسم» الدَّوَاب‌ُّ [1] ← دبب جنبندگان / حیوانات / چهار پایان
«اسم» دُوْلَة‌ً [1] ← دول چيزى كه در بين مردم متداول است و دست به دست مى‏ گردد
«اسم» دُون‌َ [9] ← دون غیر / پایین / جلو / بجز /پست
«اسم» دُون‌ِ [135] ← دون غیر / پایین / جلو / بجز /پست
«اسم» دَيَّارَاً [1] ← دور كسى كه در خانه‏اى سكنى مى ‏گزيند
«اسم» دِيَارَ [1] ← دور خانه ها / شهرها / قبیله ها / سرزمین ها
«اسم» دِيَارِ [14] ← دور خانه ها / شهرها / قبیله ها / سرزمین ها
«اسم» الدِّيَارِ [1] ← دور خانه ها / شهرها / قبیله ها / سرزمین ها
«اسم» دِيَة‌ٌ [2] ← ودی دیه مقتول / خونبها
«اسم» دَيْن‌ٍ [5] ← دین وام / وام دادن / وام گرفتن
«اسم» دِينَ [13] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
«اسم» الدِّين‌َ [13] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
«اسم» دِينَاً [4] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
«اسم» دِين‌ِ [19] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
«اسم» الدِّين‌ِ [33] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
«اسم» دِين‌ُ [3] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
«اسم» الدِّين‌ُ [7] ← دین دین / آیین / حساب و جزا / عادت / شأن و حال / اطاعت / حکومت
«اسم» دِينَارٍ [1] ← دنر دینار / سکه طلا


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است