فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«حرف» فَ [3001] سپس / بعد از آن / بعلت آن / پس / ...
«اسم» فَا [1] ← فوه دهان
«فعل» فَاءَتْ [1] ← فیا برگشت
«اسم» فُؤَادَ [2] ← فاد دل / قلب / عقل
«اسم» الْفُؤَادَ [1] ← فاد دل / قلب / عقل
«اسم» فُؤَادُ [1] ← فاد دل / قلب / عقل
«اسم» الْفُؤَادُ [1] ← فاد دل / قلب / عقل
«اسم» الْفَائِزُون‌َ [4] ← فوز کامیابان
«فعل» فَاءُوا [1] ← فیا برگشتند
«فعل» فَاتَ [3] ← فوت فوت شد / از دست رفت
«اسم» فِئَة‌ً [2] ← فای- فیا گروه / دسته
«اسم» فِئَة‌ٍ [3] ← فای- فیا گروه / دسته
«اسم» فِئَۀُ [1] ← فای- فیا گروه / دسته
«اسم» فِئَة‌ٌ [2] ← فای- فیا گروه / دسته
«اسم» الْفِئَتَان‌ِ [1] ← فای- فیا دو گروه / دو دسته
«اسم» الْفَاتِحِين‌َ [1] ← فتح گشایندگان
«اسم» فَاتِنِين‌َ [1] ← فتن گمراه کنندگان / فریب دهندگان
«اسم» فِئَتَيْن‌ِ [2] ← فای- فیا دو گروه / دو دسته
«اسم» فَاجِرَاً [1] ← فجر فاجر / گناهکار / هرزه
«اسم» الْفَاحِشَة‌َ [4] ← فحش گناهی كه فوق العاده زشت و تنفرآميز است از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
«اسم» فَاحِشَة‌ً [4] ← فحش گناهی كه فوق العاده زشت و تنفرآميز است از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
«اسم» فَاحِشَةٍ [4] ← فحش گناهی كه فوق العاده زشت و تنفرآميز است از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
«اسم» الْفَاحِشَة‌ُ [1] ← فحش گناهی كه فوق العاده زشت و تنفرآميز است از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
«فعل» فَارَ [2] ← فور جوشید و سر رفت
«اسم» فَارِض‌ٌ [1] ← فرض قدیمی / ستبر
«اسم» فَارِغَاً [1] ← فرغ خالی / تهی
«اسم» الْفَارِقَاتِ [1] ← فرق فرشتگان جدا کننده میان حق و باطل
«فعل» فَارِقُوا [1] ← فرق مفارقت کنید
«اسم» فَارِهِين‌َ [1] ← فره شادى کنان توأم با بى خبرى و هواپرستى‏
«فعل» فَازَ [2] ← فوز کامیاب شد/ دست یافت
«اسم» فَاسِقَاً [1] ← فسق فاسق / گناهکار / هرزه / زناکار
«اسم» فَاسِق‌ٌ [1] ← فسق فاسق / گناهکار / هرزه / زناکار
«اسم» فَاسِقُون‌َ [8] ← فسق فاسقان / گناهکاران / هرزه گان / زناکاران
«اسم» الْفَاسِقُون‌َ [9] ← فسق فاسقان / گناهکاران / هرزه گان / زناکاران
«اسم» فَاسِقِين‌َ [7] ← فسق فاسقان / گناهکاران / هرزه گان / زناکاران
«اسم» الْفَاسِقِين‌َ [11] ← فسق فاسقان / گناهکاران / هرزه گان / زناکاران
«اسم» الْفَاصِلِين‌َ [1] ← فصل جدا کنندگان
«اسم» فَاطِرَ [2] ← فطر آفریننده / پدیدآورنده
«اسم» فَاطِرِ [3] ← فطر آفریننده / پدیدآورنده
«اسم» فَاطِرُ [1] ← فطر آفریننده / پدیدآورنده
«اسم» فَاعِل‌ٌ [1] ← فعل کننده / انجام دهنده / عمل کننده
«اسم» فَاعِلُون‌َ [2] ← فعل کنندگان / انجام دهندگان / عمل کنندگان
«اسم» فَاعِلِين‌َ [6] ← فعل کنندگان / انجام دهندگان / عمل کنندگان
«اسم» فَاقِرَة‌ٌ [1] ← فقر حادثه سنگين و کمرشکن
«اسم» فَاقِع‌ٌ [1] ← فقع خالص و یکدست
«اسم» فَاكِهَة‌ً [1] ← فکه میوه / هر چیز خیلی لذیذ
«اسم» فَاكِهَة‌ٍ [6] ← فکه میوه / هر چیز خیلی لذیذ
«اسم» فَاكِهَة‌ٌ [4] ← فکه میوه / هر چیز خیلی لذیذ
«اسم» فَاكِهُون‌َ [1] ← فکه خوش رویان / خنده رویان
«اسم» فَاكِهِين‌َ [2] ← فکه خوش رویان / خنده رویان
«اسم» فَالِق‌ُ [2] ← فلق شکافنده
«اسم» فَان‌ٍ [1] ← فنی فانی / فنا شدنی / نابود شدنی
«اسم» الْفَتَّاح‌ُ [1] ← فتح بسیار گشاینده
«فعل» فَتَح‌َ [1] ← فتح گشود
«اسم» فَتْحَاً [4] ← فتح گشایش / داوری کردن / پیروزی / یاری
«اسم» الْفَتْح‌ِ [3] ← فتح گشایش / داوری کردن / پیروزی / یاری
«اسم» الْفَتْح‌ُ [3] ← فتح گشایش / داوری کردن / پیروزی / یاری
«اسم» فَتْح‌ٌ [2] ← فتح گشایش / داوری کردن / پیروزی / یاری
«فعل» فُتِحَتْ [4] ← فتح گشوده شد
«فعل» فَتَحْنَا [6] ← فتح گشودیم / پیروزی دادیم / یاری کردیم
«فعل» فَتَحُوا [1] ← فتح گشودند
«اسم» فَتْرَة‌ٍ [1] ← فتر سكون و آرامش / فاصله ميان دو جنبش و حركت يا دو كوشش و نهضت و انقلاب‏
«فعل» فَتَقْنَا [1] ← فتق جدا سازی کردیم
«فعل» فَتَنَّا [7] ← فتن به فتنه انداختیم/ به بلا و آزمایش مبتلا کردیم
«اسم» فِتْنَة‌َ [3] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
«اسم» الْفِتْنَة‌َ [3] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
«اسم» فِتْنَة‌ً [10] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
«اسم» الْفِتْنَة‌ِ [3] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
«اسم» فِتْنَۀُ [2] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
«اسم» الْفِتْنَة‌ُ [2] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
«اسم» فِتْنَة‌ٌ [11] ← فتن فتنه / بلا و گرفتاری/ آزمایش / فریب / گمراهی
«فعل» فَتَنْتُمْ‌ [1] ← فتن به فتنه انداختید/ به بلا و آزمایش مبتلا کردید
«فعل» فُتِنْتُمْ [1] ← فتن به فتنه افکنده شدید/ به بلا و آزمایش مبتلا شُدید
«فعل» فَتَنُوا [1] ← فتن به فتنه انداختند/ به بلا و آزمایش مبتلا کردند
«فعل» فُتِنُوا [1] ← فتن به فتنه افکنده شدند/ به بلا و آزمایش مبتلا شدند
«اسم» فُتُونَاً [1] ← فتن فتنه / به فتنه انداختن/ به بلا و آزمایش مبتلا کردن
«اسم» فَتَی [3] ← فتی جوان / جوانمرد
«اسم» فَتَي‌ً [1] ← فتی جوان / جوانمرد
«اسم» فَتَيَاتِ [2] ← فتی دختران جوان / کنیزان
«اسم» فَتَيَان‌ِ [1] ← فتی دو جوان / دو جوانمرد
«اسم» فِتْيَانِ [1] ← فتی جوانان / غلامان
«اسم» الْفِتْيَة‌ُ [1] ← فتی جوانان / جوانمردان
«اسم» فِتْيَة‌ٌ [1] ← فتی جوانان / جوانمردان
«اسم» فَتِیلاً [3] ← فتل نخ وسط شکاف هسته خرما
«اسم» فَج‌ٍّ [1] ← فجج راه گشاد ميان دو كوه‏
«اسم» فِجَاجَاً [2] ← فجج راههای گشاد ميان دو كوه‏
«اسم» الْفُجَّارَ [1] ← فجر فاجران / گناهکاران / هرزگان
«اسم» الْفُجَّارِ [2] ← فجر فاجران / گناهکاران / هرزگان
«اسم» الْفَجْرِ [6] ← فجر سپیده دم / صبحگاهان / ترکاندن / گناه کردن
«اسم» الْفَجَرَة‌ُ [1] ← فجر فاجران / گناهکاران / هرزگان
«فعل» فُجِّرَتْ [1] ← فجر شکافته شد و بجریان افتاد
«فعل» فَجَّرْنَا [3] ← فجر شکافتیم و بجریان انداختیم
«اسم» فَجْوَة‌ٍ [1] ← فجو فضای وسیع
«اسم» فُجُورَ [1] ← فجر اسباب و عوامل ارتکاب گناهان
«اسم» الْفَحْشَاءَ [1] ← فحش ارتكاب گناهانى كه فوق العاده زشت و تنفرآميزند از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن‏
«اسم» الْفَحْشَاءِ [6] ← فحش ارتكاب گناهانى كه فوق العاده زشت و تنفرآميزند از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن‏
«اسم» الْفَخَّارِ [1] ← فخر سفال
«اسم» فَخُورَاً [1] ← فخر بسیار فخر کننده
«اسم» فَخُورٍ [2] ← فخر بسیار فخر کننده
«اسم» فَخُورٌ [1] ← فخر بسیار فخر کننده
«اسم» فِدَاءً [1] ← فدی بهای رهایی کسی را پرداختن / بهای رهایی
«اسم» فِدْيَة‌ٌ [3] ← فدی فدیه / عوض / تاوان
«فعل» فَدَيْنَا [1] ← فدی بهای رهایی را دادیم
«اسم» فُرَاتَاً [1] ← فرت گوارا
«اسم» فُرَات‌ٌ [2] ← فرت گوارا
«اسم» فُرَادَي‌ [2] ← فرد فرد فرد / تک تک / تنهایان
«اسم» فِرَارَاً [3] ← فرر فرار / فرار کردن
«اسم» الْفِرَارُ [1] ← فرر فرار / فرار کردن
«اسم» الْفَرَاش‌ِ [1] ← فرش پروانه ها / ملخ هایی كه زمين را فرش كنند، يعنى روى گرده هم سوار شده باشند
«اسم» فِرَاشَاً [1] ← فرش فرش / بستر
«اسم» فِرَاق‌ُ [1] ← فرق مفارقت / مفارقت کردن
«اسم» الْفِرَاق‌ُ [1] ← فرق مفارقت / مفارقت کردن
«فعل» فَرَّتْ [1] ← فرر فرار کرد
«اسم» فَرْث‌ٍ [1] ← فرث كثافتی كه در روده بزرگ جمع مى ‏شود
«اسم» فَرْجَ [2] ← فرج دامن / عضو تناسلی زن
«فعل» فُرِجَتْ [1] ← فرج شکافت / پاره شد
«فعل» فَرِح‌َ [2] ← فرح سرمستی کرد / ناسپاسانه شاد شد
«اسم» فَرِح‌ٌ [1] ← فرح سرمست / شاد ناسپاس
«فعل» فَرِحُوا [5] ← فرح سرمستی کردند / ناسپاسانه شاد شدند
«اسم» فَرِحُون‌َ [3] ← فرح سرمستان / شادان ناسپاس
«اسم» فَرِحِين‌َ [1] ← فرح سرمستان / شادان ناسپاس
«اسم» الْفَرِحِين‌َ [1] ← فرح سرمستان / شادان ناسپاس
«اسم» فَرْدَاً [3] ← فرد فرد / تک و تنها
«اسم» الْفِرْدَوْس‌َ [1] ← فردوس بالای بهشت / بستان بزبان رومی / تاكستان و باغ انگور بزبان سريانی / باغ پر درختى كه بيشتر درختانش انگور باشد بزبان عربی
«اسم» الْفِرْدَوْس‌ِ [1] ← فردوس بالای بهشت / بستان بزبان رومی / تاكستان و باغ انگور بزبان سريانی / باغ پر درختى كه بيشتر درختانش انگور باشد بزبان عربی
«فعل» فَرَرْت‌ُ [1] ← فرر فرار کردم
«فعل» فَرَرْتُمْ‌ [1] ← فرر فرار کردید
«اسم» فَرْشَاً [1] ← فرش فرش / چهارپای کوچک نظیر گوسفند
«اسم» فُرُش‌ٍ [2] ← فرش فرش ها / بسترها
«فعل» فَرَشْنَا [1] ← فرش فرش کردیم / گستردیم
«فعل» فَرَض‌َ [4] ← فرض فرض کرد / واجب کرد / تعیین کرد
«فعل» فَرَضْتُمْ‌ [2] ← فرض فرض کردید / واجب کردید / تعیین کردید
«فعل» فَرَضْنَا [2] ← فرض فرض کردیم / واجب کردیم / تعیین کردیم
«اسم» فُرُطَاً [1] ← فرط افراطی / تجاوز از حق و خروج از آن / اسراف و زیاده روی
«فعل» فَرَّطْت‌ُ [1] ← فرط اهمال کردم / کوتاهی کردم
«فعل» فَرَّطْتُمْ‌ [1] ← فرط اهمال کردید / کوتاهی کردید
«فعل» فَرَّطْنَا [2] ← فرط اهمال کردیم / کوتاهی کردیم
«اسم» فَرْعُ [1] ← فرع شاخه
«اسم» فِرْعَوْن‌َ [53] ← فرعون فرعون، لقب طاغوت حاکم بر مصر زمان حضرت موسی
«اسم» فِرْعَوْن‌ُ [21] ← فرعون فرعون، لقب طاغوت حاکم بر مصر زمان حضرت موسی
«فعل» فَرَغْت‌َ [1] ← فرغ فراغت یافتی
«اسم» فَرْقَاً [1] ← فرق جدا کردن / تفکیک
«اسم» فِرْق‌ٍ [1] ← فرق یک قطعه از چیز شکافته شده / یک موج
«اسم» الْفُرْقَان‌َ [4] ← فرق تعیین کننده حق و باطل / قرآن / تورات
«اسم» فُرْقَانَاً [1] ← فرق تعیین کننده حق و باطل / قرآن / تورات
«اسم» الْفُرْقَان‌ِ [2] ← فرق تعیین کننده حق و باطل / قرآن / تورات
«فعل» فَرَّقْت‌َ [1] ← فرق پراکنده کردی
«اسم» فِرْقَة‌ٍ [1] ← فرق فرقه / تیره
«فعل» فَرَقْنَا [2] ← فرق شکافتیم / فاصله انداختیم
«فعل» فَرَّقُوا [2] ← فرق پراکنده کردند
«فعل» فِرُّوا [1] ← فرر فرار کنید / بروید
«اسم» فُرُوجَ [3] ← فرج دامان / اعضای تناسلی زنان / شکاف ها
«اسم» فُرُوجِ [2] ← فرج دامان / اعضای تناسلی زنان / شکاف ها
«اسم» فُرُوج‌ٍ [1] ← فرج دامان / اعضای تناسلی زنان / شکاف ها
«اسم» فَرِيَّاً [1] ← فری شگفتی آور
«اسم» فَرِيضَة‌ً [5] ← فرض فرض / قسمت و سهم معین / صدقه و زکات واجب / مهریه
«اسم» الْفَرِيضَة‌ِ [1] ← فرض فرض / قسمت و سهم معین / صدقه و زکات واجب / مهریه
«اسم» فَرِيقَاً [15] ← فرق گروهی از مردم
«اسم» فَرِيق‌ٍ [1] ← فرق گروهی از مردم
«اسم» فَرِيق‌ٌ [13] ← فرق گروهی از مردم
«اسم» فَرِيقَان‌ِ [1] ← فرق دو گروه
«اسم» الْفَرِيقَيْن‌ِ [3] ← فرق دو گروه
«اسم» فَزَع‌ٍ [1] ← فزع وحشت / ترس
«اسم» الْفَزَع‌ُ [1] ← فزع وحشت / ترس
«فعل» فَزِع‌َ [2] ← فزع وحشت کرد
«فعل» فُزِّع‌َ [1] ← فزع وحشت برطرف شد
«فعل» فَزِعُوا [1] ← فزع وحشت کردند
«اسم» الْفَسَادَ [4] ← فسد فساد کردن / تباهی
«اسم» فَسَادَاً [3] ← فسد فساد کردن / تباهی
«اسم» الْفَسَادِ [1] ← فسد فساد کردن / تباهی
«اسم» فَسَادٍ [1] ← فسد فساد کردن / تباهی
«اسم» الْفَسَادُ [1] ← فسد فساد کردن / تباهی
«اسم» فَسَادٌ [1] ← فسد فساد کردن / تباهی
«فعل» فَسَدَت‌ْ [2] ← فسد فاسد شد
«فعل» فَسَدَتَا [1] ← فسد فاسد شدند
«فعل» فَسَق‌َ [1] ← فسق فسق و فجور کرد / گناه کرد / بیراهه رفت
«اسم» فِسْقَاً [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
«اسم» فِسْق‌ٌ [2] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
«فعل» فَسَقُوا [3] ← فسق فسق و فجور کردند / گناه کردند / بیراهه رفتند
«اسم» فُسُوق‌َ [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
«اسم» الْفُسُوق‌َ [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
«اسم» الْفُسُوق‌ُ [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
«اسم» فُسُوق‌ٌ [1] ← فسق فسق و فجور / گناه / گناه کردن / بیراهه رفتن
«فعل» فَشِلْتُمْ‌ [2] ← فشل سستی و ترس و ضعف نشان دادید / شکست خوردید / سرافکنده شُدید
«اسم» فِصَالاً [1] ← فصل بچه را از شیر گرفتن
«اسم» فِصَالُ [2] ← فصل بچه را از شیر گرفتن
«فعل» فَصَل‌َ [1] ← فصل خارج شد / خارج کرد / رهسپار شد / جدا شد / قضاوت کرد
«فعل» فَصَّل‌َ [1] ← فصل شرح و توضیح داد / روشن کرد/ فاصله بین اجزای در هم ایجاد کرد
«اسم» فَصْل‌َ [1] ← فصل جدا کردن / جدایی / تمیز بین دو چیز / قضاوت / قیامت
«اسم» الْفَصْل‌ِ [7] ← فصل جدا کردن / جدایی / تمیز بین دو چیز / قضاوت / قیامت
«اسم» فَصْل‌ٌ [1] ← فصل جدا کردن / جدایی / تمیز بین دو چیز / قضاوت / قیامت
«فعل» فَصَلَت‌ْ [1] ← فصل خارج شد / خارج کرد / رهسپار شد / جدا شد / قضاوت کرد
«فعل» فُصِّلَتْ [3] ← فصل شرح و توضیح داده شد / روشن شد/ فاصله بین اجزای در هم ایجاد شد
«فعل» فَصَّلْنَا [5] ← فصل شرح و توضیح دادیم / روشن کردیم/ فاصله بین اجزای در هم ایجاد کردیم
«اسم» فَصِيلَۀِ [1] ← فصل فامیل نزدیک انسان
«اسم» الْفِضَّة‌َ [1] ← فضض نقره
«اسم» الْفِضَّة‌ِ [1] ← فضض نقره
«اسم» فِضَّة‌ٍ [4] ← فضض نقره
«فعل» فَضَّل‌َ [7] ← فضل ترجیح داد / برتر گرداند
«اسم» فَضْلَ [2] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«اسم» الْفَضْل‌َ [3] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«اسم» فَضْلاً [10] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«اسم» فَضْلِ [33] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«اسم» الْفَضْل‌ِ [7] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«اسم» فَضْل‌ٍ [13] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«اسم» فَضْل‌ُ [11] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«اسم» الْفَضْل‌ُ [4] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«اسم» فَضْل‌ٌ [1] ← فضل فضل / فضیلت / کمال / زیادی / نیکی و احسان
«فعل» فَضَّلْتُ [2] ← فضل ترجیح دادم / برتر گرداندم
«فعل» فَضَّلْنَا [6] ← فضل ترجیح دادیم / برتر گرداندیم
«فعل» فُضِّلُوا [1] ← فضل ترجیح داده شدند / برتر گردانده شدند
«فعل» فَطَرَ [8] ← فطر آفرید / پدید آورد / شکافت
«اسم» فِطْرَۀ‌َ [1] ← فطر فطرت / طبیعت / دین / اختراع / ایجاد
«اسم» فُطُورٍ [1] ← فطر شکاف ها / اختلال ها
«اسم» فَظَّاً [1] ← فظظ جفاکار بی رحم / بداخلاق و تندخو
«اسم» فَعَّال‌ٌ [2] ← فعل بسیار عمل کننده / بسیار انجام دهنده
«فعل» فَعَل‌َ [8] ← فعل انجام داد / عمل کرد
«اسم» فِعْل‌َ [1] ← فعل کار / عمل / انجام دادن
«فعل» فُعِل‌َ [1] ← فعل انجام شد / عمل شد
«فعل» فَعَلْت‌َ [4] ← فعل انجام دادی / عمل کردی
«فعل» فَعَلْتُ [2] ← فعل انجام دادم / عمل کردم
«اسم» فَعْلَت‌َ [1] ← فعل یک کار / یک عمل / یکبار انجام دادن
«فعل» فَعَلْتُمْ‌ [2] ← فعل انجام دادید / عمل کردید
«فعل» فَعَلْن‌َ [2] ← فعل انجام دادند / عمل کردند
«فعل» فَعَلْنَا [1] ← فعل انجام دادیم / عمل کردیم
«فعل» فَعَلُوا [9] ← فعل انجام دادند / عمل کردند
«اسم» الْفَقْرَ [1] ← فقر فقر / نداری
«اسم» فُقَرَاءَ [1] ← فقر فقرا / نداران
«اسم» الْفُقَرَاءَ [1] ← فقر فقرا / نداران
«اسم» الْفُقَرَاءِ [3] ← فقر فقرا / نداران
«اسم» الْفُقَرَاءُ [2] ← فقر فقرا / نداران
«اسم» الْفَقِيرَ [1] ← فقر فقیر / ندار
«اسم» فَقِيرَاً [2] ← فقر فقیر / ندار
«اسم» فَقِيرٌ [2] ← فقر فقیر / ندار
«اسم» فَك‌ُّ [1] ← فکک آزاد کردن
«فعل» فَكَّرَ [1] ← فکر اندیشید / فکر کرد
«اسم» فَكِهِين‌َ [1] ← فکه خوش رویان / خنده رویان
«اسم» فُلاَنَاً [1] ← فلن فلان
«اسم» الْفَلَق‌ِ [1] ← فلق صبح / جهان هستی
«اسم» فَلَك‌ٍ [2] ← فلک فلک / مدار
«اسم» الْفُلْك‌َ [9] ← فلک کِشتی
«اسم» الْفُلْك‌ِ [12] ← فلک کِشتی
«اسم» الْفُلْك‌ُ [2] ← فلک کِشتی
«فعل» فَهَّمْنَا [1] ← فهم فهماندیم
«اسم» الْفَوَاحِش‌َ [4] ← فحش گناهانى كه فوق العاده زشت و تنفرآميزند از قبيل زنا و لواط و مساحقه و امثال آن
«اسم» فَوَاق‌ٍ [1] ← فوق رجوع و بازگشت
«اسم» فَوَاكِه‌َ [1] ← فکه میوه ها
«اسم» فَوَاكِه‌ُ [2] ← فکه میوه ها
«اسم» فَوْت‌َ [1] ← فوت فوت شدن / در رفتن
«اسم» فَوْجَاً [1] ← فوج فوج / گروه
«اسم» فَوْج‌ٌ [2] ← فوج فوج / گروه
«اسم» فَوْرِ [1] ← فور جوشان و خروشان / فوران / فوری
«اسم» فَوْزَاً [3] ← فوز کامیابی / نجات
«اسم» الْفَوْزُ [16] ← فوز کامیابی / نجات
«اسم» فَوْق‌َ [26] ← فوق بالا
«اسم» فَوْق‌ِ [15] ← فوق بالا
«اسم» فُومِ [1] ← فوم سیر / گندم
«حرف» فِي‌ [1701] در / تو / بخاطر / بر / بالای / به / از
«اسم» الْفِيل‌ِ [1] ← فیل فیل


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است