فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» م‌َ [25] واقع در آخر کلمات (فلم)(لم)(فیم)(فبم)(بم)(عمّ)و(ممّ) بمعنی چه، چه چیز
«حرف» م‌َّ [5] واقع در (اللهمّ ) بمعنی ای
«اسم» مَا [1247] چی / چه چیزی / چیست / آنچه / هرچه / چه / با همه / با آنچه / بچیزیکه
«حرف» مَا [1347] نیست / یک چیزی / تا / ...
«اسم» مَاءَ [3] ← موه آب
«اسم» الْمَاءَ [7] ← موه آب
«اسم» مَاءً [27] ← موه آب
«اسم» الْمَاءِ [6] ← موه آب
«اسم» مَاءٍ [14] ← موه آب
«اسم» مَاءُ [2] ← موه آب
«اسم» الْمَاءُ [4] ← موه آب
«اسم» مَآبَاً [2] ← اوب بازگشت / محل بازگشتن
«اسم» مَآب‌ِ [1] ← اوب بازگشت / محل بازگشتن
«اسم» الْمَآب‌ِ [1] ← اوب بازگشت / محل بازگشتن
«اسم» مَآب‌ٍ [5] ← اوب بازگشت / محل بازگشتن
«اسم» مَائِدَة‌ً [2] ← مید مائده / غذا / سفره چیده شده از غذا
«اسم» مَآرِب‌ُ [1] ← ارب نیازها
«اسم» مِئَة‌َ [3] ← مای صد
«اسم» مِئَة‌ِ [1] ← مای صد
«اسم» مِئَة‌ٍ [1] ← مای صد
«اسم» مِئَة‌ُ [1] ← مای صد
«اسم» مِئَة‌ٌ [2] ← مای صد
«فعل» مَات‌َ [2] ← موت مُرد / درگذشت
«اسم» الْمُؤْتَفِكَات‌ِ [1] ← افک زیرورو شدگان
«اسم» الْمُؤْتَفِكَات‌ُ [1] ← افک زیرورو شدگان
«اسم» الْمُؤْتَفِكَة‌َ [1] ← افک زیرورو شده
«فعل» مَاتُوا [7] ← موت مُردند / درگذشتند
«اسم» الْمُؤْتُون‌َ [1] ← اتی دهندگان
«اسم» مَأْتِيَّاً [1] ← اتی آمدنی
«اسم» مِئَتَيْن‌ِ [2] ← مای دویست
«اسم» مُؤَجَّلاً [1] ← اجل تعیین وقت شده
«اسم» مَأْجُوج‌َ [1] ← مأجوج نام طائفه ای که ذوالقرنين برای جلوگيری از حمله آنها به مردم پشت کوه معروف سدی ساخت
«اسم» مَأْجُوج‌ُ [1] ← مأجوج نام طائفه ای که ذوالقرنين برای جلوگيری از حمله آنها به مردم پشت کوه معروف سدی ساخت
«اسم» مَاذَا [27] چی / چه چیزی / چیست
«اسم» مُؤَذِّن‌ٌ [2] ← اذن ندادهنده / منادی
«اسم» مَارِج‌ٍ [1] ← مرج زبانه خالص و بدون دود از آتش/ زبانه آمیخته با سیاهی
«اسم» مَارِدٍ [1] ← مرد فرد خبيثى كه عارى از خير باشد
«اسم» مَارُوت‌َ [1] ← ماروت نام فرشته الهی که مأمور تعلیم نحوه ابطال سحر به یهود بعد از عصر حضرت سلیمان بود
«اسم» مُؤْصَدَة‌َ [1] ← وصد در بسته
«اسم» مُؤْصَدَة‌ٌ [1] ← وصد در بسته
«اسم» الْمَاعُون‌َ [1] ← معن هر عمل و هر چيزى كه به شخصى محتاج داده شود، و حاجتى از حوائج زندگى او را بر آورد، مانند قرض و هديه و عاريه و امثال آن‏
«اسم» مَاكِثُون‌َ [1] ← مکث درنگ کنندگان / ماندگاران
«اسم» مَاكِثِين‌َ [1] ← مکث درنگ کنندگان / ماندگاران
«اسم» الْمَاكِرِين‌َ [2] ← مکر مکر کنندگان / نیرنگ بازان
«اسم» مَأْكُول‌ٍ [1] ← اکل خوردنی
«اسم» مَال‌َ [5] ← مول مال / دارایی
«اسم» الْمَال‌َ [2] ← مول مال / دارایی
«اسم» مَالاً [7] ← مول مال / دارایی
«اسم» مَال‌ِ [2] ← مول مال / دارایی
«اسم» الْمَال‌ِ [1] ← مول مال / دارایی
«اسم» مَال‌ٍ [3] ← مول مال / دارایی
«اسم» مَالُ [3] ← مول مال / دارایی
«اسم» الْمَال‌ُ [1] ← مول مال / دارایی
«اسم» مَال‌ٌ [1] ← مول مال / دارایی
«اسم» مَالِئُون‌َ [2] ← ملا پُرکنندگان
«اسم» الْمُؤَلَّفَة‌ِ [1] ← الف الفت ایجاد شده
«اسم» مَالِك‌َ [1] ← ملک مالک / صاحب / پادشاه
«اسم» مَالِك‌ِ [1] ← ملک مالک / صاحب / پادشاه
«اسم» مَالِك‌ُ [1] ← ملک مالک دوزخ
«اسم» مَالِكُون‌َ [1] ← ملک مالکان / صاحبان
«اسم» مَأْمَنَ [1] ← امن محل امن
«اسم» مُؤْمِنَاً [7] ← امن مرد ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِن‌ٍ [4] ← امن مرد ایمان آورنده
«اسم» الْمُؤْمِن‌ُ [1] ← امن مرد ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِن‌ٌ [10] ← امن مرد ایمان آورنده
«اسم» الْمُؤْمِنَات‌ِ [15] ← امن زنان ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِنَات‌ٍ [2] ← امن زنان ایمان آورنده
«اسم» الْمُؤْمِنَات‌ُ [4] ← امن زنان ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِنَات‌ٌ [1] ← امن زنان ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِنَة‌ً [1] ← امن زن ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِنَة‌ٍ [4] ← امن زن ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِنَة‌ٌ [1] ← امن زن ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِنُون‌َ [6] ← امن مردان ایمان آورنده
«اسم» الْمُؤْمِنُون‌َ [29] ← امن مردان ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِنَيْن‌ِ [1] ← امن دو ایمان آورنده
«اسم» مُؤْمِنِين‌َ [39] ← امن مردان ایمان آورنده
«اسم» الْمُؤْمِنِين‌َ [105] ← امن مردان ایمان آورنده
«اسم» مَأْمُون‌ٍ [1] ← امن ایمن شده
«اسم» مَانِعَۀُ [1] ← منع مانع / بازدارنده / منع کننده / مدافع
«اسم» الْمَاهِدُون‌َ [1] ← مهد گسترانندگان
«اسم» مَأْوَی [18] ← اوی پناهگاه / جایگاه
«اسم» الْمَأْوَي [4] ← اوی پناهگاه / جایگاه
«اسم» مُبَارَكاً [4] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
«اسم» مُبَارَك‌ٌ [4] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
«اسم» مُبَارَكَة‌ً [1] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
«اسم» الْمُبَارَكَة‌ِ [1] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
«اسم» مُبَارَكَة‌ٍ [2] ← برک مبارک / پرخیر و برکت
«اسم» مُبْتَلِي [1] ← بلو آزمایش کننده
«اسم» مُبْتَلِين‌َ [1] ← بلو آزمایش کنندگان
«اسم» الْمَبْثُوث‌ِ [1] ← بثث پراکنده / متفرق / پخش شده
«اسم» مَبْثُوثَة‌ٌ [1] ← بثث پراکنده / متفرق / پخش شده
«اسم» مُبَدِّل‌َ [3] ← بدل تبدیل کننده
«اسم» مُبْدِي [1] ← بدو آشکار کننده
«اسم» الْمُبَذِّرِين‌َ [1] ← بذر اسرافکاران / ریخت و پاش کنندگان
«اسم» مُبَرَّءُون‌َ [1] ← برا تبرئه شدگان
«اسم» مُبْرِمُون‌َ [1] ← برم محکم کنندگان
«اسم» مَبْسُوطَتَان‌ِ [1] ← بسط هردو گشوده شده
«اسم» مُبَشِّرَاً [5] ← بشر بشارت و مژده دهنده
«اسم» مُبَشِّرَات‌ٍ [1] ← بشر بشارت و مژده دهندگان
«اسم» مُبَشِّرِين‌َ [4] ← بشر بشارت و مژده دهندگان
«اسم» مُبْصِرَاً [3] ← بصر روشنی بخش / بینا
«اسم» مُبْصِرَة‌ً [3] ← بصر روشنی بخش / بینا
«اسم» مُبْصِرُون‌َ [1] ← بصر روشنی بخشان / بینایان
«اسم» مُبْطِلُون‌َ [1] ← بطل باطل کنندگان / باطل گرایان / انجام دهندگان کارهای بیهوده و پوچ
«اسم» الْمُبْطِلُون‌َ [4] ← بطل باطل کنندگان / باطل گرایان / انجام دهندگان کارهای بیهوده و پوچ
«اسم» مُبْعَدُون‌َ [1] ← بعد دور شدگان / دور نگه داشته شدگان
«اسم» مَبْعُوثُون‌َ [7] ← بعث برانگیخته شدگان
«اسم» مَبْعُوثِين‌َ [2] ← بعث برانگیخته شدگان
«اسم» مُبْلِسُون‌َ [3] ← بلس غمگینان و اندوهناکان از شدت یأس و نومیدی
«اسم» مُبْلِسِين‌َ [1] ← بلس غمگینان و اندوهناکان از شدت یأس و نومیدی
«اسم» مَبْلَغُ [1] ← بلغ انتهای چیز / حد و مرز
«اسم» مَبْنِيَّة‌ٌ [1] ← بنی ساخته شده
«اسم» مُبَوَّأَ [1] ← بوا جایگاه / منزلگاه
«اسم» مُبِينَاً [13] ← بین روشنگر
«اسم» الْمُبِين‌ِ [7] ← بین روشنگر
«اسم» مُبِين‌ٍ [39] ← بین روشنگر
«اسم» الْمُبِين‌ُ [15] ← بین روشنگر
«اسم» مُبِين‌ٌ [45] ← بین روشنگر
«اسم» مُبَيِّنَات‌ٍ [3] ← بین روشنگرها
«اسم» مُبَيِّنَة‌ٍ [3] ← بین روشنگر
«فعل» مِت‌َّ [1] ← موت مُردی
«فعل» مِت‌ُّ [2] ← موت مُردم
«اسم» مَتَابَاً [1] ← توب بازگشت
«اسم» مَتَاب‌ِ [1] ← توب بازگشت
«اسم» مَتَاع‌َ [4] ← متع دارائی / کالا
«اسم» مَتَاعَاً [10] ← متع دارائی / کالا
«اسم» مَتَاعِ [1] ← متع دارائی / کالا
«اسم» مَتَاع‌ٍ [1] ← متع دارائی / کالا
«اسم» مَتَاع‌ُ [8] ← متع دارائی / کالا
«اسم» مَتَاع‌ٌ [10] ← متع دارائی / کالا
«اسم» مُتَبَّرٌ [1] ← تبر هلاکت رسیده / نابود شده
«اسم» مُتَبَرِّجَات‌ٍ [1] ← برج زنان خودآرایی کننده برای غریبه ها
«اسم» مُتَّبَعُون‌َ [2] ← تبع پیروی شدگان
«اسم» مُتَتَابِعَيْن‌ِ [2] ← تبع دو پیاپی
«اسم» مُتَجَانِف‌ٍ [1] ← جنف متمایل / عدول کننده
«اسم» مُتَجَاوِرَات‌ٌ [1] ← جور مجاورها
«اسم» مُتَحَرِّفَاً [1] ← حرف کناره گیری کننده / کشاننده خود به یک طرف
«اسم» مُتَحَيِّزَاً [1] ← حوز جای گیرنده و پیوستنده
«اسم» مُتَّخِذَ [1] ← اخذ گیرنده
«اسم» مُتَّخِذَات‌ِ [1] ← اخذ زنان گیرنده
«اسم» مُتَّخِذِي‌ [1] ← اخذ مردان گیرنده
«اسم» مُتَرَاكِبَاً [1] ← رکب متراکم / برهم نشسته و چیده شده
«اسم» مَتْرَبَة‌ٍ [1] ← ترب فقروفاقه / بیچارگی
«اسم» مُتَرَبِّص‌ٌ [1] ← ربص منتظر / انتظار کشنده
«اسم» مُتَرَبِّصُون‌َ [1] ← ربص منتظران / انتظار کشندگان
«اسم» الْمُتَرَبِّصِين‌َ [1] ← ربص منتظران / انتظار کشندگان
«اسم» الْمُتَرَدِّيَة‌ُ [1] ← ردی حيوانى كه از محلى بلند چون كوه و يا لبه چاه و امثال آن سقوط كند و بميرد
«اسم» مُتْرَفُو [2] ← ترف مترف و مرفه شدگان
«اسم» مُتْرَفِي [2] ← ترف مترف و مرفه شدگان
«اسم» مُتْرَفِين‌َ [1] ← ترف مترف و مرفه شدگان
«اسم» مُتَشَابِهَاً [3] ← شبه متشابه / چند پهلو / شبیه بهم
«اسم» مُتَشَابِه‌ٍ [2] ← شبه متشابه / چند پهلو / شبیه بهم
«اسم» مُتَشَابِهَات‌ٌ [1] ← شبه متشابهات / چند پهلوها / شبیه بهم ها
«اسم» مُتَشَاكِسُون‌َ [1] ← شکس بداخلاقان مشاجره کننده
«اسم» مُتَصَدِّعَاً [1] ← صدع از هم پاشیده
«اسم» الْمُتَصَدِّقَات‌ِ [1] ← صدق زنان صدقه دهنده
«اسم» الْمُتَصَدِّقِين‌َ [2] ← صدق مردان صدقه دهنده
«اسم» الْمُتَطَهِّرِين‌َ [1] ← طهر پاکان / پاک شدگان
«اسم» الْمُتَعَال‌ِ [1] ← علو متعالی
«فعل» مَتَّعْتَ [1] ← متع بهره مند کامل کردی
«فعل» مَتَّعْت‌ُ [1] ← متع بهره مند کامل کردم
«اسم» مُتَعَمِّدَاً [2] ← عمد قصد و عمد کننده
«فعل» مَتَّعْنَا [7] ← متع بهره مند کامل کردم
«فعل» مَتِّعُوا [2] ← متع بهره مند کامل کنید
«اسم» مُتَفَرِّقَة‌ٍ [1] ← فرق پراکنده شده
«اسم» مُتَفَرِّقُون‌َ [1] ← فرق پراکنده شدگان
«اسم» مُتَقابِلِين‌َ [4] ← قبل مقابل و روبه روی یکدیگر قرار گرفتگان
«اسم» مُتَقَلَّبَ [1] ← قلب جایگاه رفت و آمد / رفت و آمد کردن
«اسم» الْمُتَّقُون‌َ [6] ← وقی پرهیزگاران
«اسم» الْمُتَّقِين‌َ [43] ← وقی پرهیزگاران
«اسم» مُتَّكَأً [1] ← وکا تکیه گاه
«اسم» مُتَّكِئُون‌َ [1] ← وکا تکیه کنندگان
«اسم» مُتَّكِئِين‌َ [7] ← وکا تکیه کنندگان
«اسم» مُتَكَبِّرٍ [2] ← کبر متکبّر
«اسم» الْمُتَكَبِّرُ [1] ← کبر متکبّر
«اسم» الْمُتَكَبِّرِين‌َ [4] ← کبر متکبّران
«اسم» الْمُتَكَلِّفِين‌َ [1] ← کلف بی جهت خود را بزحمت اندازندگان / دخالت کنندگان در کارهای بی نتیجه
«اسم» الْمُتَلَقِّيَان‌ِ [1] ← لقی دو فرشته دریافت کننده و ثبت و ضبط کننده اعمال انسان
«فعل» مِتُّمْ‌ [1] ← موت مُردید
«اسم» مُتِم‌ُّ [1] ← تمم تمام کننده
«فعل» مُتُّمْ‌ [2] ← موت کشته شدید
«فعل» مِتْنَا [5] ← موت مُردیم
«اسم» الْمُتَنَافِسُون‌َ [1] ← نفس راغبان / رغبت کنندگان
«اسم» الْمُتَوَسِّمِين‌َ [1] ← وسم هوشیاران و زیرکان / دقت نظر کنندگان
«اسم» مُتَوَفِّي [1] ← وفی برگیرنده / وصول کننده / قبض روح کننده
«اسم» الْمُتَوَكِّلُون‌َ [3] ← وکل توکل کنندگان
«اسم» الْمُتَوَكِّلِين‌َ [1] ← وکل توکل کنندگان
«اسم» مَتَي [9] ← متی کی / چه وقت / هر وقت
«اسم» الْمَتِين‌ُ [1] ← متن نيرومندى كه هيچ كارى ناتوانش نمى ‏كند / از صفات باری تعالی
«اسم» مَتِين‌ٌ [2] ← متن نيرومندى كه هيچ كارى ناتوانش نمى ‏كند / از صفات باری تعالی
«اسم» مَثَابَة‌ً [1] ← ثوب محل بازگشت و اجتماع
«اسم» مَثَانِي‌َ [1] ← ثنی دوتاها
«اسم» الْمَثَانِي‌ [1] ← ثنی دوتاها
«اسم» مَثْبُورَاً [1] ← ثبر هلاک شده / لعن و نفرین شده
«اسم» مِثْقَال‌َ [6] ← ثقل هم وزن / به سنگینی
«اسم» مِثْقَال‌ِ [1] ← ثقل هم وزن / به سنگینی
«اسم» مِثْقَال‌ُ [1] ← ثقل هم وزن / به سنگینی
«اسم» مُثْقَلَة‌ٌ [1] ← ثقل سنگین بار
«اسم» مُثْقَلُون‌َ [2] ← ثقل سنگین بارها
«اسم» مَثَل‌َ [2] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
«اسم» مَثَلاً [22] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
«اسم» مَثَل‌ِ [13] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
«اسم» مَثَل‌ٍ [5] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
«اسم» مَثَل‌ُ [24] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
‌«اسم» الْمَثَل‌ُ [2] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
«اسم» مَثَل‌ٌ [1] ← مثل مَثَل / عبرت / روایت / نظیر / دلیل و برهان / بلا و پیشآمد
«اسم» مِثْل‌َ [29] ← مثل مِثل / شبیه / مانند
«اسم» مِثْل‌ِ [20] ← مثل مِثل / شبیه / مانند
«اسم» مِثْل‌ُ [24] ← مثل مِثل / شبیه / مانند
«اسم» الْمَثُلاَت‌ُ [1] ← مثل بلاهایی که در گذشته بر امت ها نازل شده
«اسم» مِثْلَيْ [2] ← مثل دو مِثل / دو برابر
«اسم» الْمُثْلَي [1] ← مثل بافضیلت تر / برتر / بحقیقت نزدیکتر
«اسم» مَثْنَي‌ [3] ← ثنی دوتا
«اسم» مَثُوبَة‌ً [1] ← ثوب جزا و پاداش / سرنوشت
«اسم» مَثُوبَة‌ٌ [1] ← ثوب جزا و پاداش / سرنوشت
«اسم» مَثْوَي [8] ← ثوی منزل / خانه / منزلگاه / جایگاه
«اسم» مَثْوَي‌ً [5] ← ثوی منزل / خانه / منزلگاه / جایگاه
«اسم» الْمَـجَالِس‌ِ [1] ← جلس مجالس
«اسم» الْمُـجَاهِدُون‌َ [1] ← جهد جهادکنندگان / کوشش کنندگان / جنگجویان
«اسم» الْمُـجَاهِدِين‌َ [3] ← جهد جهادکنندگان / کوشش کنندگان / جنگجویان
«اسم» مُجْتَمِعُون‌َ [1] ← جمع گرد آورندگان
«اسم» مَجْذُوذٍ [1] ← جذذ قطع شده
«اسم» مُجْرِمَاً [1] ← جرم مجرم و گنهکار
«اسم» الْمُـجْرِم‌ُ [1] ← جرم مجرم و گنهکار
«اسم» مُجْرِمُون‌َ [2] ← جرم مجرمان و گنهکاران
«اسم» الْمُـجْرِمُون‌َ [13] ← جرم مجرمان و گنهکاران
«اسم» مُجْرِمِي [1] ← جرم مجرمان و گنهکاران
«اسم» مُجْرِمِين‌َ [10] ← جرم مجرمان و گنهکاران
«اسم» الْمُجْرِمِين‌َ [24] ← جرم مجرمان و گنهکاران
«اسم» مَجْرَي [1] ← جری موقع حرکت / حرکت کردن
«اسم» مَجْمَع‌َ [2] ← جمع محل تلاقی
«اسم» مَجْمُوع‌ٌ [1] ← جمع گرد آمده
«اسم» مَـجْمُوعُون‌َ [1] ← جمع گرد آمدگان
«اسم» مَجْنُون‌ٍ [4] ← جنن دیوانه
«اسم» مَجْنُون‌ٌ [7] ← جنن دیوانه
«اسم» الْمَـجُوس‌َ [1] ← مجوس مجوس
«اسم» مُجِيب‌ٌ [1] ← جوب اجابت کننده
«اسم» الْمُـجِيبُون‌َ [1] ← جوب اجابت کنندگان
«اسم» الْمَـجِيدِ [1] ← مجد مجید / باعظمت
«اسم» الْمَـجِيدُ [1] ← مجد مجید / باعظمت
«اسم» مَجِيدٌ [2] ← مجد مجید / باعظمت
«اسم» مَحَارِيب‌َ [1] ← حرب محراب ها / نمازگاه ها / محل های عبادت
«اسم» الْمِـحَال‌ِ [1] ← محل چاره‏انديشى پنهانى و غير آشكار
«اسم» مَحَبَّة‌ً [1] ← حبب محبّت / علاقه
«اسم» مُحْتَضَرٌ [1] ← حضر حاضر شونده
«اسم» الْمُـحْتَظِرِ [1] ← حظر آغل چهارپایان
«اسم» مَـحْجُوبُون‌َ [1] ← حجب محجوبان / محرومان
«اسم» مَحْجُورَاً [2] ← حجر این کلمه با ترکیب (حجرا محجورا) اصطلاحى بود از مشركين كه هنگام ديدن كسى كه از او ترسى داشتند به زبان مى‏ آوردند یعنی برو کنار و از من دور شو که نزدیکی بمن بر تو حرام محرم است
«اسم» مُحْدَث‌ٍ [2] ← حدث تازه و جدید
«اسم» مَحْذُورَاً [1] ← حذر پرهیزشدنی / ترسیدنی
«اسم» الْمِـحْرَاب‌َ [2] ← حرب محراب / نمازگاه / محل عبادت
«اسم» الْمِـحْرَاب‌ِ [2] ← حرب محراب / نمازگاه / محل عبادت
«اسم» مُحَرَّرَاً [1] ← حرر آزاد شده
«اسم» مُحَرَّمَاً [1] ← حرم تحریم شده
«اسم» الْمُحَرَّم‌ِ [1] ← حرم تحریم شده
«اسم» مُحَرَّم‌ٌ [2] ← حرم تحریم شده
«اسم» مُحَرَّمَة‌ٌ [1] ← حرم تحریم شده
«اسم» الْمَـحْرُوم‌ِ [2] ← حرم محروم / بیچاره
«اسم» مَحْرُومُون‌َ [2] ← حرم محرومین / بیچارگان
«اسم» مُحْسِن‌ٌ [4] ← حسن نیکوکار / احسان کننده
«اسم» الْمُحْسِنَات‌ِ [1] ← حسن زنان نیکوکار/ احسان کنندگان
«اسم» مُحْسِنُون‌َ [1] ← حسن مردان نیکوکار/ احسان کنندگان
«اسم» مُحْسِنِين‌َ [1] ← حسن مردان نیکوکار/ احسان کنندگان
«اسم» الْمُحْسِنِين‌َ [32] ← حسن مردان نیکوکار/ احسان کنندگان
«اسم» مَحْسُورَاً [1] ← حسر درمانده / بریده شده از همه جا / دست خالی / افسوس خورده
«اسم» مَحْشُورَة‌ً [1] ← حشر جمع آوری شده
«اسم» الْمُـحْصَنَات‌ِ [4] ← حصن زنان شوهردار
«اسم» مُحْصَنَات‌ٍ [1] ← حصن زنان شوهردار
«اسم» الْمُـحْصَنَات‌ُ [3] ← حصن زنان شوهردار
«اسم» مُحَصَّنَة‌ٍ [1] ← حصن حصار کشیده شده
«اسم» مُحْصِنِين‌َ [2] ← حصن مردان زن دار
«اسم» مُحْضَرَاً [1] ← حضر احضار شونده
«اسم» مُحْضَرُون‌َ [7] ← حضر احضار شوندگان
«اسم» الْمُـحْضَرِين‌َ [2] ← حضر احضار شوندگان
«اسم» مَحْظُورَاً [1] ← حظر منع شده / ممنوع
«اسم» مَحْفُوظَاً [1] ← حفظ حفظ شده / مصون
«اسم» مَحْفُوظ‌ٍ [1] ← حفظ حفظ شده / مصون
«اسم» مُحْكَمَات‌ٌ [1] ← حکم محکم و استوار شده ها
«اسم» مُحْكَمَة‌ٌ [1] ← حکم محکم و استوار شده
«اسم» مَحِلَّ [2] ← حلل محلّ / مکان
«اسم» مَحِلُّ [1] ← حلل محلّ / مکان
«اسم» مُحَلِّقِين‌َ [1] ← حلق تراشندگان
«اسم» مُحِلِّي [1] ← حلل حلال کنندگان
«اسم» مُحَمَّدٍ [1] ← حمد محمّد، نام مبارک پیامبر اعظم اسلام
«اسم» مُحَمَّدٌ [3] ← حمد محمّد، نام مبارک پیامبر اعظم اسلام
«اسم» مَحمُودَاً [1] ← حمد ستوده
«فعل» مَحَوْنَا [1] ← محو محو کردیم
«اسم» مَحِيصَاً [1] ← حیص گریزگاه / راه فرار
«اسم» مَحِيص‌ٍ [4] ← حیص گریزگاه / راه فرار
«اسم» الْمَـحِيض‌ِ [3] ← حیض حیض شدن
«اسم» مُحِيطَاً [2] ← حوط احاطه کننده
«اسم» مُحِيط‌ٍ [1] ← حوط احاطه کننده
«اسم» مُحِيط‌ٌ [6] ← حوط احاطه کننده
«اسم» مُحِيطَة‌ٌ [2] ← حوط احاطه کننده
«اسم» مَحْيَی [2] ← حیی زندگی کردن
«اسم» مُحْيِي‌ [2] ← حیی زنده کننده
«اسم» الْمَـخَاض‌ُ [1] ← مخض درد زایمان
«اسم» الْمُـخْبِتِين‌َ [1] ← خبت دارندگان اطمینان و آرامش / تسلیم و خاضع شدگان
«اسم» مُخْتَالاً [1] ← خیل متکبّر
«اسم» مُخْتَال‌ٍ [2] ← خیل متکبّر
«اسم» مُخْتَلِفَاً [4] ← خلف مختلف / متفاوت
«اسم» مُخْتَلِف‌ٍ [1] ← خلف مختلف / متفاوت
«اسم» مُخْتَلِف‌ٌ [3] ← خلف مختلف / متفاوت
«اسم» مُخْتَلِفُون‌َ [1] ← خلف اختلاف کنندگان
«اسم» مُخْتَلِفِين‌َ [1] ← خلف اختلاف کنندگان
«اسم» مَخْتُوم‌ٍ [1] ← ختم مُهر و موم شده / سربسته / دست نخورده
«اسم» مَخْذُولاً [1] ← خذل خوار شده
«اسم» مَخْرَجَاً [1] ← خرج بیرون آمدن / محل بیرون آمدن
«اسم» مُخْرَج‌َ [1] ← خرج بیرون کرده شده
«اسم» مُخْرِج‌ُ [1] ← خرج خارج کننده / بیرون آورنده
«اسم» مُخْرِج‌ٌ [2] ← خرج خارج کننده / بیرون آورنده
«اسم» مُخْرَجُون‌َ [2] ← خرج بیرون کرده شدگان
«اسم» مُخْرَجِين‌َ [1] ← خرج بیرون کرده شدگان
«اسم» الْمُـخْرَجِين‌َ [1] ← خرج بیرون کرده شدگان
«اسم» مُخْزِي [1] ← خزی خوارکننده
«اسم» الْمُـخْسِرِين‌َ [1] ← خسر کم فروشان
«اسم» مُخْضَرَّة‌ً [1] ← خضر سرسبز شده
«اسم» مَخْضُودٍ [1] ← خضد شاخه‏اى كه تيغش بريده شده باشد، و ديگر خار در آن نباشد
«اسم» مُخَلَّدُون‌َ [2] ← خلد جاودان شده ها
«اسم» مُخْلَصَاً [1] ← خلص خالص شده / برگزیده شده
«اسم» مُخْلِصَاً [3] ← خلص خالص کننده/ برگزیننده
«اسم» مُخْلِصُون‌َ [1] ← خلص خالص کنندگان/ برگزینندگان
«اسم» الْـمُخْلَصِين‌َ [8] ← خلص خالص شدگان / برگزیده شدگان
«اسم» مُخْلِصِين‌َ [7] ← خلص خالص کنندگان/ برگزینندگان
«اسم» مُخْلِف‌َ [1] ← خلف متخلف / خلف کننده
«اسم» الْمُـخَلَّفُون‌َ [3] ← خلف پشت سر گذاشته شدگان / واپس نهاده شدگان
«اسم» الْمُخَلَّفِين‌َ [1] ← خلف پشت سر گذاشته شدگان / واپس نهاده شدگان
«اسم» مُخَلَّقَة‌ٍ [2] ← خلق کامل الخلقه
«اسم» مَخْمَصَة‌ٍ [1] ← خمص گرسنگی / گرسنه بودن
«اسم» مَخْمَصَة‌ٌ [1] ← خمص گرسنگی / گرسنه بودن
«فعل» مَدَّ [2] ← مدد پهن کرد / گسترد
«اسم» مَدَّاً [2] ← مدد کمک و یاری / مهلت
«اسم» الْمَدَائِن‌ِ [3] ← مدن شهرها
«اسم» مِدَادَاً [1] ← مدد جوهر و مرکّب
«اسم» مُدْبِرَاً [2] ← دبر ادبار کننده / پشت کننده
«اسم» الْمُدَبِّرَات‌ِ [1] ← دبر فرشتگان تدبیر کننده
«اسم» مُدْبِرِين‌َ [6] ← دبر ادبار کنندگان / پشت کنندگان
«اسم» مُدَّتِ [1] ← مدد مدت / انتهای زمان
«فعل» مُدَّتْ [1] ← مدد پهن شد / گسترده شد
«اسم» الْمُدَّثِّرُ [1] ← دثر جامه خواب به خود پيچيده‏
«اسم» الْمُدْحَضِين‌َ [1] ← دحض مغلوبین
«اسم» مَدْحُورَاً [3] ← دحر مطرود و رانده شده بخواری و ذلت
«اسم» مُدَّخَلاً [1] ← دخل راه پنهان و نقب گونه زیرزمینی
«اسم» مُدْخَل‌َ [1] ← دخل وارد گردیده شده
«اسم» مُدْخَلاً [2] ← دخل وارد گردیده شده
«اسم» مَدَدَاً [1] ← مدد کمک / کمک کردن
«فعل» مَدَدْنَا [2] ← مدد پهن کردیم / گستردیم
«اسم» مِدْرَارَاً [3] ← درر بسیار پر باران
«اسم» مُدْرَكُون‌َ [1] ← درک دست یافت شدگان / دستیابی شدگان
«اسم» مُدَّكِرٍ [6] ← ذکر بیادآورنده / درس گیرنده / پند گیرنده
«اسم» مُدْهَامَّتَان‌ِ [1] ← دهم در نهایت سرسبزی (تثنیه)
«اسم» مُدْهِنُون‌َ [1] ← دهن سهل انگاران / سستی کنندگان / انکار کنندگان
«اسم» مَدْيَن‌َ [10] ← مدین نام شهری که حوزه رسالت پیامبری حضرت شعیب بود
«اسم» الْمَدِينَة‌َ [1] ← مدن شهر / مدینۀ النبیّ
«اسم» الْمَدِينَة‌ِ [13] ← مدن شهر / مدینۀ النبیّ
«اسم» مَدِينُون‌َ [1] ← دین جزا داده شدگان
«اسم» مَدِينِين‌َ [1] ← دین جزا داده شدگان
«اسم» مَذْؤُومَاً [1] ← ذام مذموم و معیوب
«اسم» مُذَبْذَبِين‌َ [1] ← ذبذب سرگردانان/ بلاتکلیفان
«اسم» مُذْعِنِين‌َ [1] ← ذعن مطیعان / منقادان
«اسم» مُذَكِّرٌ [1] ← ذکر بیادآورنده / تذکر دهنده
«اسم» مَذْكُورَاً [1] ← ذکر مذکور / یاد شده
«اسم» مَذْمُومَاً [2] ← ذمم مذمت شده / نکوهیده
«اسم» مَذْمُوم‌ٌ [1] ← ذمم مذمت شده / نکوهیده
«اسم» مَرَّ [1] ← مرر گذرکردن / عبور کردن
«فعل» مَرَّ [3] ← مرر گذر کرد / عبور کرد
«اسم» الْمَرْءِ [2] ← مرا مَرد / انسان
«اسم» الْمَرْءُ [2] ← مرا مَرد / انسان
«اسم» مِرَاءً [1] ← مری بحث و جدل کردن / بحث و جدل
«اسم» مَرَّات‌ٍ [1] ← مرر دفعات
«اسم» الْمَرَاضِع‌َ [1] ← رضع زنان بچه شیرده / دایه ها
«اسم» مُرَاغَمَاً [1] ← رغم مكانهايی كه مى‏توان در آن حق را اجرا كرد و اگر كسى با حق از روى عناد مخالفت كند، او را محكوم کرد و بينى او را به خاك ماليد
«اسم» الْمَرَافِق‌ِ [1] ← رفق آرنج ها
«اسم» مَرَّة‌ً [3] ← مرر یکبار / یکدفعه
«اسم» مَرَّة‌ٍ [10] ← مرر یکبار / یکدفعه
«فعل» مَرَّتْ [1] ← مرر گذران کرد / سَر کرد / ادامه داد
«اسم» مِرَّة‌ٍ [1] ← مرر نیرومندی خلقتی / اصالت عقل
«اسم» مُرْتَاب‌ٌ [1] ← ریب تردید کننده
«اسم» مَرَّتَان‌ِ [1] ← مرر دو بار / دو دفعه
«اسم» مُرْتَفَقَاً [2] ← رفق متکا
«اسم» مُرْتَقِبُون‌َ [1] ← رقب نگهبانان / مراقبان / منتظران
«اسم» مَرَّتَيْن‌ِ [5] ← مرر دو بار / دو دفعه
«فعل» مَرَج‌َ [2] ← مرج در کنار هم قرار داد / مخلوط کرد
«اسم» الْمَرْجَان‌ُ [2] ← مرجان مرجان / مروارید کوچک
«اسم» مَرْجِعَ [1] ← رجع بازگشت / بازگشتن / بازگرداندن
«اسم» مَرْجِعِ [1] ← رجع بازگشت / بازگشتن / بازگرداندن
«اسم» مَرْجِعُ [14] ← رجع بازگشت / بازگشتن / بازگرداندن
«اسم» الْمُرْجِفُون‌َ [1] ← رجف شایعه پراکنان اباطیل بمنظور غمگین ساختن دیگران
«اسم» مَرْجُوَّاً [1] ← رجو مایه امیدواری / مورد امید
«اسم» الْمَرْجُومِين‌َ [1] ← رجم سنگباران شدگان / مطرودین / ملعونین
«اسم» مُرْجَوْن‌َ [1] ← رجو موقوفین / بتأخیرانداخته شدگان / متوقفان
«اسم» مَرَحَاً [2] ← مرح خوشحالی سرمستانه و متکبرانه
«اسم» مَرْحَبَاً [2] ← رحب خوشآمد
«اسم» الْمَرْحَمَة‌ِ [1] ← رحم رحمت / مهرورزیدن
«اسم» مَرَدَّ [4] ← ردد برگشتن
«اسم» مَرَدَّاً [1] ← ردد برگشتن
«اسم» مَرَدٍّ [1] ← ردد برگشتن
«اسم» مُرْدِفِين‌َ [1] ← ردف پشت سر هم درآیندگان
«فعل» مَرَدُوا [1] ← مرد ادامه دادند / عادت کردند
«اسم» مَرْدُودٍ [1] ← ردد رد شده / قابل برگشت / برگشت داده شده
«اسم» مَرْدُودُون‌َ [1] ← ردد رد شدگان / قابل برگشت ها / برگشت داده شدگان
«فعل» مَرُّوا [3] ← مرر گذشتند / عبور کردند
«اسم» مُرْسَا [3] ← رسو زمان وقوع و ثبوت
«اسم» مُرْسَلاً [1] ← رسل فرستاده شده
«اسم» مُرْسَل‌ٌ [1] ← رسل فرستاده شده
«اسم» مُرْسِل‌َ [1] ← رسل فرستنده
«اسم» الْمُرْسَلاَت‌ِ [1] ← رسل فرشتگان فرستاده شده
«اسم» مُرْسِلَة‌ٌ [1] ← رسل فرستنده
«اسم» مُرْسِلُوا [1] ← رسل فرستندگان
«اسم» مُرْسَلُون‌َ [2] ← رسل فرستاده شدگان
«اسم» الْمُرْسَلُون‌َ [7] ← رسل فرستاده شدگان
«اسم» الْمُرْسَلِين‌َ [24] ← رسل فرستاده شدگان
«اسم» مُرْسِلِين‌َ [2] ← رسل فرستندگان
«اسم» مُرْشِدَاً [1] ← رشد هدایت کننده
«اسم» مِرْصَادَاً [1] ← رصد کمینگاه / محل آماده برای مراقبت
«اسم» الْمِرْصَادِ [1] ← رصد کمینگاه / محل آماده برای مراقبت
«اسم» مَرْصَدٍ [1] ← رصد کمینگاه / محل آماده برای مراقبت
«اسم» مَرْصُوص‌ٌ [1] ← رصص پولادین و مقاوم / محکم کاری شده با قلع و سرب
«اسم» مَرَضَاً [1] ← مرض مریضی / بیماری
«اسم» مَرَض‌ٌ [12] ← مرض مریضی / بیماری
«اسم» مَرْضَات‌َ [1] ← رضی- رضو رضایتمندی و خشنودی / راضی و خشنود کردن
«اسم» مَرْضَات‌ِ [4] ← رضی- رضو رضایتمندی و خشنودی / راضی و خشنود کردن
«فعل» مَرِضْت‌ُ [1] ← مرض بیمار شدم
«اسم» مُرْضِعَة‌ٍ [1] ← رضع زن بچه شیرده / دایه
«اسم» مَرْضَي [4] ← مرض بیماران
«اسم» الْمَرْضَي [1] ← مرض بیماران
«اسم» مَرْضِيَّاً [1] ← رضی- رضو مورد رضایت
«اسم» مَرْضِيَّة‌ً [1] ← رضی- رضو مورد رضایت
«اسم» مَرْعَی [1] ← رعی چراگاه
«اسم» الْمَرْعَي [1] ← رعی چراگاه
«اسم» مِرْفَقَاً [1] ← رفق وسيله لطف و راحتى و رفق‏
«اسم» الْمَرْفُودُ [1] ← رفد بخشش شده / عطیه داده شده
«اسم» الْمَرْفُوع‌ِ [1] ← رفع بلند شده / بالا برده شده / برافراشته
«اسم» مَرْفُوعَة‌ٍ [2] ← رفع بلند شده / بالا برده شده / برافراشته
«اسم» مَرْفُوعَة‌ٌ [1] ← رفع بلند شده / بالا برده شده / برافراشته
«اسم» مَرْقَدِ [1] ← رقد محل خواب / قبر
«اسم» مَرْقُوم‌ٌ [2] ← رقم رقم زده شده / مکتوب
«اسم» مَرْكُوم‌ٌ [1] ← رکم متراكم و انباشته شده بر روى هم‏
«اسم» الْمَرْوَة‌َ [1] ← مروۀ مروه، نام کوهی در کنار خانه خداست که حاجیان بین آن و کوه صفا سعی می کنند
«اسم» مَرِيئَاً [1] ← مرا گوارا
«اسم» مُرِيب‌ٍ [7] ← ریب بدگمان / بدبین
«اسم» مِرْيَة‌ٍ [5] ← مری بحث و جدل / شک و تردید
«اسم» مَرِيج‌ٍ [1] ← مرج آشفته / در هم و بر هم / اشتباه و اختلاط
«اسم» مَرِيدَاً [1] ← مرد سرکش / خبیث و شرور
«اسم» مَرِيدٍ [1] ← مرد سرکش / خبیث و شرور
«اسم» مَرِيضَاً [3] ← مرض مریض / بیمار
«اسم» الْمَرِيض‌ِ [2] ← مرض مریض / بیمار
«اسم» مَرْيَم‌َ [29] ← مریم مریم، نام مبارک مادر حضرت عیسی مسیح
«اسم» مَرْيَم‌ُ [5] ← مریم مریم، نام مبارک مادر حضرت عیسی مسیح
«اسم» مِزَاجُ [3] ← مزج آمیخته
«اسم» مُزْجَاة‌ٍ [1] ← زجو کم و بی ارزش
«اسم» مُزَحْزِحِ [1] ← زحزح دور کننده
«اسم» مُزْدَجَرٌ [1] ← زجر بازداشته شده
«فعل» مُزِّقْتُمْ‌ [1] ← مزق پاره پاره شُدید / متلاشی شُدید
«فعل» مَزَّقْنَا [1] ← مزق پاره پاره کردیم / متلاشی کردیم
«اسم» الْمُزَّمِّل‌ُ [1] ← زمل جامه بر خود پیچیده
«اسم» الْمُزْن‌ِ [1] ← مزن ابر
«اسم» مَزِيدٍ [1] ← زید افزون / بیشتر
«اسم» مَزِيدٌ [1] ← زید افزون / بیشتر
«اسم» مَس‌َّ [1] ← مسس تماس / تماس گرفتن / لمس کردن
«فعل» مَس‌َّ [23] ← مسس لمس کرد / تماس گرفت / رسید
«اسم» الْمَس‌ِّ [1] ← مسس تماس / تماس گرفتن / لمس کردن
«اسم» مَسَاجِدَ [3] ← سجد مساجد / سجده گاه ها
«اسم» الْمَسَاجِدَ [1] ← سجد مساجد / سجده گاه ها
«اسم» الْمَسَاجِدِ [1] ← سجد مساجد / سجده گاه ها
«اسم» مَسَاجِدُ [1] ← سجد مساجد / سجده گاه ها
«اسم» مِسَاس‌َ [1] ← مسس دست بزن / لمس بکن / تماس بگیر
«اسم» مُسَافِحَات‌ٍ [1] ← سفح زنان زناکار و بی عفت
«اسم» مُسَافِحِين‌َ [2] ← سفح مردان زناکار و بی عفت
«اسم» الْمَسَاق‌ُ [1] ← سوق رانده شدن / کشیده شدن / گسیل شدن
«اسم» مَسَاكِن‌َ [3] ← سکن خانه ها / منازل
«اسم» مَسَاكِن‌ِ [5] ← سکن خانه ها / منازل
«اسم» مَسَاكِن‌ُ [3] ← سکن خانه ها / منازل
«اسم» مَسَاكِين‌َ [3] ← سکن فقرا / بیچارگان
«اسم» الْمَسَاكِين‌َ [2] ← سکن فقرا / بیچارگان
«اسم» الْمَسَاكِين‌ِ [6] ← سکن فقرا / بیچارگان
«اسم» الْمَسَاكِين‌ُ [1] ← سکن فقرا / بیچارگان
«اسم» مَسْؤُولاً [4] ← سال مسئول / سؤال شده
«اسم» مَسْؤُولُون‌َ [1] ← سال مسئولان / سؤال شدگان
«اسم» الْمُسَبِّحُون‌َ [1] ← سبح تسبیح گویان
«اسم» الْمُسَبِّحِين‌َ [1] ← سبح تسبیح گویان
«اسم» مَسْبُوقِين‌َ [2] ← سبق پیشی گرفته شدگان
«فعل» مَسَّتْ [5] ← مسس لمس کرد / تماس گرفت / رسید
«اسم» الْمُسْتَأْخِرِين‌َ [1] ← اخر متأخران / آیندگان
«اسم» مُسْتَأْنِسِين‌َ [1] ← انس انس گیرندگان
«اسم» مُسْتَبْشِرَة‌ٌ [1] ← بشر خوشحال و شادمان
«اسم» مُسْتَبْصِرِين‌َ [1] ← بصر بینایان
«اسم» الْمُسْتَبِين‌َ [1] ← بین روشن
«اسم» مُسْتَخْفٍ [1] ← خفی خواهان مخفی شدن
«اسم» مُسْتَخْلَفِين‌َ [1] ← خلف جانشین قرار داده شدگان
«اسم» مُسْتَسْلِمُون‌َ [1] ← سلم تسلیم شدگان / عقب نشینی کنندگان
«اسم» مُسْتَضْعَفُون‌َ [1] ← ضعف ناتوان شمرده شدگان
«اسم» مُسْتَضْعَفِين‌َ [1] ← ضعف ناتوان شمرده شدگان
«اسم» الْمُسْتَضْعَفِين‌َ [3] ← ضعف ناتوان شمرده شدگان
«اسم» مُسْتَطَرٌ [1] ← سطر نوشته شده
«اسم» مُسْتَطِيرَاً [1] ← طیر گسترده و پراکنده / درخشان
«اسم» الْمُسْتَعَان‌ُ [2] ← عون کمک طلبیده شده
«اسم» الْمُسْتَغْفِرِين‌َ [1] ← غفر استغفار کنندگان
«اسم» مُسْتَقْبِل‌َ [1] ← قبل استقبال کننده / روی آورنده
«اسم» الْمُسْتَقْدِمِين‌َ [1] ← قدم پیشی گرفتگان / جلو افتادگان
«اسم» مُسْتَقَرَّ [1] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
«اسم» مُسْتَقَرَّاً [3] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
«اسم» مُسْتَقَرٍّ [1] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
«اسم» الْمُسْتَقَرُّ [1] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
«اسم» مُسْتَقَرٌّ [4] ← قرر محل استقرار / قرارگاه
«اسم» مُسْتَقِرَّاً [1] ← قرر پابرجا / ماندگار
«اسم» مُسْتَقِرٌّ [2] ← قرر پابرجا / ماندگار
«اسم» الْمُسْتَقِيم‌َ [3] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
«اسم» مُسْتَقِيمَاً [6] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
«اسم» الْمُسْتَقِيم‌ِ [2] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
«اسم» مُسْتَقِيم‌ٍ [20] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
«اسم» مُستَقِيم‌ٌ [6] ← قوم مستقیم / راست / معتدل
«اسم» مُسْتَكْبِرَاً [2] ← کبر مستکبر / تکبّر ورز
«اسم» مُسْتَكْبِرُون‌َ [2] ← کبر مستکبران / تکبّر ورزان
«اسم» مُسْتَكْبِرِين‌َ [1] ← کبر مستکبران / تکبّر ورزان
«اسم» الْمُسْتَكْبِرِين‌َ [1] ← کبر مستکبران / تکبّر ورزان
«اسم» مُسْتَمِرٍّ [1] ← مرر استمراریابنده / ثابت و پایدار / نیرومند
«اسم» مُسْتَمِرٌّ [1] ← مرر استمراریابنده / ثابت و پایدار / نیرومند
«اسم» مُسْتَمْسِكُون‌َ [1] ← مسک چنگ زنندگان
«اسم» مُسْتَمِعُ [1] ← سمع گوش فرا بده
«اسم» مُسْتَمِعُون‌َ [1] ← سمع گوش فرا دهندگان
«اسم» مُسْتَنْفِرَة‌ٌ [1] ← نفر رم کننده / فرار کننده
«اسم» مُسْتَهْزِئُون‌َ [1] ← هزا مسخره کنندگان
«اسم» الْمُسْتَهْزِئِين‌َ [1] ← هزا مسخره کنندگان
«اسم» مُسْتَوْدَعَ [1] ← ودع ودیعتگاه / محل ناپایدار و موقت / محل نگهداری امانت
«اسم» مُسْتَوْدَع‌ٌ [1] ← ودع ودیعتگاه / محل ناپایدار و موقت / محل نگهداری امانت
«اسم» مَسْتُورَاً [1] ← ستر پوشیده / عفیف و باحیا
«اسم» مُسْتَيْقِنِين‌َ [1] ← یقن یقین پیدا کنندگان
«اسم» الْمَسْجِدَ [3] ← سجد مسجد / سجده گاه
«اسم» مَسْجِدَاً [2] ← سجد مسجد / سجده گاه
«اسم» الْمَسْجِدِ [14] ← سجد مسجد / سجده گاه
«اسم» مَسْجِدٍ [2] ← سجد مسجد / سجده گاه
«اسم» مَسْجِدٌ [1] ← سجد مسجد / سجده گاه
«اسم» الْمَسْجُورِ [1] ← سجر مشتعل و برافروخته شده
«اسم» الْمَسْجُونِين‌َ [1] ← سجن زندانیان / زندانی شدگان
«اسم» مَسْحَاً [1] ← مسح مسح / مسح کردن / دست کشیدن
«اسم» الْمُسَحَّرِين‌َ [2] ← سحر سحر و افسون شدگان
«اسم» مَسْحُورَاً [3] ← سحر سحر و افسون شده
«اسم» مَسْحُورُون‌َ [1] ← سحر سحر و افسون شدگان
«اسم» الْمُسَخَّرِ [1] ← سخر تسخیر شده
«اسم» مُسَخَّرَات‌ٍ [2] ← سخر تسخیر شدگان
«اسم» مُسَخَّرَات‌ٌ [1] ← سخر تسخیر شدگان
«فعل» مَسَخْنَا [1] ← مسخ مسخ کردیم
«اسم» مَسَدٍ [1] ← مسد لیف خرما
«اسم» مُسْرِف‌ٌ [2] ← سرف اسراف کننده
«اسم» مُسْرِفُون‌َ [3] ← سرف اسراف کنندگان
«اسم» مُسْرِفِين‌َ [1] ← سرف اسراف کنندگان
«اسم» الْمُسْرِفِين‌َ [9] ← سرف اسراف کنندگان
«اسم» مَسْرُورَاً [2] ← سرر شادمان
«اسم» مَسْطُورَاً [2] ← سطر نوشته شده
«اسم» مَسْطُورٍ [1] ← سطر نوشته شده
«اسم» مَسْغَبَة‌ٍ [1] ← سغب گرسنگی و قحطی
«اسم» مُسْفِرَة‌ٌ [1] ← سفر درخشان و روشن
«اسم» مَسْفُوحَاً [1] ← سفح بیرون ریخته / ریخته شده
«اسم» مِسْك‌ٌ [1] ← مسک مُشک
«اسم» مَسْكَنِ [1] ← سکن خانه/ منزل
«اسم» الْمَسْكَنَة‌ُ [2] ← سکن فقر / بیچارگی
«اسم» مَسْكُوب‌ٍ [1] ← سکب دائم در جریان و قطع ناشدنی
«اسم» مَسْكُونَة‌ٍ [1] ← سکن مسکونی
«اسم» الْمِسْكِين‌َ [3] ← سکن فقیر / بیچاره
«اسم» مِسْكِينَاً [3] ← سکن فقیر / بیچاره
«اسم» الْمِسْكِين‌ِ [3] ← سکن فقیر / بیچاره
«اسم» مِسْكِين‌ٍ [1] ← سکن فقیر / بیچاره
«اسم» مِسْكِين‌ٌ [1] ← سکن فقیر / بیچاره
«اسم» مُسْلِمَاً [2] ← سلم مسلمان / تسلیم شده / تسلیم کننده
«اسم» الْمُسْلِمَات‌ِ [1] ← سلم زنان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
«اسم» مُسْلِمَات‌ٍ [1] ← سلم زنان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
«اسم» مُسَلَّمَة‌ٌ [3] ← سلم سالم و بی عیب شده / تحویل شده / تسلیم شده
«اسم» مُسْلِمَة‌ً [1] ← سلم مسلمان / تسلیم شده / تسلیم کننده
«اسم» مُسْلِمُون‌َ [14] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
«اسم» الْمُسْلِمُون‌َ [1] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
«اسم» مُسْلِمَيْن‌ِ [1] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
«اسم» مُسْلِمِين‌َ [8] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
«اسم» الْمُسْلِمِين‌َ [13] ← سلم مردان مسلمان / تسلیم شدگان / تسلیم کنندگان
«اسم» مُسْمَع‌ٍ [1] ← سمع بگوش رسانده شده
«اسم» مُسْمِع‌ٍ [1] ← سمع بگوش رساننده
«اسم» مُسَمَّي‌ً [21] ← سمو معیّن / معلوم / نام گذاشته شده
«اسم» مُسَنَّدَة‌ٌ [1] ← سند تکیه داده شده
«اسم» مَسْنُون‌ٍ [3] ← سنن سیاه و بدبو / لجن بدبو
«اسم» مُسْوَدَّاً [2] ← سود سیاه شده
«اسم» مُسْوَدَّة‌ٌ [1] ← سود سیاه شده
«اسم» مُسَوَّمَة‌ً [2] ← سوم نشانه گذاری شده
«اسم» الْمُسَوَّمَة‌ِ [1] ← سوم نشانه گذاری شده / رها شده
«اسم» مُسَوِّمِين‌َ [1] ← سوم نشانداران
«اسم» الْمُسِيءُ [1] ← سوا بدکار
«اسم» الْمَسِيح‌َ [3] ← مسیح مسیح، لقب مبارک حضرت عیسی بن مریم
«اسم» الْمَسِيح‌ُ [8] ← مسیح مسیح، لقب مبارک حضرت عیسی بن مریم
«اسم» مَشَّاءٍ [1] ← مشی سخن چین
«اسم» مَشَارِب‌ُ [1] ← شرب نوشیدنی ها / آبخورگاه ها
«اسم» مَشَارِق‌َ [1] ← شرق مشرق ها
«اسم» الْمَشَارِق‌ِ [2] ← شرق مشرق ها
«اسم» الْمَشْأَمَة‌ِ [3] ← شام شوم بودن / شقاوت
«اسم» مُشْتَبِهَاً [1] ← شبه شبیه بهم
«اسم» مُشْتَرِكُون‌َ [2] ← شرک مشترکان / شریک کنندگان
«اسم» الْمَشْحُون‌ِ [3] ← شحن مملو و پُر
«اسم» مَشْرَبَ [2] ← شرب آبخورگاه
«اسم» الْمَشْرِق‌ِ [4] ← شرق مشرق
«اسم» الْمَشْرِق‌ُ [2] ← شرق مشرق
«اسم» مُشْرِقِين‌َ [2] ← شرق شرق کنندگان / هنگام طلوع آفتاب کنندگان
«اسم» الْمَشْرِقَيْن‌ِ [2] ← شرق مشرق و مغرب
«اسم» مُشْرِك‌ٍ [1] ← شرک مرد مشرک/ شرک ورز
«اسم» مُشْرِك‌ٌ [1] ← شرک مرد مشرک/ شرک ورز
«اسم» الْمُشْرِكَات‌ِ [3] ← شرک زنان مشرک/ شرک ورزان
«اسم» مُشْرِكَة‌ً [1] ← شرک زن مشرک / شرک ورز
«اسم» مُشْرِكَة‌ٍ [1] ← شرک زن مشرک / شرک ورز
«اسم» مُشْرِكُون‌َ [3] ← شرک مردان مشرک / شرک ورزان
«اسم» الْمُشْرِكُون‌َ [3] ← شرک مردان مشرک / شرک ورزان
«اسم» مُشْرِكِين‌َ [4] ← شرک مردان مشرک / شرک ورزان
«اسم» الْمُشْرِكِين‌َ [32] ← شرک مردان مشرک / شرک ورزان
«اسم» الْمَشْعَرِ [1] ← شعر بیابان مشعر الحرام
«اسم» مُشْفِقُون‌َ [5] ← شفق بیمناکان
«اسم» مُشْفِقِين‌َ [3] ← شفق بیمناکان
«اسم» مِشْكَاة‌ٍ [1] ← شکو چراغدان / جاچراغی
«اسم» مَشْكُورَاً [2] ← شکر مورد تشکر / سپاس گزاری شده
«اسم» مَشْهَدِ [1] ← شهد حضور
«اسم» مَشْهُودَاً [1] ← شهد مشهود / مورد مشاهده
«اسم» مَشْهُودٍ [1] ← شهد مشهود / مورد مشاهده
«اسم» مَشْهُودٌ [1] ← شهد مشهود / مورد مشاهده
«فعل» مَشَوْا [1] ← مشی راه رفت
«اسم» مَشْيِ [1] ← مشی راه رفتن
«اسم» مَشِيدٍ [1] ← شید گچکاری شده / مرتفع و سر به آسمان کشیده / محکم
«اسم» مُشَيَّدَة‌ٍ [1] ← شید گچکاری شده / مرتفع و سر به آسمان کشیده / محکم
«اسم» مَصَابِيح‌َ [2] ← صبح چراغ ها
«اسم» مَصَانِع‌َ [1] ← صنع کاخها / دژها
«اسم» الْمِصْبَاح‌ُ [1] ← صبح چراغ
«اسم» مِصْبَاح‌ٌ [1] ← صبح چراغ
«اسم» مُصْبِحِين‌َ [5] ← صبح صبح کنندگان / وارد شدگان در صبح
«اسم» مُصَدِّقَاً [13] ← صدق تصدیق کننده
«اسم» مُصَدِّق‌ُ [1] ← صدق تصدیق کننده
«اسم» مُصَدِّق‌ٌ [4] ← صدق تصدیق کننده
«اسم» الْمُصَّدِّقَات‌ِ [1] ← صدق زنان صدقه دهنده
«اسم» الْمُصَدِّقِين‌َ [1] ← صدق تصدیق کنندگان
«اسم» الْمُصَّدِّقِين‌َ [1] ← صدق مردان صدقه دهنده
«اسم» مِصْرَ [4] ← مصر مصر، نام شهر یا کشور فرعون
«اسم» مِصْرَاً [1] ← مصر شهری از شهرها
«اسم» مُصْرِخِ [1] ← صرخ فریادرس
«اسم» مُصْرِخِي‌ [1] ← صرخ فریادرسان
«اسم» مَصْرِفَاً [1] ← صرف منصرف کردن / رد کردن
«اسم» مَصْرُوفَاً [1] ← صرف منصرف شده / رد شده
«اسم» الْمُصْطَفَيْن‌َ [1] ← صفو برگزیدگان
«اسم» مُصْفَرَّاً [3] ← صفر زرد شده
«اسم» مُصَفَّي‌ً [1] ← صفو صاف شده / خالص
«اسم» مَصْفُوفَة‌ٍ [1] ← صفف صف کشیده شده / در کنار هم قرار گرفته
«اسم» مَصْفُوفَة‌ٌ [1] ← صفف صف کشیده شده / در کنار هم قرار گرفته
«اسم» الْمُصْلِح‌ِ [1] ← صلح اصلاحگر
«اسم» مُصْلِحُون‌َ [2] ← صلح اصلاحگران
«اسم» الْمُصْلِحِين‌َ [2] ← صلح اصلاحگران
«اسم» مُصَلَّيً [1] ← صلو جای نماز خواندن / مسجد
«اسم» الْمُصَلِّين‌َ [3] ← صلو نماز گزاران / درود فرستندگان / دعا کنندگان
«اسم» الْمُصَوِّرُ [1] ← صور تصویر کننده / صورت بندی کننده
«اسم» مُصِيبُ [1] ← صوب مبتلا/ گرفتار / اصابت کننده
«اسم» مُصِيبَة‌ٍ [3] ← صوب مصیبت / گرفتاری / بلا
«اسم» مُصِيبَة‌ُ [1] ← صوب مصیبت / گرفتاری / بلا
«اسم» مُصِيبَة‌ٌ [6] ← صوب مصیبت / گرفتاری / بلا
«اسم» مَصِيرَ [1] ← صیر برگشتن / پایان کار / سرنوشت / محل بازگشت
«اسم» مَصِيرَاً [4] ← صیر برگشتن / پایان کار / سرنوشت / محل بازگشت
«اسم» الْمَصِيرُ [23] ← صیر برگشتن / پایان کار / سرنوشت / محل بازگشت
«اسم» مُصَيْطِرٍ [1] ← سطر سیطره دار
«اسم» الْمُصَيْطِرُون‌َ [1] ← سطر سیطره داران
«اسم» مَضَاجِعِ [1] ← ضجع بسترها / خوابگاه ها
«اسم» الْمَضَاجِع‌ِ [2] ← ضجع بسترها / خوابگاه ها
«اسم» مُضَارٍّ [1] ← ضرر ضرر زننده
«اسم» مُضَاعَفَة‌ً [1] ← ضعف چند برابر شده
«فعل» مَضَتْ [1] ← مضی گذشت / انجام شد
«اسم» الْمُضْطَرَّ [1] ← ضرر مضطر / درمانده
«اسم» الْمُضْعِفُون‌َ [1] ← ضعف چند برابر کنندگان
«اسم» الْمُضْغَة‌َ [1] ← مضغ پاره گوشت بدون استخوان
«اسم» مُضْغَة‌ً [1] ← مضغ پاره گوشت بدون استخوان
«اسم» مُضْغَة‌ٍ [1] ← مضغ پاره گوشت بدون استخوان
«اسم» مُضِل‌ٍّ [1] ← ضلل گمراه کننده
«اسم» مُضِلٌّ [1] ← ضلل گمراه کننده
«اسم» الْمُضِلِّين‌َ [1] ← ضلل گمراه کنندگان
«فعل» مَضَي‌ [1] ← مضی گذشت / انجام شد
«اسم» مُضِيَّاً [1] ← مضی رونده / مداومت کننده براه خود
«اسم» مُطَاع‌ٍ [1] ← طوع اطاعت شده
«اسم» مَطَرَ [1] ← مطر باران
«اسم» مَطَرَاً [3] ← مطر باران
«اسم» مَطَرٍ [1] ← مطر باران
«اسم» مَطَرُ [2] ← مطر باران
«اسم» الْمُطَفِّفِين‌َ [1] ← طفف کم فروشان
«اسم» مَطْلَع‌ِ [1] ← طلع طلوع کردن
«اسم» مَطْلِع‌َ [1] ← طلع طلوع کردن
«اسم» مُطَّلِعُون‌َ [1] ← طلع مطلع شدگان
«اسم» الْمُطَلَّقَات‌ِ [1] ← طلق زنان طلاق داده شده
«اسم» الْمُطَلَّقَات‌ُ [1] ← طلق زنان طلاق داده شده
«اسم» الْمَطْلُوب‌ُ [1] ← طلب مطلوب
«اسم» مُطْمَئِن‌ٌّ [1] ← طمان- طمن اطمینان دار / آرامش یافته
«اسم» مُطْمَئِنَّة‌ً [1] ← طمان- طمن اطمینان دار / آرامش یافته
«اسم» الْمُطْمَئِنَّة‌ُ [1] ← طمان- طمن اطمینان دار / آرامش یافته
«اسم» مُطْمَئِنِّين‌َ [1] ← طمان- طمن اطمینان داران / آرامش یافتگان
«اسم» مُطَهَّرَة‌ً [1] ← طهر پاک شده
«اسم» مُطَهَّرَة‌ٍ [1] ← طهر پاک شده
«اسم» مُطَهِّرُ [1] ← طهر پاک کننده
«اسم» مُطَهَّرَة‌ٌ [3] ← طهر پاک شده
«اسم» الْمُطَهَّرُون‌َ [1] ← طهر پاک شدگان
«اسم» الْمُطَّهِّرِين‌َ [1] ← طهر پاک کنندگان
«اسم» الْمُطَّوِّعِين‌َ [1] ← طوع داوطلبانه انجام دهندگان
«اسم» مَطْوِيَّات‌ٌ [1] ← طوی در هم پیچیده شده ها
«اسم» مُظْلِمَاً [1] ← ظلم ظلمانی / تاریک
«اسم» مُظْلِمُون‌َ [1] ← ظلم ظلمانی ها/ تاریک ها
«اسم» مَظْلُومَاً [1] ← ظلم ظلم شده / مورد ستم واقع شده
«اسم» مَعَ [164] ← مع با / همراه / نزد / پیش / وقت
«اسم» مُعَاجِزِين‌َ [3] ← عجز عاجز کنندگان
«اسم» مَعَادٍ [1] ← عود محل بازگشت / بازگشت گاه
«اسم» مَعَاذَ [2] ← عوذ پناه بردن / با ترکیب (معاذالله) یعنی بخدا پناه میبرم
«اسم» مَعَاذِيرَ [1] ← عذر پوزش ها / عذرها / بهانه ها / عذرخواهی ها
«اسم» مَعَارِج‌َ [1] ← عرج نردبان ها / درجات
«اسم» الْمَعَارِج‌ِ [1] ← عرج نردبان ها / درجات
«اسم» مَعَاشَاً [1] ← عیش معاش / زمان زندگی / محل زندگی / وسیله زندگی
«اسم» مَعَايِش‌َ [2] ← عیش زمان های زندگی / محل های زندگی / وسیله های زندگی
«اسم» الْمُعْتَبِين‌َ [1] ← عتب مورد رضایت و عفو واقع شدگان
«اسم» مُعْتَدٍ [3] ← عدو تعدی کننده
«اسم» الْمُعْتَدُون‌َ [1] ← عدو تعدی کنندگان
«اسم» الْمُعْتَدِين‌َ [5] ← عدو تعدی کنندگان
«اسم» الْمُعْتَرَّ [1] ← عرر فقیر سائل
«اسم» مُعْجِزٍ [1] ← عجز عاجز کننده
«اسم» مُعْجِزِي‌ [2] ← عجز عاجز کنندگان
«اسم» مُعْجِزِين‌َ [9] ← عجز عاجز کنندگان
«اسم» مَعْدُودٍ [1] ← عدد شمرده / محدود / معین
«اسم» مَعْدُودَات‌ٍ [3] ← عدد شمرده ها / محدودها / معین ها
«اسم» مَعْدُودَة‌ً [1] ← عدد شمرده/ محدود / معین
«اسم» مَعْدُودَة‌ٍ [2] ← عدد شمرده/ محدود / معین
«اسم» مُعَذِّبَ [1] ← عذب عذاب کننده
«اسم» مُعَذِّبُ [1] ← عذب عذاب کننده
«اسم» مُعَذِّبُو [1] ← عذب عذاب کنندگان
«اسم» مُعَذَّبِين‌َ [3] ← عذب عذاب شدگان
«اسم» الْمُعَذَّبِين‌َ [1] ← عذب عذاب شدگان
«اسم» مُعَذِّبِين‌َ [1] ← عذب عذاب کنندگان
«اسم» مَعْذِرَة‌ً [1] ← عذر پوزش / عذر/ بهانه / عذرخواهی
«اسم» مَعْذِرَۀُ [2] ← عذر پوزش / عذر/ بهانه / عذرخواهی
«اسم» الْمُعَذِّرُون‌َ [1] ← عذر عذر آورندگان / پوزش طلبان
«اسم» مَعَرَّة‌ٌ [1] ← عرر ضرر و زیان / ناخوشایندی / خون بها
«اسم» مُعْرِضُون‌َ [14] ← عرض اعراض کنندگان
«اسم» مُعْرِضِين‌َ [5] ← عرض اعراض کنندگان
«اسم» مَعْرُوشَات‌ٍ [2] ← عرش داربست داران
«اسم» مَعْرُوفَاً [6] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
«اسم» الْمَعْرُوف‌ِ [21] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
«اسم» مَعْرُوف‌ٍ [9] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
«اسم» مَعْرُوف‌ٌ [2] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
«اسم» مَعْرُوفَة‌ٌ [1] ← عرف پسندیده / شایسته / نیکویی
«اسم» الْمَعْزِ [1] ← معز بُز
«اسم» مَعْزِل‌ٍ [1] ← عزل مکان دور / کنار و گوشه
«اسم» مَعْزُولُون‌َ [1] ← عزل دور شدگان / برکناران
«اسم» مِعْشَارَ [1] ← عشر یک دهم
«اسم» مَعْشَرَ [3] ← عشر گروه / جماعت
«اسم» الْمُعْصِرَات‌ِ [1] ← عصر بادهای فشار آورنده / ابرهای متراکم باران زا
«اسم» مَعْصِيَة‌ِ [2] ← عصی گناه کردن / گناه / نافرمانی
«اسم» مُعَطَّلَة‌ٍ [1] ← عطل تعطیل شده / رها و بی صاحب مانده
«اسم» مُعَقِّب‌َ [1] ← عقب بازگرداننده / رد کننده / بازدارنده
«اسم» مُعَقِّبَات‌ٌ [1] ← عقب فرشتگان شب و روز
«اسم» مَعْكُوفَاً [1] ← عکف بازداشته شده / منع شده
«اسم» الْمُعَلَّقَة‌ِ [1] ← علق آویزان شده / بلاتکلیف و سرگردان
«اسم» مُعَلَّم‌ٌ [1] ← علم یاد داده شده / تعلیم یافته
«اسم» الْمَعْلُوم‌ِ [2] ← علم معلوم / دانسته شده / معیّن
«اسم» مَعْلُوم‌ٍ [5] ← علم معلوم / دانسته شده / معیّن
«اسم» مَعْلُوم‌ٌ [4] ← علم معلوم / دانسته شده / معیّن
«اسم» مَعْلُومَات‌ٍ [1] ← علم معلوم ها / دانسته شده ها/ معیّن ها
«اسم» مَعْلُومَات‌ٌ [1] ← علم معلوم ها / دانسته شده ها/ معیّن ها
«اسم» مُعَمَّرٍ [1] ← عمر عمر طولانی داده شده
«اسم» الْمَعْمُورِ [1] ← عمر آباد شده
«اسم» الْمُعَوِّقِين‌َ [1] ← عوق بازدارندگان / منصرف کنندگان / بتعویق اندازندگان
«اسم» مَعِيشَۀَ [2] ← عیش معیشت / زندگی / گذران
«اسم» مَعِيشَة‌ً [1] ← عیش معیشت / زندگی / گذران
«اسم» مَعِين‌ٍ [4] ← معن آب جاری
«اسم» مَغَارَات‌ٍ [1] ← غور غارها / محل هايی كه انسان در آن فرو رفته، خود را از ديدگان پوشيده و پنهان مى‏ سازد
«اسم» مَغَارِبَ [1] ← غرب مغرب ها / نواحی غربی
«اسم» الْمَغَارِب‌ِ [1] ← غرب مغرب ها / نواحی غربی
«اسم» مُغَاضِبَاً [1] ← غضب خشمناک
«اسم» مَغَانِم‌َ [3] ← غنم غنیمت ها
«اسم» مَغَانِم‌ُ [1] ← غنم غنیمت ها
«اسم» مُغْتَسَل‌ٌ [1] ← غسل جای شستشو / آبی که با آن می شویند
«اسم» مَغْرِب‌َ [1] ← غرب مغرب / ناحیه غربی / زمان و مکان غروب آفتاب
«اسم» الْمَغْرِب‌ِ [4] ← غرب مغرب / ناحیه غربی / زمان و مکان غروب آفتاب
«اسم» الْمَغْرِب‌ُ [2] ← غرب مغرب / ناحیه غربی / زمان و مکان غروب آفتاب
«اسم» الْمَغْرِبَيْن‌ِ [1] ← غرب دو مغرب
«اسم» مُغْرَقُون‌َ [3] ← غرق غرق شدگان
«اسم» الْمُغْرَقِين‌َ [1] ← غرق غرق شدگان
«اسم» مَغْرَمَاً [1] ← غرم غرامت و زیان / خسارت مالى كه بدون خيانت و تقصيرى پيشآمد كند
«اسم» مَغْرَم‌ٍ [2] ← غرم غرامت و زیان / خسارت مالى كه بدون خيانت و تقصيرى پيشآمد كند
«اسم» مُغْرَمُون‌َ [1] ← غرم زیان کردگان / خسارت دیدگان
«اسم» الْمَغْشِي‌ِّ [1] ← غشی بیهوش
«اسم» الْمَغْضُوب‌ِ [1] ← غضب مورد غضب واقع شده
«اسم» مَغْفِرَة‌ً [4] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
«اسم» الْمَغْفِرَة‌ِ [4] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
«اسم» مَغْفِرَة‌ٍ [5] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
«اسم» مَغْفِرَة‌ٌ [15] ← غفر آمرزیدن / آمرزش
«اسم» مَغْلُوب‌ٌ [1] ← غلب مغلوب / شکست خورده
«اسم» مَغْلُولَة‌ً [1] ← غلل دربند شده / بسته شده
«اسم» مَغْلُولَة‌ٌ [1] ← غلل دربند شده / بسته شده
«اسم» مُغْنُون‌َ [2] ← غنی بی نیاز کنندگان / سود دهندگان / دور کنندگان
«اسم» مُغَيِّرَاً [1] ← غیر تغییر دهنده
«اسم» الْمُغِيرَات‌ِ [1] ← غیر سوارگان هجوم برنده ناگهانى بر دشمن
«اسم» مَفَاتِحَ [2] ← فتح کلیدها
«اسم» مَفَاتِح‌ُ [1] ← فتح گنجینه ها / مخازن
«اسم» مَفَازَاً [1] ← فوز کامیاب شدن / نجات یافتن / رستگار شدن
«اسم» مَفَازَۀِ [1] ← فوز جای رهایی / مایه نجات / مایه رستگاری
«اسم» مَفَازَة‌ٍ [1] ← فوز جای رهایی / مایه نجات / مایه رستگاری
«اسم» مُفَتَّحَة‌ً [1] ← فتح گشوده شده
«اسم» مُفْتَرٍ [1] ← فری افترا بند
«اسم» مُفْتَرُون‌َ [1] ← فری افترا بندان
«اسم» مُفْتَرَي‌ً [2] ← فری افترا بسته شده / ساختگی
«اسم» مُفْتَرَيَات‌ٍ [1] ← فری افترا بسته شده ها / ساختگی ها
«اسم» الْمُفْتَرِين‌َ [1] ← فری افترا بندان
«اسم» الْمَفْتُون‌ُ [1] ← فتن مجنون و دیوانه / فریفته شده / فتنه / فریفتن
«اسم» الْمَفَرُّ [1] ← فرر جای فرار / فرارگاه / گریزگاه
«اسم» مُفْرَطُون‌َ [1] ← فرط پیشگامان / متقدمان / آمدنیان
«اسم» مَفْرُوضَاً [2] ← فرض فرض کرده شده / واجب کرده شده / معین شده
«اسم» الْمُفْسِدَ [1] ← فسد فساد کننده
«اسم» مُفْسِدُون‌َ [1] ← فسد فساد کنندگان
«اسم» الْمُفْسِدُون‌َ [1] ← فسد فساد کنندگان
«اسم» مُفْسِدِين‌َ [5] ← فسد فساد کنندگان
«اسم» الْمُفْسِدِين‌َ [13] ← فسد فساد کنندگان
«اسم» مُفَصَّلاً [1] ← فصل شرح و توضیح داده شده/ روشن گردیده شده/ فاصله بین اجزای درهم ایجاد شده
«اسم» مُفَصَّلاَت‌ٍ [1] ← فصل شرح و توضیح داده شده ها/ روشن گردیده شده ها/ فاصله بین اجزای درهم ایجاد شده ها
«اسم» مَفْعُولاً [7] ← فعل انجام شدنی / عمل شدنی
«اسم» الْمُفْلِحُون‌َ [12] ← فلح رستگاران
«اسم» الْمُفْلِحِين‌َ [1] ← فلح رستگاران
«اسم» الْمَقَابِرَ [1] ← قبر گورستان ها / آرامگاه ها
«اسم» مَقَاعِدَ [2] ← قعد نشستنگاه ها (سنگرها)
«اسم» مَقَالِيدُ [2] ← قلد کلیدها
«اسم» مَقَام‌َ [3] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
«اسم» مَقَامَاً [2] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
«اسم» مَقَام‌ِ [4] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
«اسم» مَقَام‌ٍ [3] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
«اسم» مَقَام‌ُ [1] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
«اسم» مَقَام‌ٌ [1] ← قوم مقام / منزلت /جای پا
«اسم» مُقَام‌َ [1] ← قوم محل اقامت / اقامتگاه
«اسم» مُقَامَاً [2] ← قوم محل اقامت / اقامتگاه
«اسم» الْمُقَامَة‌ِ [1] ← قوم محل اقامت / اقامتگاه
«اسم» مَقَامِع‌ُ [1] ← قمع پتک ها / گرزها
«اسم» الْمَقْبُوحِين‌َ [1] ← قبح زشت رویان
«اسم» مَقْبُوضَة‌ٌ [1] ← قبض گرفته شده / دریافت شده
«اسم» مَقْتَاً [4] ← مقت منفور / بغض و عداوت شدید
«اسم» مَقْتِ [1] ← مقت منفور / بغض و عداوت شدید
«اسم» مَقْت‌ُ [1] ← مقت منفور / بغض و عداوت شدید
«اسم» مُقْتَحِم‌ٌ [1] ← قحم ورود کننده در کار شَدید و خوفناک
«اسم» مُقْتَدِرَاً [1] ← قدر توانا / نیرومند / قدرتمند
«اسم» مُقْتَدِرٍ [2] ← قدر توانا / نیرومند / قدرتمند
«اسم» مُقْتَدِرُون‌َ [1] ← قدر توانایان / نیرومندان / قدرتمندان
«اسم» مُقْتَدُون‌َ [1] ← قدو اقتدا کنندگان
«اسم» الْمُقْتِرِ [1] ← قتر تنگدست
«اسم» مُقْتَرِفُون‌َ [1] ← قرف مرتکبین
«اسم» مُقْتَرِنِين‌َ [1] ← قرن همراهان / همنشینان / دوشادوشان
«اسم» الْمُقْتَسِمِين‌َ [1] ← قسم قسمت کنندگان / تجزیه گران
«اسم» مُقْتَصِدٌ [2] ← قصد میانه رو
«اسم» مُقْتَصِدَة‌ٌ [1] ← قصد میانه رو
«اسم» مِقْدَارٍ [1] ← قدر مقدار / اندازه / قدرت و نیرو
«اسم» مِقْدَارُ [2] ← قدر مقدار / اندازه / قدرت و نیرو
«اسم» الْمُقَدَّس‌ِ [2] ← قدس مکان مقدّس / مکان پاک و محترم
«اسم» الْمُقَدَّسَة‌َ [1] ← قدس مکان مقدّس / مکان پاک و محترم
«اسم» مَقْدُورَاً [1] ← قدر مقدور / مقدر شده / قطعی / ممکن
«اسم» مَقْرَبَة‌ٍ [1] ← قرب خویشاوندی
«اسم» الْمُقَرَّبُون‌َ [4] ← قرب مقرّبان / نزدیک کرده شده ها
«اسم» الْمُقَرَّبِين‌َ [4] ← قرب مقرّبان / نزدیک کرده شده ها
«اسم» مُقَرَّنِين‌َ [3] ← قرن جمع شدگان با یکدیگر / بهم نزدیک شدگان / دوشادوش هم قرار گرفتگان
«اسم» مُقْرِنِين‌َ [1] ← قرن توانایی داشتگان / قدرت و طاقت داشتگان
«اسم» الْمُقْسِطِين‌َ [3] ← قسط دادگران / عدالت پیشگان
«اسم» الْمُقَسِّمات‌ِ [1] ← قسم فرشتگان تقسیم کننده
«اسم» مَقْسُوم‌ٌ [1] ← قسم تقسیم شده
«اسم» مُقَصِّرِين‌َ [1] ← قصر کوتاه کنندگان (مو و ناخن)
«اسم» مَقْصُورَات‌ٌ [1] ← قصر زنان کوتاه شده / زنان حفظ شده و مستور
«اسم» مَقْضِيَّاً [2] ← قضی انجام شدنی قطعی
«اسم» مَقْطُوع‌ٌ [1] ← قطع بریده شده / پایان یافته
«اسم» مَقْطُوعَة‌ٍ [1] ← قطع بریده شده / پایان یافته
«اسم» مَقْعَدِ [2] ← قعد نشستنگاه / خانه نشستن / جایگاه
«اسم» مُقْمَحُون‌َ [1] ← قمح سر رو به بالا قرار گرفتگان
«اسم» الْمُقَنْطَرَة‌ِ [1] ← قنطر فراوان شده / با ترکیب (القناطیرالمقنطره) یعنی اموال خیلی زیاد
«اسم» مُقْنِعِي‌ [1] ← قنع بلند کنندگان
«اسم» الْمُقْوِين‌َ [1] ← قوی- قوا نیرومندان / فقیران / بادیه نشینان / مسافران
«اسم» مُقِيتَاً [1] ← قوت نگهدار / روزی دهنده / مقتدر
«اسم» مَقِيلاً [1] ← قیل محل استراحت در وسط روز
«اسم» مُقِيم‌َ [1] ← قوم اقامه کننده / پایدار / پابرجا
«اسم» مُقِيم‌ٍ [2] ← قوم اقامه کننده / پایدار / پابرجا
«اسم» مُقِيم‌ٌ [5] ← قوم اقامه کننده / پایدار / پابرجا
«اسم» الْمُقِيمِي‌ [1] ← قوم اقامه کنندگان
«اسم» الْمُقِيمِين‌َ [1] ← قوم اقامه کنندگان
«اسم» مُكَاءً [1] ← مکو سوت کشیدن / سوت
«اسم» مَكَان‌َ [8] ← مکن مکان / جا
«اسم» مَكَانَاً [9] ← مکن مکان / جا
«اسم» مَكَان‌ٍ [10] ← مکن مکان / جا
«اسم» مَكَانَۀِ [5] ← مکن مقام / استطاعت / توان / نیرو
«اسم» مُكِبَّاً [1] ← کبب به رو انداخته شده
«اسم» مَكَّة‌َ [1] ← مکۀ مکّه، نام مبارک شهر پیامبر اسلام
«اسم» مَكْتُوبَاً [1] ← کتب نوشته شده / نامه
«فعل» مَكَث‌َ [1] ← مکث درنگ کرد
«اسم» مُكْث‌ٍ [1] ← مکث درنگ کردن
«اسم» الْمُكَذِّبُون‌َ [1] ← کذب تکذیب کنندگان
«اسم» مُكَذِّبِين‌َ [1] ← کذب تکذیب کنندگان
«اسم» الْمُكَذِّبِين‌َ [19] ← کذب تکذیب کنندگان
«اسم» مَكْذُوب‌ٍ [1] ← کذب دروغ
«فعل» مَكَرَ [3] ← مکر مکر و نیرنگ کرد
«اسم» مَكْرَ [4] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
«اسم» مَكْرَاً [4] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
«اسم» مَكْرِ [2] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
«اسم» مَكْرُ [5] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
«اسم» الْمَكْرُ [2] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
«اسم» مَكْرٌ [2] ← مکر مکر / نیرنگ / نیرنگ کردن
«فعل» مَكَرْتُمْ [1] ← مکر مکر و نیرنگ کردید
«اسم» مُكْرِم‌ٍ [1] ← کرم اکرام کننده / گرامی دارنده
«اسم» مُكَرَّمَة‌ٍ [1] ← کرم گرامی داشته شده / مورد احترام واقع شده
«اسم» مُكْرَمُون‌َ [3] ← کرم گرامی داشته شدگان
«اسم» الْمُكْرَمِين‌َ [2] ← کرم گرامی داشته شدگان
«فعل» مَكَرْنَا [1] ← مکر مکر و نیرنگ کردیم
«فعل» مَكَرُوا [6] ← مکر مکر و نیرنگ کردند
«اسم» مَكْرُوهَاً [1] ← کره مکروه / دوست نداشتنی
«اسم» مَكْظُوم‌ٌ [1] ← کظم مالامال از اندوه و غيظ
«اسم» مُكَلِّبِين‌َ [1] ← کلب تربيت كنندگان سگهاى شكارى‏ / نگهدارى کنندگان سگ براى شكار و به كار زنندگان آن در شكار
«فعل» مَكَّنَ [1] ← مکن مسلط گرداند / نیرومند و تنومند گرداند
«فعل» مَكَّنَّا [8] ← مکن مسلط گرداندیم / نیرومند و تنومند گرداندیم
«اسم» الْمَكْنُون‌ِ [1] ← کنن پوشیده / پنهان شده
«اسم» مَكْنُون‌ٍ [1] ← کنن پوشیده / پنهان شده
«اسم» مَكْنُون‌ٌ [2] ← کنن پوشیده / پنهان شده
«اسم» الْمِكْيَال‌َ [2] ← کیل پیمانه
«اسم» الْمَكِيدُون‌َ [1] ← کید نیرنگ شدگان / گرفتاران به نیرنگ
«اسم» مَكِين‌ٍ [3] ← مکن دارای مقام بلند / مطمئن / استوار
«اسم» مَكِين‌ٌ [1] ← مکن دارای مقام بلند / مطمئن / استوار
«اسم» مَلَأَ [1] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
«اسم» الْمَلَأَ [1] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
«اسم» مَلَإِ [7] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
«اسم» الْمَلَإِ [4] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
«اسم» الْمَلَأُ [16] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
«اسم» مَلَأٌ [1] ← ملا اشراف و اعیان / جماعت
«اسم» مِلْءُ [1] ← ملا باندازه گنجایش
«فعل» مُلِئَتْ [1] ← ملا پُر شد
«فعل» مُلِئْت‌َ [1] ← ملا پُر شدی
«اسم» مَلاَئِكَۀَ [1] ← ملک- الک فرشتگان
«اسم» الْمَلاَئِكَة‌َ [9] ← ملک- الک فرشتگان
«اسم» مَلاَئِكَة‌ً [4] ← ملک- الک فرشتگان
«اسم» مَلاَئِكَۀِ [3] ← ملک- الک فرشتگان
«اسم» الْمَلاَئِكَة‌ِ [22] ← ملک- الک فرشتگان
«اسم» مَلاَئِكَۀُ [1] ← ملک- الک فرشتگان
«اسم» الْمَلاَئِكَة‌ُ [31] ← ملک- الک فرشتگان
«اسم» مَلاَئِكَة‌ٌ [2] ← ملک- الک فرشتگان
«اسم» مُلاَق‌ٍ [1] ← لقی ملاقات کننده / دیدار کننده
«اسم» مُلاَقُوا [4] ← لقی ملاقات کنندگان / دیدار کنندگان
«اسم» مُلاَقِي [2] ← لقی ملاقات کننده / دیدار کننده
«اسم» مِلَّة‌َ [9] ← ملل آیین / کیش
«اسم» مِلَّة‌ِ [5] ← ملل آیین / کیش
«اسم» الْمِلَّة‌ِ [1] ← ملل آیین / کیش
«اسم» مُلْتَحَدَاً [2] ← لحد پناهگاه
«اسم» مَلْجَأَ [1] ← لجا ملجأ / پناهگاه
«اسم» مَلْجَأَ [1] ← لجا ملجأ / پناهگاه
«اسم» مَلْجَإٍ [1] ← لجا ملجأ / پناهگاه
«اسم» مِلْح‌ٌ [2] ← ملح شور
«اسم» الْمَلْعُونَة‌َ [1] ← لعن لعنت شده
«اسم» مَلْعُونِين‌َ [1] ← لعن لعنت شدگان
«اسم» مُلْقُون‌َ [2] ← لقی اندازندگان / افکنندگان
«اسم» الْمُلْقِيَات‌ِ [1] ← لقی فرشتگان القا کننده و فرود آورنده وحی
«اسم» الْمُلْقِين‌َ [1] ← لقی اندازندگان / افکنندگان
«اسم» مَلَكَاً [3] ← ملک- الک فرشته
«اسم» مَلَك‌ٍ [1] ← ملک- الک فرشته
«اسم» مَلَك‌ُ [1] ← ملک- الک فرشته
«اسم» الْمَلَك‌ُ [2] ← ملک- الک فرشته
«اسم» مَلَك‌ٌ [6] ← ملک- الک فرشته
«اسم» مَلِكَاً [2] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
«اسم» مَلِك‌ِ [1] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
«اسم» الْمَلِك‌ِ [3] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
«اسم» الْمَلِك‌ُ [6] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
«اسم» مَلِك‌ٌ [1] ← ملک پادشاه / مالک / از صفات باری تعالی
«اسم» مَلْكِ [1] ← ملک اختیار / میل و اراده
«اسم» مُلْكَ [2] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
«اسم» الْمُلْك‌َ [4] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
«اسم» مُلْكَاً [3] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
«اسم» مُلْك‌ِ [2] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
«اسم» الْمُلْك‌ِ [6] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
«اسم» مُلْك‌ٍ [1] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
«اسم» مُلْك‌ُ [20] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
«اسم» الْمُلْك‌ُ [10] ← ملک پادشاهی / فرمانروایی / دارایی
«فعل» مَلَكَتْ [15] ← ملک مالک شد / صاحب اختیار شد
«فعل» مَلَكْتُمْ [1] ← ملک مالک شُدید / صاحب اختیار شُدید
«اسم» مَلَكُوت‌َ [1] ← ملک ملکوت / مالکیت مطلق و تامّه
«اسم» مَلَكُوت‌ِ [1] ← ملک ملکوت / مالکیت مطلق و تامّه
«اسم» مَلَكُوت‌ُ [2] ← ملک ملکوت / مالکیت مطلق و تامّه
«اسم» مَلَكَيْن‌ِ [1] ← ملک- الک دو فرشته
«اسم» الْمَلَكَيْن‌ِ [1] ← ملک- الک دو فرشته
«اسم» الْمُلُوك‌َ [1] ← ملک پادشاهان / فرمانروایان
«اسم» مُلُوكَاً [1] ← ملک پادشاهان / فرمانروایان
«اسم» مَلُومَاً [2] ← لوم ملامت شده
«اسم» مَلُوم‌ٍ [1] ← لوم ملامت شده
«اسم» مَلُومِين‌َ [2] ← لوم ملامت شدگان
«اسم» مَلِيَّاً [1] ← ملو- ملی مدتی طولانی
«اسم» مَلِيك‌ٍ [1] ← ملک پادشاه / فرمانروا
«اسم» مُلِيم‌ٌ [2] ← لوم ملامت کننده
«اسم» مَمَاتِ [1] ← موت مرگ / زمان مرگ
«اسم» الْمَمَات‌ِ [1] ← موت مرگ / زمان مرگ
«اسم» مَمَاتُ [1] ← موت مرگ / زمان مرگ
«اسم» الْمُمْتَرِين‌َ [4] ← مری تردید کنندگان
«اسم» مُمِدُّ [1] ← مدد کمک کننده / یاری دهنده
«اسم» مُمَدَّدَة‌ٍ [1] ← مدد کشیده و طویل
«اسم» مَمْدُودَاً [1] ← مدد گسترده / کشیده
«اسم» مَمْدُودٍ [1] ← مدد گسترده / کشیده
«اسم» مُمَرَّدٌ [1] ← مرد صاف و مرمری
«اسم» مُمَزَّق‌ٍ [2] ← مزق پاره پاره شده / متلاشی شده
«اسم» مُمْسِك‌َ [1] ← مسک بازدارنده
«اسم» مُمْسِكَات‌ُ [1] ← مسک بازدارندگان
«اسم» مُمْطِرُ [1] ← مطر بارنده / باران زا
«اسم» مَمْلُوكَاً [1] ← ملک برده / بنده
«اسم» مَمْنُوعَة‌ٍ [1] ← منع ممنوع / منع شده
«اسم» مَمْنُون‌ٍ [4] ← منن منت گذاشته شده بر او / بریده شده / نهایت آنچه انسان دارد
«اسم» مَنْ‌ [871] کسیکه / چه کسی / هرکس که / هرآنچه
«فعل» مَن‌َّ [6] ← منن منت گذاشت / بخشید
«اسم» الْمَن‌َّ [3] ← منن شهد گیاه / عسل و ترنجبین
«اسم» مَنَّاً [2] ← منن منت / منت گذاشتن / بخشش
«اسم» الْمَن‌ِّ [1] ← منن منت / منت گذاشتن / بخشش
«حرف» مِنْ [3226] از / ابتدای زمان یا مکان / بعضی / بجای / با / ...
«اسم» مَنَاة‌َ [1] ← مناۀ نام یکی از بتهای سه گانه معروف مشرکین مکه
«اسم» الْمُنَادِ [1] ← ندی- ندو منادی / ندا دهنده
«اسم» مُنَادِيَاً [1] ← ندی- ندو منادی / ندا دهنده
«اسم» مَنَازِل‌َ [2] ← نزل منزل ها / خانه ها / جاهای فرود آمدن
«اسم» مَنَاسِكَ [2] ← نسک راهها و روش های عبادت
«اسم» مَنَاص‌ٍ [1] ← نوص پناهگاه و فریادرس / فرار
«اسم» مَنَّاع‌ٍ [2] ← منع بسیار منع کننده / بشدت منع کننده / خسیس / بخیل
«اسم» مَنَافِع‌َ [1] ← نفع منافع / سودها
«اسم» مَنَافِع‌ُ [7] ← نفع منافع / سودها
«اسم» الْمُنَافِقَات‌ِ [3] ← نفق زنان منافق و دورو
«اسم» الْمُنَافِقَات‌ُ [2] ← نفق زنان منافق و دورو
«اسم» مُنَافِقُون‌َ [1] ← نفق مردان منافق و دورو
«اسم» الْمُنَافِقُون‌َ [7] ← نفق مردان منافق و دورو
«اسم» الْمُنَافِقِين‌َ [19] ← نفق مردان منافق و دورو
«اسم» مَنَاكِبَ [1] ← نکب شانه ها
«اسم» مَنَامِ [2] ← نوم خواب
«اسم» الْمَنَام‌ِ [1] ← نوم خواب
«اسم» مَنَامُ [1] ← نوم خواب
«اسم» مُنبَثَّاً [1] ← بثث پراکنده / متفرق / پخش شده
«اسم» مُنتَشِرٌ [1] ← نشر پراکنده شده / پخش شده
«اسم» مُنتَصِرَاً [1] ← نصر پیروزمند / انتقام گیرنده
«اسم» مُنتَصِرٌ [1] ← نصر پیروزمند / انتقام گیرنده
«اسم» مُنتَصِرِين‌َ [1] ← نصر پیروزمندان / انتقام گیرندگان
«اسم» الْمُنتَصِرِين‌َ [1] ← نصر پیروزمندان / انتقام گیرندگان
«اسم» مُنتَظِرُون‌َ [3] ← نظر منتظران / انتظار کشندگان
«اسم» الْمُنْتَظِرِين‌َ [3] ← نظر منتظران / انتظار کشندگان
«اسم» مُنتَقِمُون‌َ [3] ← نقم انتقام گیرندگان
«اسم» مُنْتَهُون‌َ [1] ← نهی دست برداشتگان
«اسم» مُنتَهَی [1] ← نهی غایت / نهایت / پایان
«اسم» الْمُنْتَهَي‌ [2] ← نهی غایت / نهایت / پایان
«اسم» مَنثُورَاً [2] ← نثر پخش شده / افشانده شده
«اسم» مُنَجُّو [2] ← نجو نجات دهندگان
«اسم» الْمُنْخَنِقَة‌ُ [1] ← خنق حیوان خفه شده
«اسم» مُنْذِرُ [1] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده
«اسم» مُنْذِرٌ [4] ← نذر انذار کننده / بیم دهنده
«اسم» مُنْذِرُون‌َ [1] ← نذر انذار کنندگان / بیم دهندگان
«اسم» الْمُنْذَرِين‌َ [5] ← نذر انذار داده شدگان / بیم داده شدگان
«اسم» مُنْذِرِين‌َ [7] ← نذر انذار کنندگان / بیم دهندگان
«اسم» الْمُنْذِرِين‌َ [2] ← نذر انذار کنندگان / بیم دهندگان
«اسم» مُنَزَّل‌ٌ [1] ← نزل نازل شده / فرود آمده
«اسم» مُنَزِّلُ [1] ← نزل نازل کننده / فرود آورنده
«اسم» مُنْزَلاً [1] ← نزل فرود آمده / محل فرود آمدن
«اسم» مُنْزِلُون‌َ [1] ← نزل نازل کنندگان / فرود آورندگان
«اسم» الْمُنْزِلُون‌َ [1] ← نزل نازل کنندگان / فرود آورندگان
«اسم» مُنْزَلِين‌َ [1] ← نزل فرود آمدگان
«اسم» مُنْزِلِين‌َ [1] ← نزل نازل کنندگان / فرود آورندگان
«اسم» الْمُنْزِلِين‌َ [2] ← نزل نازل کنندگان / فرود آورندگان
«اسم» مِنْسَأَۀَ [1] ← نسا عصا
«اسم» مَنْسَكَاً [2] ← نسک راه و روش عبادت / قربانگاه
«اسم» مَنْسِيَّاً [1] ← نسی فراموش شده
«اسم» الْمُنْشَآت‌ُ [1] ← نشا ساخته شده ها / بادبان برافراشته ها
«اسم» الْمُنْشِئُون‌َ [1] ← نشا پدیدآورندگان / آفرینندگان
«اسم» مُنَشَّرَة‌ً [1] ← نشر سرگشاده
«اسم» مُنْشَرِين‌َ [1] ← نشر برانگیخته شدگان / محشورشدگان
«اسم» مَنْشُورَاً [1] ← نشر منتشرشده / پخش شده / گشوده شده
«اسم» مَنْشُورٍ [1] ← نشر منتشرشده / پخش شده / گشوده شده
«اسم» مَنْصُورَاً [1] ← نصر یاری شده
«اسم» الْمَنْصُورُون‌َ [1] ← نصر یاری شدگان
«اسم» مَنْضُودٍ [2] ← نضد چیده شده بر رویهم / ردیف شده بر رویهم
«اسم» مَنْطِق‌َ [1] ← نطق سخن گفتن / سخن / کلام / زبان
«اسم» مُنْظَرُون‌َ [1] ← نظر مهلت داده شدگان / مهلت یافتگان
«اسم» مُنْظَرِين‌َ [2] ← نظر مهلت داده شدگان / مهلت یافتگان
«اسم» الْمُنْظَرِين‌َ [3] ← نظر مهلت داده شدگان / مهلت یافتگان
«فعل» مَنَع‌َ [8] ← منع منع کرد / ممانعت کرد / دفاع کرد
«فعل» مُنِع‌َ [1] ← منع منع شد / ممنوع شد
«اسم» مُنْفَطِرٌ [1] ← فطر شکافته شده
«اسم» الْمُنْفِقِين‌َ [1] ← نفق انفاق کنندگان / خرج کنندگان
«اسم» مُنْفَكِّين‌َ [1] ← فکک رها کنندگان
«اسم» الْمَنْفُوش‌ِ [1] ← نفش حلاّجی شده
«اسم» مُنْقَعِرٍ [1] ← قعر ریشه کن شده
«اسم» مُنْقَلَبَاً [1] ← قلب بازگشت / در بازگشت
«اسم» مُنْقَلَب‌ٍ [1] ← قلب بازگشتگاه
«اسم» مُنْقَلِبُون‌َ [3] ← قلب بازگشت کنندگان
«اسم» مَنْقُوص‌ٍ [1] ← نقص کم و کاست شده
«اسم» الْمُنْكَرَ [2] ← نکر منکر / انکارشده / آثار انکار / ناخوشایندی / ناپسندی / کار زشت
«اسم» مُنْكَرَاً [1] ← نکر منکر / انکارشده / آثار انکار / ناخوشایندی / ناپسندی / کار زشت
«اسم» الْمُنْكَرِ [12] ← نکر منکر / انکارشده / آثار انکار / ناخوشایندی / ناپسندی / کار زشت
«اسم» مُنْكَرٍ [1] ← نکر منکر / انکارشده / آثار انکار / ناخوشایندی / ناپسندی / کار زشت
«اسم» مُنْكِرَة‌ٌ [1] ← نکر انکار کننده / ناباور
«اسم» مُنْكَرُون‌َ [2] ← نکر ناشناسان
«اسم» مُنْكِرُون‌َ [3] ← نکر انکار کنندگان / ناباوران
«فعل» مَنَنَّا [2] ← منن منت گذاشتیم / بخشیدیم
«اسم» مِنْهَاجَاً [1] ← نهج راه روشن و واضح
«اسم» مُنْهَمِرٍ [1] ← همر فراوان و پی در پی
«اسم» مَنُوعَاً [1] ← منع بسیار منع کننده / بشدت منع کننده / خسیس / بخیل
«اسم» الْمَنُون‌ِ [1] ← منن مرگ / روزگار
«اسم» مَنِي‌ٍّ [1] ← منی منی / آب نطفه
«اسم» مُنِيبَاً [1] ← نوب بازگشت کننده / توبه کننده
«اسم» مُنِيب‌ٍ [3] ← نوب بازگشت کننده / توبه کننده
«اسم» مُنِيب‌ٌ [1] ← نوب بازگشت کننده / توبه کننده
«اسم» مُنِيبِين‌َ [2] ← نوب بازگشت کنندگان / توبه کنندگان
«اسم» مُنِيرَاً [2] ← نور تابان / روشنی بخش
«اسم» الْمُنِيرِ [2] ← نور تابان / روشنی بخش
«اسم» مُنِيرٍ [2] ← نور تابان / روشنی بخش
«اسم» مُهَاجِرَاً [1] ← هجر مهاجر / هجرت کننده
«اسم» مُهَاجِرٌ [1] ← هجر مهاجر / هجرت کننده
«اسم» مُهَاجِرَات‌ٍ [1] ← هجر زنان مهاجر
«اسم» الْمُهَاجِرِين‌َ [5] ← هجر مردان مهاجر
«اسم» مِهَادَاً [1] ← مهد بستر / قرارگاه / فراش / زمین هموار
«اسم» الْمِهَادُ [5] ← مهد بستر / قرارگاه / فراش / زمین هموار
«اسم» مِهَادٌ [1] ← مهد بستر / قرارگاه / فراش / زمین هموار
«اسم» مُهَانَاً [1] ← مهن مورد اهانت واقع شده
«اسم» الْمُهْتَدِ [2] ← هدی هدایت شده / راه یافته
«اسم» مُهْتَدٍ [1] ← هدی هدایت شده / راه یافته
«اسم» مُهْتَدُون‌َ [7] ← هدی هدایت شدگان / راه یافتگان
«اسم» الْمُهْتَدُون‌َ [1] ← هدی هدایت شدگان / راه یافتگان
«اسم» الْمُهْتَدِي‌ [1] ← هدی هدایت شده / راه یافته
«اسم» مُهْتَدِين‌َ [3] ← هدی هدایت شدگان / راه یافتگان
«اسم» الْمُهْتَدِين‌َ [6] ← هدی هدایت شدگان / راه یافتگان
«اسم» مَهْجُورَاً [1] ← هجر رها شده / استعمال نشده و متروک شده
«اسم» مَهْدَاً [2] ← مهد گهواره
«اسم» الْمَهْدِ [3] ← مهد گهواره
«فعل» مَهَّدْت‌ُ [1] ← مهد آماده کردم / گستردم
«اسم» مَهْزُوم‌ٌ [1] ← هزم شکست خورده
«اسم» مُهْطِعِين‌َ [3] ← هطع گردن کشیدگان / شتاب کنندگان
«فعل» مَهِّلْ [2] ← مهل مهلت بده / مدارا و نرمی کن
«اسم» الْمُهْل‌ِ [3] ← مهل فلز گداخته
«اسم» مَهْلِك‌َ [1] ← هلک هلاک شدن / هلاک کردن / محل هلاکت / زمان هلاکت
«اسم» مَهْلِكِ [1] ← هلک هلاک شدن / هلاک کردن / محل هلاکت / زمان هلاکت
«اسم» مُهْلِك‌َ [2] ← هلک هلاک کننده
«اسم» مُهْلِكُ [1] ← هلک هلاک کننده
«اسم» مُهْلِكُوا [2] ← هلک هلاک کنندگان
«اسم» مُهْلِكِي‌ [1] ← هلک هلاک کنندگان
«اسم» الْمُهْلَكِين‌َ [1] ← هلک هلاک شدگان
«اسم» مَهْمَا [1] ← مهما هرچه / هروقت
«اسم» مَهِيلاً [1] ← هیل شن نرم و روان
«اسم» مُهَيْمِنَاً [1] ← همن مسلط در حفظ و مراقبت
«اسم» الْمُهَيْمِن‌ُ [1] ← همن مسلط در حفظ و مراقبت
«اسم» مَهِين‌ٍ [3] ← مهن ضعیف و حقیر / ناچیز و بی قدر
«اسم» مَهِين‌ٌ [1] ← مهن ضعیف و حقیر / ناچیز و بی قدر
«اسم» مُهِينَاً [4] ← هون خوار کننده
«اسم» الْمُهِين‌ِ [2] ← هون خوار کننده
«اسم» مُهِين‌ٌ [8] ← هون خوار کننده
«اسم» مَوَاخِرَ [2] ← مخر شکافندگان آب از چپ و راست
«اسم» الْمَوَازِين‌َ [1] ← وزن ترازوها / کفه های ترازو
«اسم» مَوَازِينُ [6] ← وزن ترازوها / کفه های ترازو
«اسم» مَوَاضِعِ [3] ← وضع موضع ها / جاها
«اسم» مَوَاطِن‌َ [1] ← وطن میادین جنگ / جاها و مواضع
«اسم» مَوَاقِع‌ِ [1] ← وقع محل های واقع شدن و افتادن
«اسم» مُوَاقِعُو [1] ← وقع واقع شدگان / افتادگان / وارد شدگان
«اسم» مَوَاقِيت‌ُ [1] ← وقت وسایل تعیین وقت برای انجام کارها / وعده گاه ها
«اسم» مَوَالِي‌َ [1] ← ولی موالی / وارثان / دوستان / یاوران / سرپرستان / بستگان
«اسم» مَوالِي [1] ← ولی موالی / وارثان / دوستان / یاوران / سرپرستان / بستگان
«اسم» الْمَوَالِي‌َ [1] ← ولی موالی / وارثان / دوستان / یاوران / سرپرستان / بستگان
«اسم» مَوْئِلاً [1] ← وال ملجأ / پناهگاه / وسیله نجات
«اسم» الْمَوْؤُودَة‌ُ [1] ← واد دختر زنده در زير خاك دفن شده‏
«اسم» مَوْبِقَاً [1] ← وبق محل نابودی و هلاکت
«اسم» الْمَوْت‌َ [10] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
«اسم» مَوْتَاً [1] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
«اسم» مَوْتِ [14] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
«اسم» الْمَوْت‌ِ [14] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
«اسم» الْمَوْت‌ُ [11] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
«اسم» مَوْتَۀَ [1] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
«اسم» الْمَوْتَة‌َ [1] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
«اسم» مَوْتَۀُ [1] ← موت مرگ / قتل / کشته شدن / مردن
«فعل» مُوتُوا [2] ← موت بمیرید
«اسم» الْمَوْتَي [17] ← موت مردگان / درگذشتگان
«اسم» مَوْثِقَ [1] ← وثق مورد وثوق و اعتماد / عهد و پیمان
«اسم» مَوْثِقَاً [2] ← وثق مورد وثوق و اعتماد / عهد و پیمان
«اسم» مَوْج‌ٍ [1] ← موج موج آب
«اسم» الْمَوْج‌ُ [2] ← موج موج آب
«اسم» مَوْج‌ٌ [3] ← موج موج آب
«اسم» مَوَدَّة‌َ [1] ← ودد مودت / محبت
«اسم» الْمَوَدَّة‌َ [1] ← ودد مودت / محبت
«اسم» مَوَدَّة‌ً [3] ← ودد مودت / محبت
«اسم» الْمَوَدَّة‌ِ [2] ← ودد مودت / محبت
«اسم» مَوَدَّة‌ٌ [1] ← ودد مودت / محبت
«اسم» مَوْرَاً [1] ← مور آمد و رفت کردن / نوسان / تردد سریع
«اسم» الْمَوْرُودُ [1] ← ورد وارد شده
«اسم» الْمُورِيَات‌ِ [1] ← وری افروزندگان
«اسم» مَوْزُون‌ٍ [1] ← وزن وزن شده
«اسم» الْمُوسِع‌ِ [1] ← وسع دارنده وسعت مالی
«اسم» مُوسِعُون‌َ [1] ← وسع وسعت دهندگان / گسترانندگان
«اسم» مُوسَي‌ [136] ← موسی موسی، نام مبارک پیامبر اولوالعزم یهود
«اسم» مُوص‌ٍ [1] ← وصی وصیت کننده
«اسم» مَوْضُونَة‌ٍ [1] ← وضن بافته شده / صف کشیده و بهم پیوسته
«اسم» مَوْضُوعَة‌ٌ [1] ← وضع نهاده شده / گذاشته شده
«اسم» مَوْطِئَاً [1] ← وطا زمينى كه مسير راه باشد و بر آن بگذرند / قدمگاه
«اسم» مَوْعِدَ [2] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
«اسم» مَوْعِدَاً [4] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
«اسم» مَوْعِدِ [1] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
«اسم» مَوْعِدُ [4] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
«اسم» مَوْعِدٌ [1] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
«اسم» مَوْعِدَة‌ٍ [1] ← وعد وعده / وعده دادن / جای وعده دادن / زمان وعده دادن / عهد و پیمان
«اسم» مَوْعِظَة‌ً [4] ← وعظ موعظه / نصیحت / پند و اندرز
«اسم» الْمَوْعِظَة‌ِ [1] ← وعظ موعظه / نصیحت / پند و اندرز
«اسم» مَوْعِظَة‌ٌ [4] ← وعظ موعظه / نصیحت / پند و اندرز
«اسم» الْمَوْعُودِ [1] ← وعد وعده داده شده / وعده کرده شده / قیامت
«اسم» مُوَفُّو [1] ← وفی بطور کامل دهندگان
«اسم» مَوْفُورَاً [1] ← وفر فراوان / تمام و بی نقص / زیاد شده
«اسم» الْمُوفُون‌َ [1] ← وفی وفا کنندگان / کامل دهندگان
«اسم» الْمُوقَدَة‌ُ [1] ← وقد افروخته شده
«اسم» مُوقِنُون‌َ [1] ← یقن یقین داران
«اسم» مُوقِنِين‌َ [2] ← یقن یقین داران
«اسم» الْمُوقِنِين‌َ [2] ← یقن یقین داران
«اسم» مَوْقُوتَاً [1] ← وقت تعیین وقت شده / وقت معین و معلوم
«اسم» الْمَوْقُوذَة‌ُ [1] ← وقذ حيوان کشته شده بواسطه شكنجه و کتک زدن يا به بيماری
«اسم» مَوْقُوفُون‌َ [1] ← وقف نگهداشته شدگان / متوقف شدگان
«اسم» الْمَوْلُودِ [1] ← ولد کودک نوزاد / زاییده شده / متولد شده
«اسم» مَوْلُودٌ [2] ← ولد کودک نوزاد / زاییده شده / متولد شده
«اسم» مَوْلَی [13] ← ولی مولا / وارث / دوست / یاور / سرپرست / قوم و خویش
«اسم» الْمَوْلَي [3] ← ولی مولا / وارث / دوست / یاور / سرپرست / قوم و خویش
«اسم» مَوْلَي‌ً [2] ← ولی مولا / وارث / دوست / یاور / سرپرست / قوم و خویش
«اسم» مُوَلِّي [1] ← ولی روی کننده / برگرداننده
«اسم» مُوهِن‌ُ [1] ← وهن سست کننده / تضعیف کننده
«اسم» الْمَيِّت‌َ [3] ← موت مرده / درگذشته
«اسم» الْمَيِّت‌ِ [5] ← موت مرده / درگذشته
«اسم» مَيِّت‌ٍ [3] ← موت مرده / درگذشته
«اسم» مَيِّت‌ٌ [1] ← موت مرده / درگذشته
«اسم» مَيْتَاً [5] ← موت مرده / درگذشته
«اسم» الْمَيْتَة‌َ [2] ← موت میته / مردار حیوان
«اسم» مَيْتَة‌ً [2] ← موت میته / مردار حیوان
«اسم» الْمَيْتَة‌ُ [2] ← موت میته / مردار حیوان
«اسم» مَيِّتُون‌َ [2] ← موت مردگان / درگذشتگان
«اسم» مَيِّتِين‌َ [1] ← موت مردگان / درگذشتگان
«اسم» مِيثَاق‌َ [14] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
«اسم» الْمِيثَاق‌َ [1] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
«اسم» مِيثَاقَاً [3] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
«اسم» مِيثَاقِ [3] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
«اسم» مِيثَاق‌ُ [1] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
«اسم» مِيثَاق‌ٌ [3] ← وثق میثاق / عهد و پیمان
«اسم» مِيرَاث‌ُ [2] ← ورث میراث / ارث
«اسم» الْمِيزَان‌َ [8] ← وزن ترازو / کفه ترازو
«اسم» الْمِيزَان‌ِ [1] ← وزن ترازو / کفه ترازو
«اسم» الْمَيْسِرِ [2] ← یسر قمار بازی
«اسم» الْمَيْسِرُ [1] ← یسر قمار بازی
«اسم» مَيْسَرَة‌ٍ [1] ← یسر ثروتمندی / دارا بودن
«اسم» مَيْسُورَاً [1] ← یسر نرم / راحت و آسان
«اسم» الْمِيعَادَ [4] ← وعد میعادگاه / زمان وعده دادن / جای وعده دادن / قیامت
«اسم» الْمِيعَادِ [1] ← وعد میعادگاه / زمان وعده دادن / جای وعده دادن / قیامت
«اسم» مِيعَادُ [1] ← وعد میعادگاه / زمان وعده دادن / جای وعده دادن / قیامت
«اسم» مِيقَاتَاً [1] ← وقت وعده گاه / میعاد
«اسم» مِيقَات‌ِ [4] ← وقت وعده گاه / میعاد
«اسم» مِيقَات‌ُ [2] ← وقت وعده گاه / میعاد
«اسم» مِيكَال‌َ [1] ← میکال میکال، یا میکائیل نام مبارک یکی از چهار فرشته مقرب الهی
«اسم» مَيْلاً [1] ← میل انحراف / کج شدن / میل و رغبت / میل داشتن
«اسم» الْمَيْل‌ِ [1] ← میل انحراف / کج شدن / میل و رغبت / میل داشتن
«اسم» مَيْلَة‌ً [1] ← میل سخت گرفتن / هجوم / کج شدن / حمله
«اسم» الْمَيْمَنَة‌ِ [3] ← یمن برکت / خوشبختی / سعادت / دست راست