بسم الله الرحمن الرحیم

الف)پس از ورود به معجم مفهرس و قسمت فهرست الفبایی ، فایلهای 28 گانه حروف الفبا ظاهر می گردد. تمام کلمات قرآن بر اساس حرف ابتدایی آنها در هر یک از این فایلها جاگرفته اند.

ب).با انتخاب هر یک از فایلهای یادشده ، فهرستی از کلمات پدیدار می شود که باز بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند.هر کلمه از این فهرست این موارد را شامل می گردد:شمارۀ ردیف ، نوع کلمه، خود کلمه، تعداد تکرار در قرآن و ریشه کلمه (اگر داشته باشد؛ البته در برخی موارد به دلیل اختلاف ممکن است بیش از یک ریشه ذکر شده باشد).در این باره گفتنی است:

1. در ابتدای هر کلمه ،نوع آن اعم از اسم و فعل و حرف و یا احیانا اسم فعل بودن و یا از حروف مقطعه بودن آن مشخص شده است. برخی کلمات نظیر (اذا) و (ما)که مشترک بین چند نوع کلمه می باشند به صورت جدای از هم ذکرشده اند.

2. در مرتب سازی کلمات مشابه هم ،ولی مختلف از نظر اعراب و تنوین و ال دار بودن به این ترتیب اقدام شده است: کلمه بدون ال و تنوین مقدم بر آن دو، کلمه ال دار مقدم بر تنوین دار، کلمه با اعراب فتحه مقدم بر کسره و آن مقدم بر ضمه و سپس کلمه با اعراب سکون آمده است.ال داشتن کلمات و مشدد بودن آنها در ترتیب کلمات لحاظ نشده است.

3. در صورت تشابه کلمات و اختلاف آنها از نظر نوع، اسم مقدم بر فعل و آن مقدم بر حرف آمده است. و در صورت تشابه کلمات از نوع فعل و اختلاف آنها از نظر زمان، ماضی مقدم بر مضارع و آن مقدم بر امر آمده است و در صورت تشابه آنها از نظر زمانی نیز، شمارۀ صیغه از کوچکتر به بزرگتر ملاک قرار گرفته است.

4. برخی کلمات همچون (ماذا)، (أَنّما)، (إنّما)، (أَینَما)، (حَیثُما)، (کُلّما)، (رُبَما)، (أینَما)، (کَأَن)، (کَأنّ)، (کَأَیّن) به دلیل داشتن ماهیتی مرکب و خاص به همین صورت آمده اند؛ امااجزاء آنها نیز در جای خود ذکر شده است.

5. از میان بسمله های ابتدای سوره ها، تنها بسمله ابتدای سورۀ حمد در شمارش کلمات آن لحاظ شده است.

6. در جدا سازی کلمات بر اساس اعراب آنها، به حرکات عارضی همچون کسره ای که به آخر کلمه ساکن به هنگام التقای ساکنین داده می شود توجه نشده و ملاک، همان حرکت اصلی عند الوقف می باشد.

7. کلمه یای متکلم (ی) که در آخر برخی کلمات در رسم الخط به صورت مجاز حذف گشته در این اثر به صورت جدای از یای متکلم مذکور، ذکر شده است.

8. در کتابت کلمات همزه دار قرآن و برخی دیگر از کلمات نظیر کلمات دارای الف مقصوره سبکهای مختلفی دیده می شود. در این اثر ناگزیر یکی از این نوع کتابت ها انتخاب و بقیه در ذیل آن جمع بندی شده است.

ت) با انتخاب هر یک از کلمات یادشده، لیستی از آدرس آیات در بردارنده کلمه مورد نظر شامل نام سوره و شماره آیه آشکار می شود. در این باره گفتنی است:

1.در صورت تعدد آیات مربوط به هر کلمه، ترتیب آنها بر اساس ترتیب قرار گرفتن سوره ها در قرآن است. و در صورت تعدد آیات هر سوره، ترتیب آنها از عدد کوچکتر به بزرگتر است.

2. در صورتی که کلمه مورد نظر بیش از یک بار در یک آیه آمده باشد، پس از آدرس آیه و بعد از فلش ،به این تعداد تکرار با عدد و رنگ متمایز اشاره شده است.

ث) با انتخاب هر یک از آدرس ها، متن کامل آیه به همراه ترجمه آن (ترجمه فارسی آیت الله مکارم شیرازی و ترجمه انگلیسی بانو دکتر طاهره صفارزاده) ظاهر می گردد.

ج) امکان جستجوی کلمات بر اساس کلمه ، ریشه و نوع کلمه در قسمت جستجو فراهم می باشد.

ح) در صفحه نمایش آیات ، ذیل برخی کلمات توضیحات ضروری در داخل کروشه [] ارائه شده است .

 
 
 
 
کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است