فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«فعل» حَاج‌َّ [3] ← حجج محاجّه کرد / مخاصمه کرد
«اسم» الْحَاج‌ِّ [1] ← حجج حاجی / حجاج / زائر / زائران
«اسم» حَاجَة‌ً [3] ← حوج حاجت / نیاز / مورد نیاز / خواسته
«فعل» حَاجَجْتُمْ‌ [1] ← حجج محاجّه کردید / مخاصمه کردید
«اسم» حَاجِزَاً [1] ← حجز حاجز / مانع / حایل
«اسم» حَاجِزِين‌َ [1] ← حجز مانع شوندگان
«فعل» حَاجُّوا [1] ← حجج محاجّه کردند / مخاصمه کردند
«فعل» حَادَّ [1] ← حدد دشمن داشت / دشمنی کرد / کینه بدل گرفت
«اسم» حَاذِرُون‌َ [1] ← حذر برحذران / آماده باش ها
«فعل» حَارَب‌َ [1] ← حرب جنگید / مبارزه کرد
«فعل» حَاسَبْنَا [1] ← حسب محاسبه کردیم
«اسم» حَاسِبِين‌َ [1] ← حسب حساب کنندگان / حسابگران
«اسم» الْحَاسِبِين‌َ [1] ← حسب حساب کنندگان / حسابگران
«اسم» حَاسِدٍ [1] ← حسد حسود / حسادت کننده
«فعل» حَاش‌َ [2] ← حوش با ترکیب (حاش لله) یعنی منزّه است خدا؛ رسم بوده كه هرگاه مى‏ خواستند شخصى را از عيبى منزه بدانند، اوّل خدا را تنزيه مى‏ كردند سپس آن شخص را
«اسم» حَاشِرِين‌َ [3] ← حشر جمع آوری کنندگان
«اسم» حَاصِبَاً [4] ← حصب بادى كه از شدت، سنگ‏ريزه‏ها را از جاى می کند / باد كشنده‏اى كه در بيابان برخيزد
«اسم» حَاضِرَاً [1] ← حضر حاضر
«اسم» حَاضِرَة‌َ [1] ← حضر نزدیکی/ کنار
«اسم» حَاضِرَة‌ً [1] ← حضر نقد
«اسم» حَاضِرِي [1] ← حضر ساکنین
«اسم» الْحَافِرَة‌ِ [1] ← حفر حال نخستین زندگی / گور و قبر
«اسم» حَافِظَاً [1] ← حفظ نگهبان / حامی
«اسم» حَافِظ‌ٌ [1] ← حفظ نگهبان / حامی
«اسم» الْحَافِظَات‌ِ [1] ← حفظ زنان نگهبان / حامیان
«اسم» حَافِظَات‌ٌ [1] ← حفظ زنان نگهبان / حامیان
«فعل» حَافِظُوا [1] ← حفظ حفظ کنید
«اسم» حَافِظُون‌َ [5] ← حفظ مردان نگهبان/ حامیان
«اسم» الْحَافِظُون‌َ [1] ← حفظ مردان نگهبان/ حامیان
«اسم» حَافِظِين‌َ [4] ← حفظ مردان نگهبان/ حامیان
«اسم» الْحَافِظِين‌َ [1] ← حفظ مردان نگهبان/ حامیان
«اسم» حَافِّين‌َ [1] ← حفف احاطه کنندگان / حلقه زنندگان دور چیزی
«فعل» حَاق‌َ [9] ← حیق دامنگیر شد / رسید
«اسم» الْحَاقَّة‌ُ [3] ← حقق حادثه بسیار تلخ و ناگوار / قیامت
«اسم» الْحَاكِمِين‌َ [5] ← حکم داوران
«فعل» حَال‌َ [1] ← حول حایل شد / حاجز و مانع شد
«اسم» حَام‌ٍ [1] ← حمی حام، عبارت بود از شتر نر؛ عرب را رسم چنين بوده كه اگر ماده شترى از صلب و نطفه شتر نرى ده شكم بچه مى‏ آورده آن شتر را مبارك مى ‏شمرده، و پشتش را محترم دانسته و بر آن بار نمى ‏نهاده و سوارش نمى‏ شده‏اند، و از هيچ آب و علفى منعش نمى‏ كردند
«اسم» الْحَامِدُون‌َ [1] ← حمد ستایش کنندگان
«اسم» الْحامِلاَت‌ِ [1] ← حمل حمل کنندگان
«اسم» حَامِلِين‌َ [1] ← حمل حمل کنندگان
«اسم» حَامِيَة‌ً [1] ← حمی بسیار گرم و سوزنده / در نهایت درجه حرارت
«اسم» حَامِيَة‌ٌ [1] ← حمی بسیار گرم و سوزنده / در نهایت درجه حرارت
«اسم» حَب‌َّ [1] ← حبب دانه
«اسم» حَبَّاً [4] ← حبب دانه
«اسم» الْحَب‌ِّ [1] ← حبب دانه
«اسم» الْحَب‌ُّ [1] ← حبب دانه
«اسم» حُب‌َّ [1] ← حبب دوستی / علاقه
«اسم» حُبَّاً [3] ← حبب دوستی / علاقه
«اسم» حُب‌ِّ [4] ← حبب دوستی / علاقه
«اسم» حُب‌ُّ [1] ← حبب دوستی / علاقه
«اسم» حِبَالَ [1] ← حبل طناب ها
«اسم» حِبَالُ [1] ← حبل طناب ها
«فعل» حَبَّب‌َ [1] ← حبب علاقمند کرد
«اسم» حَبَّة‌ٍ [5] ← حبب یکدانه
«فعل» حَبِط‌َ [3] ← حبط هدر شد
«فعل» حَبِطَت‌ْ [7] ← حبط هدر شد
«اسم» الْحُبُك‌ِ [1] ← حبک حسن و زینت / خلقت معتدل
«اسم» حَبْل‌ِ [2] ← حبل طناب / رگ بدن
«اسم» حَبْل‌ٍ [2] ← حبل طناب / رگ بدن
«اسم» حَبْل‌ٌ [1] ← حبل طناب / رگ بدن
«اسم» حَتْمَاً [1] ← حتم حتمی و واجب
«حرف» حَتَّي [142] حتی / تا / تا اینکه
«اسم» حَثِيثَاً [1] ← حثث سریع / تند
«فعل» حَج‌َّ [1] ← حجج حجّ کرد / قصد و آهنگ کرد
«اسم» الْحَج‌َّ [1] ← حجج حجّ / حجّ کردن
«اسم» الْحَج‌ِّ [7] ← حجج حجّ / حجّ کردن
«اسم» الْحَج‌ُّ [1] ← حجج حجّ / حجّ کردن
«اسم» حِج‌ُّ [1] ← حجج زیارت / قصد و آهنگ / زیارت کردن / قصد کردن
«اسم» حِجَابَاً [2] ← حجب پوشش / پوشاندن / پرده / حایل شدن / مانع و حایل / مانع شدن
«اسم» الْحِجَاب‌ِ [1] ← حجب پوشش / پوشاندن / پرده / حایل شدن / مانع و حایل / مانع شدن
«اسم» حِجَاب‌ٍ [2] ← حجب پوشش / پوشاندن / پرده / حایل شدن / مانع و حایل / مانع شدن
«اسم» حِجَاب‌ٌ [2] ← حجب پوشش / پوشاندن / پرده / حایل شدن / مانع و حایل / مانع شدن
«اسم» حِجَارَة‌ً [5] ← حجر سنگ ها
«اسم» الْحِجَارَة‌ِ [2] ← حجر سنگ ها
«اسم» حِجَارَة‌ٍ [1] ← حجر سنگ ها
«اسم» الْحِجَارَة‌ُ [2] ← حجر سنگ ها
«اسم» حُجَّة‌َ [2] ← حجج حجّت / دلیل / برهان
«اسم» حُجَّۀُ [2] ← حجج حجّت / دلیل / برهان
«اسم» الْحُجَّة‌ُ [1] ← حجج حجّت / دلیل / برهان
«اسم» حُجَّة‌ٌ [2] ← حجج حجّت / دلیل / برهان
«اسم» حِجَج‌ٍ [1] ← حجج سال ها
«اسم» الْحَجَرَ [2] ← حجر سنگ
«اسم» حِجْرَاً [2] ← حجر این کلمه با ترکیب (حجرا محجورا) اصطلاحى بود از مشركين كه هنگام ديدن كسى كه از او ترسى داشتند به زبان مى‏ آوردند یعنی برو کنار و از من دور شو که نزدیکی بمن بر تو حرام محرم است
«اسم» الْحِجْرِ [1] ← حجر حجر، اسم شهری بود که قوم ثمود یعنی قوم صالح پیامبر زندگی می کردند
«اسم» حِجْرٍ [1] ← حجر عقل و خرد
«اسم» حِجْرٌ [1] ← حجر منع / ممنوع
«اسم» الْحُجُرَات‌ِ [1] ← حجر حجره ها / اطاق ها
«اسم» حُجُورِ [1] ← حجر دامن ها / بغل ها / آغوش ها
«اسم» حَدَائِق‌َ [3] ← حدق باغ های محصور و با دیوار
«اسم» حِدَادٍ [1] ← حدد آهن ها / تیز و تند / خشن
«اسم» حَدَب‌ٍ [1] ← حدب زمين‏ هاى بلندى كه بين زمين‏ هاى پست قرار گرفته باشد
«فعل» حَدِّث‌ْ [1] ← حدث روایت کن
«اسم» حُدُودَ [7] ← حدد حدود / مرزها
«اسم» حُدُودِ [1] ← حدد حدود / مرزها
«اسم» حُدُودُ [6] ← حدد حدود / مرزها
«اسم» حَدِيثَاً [5] ← حدث روایت / خبر
«اسم» الْحَدِيث‌ِ [6] ← حدث روایت / خبر
«اسم» حَدِيث‌ٍ [7] ← حدث روایت / خبر
«اسم» حَدِيث‌ُ [5] ← حدث روایت / خبر
«اسم» الْحَدِيدَ [2] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
«اسم» حَدِيدَاً [1] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
«اسم» الْحَدِيدِ [1] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
«اسم» حَدِيدٍ [1] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
«اسم» حَدِيدٌ [1] ← حدد آهن / تیز و تند / خشن / سخت و محکم
«اسم» حَذَرَ [2] ← حذر ترس / پرهیز
«اسم» حِذْرَ [3] ← حذر آمادگی / وسایل دفاعی
«اسم» الْحَرَّ [1] ← حرر گرما
«اسم» حَرَّاً [1] ← حرر گرما
«اسم» الْحَرِّ [1] ← حرر گرما
«اسم» الْحُرِّ [1] ← حرر آزاد / مقابل برده و اسیر
«اسم» الْحُرُّ [1] ← حرر آزاد / مقابل برده و اسیر
«اسم» الْحَرَام‌َ [6] ← حرم حرام
«اسم» حَرَامَاً [1] ← حرم حرام
«اسم» الْحَرَام‌ِ [16] ← حرم حرام
«اسم» الْحَرَام‌ُ [1] ← حرم حرام
«اسم» حَرَام‌ٌ [2] ← حرم حرام
«اسم» الْحَرْب‌ِ [2] ← حرب جنگ / مبارزه
«اسم» حَرْب‌ٍ [1] ← حرب جنگ / مبارزه
«اسم» الْحَرْب‌ُ [1] ← حرب جنگ / مبارزه
«اسم» حَرْث‌َ [4] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
«اسم» الْحَرْث‌َ [2] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
«اسم» حَرْثِ [2] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
«اسم» الْحَرْث‌ِ [3] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
«اسم» حَرْث‌ٌ [2] ← حرث زراعت کردن / زراعت / زمین زراعتی / کشتزار / محل بذرافشانی
«اسم» حَرَجَاً [2] ← حرج تنگی / ناراحتی / اعتراض / گناه
«اسم» حَرَج‌ٍ [3] ← حرج تنگی / ناراحتی / اعتراض / گناه
«اسم» حَرَج‌ٌ [10] ← حرج تنگی / ناراحتی / اعتراض / گناه
«اسم» حَرْدٍ [1] ← حرد ممانعت توأم با شدت و غضب‏
«اسم» حَرَسَاً [1] ← حرس نگهبانان
«فعل» حَرَصْت‌َ [1] ← حرص حرص زدی
«فعل» حَرَصْتُمْ‌ [1] ← حرص حرص زدید
«اسم» حَرَضَاً [1] ← حرض مشرف بر هلاکت و موت
«فعل» حَرِّض‌ْ [2] ← حرض تحریض و تشویق کن
«اسم» حَرْف‌ٍ [1] ← حرف یک طرفه / یک سویه / به حرف و زبان
«فعل» حَرِّقُوا [2] ← حرق بسوزانید
«فعل» حَرَّم‌َ [20] ← حرم تحریم کرد
«اسم» حَرَمَاً [2] ← حرم حَرَم
«فعل» حُرِّم‌َ [3] ← حرم تحریم شد
«اسم» حُرُمَاً [1] ← حرم در حال احرام / حرام ها
«اسم» الْحُرُم‌ُ [1] ← حرم در حال احرام / حرام ها
«اسم» حُرُم‌ٌ [3] ← حرم در حال احرام / حرام ها
«اسم» حُرُمَات‌ِ [1] ← حرم حرمت ها / محترم ها / فرائض الهی
«اسم» الْحُرُمَات‌ُ [1] ← حرم حرمت ها / محترم ها / فرائض الهی
«فعل» حُرِّمَت‌ْ [3] ← حرم تحریم شد
«فعل» حَرَّمْنَا [7] ← حرم تحریم کردیم
«فعل» حَرَّمُوا [1] ← حرم تحریم کردند
«اسم» الْحَرُورُ [1] ← حرر باد داغ و سوزان
«اسم» حَرِيرَاً [1] ← حرر حریر / ابریشم
«اسم» حَرِيرٌ [2] ← حرر حریر / ابریشم
«اسم» حَرِيص‌ٌ [1] ← حرص حریص / طمعکار
«اسم» الْحَرِيق‌ِ [5] ← حرق زبانه آتش
«اسم» حِزْب‌َ [4] ← حزب حزب و گروه
«اسم» حِزْب‌ٍ [2] ← حزب حزب و گروه
«اسم» حِزْب‌ُ [2] ← حزب حزب و گروه
«اسم» الْحِزْبَيْن‌ِ [1] ← حزب دو حزب و گروه
«اسم» الْحَزَن‌َ [1] ← حزن حزن / غم / غصه / اندوه
«اسم» حَزَنَاً [2] ← حزن حزن / غم / غصه / اندوه
«اسم» حُزْنِ [1] ← حزن حزن / غم / غصه / اندوه
«اسم» الْحُزْن‌ِ [1] ← حزن حزن / غم / غصه / اندوه
«اسم» حِسَابَ [2] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
«اسم» الْحِسَاب‌َ [2] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
«اسم» حِسَابَاً [4] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
«اسم» حِسَابِ [5] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
«اسم» الْحِسَاب‌ِ [14] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
«اسم» حِسَاب‌ٍ [7] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
«اسم» حِسَابُ [3] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
«اسم» الْحِسَاب‌ُ [2] ← حسب حساب / حسابرسی کردن
«اسم» حِسَان‌ٍ [1] ← حسن زیباها
«اسم» حِسَان‌ٌ [1] ← حسن زیباها
«فعل» حَسِب‌َ [5] ← حسب پنداشت
«اسم» حَسْبَ [1] ← حسب کافی بودن / بس بودن
«اسم» حَسْبِ [2] ← حسب کافی بودن / بس بودن
«اسم» حَسْبُ [8] ← حسب کافی بودن / بس بودن
«اسم» حُسْبَانَاً [2] ← حسب حساب / حساب کردن / وسیله محاسبه
«اسم» حُسْبَان‌ٍ [1] ← حسب حساب / حساب کردن / وسیله محاسبه
«فعل» حَسِبَتْ [1] ← حسب پنداشت
«فعل» حَسِبْت‌َ [2] ← حسب پنداشتی
«فعل» حَسِبْتُمْ‌ [4] ← حسب پنداشتید
«فعل» حَسِبُوا [1] ← حسب پنداشتند
«فعل» حَسَدَ [1] ← حسد حسادت ورزید
«اسم» حَسَدَاً [1] ← حسد حسد ورزیدن / حسادت
«اسم» حَسَرَات‌ٍ [2] ← حسر حسرت ها / تأسف ها / افسوس ها / حزن و اندوه ها / خستگی ها
«اسم» حَسْرَۀَ [2] ← حسر حسرت / تأسف / افسوس / حزن و اندوه / خستگی
«اسم» حَسْرَة‌ً [3] ← حسر حسرت / تأسف / افسوس / حزن و اندوه / خستگی
«اسم» الْحَسْرَة‌ِ [1] ← حسر حسرت / تأسف / افسوس / حزن و اندوه / خستگی
«اسم» حَسْرَة‌ٌ [1] ← حسر حسرت / تأسف / افسوس / حزن و اندوه / خستگی
«اسم» حَسَنَاً [18] ← حسن نیکو / زیبا
«اسم» حَسَن‌ٍ [1] ← حسن نیکو / زیبا
«فعل» حَسُن‌َ [1] ← حسن نیکو شد
«اسم» حُسْن‌َ [4] ← حسن زیبایی / جمال
«اسم» حُسْنَاً [5] ← حسن زیبایی / جمال
«اسم» حُسْن‌ُ [4] ← حسن زیبایی / جمال
«اسم» الْحَسَنَات‌ِ [2] ← حسن نیکی ها / احسان کردن ها
«اسم» حَسَنَات‌ٍ [1] ← حسن نیکی ها / احسان کردن ها
«اسم» الْحَسَنَة‌َ [1] ← حسن نیکی / احسان کردن
«اسم» حَسَنَة‌ً [8] ← حسن نیکی / احسان کردن
«اسم» الْحَسَنَة‌ِ [8] ← حسن نیکی / احسان کردن
«اسم» حَسَنَة‌ٍ [1] ← حسن نیکی / احسان کردن
«اسم» الْحَسَنَة‌ُ [2] ← حسن نیکی / احسان کردن
«اسم» حَسَنَة‌ٌ [8] ← حسن نیکی / احسان کردن
«فعل» حَسُنَت‌ْ [2] ← حسن نیکو شد
«اسم» الْحُسْنَي [17] ← حسن نیکوتر / نیکوترین
«اسم» الْحُسْنَيَيْن‌ِ [1] ← حسن دو نیکوتر / دو نیکوترین
«اسم» حُسُومَاً [1] ← حسم از بین برنده آثار / داغ‏ نهاده بر زخم براى سوزاندن ريشه‏ / پی در پی و پشت سر هم
«اسم» حَسِيبَاً [4] ← حسب محاسب / حساب کننده
«اسم» حَسِيرٌ [1] ← حسر خسته در اثر تمام شدن نیرو / ضعیف و درمانده
«اسم» حَسِيسَ [1] ← حسس صدای محسوس / حرکت
«فعل» حَشَرَ [1] ← حشر جمع آوری کرد
«اسم» الْحَشْرِ [1] ← حشر جمع آوری / انتقال
«اسم» حَشْرٌ [1] ← حشر جمع آوری / انتقال
«فعل» حُشِرَ [2] ← حشر جمع آوری شد
«فعل» حَشَرْتَ [1] ← حشر جمع آوری کردی
«فعل» حُشِرَت‌ْ [1] ← حشر جمع آوری شد
«فعل» حَشَرْنَا [2] ← حشر جمع آوری کردیم
«اسم» حَصَادِ [1] ← حصد درو / درو کردن
«اسم» حَصَب‌ُ [1] ← حصب آتش گیره / هیزم
«فعل» حَصْحَص‌َ [1] ← حصحص واضح و آشکار شد
«فعل» حَصَدْتُمْ [1] ← حصد درو کردید
«فعل» حَصِرَت‌ْ [1] ← حصر تنگی گرفت
«فعل» حُصِّل‌َ [1] ← حصل حاصل شد / آشکار شد / بدست آمد / باقی ماند
«اسم» حَصُورَاً [1] ← حصر منع کننده خود از هوی و هوس
«اسم» حُصُونُ [1] ← حصن قلعه ها / اسلحه ها
«اسم» حَصِيدَاً [2] ← حصد درو شده
«اسم» الْحَصِيدِ [1] ← حصد درو شده
«اسم» حَصِيدٌ [1] ← حصد درو شده
«اسم» حَصِيرَاً [1] ← حصر زندان تنگ و سخت
«فعل» حَضَرَ [5] ← حضر حاضر شد / به سراغ آمد
«فعل» حَضَرُوا [1] ← حضر حاضر شدند
«اسم» حُطَامَاً [3] ← حطم ریز ریز و در هم شکسته / خس و خاشاک متفرق
«اسم» حَطَبَاً [1] ← حطب آتش گیره / هیزم
«اسم» الْحَطَب‌ِ [1] ← حطب آتش گیره / هیزم
«اسم» حِطَّة‌ٌ [2] ← حطط مخفف این جمله است: گناهان ما را بریز
«اسم» الْحُطَمَة‌ِ [1] ← حطم بسیار شکننده و خرد کننده / آتش شعله ور / دوزخ
«اسم» الْحُطَمَة‌ُ [1] ← حطم بسیار شکننده و خرد کننده / آتش شعله ور / دوزخ
«اسم» حَظَّاً [3] ← حظظ بهره / نصیب / قسمت
«اسم» حَظ‌ِّ [2] ← حظظ بهره / نصیب / قسمت
«اسم» حَظ‌ٍّ [2] ← حظظ بهره / نصیب / قسمت
«اسم» حَفَدَة‌ً [1] ← حفد نوه ها
«اسم» حُفْرَة‌ٍ [1] ← حفر حفره / گودال
«فعل» حَفِظ‌َ [1] ← حفظ حفظ کرد
«اسم» حِفْظَاً [2] ← حفظ محافظت / حفظ کردن
«اسم» حِفْظُ [1] ← حفظ محافظت / حفظ کردن
«اسم» حَفَظَة‌ً [1] ← حفظ نگهبانان / حامیان
«فعل» حَفِظْنَا [1] ← حفظ حفظ کردیم
«فعل» حَفَفْنَا [1] ← حفف احاطه کردیم / پوشاندیم
«اسم» حَفِيَّاً [1] ← حفو- حفی نیکوکار لطیف و مهربان
«اسم» حَفِي‌ٌّ [1] ← حفو- حفی نیکوکار لطیف و مهربان
«اسم» حَفِيظَاً [3] ← حفظ نگهبان / مراقب (دائمی)
«اسم» حَفِيظ‌ٍ [3] ← حفظ نگهبان / مراقب (دائمی)
«اسم» حَفِيظ‌ٌ [5] ← حفظ نگهبان / مراقب (دائمی)
«اسم» حَق‌َّ [10] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
«فعل» حَق‌َّ [12] ← حقق قطعی شد / ثابت و محقق شد
«اسم» الْحَق‌َّ [25] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
«اسم» حَقَّاً [17] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
«اسم» الْحَق‌ِّ [119] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
«اسم» حَق‌ٍّ [7] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
«اسم» حَق‌ُّ [2] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
«اسم» الْحَق‌ُّ [50] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
«اسم» حَق‌ٌّ [17] ← حقق حق و حقیقت / سزاواری
«اسم» حُقُبَاً [1] ← حقب مدت نامعلومی از زمان
«فعل» حَقَّت‌ْ [5] ← حقق قطعی شد / ثابت و محقق شد
«فعل» حُقَّت‌ْ [2] ← حقق سزاوار شد
«اسم» حَقِيق‌ٌ [1] ← حقق سزاوار
«اسم» الْحُكَّام‌ِ [1] ← حکم حاکمان / داوران
«فعل» حَكَم‌َ [1] ← حکم داوری کرد
«اسم» حَكَمَاً [3] ← حکم داور
«اسم» حُكْم‌َ [1] ← حکم حکم / داوری
«اسم» الْحُكْم‌َ [4] ← حکم حکم / داوری
«اسم» حُكْمَاً [8] ← حکم حکم / داوری
«اسم» حُكْم‌ِ [7] ← حکم حکم / داوری
«اسم» حُكْم‌ُ [3] ← حکم حکم / داوری
«اسم» الْحُكْم‌ُ [7] ← حکم حکم / داوری
«فعل» حَكَمْت‌َ [1] ← حکم داوری کردی
«اسم» الْحِكْمَة‌َ [13] ← حکم حکمت
«اسم» الْحِكْمَة‌ِ [5] ← حکم حکمت
«اسم» حِكْمَة‌ٍ [1] ← حکم حکمت
«اسم» حِكْمَة‌ٌ [1] ← حکم حکمت
«فعل» حَكَمْتُمْ‌ [1] ← حکم داوری کردید
«اسم» حَكِيمَاً [16] ← حکم حکیم
«اسم» الْحَكِيم‌ِ [9] ← حکم حکیم
«اسم» حَكِيم‌ٍ [4] ← حکم حکیم
«اسم» الْحَكِيم‌ُ [33] ← حکم حکیم
«اسم» حَكِيم‌ٌ [35] ← حکم حکیم
«اسم» حِلاًّ [1] ← حلل حلال
«اسم» حِل‌ٌّ [4] ← حلل حلال
«اسم» حَلاَئِل‌ُ [1] ← حلل حلال ها
«اسم» حَلاَّف‌ٍ [1] ← حلف بسیار سوگند خورنده
«اسم» حَلاَلاً [5] ← حلل حلال
«اسم» حَلاَل‌ٌ [1] ← حلل حلال
«فعل» حَلَفْتُمْ‌ [1] ← حلف سوگند خوردید
«اسم» الْحُلْقُوم‌َ [1] ← حلقم حلقوم / گلوگاه
«فعل» حَلَلْتُمْ‌ [1] ← حلل از احرام بیرون آمدید
«اسم» الْحُلُم‌َ [2] ← حلم عقل / بلوغ / خواب
«فعل» حُلُّوا [1] ← حلی زینت داده شدند / آراسته شدند
«اسم» حُلِيِّ [1] ← حلی زیور آلات
«اسم» حِلَيَة‌ً [2] ← حلی زیور / زینت
«اسم» الْحِلْيَة‌ِ [1] ← حلی زیور / زینت
«اسم» حِلْيَة‌ٍ [1] ← حلی زیور / زینت
«اسم» حَلِيمَاً [3] ← حلم بردبار
«اسم» حَلِيم‌ٍ [1] ← حلم بردبار
«اسم» الْحَلِيم‌ُ [1] ← حلم بردبار
«اسم» حَلِيم‌ٌ [10] ← حلم بردبار
«حروف مقطعه» حم‌ [7] _
«اسم» حَمَأٍ [3] ← حما گِل سیاه و متعفّن / لجن
«اسم» حَمِئَة‌ٍ [1] ← حما گِل سیاه و متعفّن / لجن
«اسم» حِمَارِ [1] ← حمر خر / گورخر
«اسم» الْحِمَارِ [1] ← حمر خر / گورخر
«اسم» حَمَّالَة‌َ [1] ← حمل زیاد باربر
«اسم» حَمْدِ [15] ← حمد ستایش
«اسم» الْحَمْدُ [28] ← حمد ستایش
«اسم» حُمُرٌ [1] ← حمر خران / گورخران
«اسم» حُمْرٌ [1] ← حمر سرخ / قرمز
«فعل» حَمَل‌َ [2] ← حمل حمل کرد / برداشت
«اسم» حَمْلَ [3] ← حمل برداشتن / جنین
«اسم» حَمْلاً [1] ← حمل برداشتن / جنین
«اسم» حَمْل‌ٍ [2] ← حمل برداشتن / جنین
«اسم» حَمْلُ [1] ← حمل برداشتن / جنین
«اسم» حِمْلاً [1] ← حمل بار
«اسم» حِمْلِ [1] ← حمل بار
«اسم» حِمْل‌ُ [1] ← حمل بار
«فعل» حُمِّل‌َ [1] ← حمل تحمیل شد
«فعل» حَمَلَت‌ْ [5] ← حمل برداشت / حمل کرد / باردار شد
«فعل» حَمَلْتَ [1] ← حمل برداشتی/ حمل کردی
«فعل» حُمِلَت‌ْ [1] ← حمل برداشته شد / حمل شد
«فعل» حُمِّلْتُمْ‌ [1] ← حمل تحمیل شدید
«فعل» حَمَلْنَا [6] ← حمل حمل کردیم / برداشتیم
«فعل» حُمِّلْنَا [1] ← حمل تحمیل شدیم
«فعل» حُمِّلُوا [1] ← حمل تحمیل شدند
«اسم» حَمُولَة‌ً [1] ← حمل چهار پای باربر
«اسم» حَمِيَّة‌َ [1] ← حمی حمیّت / تعصب / خشم شدید / نخوت
«اسم» الْحَمِيَّة‌َ [1] ← حمی حمیّت / تعصب / خشم شدید / نخوت
«اسم» حَمِيدَاً [1] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
«اسم» الْحَمِيدِ [4] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
«اسم» حَمِيدٍ [1] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
«اسم» الْحَمِيدُ [6] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
«اسم» حَمِيدٌ [5] ← حمد ستوده شده / پاداش دهنده
«اسم» الْحَمِيرَ [1] ← حمر خران / گورخران
«اسم» الْحَمِيرِ [1] ← حمر خران / گورخران
«اسم» حَمِيمَاً [3] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
«اسم» الْحَمِيم‌ِ [4] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
«اسم» حَمِيم‌ٍ [8] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
«اسم» الْحَمِيم‌ُ [1] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
«اسم» حَمِيم‌ٌ [4] ← حمم گرم / جوشان / فامیل نزدیک / دوست
«اسم» الْحَنَاجِرَ [1] ← حنجر حنجره ها
«اسم» الْحَنَاجِرِ [1] ← حنجر حنجره ها
«اسم» حَنَانَاً [1] ← حنن دلرحمی / بخشایش / برکت / رحمت
«اسم» الْحِنْث‌ِ [1] ← حنث گناه / سوگند را شکستن
«اسم» حُنَفَاءَ [2] ← حنف متمایلین بسوی وسط بدور از افراط و تفریط / متمایلین بسوی خدا بدور از اغیار
«اسم» حَنِيذٍ [1] ← حنذ بريان شده بر روى شن‏ها، و روغن چكان‏
«اسم» حَنِيفَاً [10] ← حنف متمایل بسوی وسط بدور از افراط و تفریط / متمایل بسوی خدا بدور از اغیار
«اسم» حُنَيْن‌ٍ [1] ← حنین حنين، نام سرزمينى است در نزديكى شهر طائف که غزوه حنين در آن اتفاق افتاد
«اسم» الْحَوَارِيُّون‌َ [3] ← حور حواریّون / یاران خاص عیسی مسیح
«اسم» الْحَوَارِيِّين‌َ [2] ← حور حواریّون / یاران خاص عیسی مسیح
«اسم» الْحَوَايَا [1] ← حوی روده ها / چربی های روده
«اسم» حُوبَاً [1] ← حوب گناه
«اسم» حُوتَ [1] ← حوت ماهی / ماهی بزرگ
«اسم» الْحُوت‌َ [1] ← حوت ماهی / ماهی بزرگ
«اسم» الْحُوت‌ِ [1] ← حوت ماهی / ماهی بزرگ
«اسم» الْحُوت‌ُ [1] ← حوت ماهی / ماهی بزرگ
«اسم» حُورٍ [2] ← حور دارندگان چشمان زيبا / كسانی كه سياهى چشمشان كاملا مشكى و سفيدى آن كاملا شفاف است‏
«اسم» حُورٌ [2] ← حور دارندگان چشمان زيبا / كسانی كه سياهى چشمشان كاملا مشكى و سفيدى آن كاملا شفاف است‏
«اسم» حَوْل‌َ [12] ← حول تحول / تغییر / سال / قدرت و نیرو / پیرامون
«اسم» حَوْل‌ِ [3] ← حول تحول / تغییر / سال / قدرت و نیرو / پیرامون
«اسم» الْحَوْل‌ِ [1] ← حول تحول / تغییر / سال / قدرت و نیرو / پیرامون
«اسم» حِوَلاً [1] ← حول جابجایی و منتقل شدن
«اسم» حَوْلَيْن‌ِ [1] ← حول دو سال
«فعل» حَي‌َّ [1] ← حیی زنده شد
«اسم» الْحَي‌َّ [4] ← حیی زنده
«اسم» حَيَّاً [5] ← حیی زنده
«اسم» الْحَي‌ِّ [6] ← حیی زنده
«اسم» حَي‌ٍّ [1] ← حیی زنده
«اسم» الْحَي‌ُّ [3] ← حیی زنده
«اسم» الْحَيَاة‌َ [12] ← حیی زندگی / هستی
«اسم» حَيَاة‌ً [2] ← حیی زندگی / هستی
«اسم» حَيَاۀِ [2] ← حیی زندگی / هستی
«اسم» الْحَيَاة‌ِ [40] ← حیی زندگی / هستی
«اسم» حَيَاة‌ٍ [1] ← حیی زندگی / هستی
«اسم» حَيَاۀُ [3] ← حیی زندگی / هستی
«اسم» الْحَيَاة‌ُ [15] ← حیی زندگی / هستی
«اسم» حَيَاة‌ٌ [1] ← حیی زندگی / هستی
«اسم» حَيَّة‌ٌ [1] ← حیی مار / افعی
«اسم» حِيتَانُ [1] ← حوت ماهی ها / ماهی های بزرگ
«اسم» حَيْث‌ُ [31] ← حیث جا / هر جا / جهت / هر جهت / از آنجا که / نظر باینکه
«اسم» حَيْثُمَا [2] ← حیث جا / هر جا / جهت / هر جهت / از آنجا که / نظر باینکه
«اسم» حَيْرَان‌َ [1] ← حیر حیران / سرگردان
«فعل» حِيل‌َ [1] ← حول جدایی افکنده شد
«اسم» حِيلَة‌ً [1] ← حول رأی و نظر صائب / قدرت برتصرف
«اسم» حِين‌َ [18] ← حین حین / زمان / فرصت / مجال / مدت
«اسم» حِين‌ِ [1] ← حین حین / زمان / فرصت / مجال / مدت
«اسم» حِين‌ٍ [15] ← حین حین / زمان / فرصت / مجال / مدت
«اسم» حِين‌ٌ [1] ← حین حین / زمان / فرصت / مجال / مدت
«فعل» حَيَّوْا [1] ← حیی تحیت و سلام کردند
«فعل» حَيُّوا [1] ← حیی تحیت و سلام کنید
«اسم» الْحَيَوَان‌ُ [1] ← حیی حیات و زندگی
«فعل» حُيِّيتُمْ‌ [1] ← حیی تحیت و سلام شُدید


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است